De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Thema: Kerst raakt je hart.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Thema: Kerst raakt je hart."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Thema: Kerst raakt je hart

2 Kom vier het feest met mij

3 Kom vier het feest met mij
Een vreugdevuur gaat van huis tot huis en zet alle harten in vuur en vlam. Het wonder dat de Verlosser kwam, geeft ons reden om kerstfeest te vieren.

4 Kom vier het feest met mij
Kom, vier het feest met mij, kom, dans en zing want jij hoort erbij. Deel de vreugde met arm en rijk, dat Jezus voor ons is gekomen.

5 Kom vier het feest met mij
In alle landen op heel de aarde beleven mensen het met elkaar. Een nieuw begin in een grauw bestaan, waaruit vreugde en kleur zijn verdwenen.

6 Kom vier het feest met mij
Kom, vier het feest met mij, kom, dans en zing want jij hoort erbij. Deel de vreugde met arm en rijk, dat Jezus voor ons is gekomen.

7 Kom vier het feest met mij
Kleur nu je leven met rood van liefde, met wit van vrede en groen van hoop. En houd je vast aan wat is beloofd, want het rijk van het licht is gekomen.

8 Kom vier het feest met mij
Kom, vier het feest met mij, kom, dans en zing want jij hoort erbij. Deel de vreugde met arm en rijk, dat Jezus voor ons is gekomen.

9 Welkom

10 Stille nacht

11 Stille nacht Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht, Die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bethlehems stal, Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.

12 Stille nacht Hulploos Kind, heilig Kind, Dat zo trouw zondaars mint, ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, wordt Ge op stro en in doeken gelegd. Leer me U danken daarvoor.

13 Stille nacht Stille nacht, heilige nacht! Vreed' en heil wordt gebracht aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, Gode zij eer!

14 Nu zijt wellekome

15 Nu zijt wellekome Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis.

16 Nu zijt wellekome Herders op den velde hoorden een nieuw lied, dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar. Kyrieleis.

17 Nu zijt wellekome Wijzen uit het Oosten uit zo verren land zij zochten onze Here met offerand. Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. Kyrieleis.

18 Lucas 2:

19 Lucas 2: De geboorte van Jezus In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.

20 Lucas 2: Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.

21 Lucas 2: De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

22 Lucas 2: De geboorte van Jezus Jozef en Maria gaan naar Betlehem In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis. Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem.

23 Lucas 2: Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger. Jezus wordt geboren Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen. Herders horen het goede nieuws Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang.

24 Lucas 2: Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.’ En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’

25 Hoor den eng’len zingen d’eer en Komt laten wij aanbidden

26 Hoor den eng’len zingen d’eer
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!

27 Hoor den eng’len zingen d’eer
Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon, wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt. Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt, tussen alle mensen in in het menselijk gezin. Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

28 Hoor den eng’len zingen d’eer
Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd, al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf, dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn. Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

29 Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, Komt laten wij aanbidden die Koning. Want U alleen bent waardig, want U alleen bent waardig. Want U alleen bent waardig, o Koning. Wij prijzen U voor eeuwig, wij prijzen U voor eeuwig. Wij prijzen U voor eeuwig, o Koning.

30 Drama Lian de Graaf en Els van Wolfswinkel

31 Licht van de wereld

32 Licht van de wereld Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis; Nu mag ik zien wie U bent. Liefde die maakt,dat ik U wil kennen Heer, Bij U wil ik zijn elk moment.

33 Licht van de wereld refrein Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij.

34 Licht van de wereld Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent, Koning vol glorie en macht, Bent als een kind naar de wereld gekomen, Legde Uw heerlijkheid af.

35 Licht van de wereld refrein Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij.

36 En nooit besef ik hoe U leed De pijn die al mijn zonde deed.
Licht van de wereld En nooit besef ik hoe U leed De pijn die al mijn zonde deed.

37 Licht van de wereld refrein Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij.

38 Overdenking Eildert van Dijken

39 Volheid van genade

40 Volheid van genade Volheid van genade, die de schepping draagt. Geliefde van de Vader, geboren uit een maagd. Is in de nacht verschenen, Licht dat ons verlicht. De glans van Gods genade, die straalt van zijn gezicht

41 Volheid van genade Onze hoop ligt in een kribbe; deelt ons menselijk bestaan. Wij knielen en aanbidden, ‘God met ons’ is zijn naam.

42 Volheid van genade Volheid van genade, die Gods glorie toont. De grootheid van de Vader heeft onder ons gewoond. Die zich voor ons vernedert, legt zijn glorie af. Zijn oordeel is genade, zijn kribbe wordt een graf.

43 Volheid van genade Onze hoop ligt in een kribbe; deelt ons menselijk bestaan. Wij knielen en aanbidden, ‘God met ons’ is zijn naam.

44 Volheid van genade Volheid van het leven, bron van overvloed, genade ons gegeven; oneindig groot en goed! o, vreugde van de Vader, Gods geliefde Zoon. Zijn liefde is genade, zijn kribbe wordt een troon.

45 Volheid van genade Onze hoop ligt in een kribbe; deelt ons menselijk bestaan. Wij knielen en aanbidden, ‘God met ons’ is zijn naam.

46 Sluiting

47 Ere zij God

48 Ere zij God Ere zij God, Ere zij God In den hoge, in den hoge, in den hoge Vrede op aarde, vrede op aarde In de mensen een welbehagen

49 Ere zij God Ere zij God in den hoge, Ere zij God in den hoge Vrede op aarde, vrede op aarde In de mensen, in de mensen, een welbehagen In de mensen, een welbehagen, een welbehagen

50 Ere zij God Ere zij God, Ere zij God In den hoge, in den hoge, in den hoge Vrede op aarde, vrede op aarde In de mensen een welbehagen Amen Amen

51


Download ppt "Welkom Thema: Kerst raakt je hart."

Verwante presentaties


Ads door Google