De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema: Geloofsbeproeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema: Geloofsbeproeving."— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema: Geloofsbeproeving

2 Gemeentekerstfeest Welkom Gebed Samenzang Intro thema U.A.M. 37: 1, 2, 4 L.v.K. 26: 1, 4 Schriftlezing: Lukas 2: 1 - 20 Meditatie Wisselzang met de jeugd vanaf 9 jaar Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Muzikaal intermezzo Collecte U.A.M. 53: 1, 2, 3, 4 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God

3 Gemeentekerstfeest Welkom Gebed Samenzang Intro thema U.A.M. 37: 1, 2, 4 L.v.K. 26: 1, 4 Schriftlezing: Lukas 2: 1 - 20 Meditatie Wisselzang met de jeugd vanaf 9 jaar Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Muzikaal intermezzo Collecte U.A.M. 53: 1, 2, 3, 4 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God

4 Gemeentekerstfeest Welkom Gebed Samenzang Intro thema U.A.M. 37: 1, 2, 4 L.v.K. 26: 1, 4 Schriftlezing: Lukas 2: 1 - 20 Meditatie Wisselzang met de jeugd vanaf 9 jaar Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Muzikaal intermezzo Collecte U.A.M. 53: 1, 2, 3, 4 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God

5 Zingt van des Heilands eer 1, 2, 3 Zingt van des Heilands eer, Zijn komst was heerlijkheid. Hij ziet op al zijn schep’slen neer tot in al eeuwigheid. ’t is blijdschap in mijn ziel terwijl ik voor Hem kniel. De Heiland die op aarde kwam, de zonde van ons nam.

6 Zingt van des Heilands eer 1, 2, 3 Zingt van des Vaders Zoon, geboren in een stal. Gij allen die deez’aard bewoon, Hij kwam voor ’t gans heelal. O allen die dit hoort, geloof toch in Zijn Woord. De Heiland die op aarde kwam, de zonde van ons nam.

7 Zingt van des Heilands eer 1, 2, 3 Zingt nu Halleluja, het Midd’laarswerk vangt aan! Wil op de weg naar Bethlehem verheugd tot Jezus gaan. Hij schenkt ons Zijn gena. Zingt, zingt: “Halleluja!” De Heiland die op aarde kwam, de zonde van ons nam.

8 Gemeentekerstfeest Welkom Gebed Samenzang Intro thema U.A.M. 37: 1, 2, 4 L.v.K. 26: 1, 4 Schriftlezing: Lukas 2: 1 - 20 Meditatie Wisselzang met de jeugd vanaf 9 jaar Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Muzikaal intermezzo Collecte U.A.M. 53: 1, 2, 3, 4 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God

9 Gemeentekerstfeest Welkom Gebed Samenzang Intro thema U.A.M. 37: 1, 2, 4 L.v.K. 26: 1, 4 Schriftlezing: Lukas 2: 1 - 20 Meditatie Wisselzang met de jeugd vanaf 9 jaar Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Muzikaal intermezzo Collecte U.A.M. 53: 1, 2, 3, 4 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God

10 U.A.M. 37: 1, 2, 4 In de stad van koning David zoals lang reeds was voorzegd, werd een baby door zijn moeder in een kribbe neergelegd. Jezus Christus was dat Kind, door Maria teer bemind.

11 U.A.M. 37: 1, 2, 4 Hij kwam uit de hoge hemel, Hij de koning van ‘t heelal. Heel eenvoudig was zijn woning en zijn wieg stond in een stal. Armen riep Hij in zijn kring toen Hij door de wereld ging.

12 U.A.M. 37: 1, 2, 4 Eenmaal zien ook onze ogen Hem, die ons zijn liefde toont. Want dat kind is onze Heiland Die nu in de hemel woont. Hij brengt al Gods kinderen thuis, bij Hem in het vaderhuis.

13 L.v.K. 26: 1, 4 Daar is uit 's werelds duist're wolken een licht der lichten opgegaan. Komt tot zijn schijnsel, alle volken, en gij, mijn ziele, bid het aan! Het komt de schaduwen beschijnen, de zwarte schaduw van de dood. De nacht der zonde zal verdwijnen, genade spreidt haar morgenrood.

