De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pilot monitoring Sociaal Domein VNG, Rijnstreekgemeenten 10 december 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pilot monitoring Sociaal Domein VNG, Rijnstreekgemeenten 10 december 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Pilot monitoring Sociaal Domein VNG, Rijnstreekgemeenten 10 december 2015

2 Agenda 10 december 10.00 – 10.10Ontvangst 10.10 – 10.20Introductie: uitvoeringsvarianten (bekostigingsmodellen) 10.20 – 10.30Kennismaken & eigen varianten 10.30 – 11.00Presentatie bevindingen pilot De Transformatie in Alphen aan den Rijn, Kaag Braassem en Nieuwkoop (de Rijnstreekgemeenten) plaatsvindt; context waarbinnen de monitoring plaatsvindt Beschrijving van de verschillen in monitoring landelijk en in de Rijnstreek in deze fase. 11.15 – 11.45Vragen en discussieronde 11.45 – 12.00Richtingwijzers voor de toekomst en voorstel vervolgstappen 12.00 – 12.30Reactie, ideeën uitwisselen 12.30 – 13.00Afsluiting, lunch 2

3 Introductie: Uitvoeringsvarianten & Bekostigingsmodellen: 3 Inspanningsgericht Outputgericht Taakgericht Uitvoering van zorg en/of ondersteuning waarbij er een duidelijke afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder is gemaakt over de levering van een specifiek product of dienst in een afgesproken tijdseenheid. Productiebekostinging (P*Q) Uitvoering van zorg en/of ondersteuning waarbij er een duidelijke afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder is over de te behalen output. Resultaat per cliënt Uitvoering van zorg en/of ondersteuning waarbij de gemeente een taak voor een (deel)populatie heeft gegeven aan een aanbieder en deze aanbieder de vrijheid heeft om de invulling van deze taak vorm te geven. In deze variant is er geen sprake van een verantwoording op individueel niveau. Populatiebekostiging Subsidie aanbod resultaat Dia 1/1 10.10 – 10.20

4 Kennismaken & Eigen varianten 4 Inspanningsgericht Outputgericht Taakgericht Productiebekostinging (P*Q) Resultaat per cliënt Populatiebekostiging Subsidie aanbod resultaat Waar staat jouw gemeente? Dia 1/1 10.20 – 10.30

5 Pilot Alphen aan den Rijn: De vraag Beschrijf de gap tussen de landelijk gemeentelijke monitor sociaal domein en de monitor Rijnstreekgemeenten (Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag & Braassem). Leidende vraag: Wat zijn de verschillen in sturingsfilosofie en doelen van de monitoring? En hoe pakt dit uit voor de Rijnstreek- domein sociale participatie? Werkwijze: –Documentanalyse –Gesprekken met aanbieders –Gesprekken met gemeenten –Gesprekken met GMSD Dia 1/7 10.30 – 11.00

6 Context in de Rijnstreek (1) Rol van de gemeenten in de transformatie: opdrachtgever sturend op resultaat in kwaliteit, inhoud en op proces. Partner in de transformatie. Wijze van inkoop en contract: op prestatie, voorwaarden vooraf verwerkt in aanbesteding, meerjarig contract, risico bij aanbieders. Een samenwerking van uiteenlopende aanbieders Wijze van contractmanagement: 8 partijen, 1 aanspreekpunt zeer regelmatig overleg tussentijdse bijstelling. Afspraken over rapportage vanuit aanbieder: per kwartaal en jaarlijks op KPI’s en ontwikkelingen Beknopte financiële rapportage. Vermindering administratieve /registratie druk Dia 2/7 10.30 – 11.00

7 kritische succes- en faal factoren in de eerste fase van monitoren tijdens transformatie: voortdurende Dialoog tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers Analyse vermogen en ontwikkel/innovatiekracht binnen instellingen en gemeenten. Bestuurlijke durf in bestuur van gemeenten en aanbieders. Het Inrichten communicatie tussen betrokken partijen én naar burgers Helderheid /afstemming van processen en inrichtingskeuzes. Aan de start van de transformatie afgestapt van productcodes Werkelijk ruimte voor professional vertaald in de organisatie structuur en cultuur. O.a. de ontwikkeling naar zelfsturende teams. Dia 3/7 10.30 – 11.00

8 Verschil in doelen en sturingsfilosofie Doel: integrale beleidsinformatie & vergelijking tussen gemeenten mogelijk maken, verantwoording aan rijk. Sturingsuitgangspunten: op inzet van middelen (PxQ) Instroom, uitstroom, uitval Financiele beheersbaarheid Doel: volgen van maatschappelijke effecten Sturingsuitgangspunten: op resultaat (de WAT vraag) op kwaliteitsverbetering aanbod klant vanuit vertrouwen Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Lokale Monitor Rijnstreekgemeenten Dia 4/7 10.30 – 11.00

