De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wanneer komt de Here Jezus terug?. – Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? – Hand. 1:6 De Hemelse Vader heeft de macht de tijden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wanneer komt de Here Jezus terug?. – Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? – Hand. 1:6 De Hemelse Vader heeft de macht de tijden."— Transcript van de presentatie:

1 Wanneer komt de Here Jezus terug?

2 – Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? – Hand. 1:6 De Hemelse Vader heeft de macht de tijden en gelegenheden – te veranderen Dan. 2:20-21a – te bespoedigenJes. 60:22 – in te kortenMarc. 13:20 Door ons eendrachtig gebed mogen we het aanbreken van die grote dag van God bespoedigen – II Petr. 3:11-12a. NBV

3 Aanwijzingen m.b.t. de tijden waarin het koningschap aan Israël hersteld wordt Matth. 17:10-13 – 'Elia zal wel komen en alles herstellen.' – Hand. 3:19-21 – Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des HEREN, en Hij de Christus, Die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; (21) – Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen waarvan God gesproken heeft bij monde van Zijn heilige profeten van oudsher. – In die tijden van herstel wordt Jezus naar Zijn volk gezonden.

4 Herstel door Elia, Mal. 4:5-6 Elia zal het hart van de vaderen, dat zijn de Israëlieten, terugvoeren naar de kinderen, dat zijn de geestelijke nazaten van Abraham uit alle volken en het hart van deze gelovigen in Christus tot hun vaderen uit de Twaalf Stammen Israëls. Komt dan tot berouw en bekering, – opdat er tijden van verademing mogen komen (…) – en Hij de Christus (…) zende - Hand. 3:19-20. – In die dagen en te dien tijde, luidt het woord van YHWH, zullen de Israëlieten komen, zij en de Judeeërs (dat zijn de Joden) tezamen; al wenend zullen zij voortgaan en YHWH, hun God, zoeken; (…) zij komen en zoeken gemeenschap met YHWH in een eeuwig verbond dat niet zal vergeten worden – Jer. 50: 4-5.

5 Elia's oproep tot bekering geldt ook de kinderen, dat zijn wij! De bekering van ons, als de geestelijke kinderen van Abraham, houdt in: ons in ware ootmoed en barmhartigheid omwenden tot Gods volk Israël en het daarbij afleggen van alle hoogmoed waardoor we ons gedistantieerd hebben van de God van Israël en van Zijn volk. Concreet: publiekelijk erkennen van het wegpromoveren door ons van het eerste Verbondswoord uit de Tora van de Tien Verbondswoorden. (Die Tien Woorden vormen samen de K'toeba, d.i. de trouwakte van de Heilige Israëls met het hele Huis van Jakob.)

6 Gevolgen van de hoogmoed van de Kerk, al sedert de vierde eeuw na Chr. De God van Israël is vervangen door de 'Koning van de Kerk' De Kerk in de plaats van Israël Banvloek door onze kerkvaders in Concilie van Antiochië in 341 uitgesproken over degenen die de sabbat blijven vieren en het Paasfeest tezelfdertijd met de Joden. Let op: Eliaanse oproep in Jes. 40 en in Jes. 57 is tot óns gericht: – Troost, troost Mijn volk - – Verwijdert de struikelblokken (zie boven) van de weg Mijns volks! – Concreet: Herroep de Vervangingsleer en de vloek van Antiochië 341

7 Wanneer treedt de antichrist op? Zie II Thess. 2:3-8 Als hij aan het eind van het 1000-jarig Rijk voor een korte tijd op de mensheid moet worden losgelaten – Op. 20:3 wanneer hij in die eindtijd zijn zetel opricht in Góds Tempel, omdat de HERE Zich dan uit Zijn Tempel heeft teruggetrokken vanwege de grote afval, aan het eind van het 1000-jarig Rijk; wanneer hij als de zoon des verderfs dan (d.i. tijdens de voleinding der wereld) de gruwel der verwoesting op de heilige plaats (d.i. de Tempel) opricht – Dan. 9:27; 11:31; 12:11 en Matth. 24:15; wanneer hij dan tegen de heiligen oorlog zal voeren en hen zal overwinnen tijdens de grote verdrukking - Dan. 7:25 en Op. 13:7.

8 In welke hoedanigheid komt de Here Jezus terug? Als de Koning van Israël (Zach. 14:9) aan het begin van het 1000- jarig Rijk, wanneer Hij ter verlossing van Zijn volk afdaalt naar Jeruzalem tezamen met al Zijn heiligen, nadat alle gelovigen Hem tegemoet mochten gaan in de lucht ('Opname') zie Jes. 31:4-5; Zach. 14:3,5c en I Thess. 4:15-17 Als de grote Rechter van de hele schepping, aan het eind van de heilsgeschiedenis, in het Laatste Oordeel, Op. 20:11-15.

9 Moeten we bang zijn voor de Wederkomst? Ja, als we de dringende waarschuwing negeren: – Vlucht uit Babel, laat ieder zijn leven redden voor de brandende toorn des HEREN – Jer. 51:6, 45. 'Babel' is het officiële, geïnstitutionaliseerde christendom (d.i. de valse Kerk) met nauwe banden met de machtssystemen van deze wereld. Nee, als we in liefdevol ontzag, in ootmoed en oprechtheid met de HERE wandelen en Mal. 3:16-18 in gedachtenis houden: – (…) en er werd een gedenkboek voor Zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die YHWH vrezen en Zijn Naam in ere houden. Zij zullen Mij tot een zeer kostbaar eigendom (Hebr.: segoelah=schat) zijn, zegt YHWH Tz'va'ot, op de dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient. (…) –


Download ppt "Wanneer komt de Here Jezus terug?. – Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? – Hand. 1:6 De Hemelse Vader heeft de macht de tijden."

Verwante presentaties


Ads door Google