14 L.v.K. 26: 1, 4 O Vredevorst, Gij kunt gebieden de vreed' op aard' en in mijn ziel! Doe alle volken tot U vlieden, dat al wat ademt voor U kniel! Des Heren ijver zal bewerken, dat Hij de zetel, U bereid, met recht en met gericht zal sterken. Hem zij de lof in eeuwigheid!

15 Gemeentekerstfeest Welkom Gebed Samenzang Intro thema U.A.M. 37: 1, 2, 4 L.v.K. 26: 1, 4 Schriftlezing: Lukas 2: 1 - 20 Meditatie Wisselzang met de jeugd vanaf 9 jaar Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Muzikaal intermezzo Collecte U.A.M. 53: 1, 2, 3, 4 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God

16 Lukas 2: 1 - 20 1 In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. 2 (This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria.) 1 En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. 2 Deze inschrijving had voor het eerst plaats, toen Quirinius het bewind over Syrië voerde.

17 Lukas 2: 1 - 20 3 And everyone went to their own town to register. 4 So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem the town of David, because he belonged to the house and line of David. 3 En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. 4 Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was,

18 Lukas 2: 1 - 20 5 He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. 6 While they were there, the time came for the baby to be born, 5 om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. 6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou,

19 Lukas 2: 1 - 20 7 and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. 7 en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.

20 Lukas 2: 1 - 20 8 And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. 9 An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. 8 En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. 9 En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze.

21 Lukas 2: 1 - 20 10 But the angel said to them, “Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. 11 Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord. 10 En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: 11 U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.

22 Lukas 2: 1 - 20 12 This will be a sign to you: You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger.” 13 Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, 12 En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. 13 En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende:

23 Lukas 2: 1 - 20 14 “Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests.” 15 When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, 14 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. 15 En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken:

24 Lukas 2: 1 - 20 “Let’s go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about.” 16 So they hurried off and found Mary and Joseph, and the baby, who was lying in the manger. Laten wij dan naar Betlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Here is bekendgemaakt. 16 En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind liggende in de kribbe.

25 Lukas 2: 1 - 20 17 When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child, 18 and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. 17 En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. 18 En allen, die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd.

26 Lukas 2: 1 - 20 19 But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. 20 The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. 19 Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. 20 En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was.

27 Gemeentekerstfeest Welkom Gebed Samenzang Intro thema U.A.M. 37: 1, 2, 4 L.v.K. 26: 1, 4 Schriftlezing: Lukas 2: 1 - 20 Meditatie Wisselzang met de jeugd vanaf 9 jaar Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Muzikaal intermezzo Collecte U.A.M. 53: 1, 2, 3, 4 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God

28 Gemeentekerstfeest Welkom Gebed Samenzang Intro thema U.A.M. 37: 1, 2, 4 L.v.K. 26: 1, 4 Schriftlezing: Lukas 2: 1 - 20 Meditatie Wisselzang met de jeugd vanaf 9 jaar Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Muzikaal intermezzo Collecte U.A.M. 53: 1, 2, 3, 4 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God

29 Opwekking 527 De jeugd zingt: Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken, dit is de nacht dat zijn leven begon. 'n Sluier van angst en pijn lag op de volken, totdat Hij kwam en het kwaad overwon. Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; stralend breekt die held're morgen aan.

30 Opwekking 527 De jeugd met gemeente: Prijs nu Zijn naam, samen met de engelen. O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam. O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam.

31 Opwekking 527 De jeugd zingt: Wat Hij ons leert is geven om een ander; liefde alleen is de weg die Hij wees. En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden. Vrij van het juk van verdrukking en vrees. Uit ons hart en dwars door alle tranen ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

32 Opwekking 527 De jeugd met gemeente: Prijs nu Zijn naam, de naam van alle namen, en geef Hem glorie in alle eeuwigheid. en geef Hem glorie in alle eeuwigheid.