9 Verschillen in monitoring in deze fase verzamelen data CBS en gemeenten. Meten van aantallen clienten, productie, omvang om inzicht te krijgen in gebruik en kosten Weergave profiel gemeenten/wijk KPI’s: productcodes van maatwerkvoorzieningen Indicatoren door leden VNG (=gemeenten) vastgesteld Gericht op inzicht in gebruik middelen en vergelijkingsmogelijkheid Tellen & Vertellen Meten van resultaten om inzicht in effecten voor de klant te krijgen. Basis nul-meting onder kwetsbare groepen (wijkfoto) KPI’s: ZRM, Participatieladder, Uitval, Indicatoren met aanbieders vastgesteld. Gericht op verantwoording prestaties en voeren van een dialoog. Lumpsum financiering met de vrijheid om passende arrangementen samen te stellen. Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Lokale Monitor Rijnstreekgemeenten Dia 5/7 10.30 – 11.00

10 Bevindingen Doelen en sturingsfilosofie m.b.t. monitorsysteem lopen uiteen. registratiesystemen sluiten niet op elkaar aan, de KPI’s zijn immers verschillend De Rijnstreek kan niet voldoen aan monitoring eisen van het Rijk De monitor van het Rijk biedt voor de Rijnstreek geen relevante sturings-informatie behalve mogelijk CBS en GGD gegevens over populatie De klant is te weinig zichtbaar in beide monitorsystemen De landelijke discussie over de monitoring ook op resultaten/effecten is op gang gekomen. Dia 6/7 10.30 – 11.00

11 Kortom: de transformatie van het sociaal domein vraagt om een gezamenlijke transformatie van het monitoringsysteem, waarbij het effect voor de klant en het klantperspectief meer tot zijn recht komt. Dia 7/7 10.30 – 11.00

12 Vragen en Discussieronde Dia 1/1 11.15 – 11.45

13 Richtingwijzers voor de toekomst Start een gezamenlijke zoektocht naar betekenisvolle outcome indicatoren sociaal domein, waarbij de klant/bewoner (en niet de markt of inzet middelen) uitgangspunt is. Ontwerp gezamenlijk een monitoringsysteem en zoek naar een balans tussen monitoring op resultaten èn monitoring op inzet van middelen zodat beide doelen (Rijk en Rijnstreek) dichter bij elkaar komen. Onderzoek hoe burgers/klanten betrokken kunnen worden in het initiële ontwerp van een monitorsysteem. Kijk uitdrukkelijk naar beleving en zelf-analyse van de klant, beheer eigen dossier. Investeer in deskundigheid bij het hanteren van ‘tellen en vertellen’ -- monitoring (professionals, management, klanten) Dia 1/3 11.45 – 12.00

14 Vervolgstappen Maak een prototype van het gewenste monitorsysteem sociaal domein (incl. monitoring eigen uitvoeringstaken gemeenten), voortbouwend op wat er al is, en anticipeer daarbij op samenvoeging met jeugd en participatie. Ontwerp een proces voor gezamenlijk bouwen en leren (Rijk – Rijnstreek) Richt het proces in met belangrijke stakeholders (gemeenten, aanbieders, klantvertegenwoordigers, onderzoekers) Beschrijf de relevante bronnen: lokale wijkanalyses, landelijke evidence based onderzoek, maatschappelijke kosten baten analyse, onderzoek naar beleving, onderzoek naar zorgvoorspellers. Werk de randvoorwaarden en specificaties voor inrichting van monitoring en rapportage nader uit. Benoem vóóraf toetsingscriteria voor het monitorsysteem: simpel, eenvoudig in gebruik, reductie administratieve belasting, toegevoegde waarde. Dia 2/3 11.45 – 12.00

15 Aanzet nieuwe inrichtingskeuzes input voor doorontwikkeling Eisen aan de Financiële administratie en verantwoording De gemeente als ook als uitvoerder: rapportages op elkaar aansluiten? De afstemming tussen de servicedesk, wijkteams, gemeente, aanbieders en burgers: registratiesystemen en privacy De structuur en de kwaliteit van de kwalitatieve rapportage en verantwoording Criteria van klanttevredenheidsonderzoek en klantervaringsonderzoek Rechtmatigheidscontrole; addendum bij het contract Dia 3/3 11.45 – 12.00

16 Reacties, Uitwisselen van ideeën Dia 1/1 12.00– 12.30


Download ppt "Pilot monitoring Sociaal Domein VNG, Rijnstreekgemeenten 10 december 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google