33 Gemeentekerstfeest Welkom Gebed Samenzang Intro thema U.A.M. 37: 1, 2, 4 L.v.K. 26: 1, 4 Schriftlezing: Lukas 2: 1 - 20 Meditatie Wisselzang met de jeugd vanaf 9 jaar Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Muzikaal intermezzo Collecte U.A.M. 53: 1, 2, 3, 4 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God

34 Gemeentekerstfeest Welkom Gebed Samenzang Intro thema U.A.M. 37: 1, 2, 4 L.v.K. 26: 1, 4 Schriftlezing: Lukas 2: 1 - 20 Meditatie Wisselzang met de jeugd vanaf 9 jaar Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Muzikaal intermezzo Collecte U.A.M. 53: 1, 2, 3, 4 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God

35 Gemeentekerstfeest U hoort de volgende muziekstukken: Via Bethlehem Little drummer boy Hier de uitleg ervan is: Via Bethlehem, Kerst is meer dan een ster een stal een engelenkoor. God komt via Bethlehem naar ons toe. Hij geeft door het kindje van Bethlehem ons “de weg en de waarheid het leven”. Via Bethlehem, kunnen wij tot God naderen. Laten wij zo dit Kindje verwelkomen, die onze zaligmaker is.

36 Gemeentekerstfeest U hoort de volgende muziekstukken: Via Bethlehem Little drummer boy Little drummer boy, Dit muziekstuk verteld een legende van een kleine arme jongen die leefde in de tijd van de geboorte van de Here Jezus in Bethlehem. Hij hoorde van de geboorte van het koningskind, en wilde net als de wijzen uit het Oosten, een mooi cadeau geven, maar hij had geen geld om iets te kopen. Hij gaf zijn talent cadeau, hij speelde met zijn beste kunnen een mooi lied voor het baby’tje Jezus op zijn trommel.

37 Gemeentekerstfeest Welkom Gebed Samenzang Intro thema U.A.M. 37: 1, 2, 4 L.v.K. 26: 1, 4 Schriftlezing: Lukas 2: 1 - 20 Meditatie Wisselzang met de jeugd vanaf 9 jaar Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Muzikaal intermezzo Collecte U.A.M. 53: 1, 2, 3, 4 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God

38 De collecte is bestemd voor kindertehuis Takalani Zuid-Afrika

39 Gemeentekerstfeest Welkom Gebed Samenzang Intro thema U.A.M. 37: 1, 2, 4 L.v.K. 26: 1, 4 Schriftlezing: Lukas 2: 1 - 20 Meditatie Wisselzang met de jeugd vanaf 9 jaar Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Muzikaal intermezzo Collecte U.A.M. 53: 1, 2, 3, 4 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God

40 U.A.M. 53: 1, 2, 3, 4 Wij gaan met haast naar Bethlehem: een Herder is geboren! Wij zien daar in een kribbe Hem die zoekt wat is verloren; Een herder als lam zo klein, een koning die een knecht wil zijn: Hij roept- maar wie zal horen?

41 U.A.M. 53: 1, 2, 3, 4 Wij staan verbaasd in Bethlehem: is dit de Goede Herder. De koning die met luide stem zou spreken: Volk, trek verder! Trek verder uit de slavernij, Trek verder, Ik, Ik maak u vrij! Dit Lam - is dit die Herder?

42 U.A.M. 53: 1, 2, 3, 4 O God, laat ons in Bethlehem geen grote woorden spreken en zeggen: Wij, wij zijn van Hem. Wanneer niet is gebleken dat wij bereid zijn om zo klein, zo lijdzaam als dit Lam te zijn, Dat weigert zich te wreken.

43 U.A.M. 53: 1, 2, 3, 4 Wij staan beschaamd. In Bethlehem blijkt meer dan ooit tevoren: de vrede is alleen aan Hem, Die weerloos werd geboren. Dit Lam heeft ons geopenbaard Gods Rijk: een Koning zonder zwaard. Wie horen wil, die hore!

44 Gemeentekerstfeest Welkom Gebed Samenzang Intro thema U.A.M. 37: 1, 2, 4 L.v.K. 26: 1, 4 Schriftlezing: Lukas 2: 1 - 20 Meditatie Wisselzang met de jeugd vanaf 9 jaar Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Muzikaal intermezzo Collecte U.A.M. 53: 1, 2, 3, 4 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God

45 De kinderen zingen Schijn maar schijn maar Schijn met je lichtje in de donkere nacht Schijn maar schijn maar Schijn met je lichtje in de donkere nacht Breng de liefde waar nog haat is Schijn maar om je heen Ook de zon gaat elke morgen Gratis op voor iedereen

46 De kinderen zingen Schijn maar schijn maar Schijn met je lichtje in de donkere nacht Schijn maar schijn maar Schijn met je lichtje in de donkere nacht Breng de vreugde waar verdriet is Vrede in de strijd Zing een vrolijk liedje waar geen lied is En geen vrolijkheid

47 De kinderen zingen Schijn maar schijn maar Schijn met je lichtje in de donkere nacht Schijn maar schijn maar Schijn met je lichtje in de donkere nacht Schijn maar schijn maar Schijn met je lichtje in de duisternis Schijn maar schijn maar Schijn met je lichtje hoe klein het ook is

48 Gemeentekerstfeest Welkom Gebed Samenzang Intro thema U.A.M. 37: 1, 2, 4 L.v.K. 26: 1, 4 Schriftlezing: Lukas 2: 1 - 20 Meditatie Wisselzang met de jeugd vanaf 9 jaar Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Muzikaal intermezzo Collecte U.A.M. 53: 1, 2, 3, 4 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God

49

50 Gemeentekerstfeest Welkom Gebed Samenzang Intro thema U.A.M. 37: 1, 2, 4 L.v.K. 26: 1, 4 Schriftlezing: Lukas 2: 1 - 20 Meditatie Wisselzang met de jeugd vanaf 9 jaar Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Muzikaal intermezzo Collecte U.A.M. 53: 1, 2, 3, 4 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God

51

52

53

54 Druk, druk, druk. Rennen met kalkoenen. Kippen en meloenen voor het grote feest. Druk, druk, druk. Als we het maar redden. Kleding en de bedden. Werken als een beest. Lied: Een race tegen de klok Opzij, opzij, dit vat met meel moet pijlsnel naar de kok. Opzij, opzij, ga aan de kant. Een race tegen de klok. Druk, druk, druk. Voor de hoge heren, dames en meneren. Wij gaan voor succes! Druk, druk, druk. Alles moet op orde. Glazen en de borden. Schiet niet in de stress! Opzij, opzij, want deze jurk krijgt glitters op de mouw. Opzij, opzij, ga aan de kant. Een stola voor mevrouw. Druk, druk, druk. ’t Feest gaat nu beginnen. Daar zijn de gravinnen, hertog en baron. Druk, druk, druk. Laat de gasten binnen. Prins en hertoginnen met hun chaperon.

55

56

57 Ik heb de sleutel die op alle deuren past. Van de poorten, de balzaal en de bezemkast. Deuren gaan voor mij wijd open. Iedereen kan binnenlopen. Een zwerver en een langverwachte gast Lied: Het sleutellied Kijk maar uit! Het is al vol. Het kasteel barst uit zijn voegen. Dat wordt te dol! Kijk maar uit! Niet te gastvrij! Laat niet zomaar iemand binnen. Want dan is er minder voor mij! Ik heb de sleutel die op alle deuren past. Van de poorten, de balzaal en de bezemkast. Deuren gaan voor mij wijd open. Iedereen kan binnenlopen. Een zwerver en een langverwachte gast

58

59

60

61

62

63

64

65

66 Een open huis, open huis, open huis. Een veilig thuis, veilig thuis, veilig thuis. Een veilig thuis waar iedereen in vrijheid binnenloopt. Op je gemak, je gemak, je gemak. Een eigen dak, eigen dak, eigen dak. Een eigen dak boven je hoofd is dat teveel gehoopt? Lied: Een thuis voor iedereen Een eigen stek, eigen stek, eigen stek. Een warme plek, warme plek, warme plek. Een warme plek van welkom zijn met kleding, brood en bed. Je huis en haard, huis en haard, huis en haard. Dat is veel waard, is veel waard, is veel waard. Het wordt nog mooier als je soms de deuren openzet. Wat ik bedoel, ik bedoel, ik bedoel: Een thuisgevoel, thuisgevoel, thuisgevoel. Gelukkig kerstfeest allemaalen niemand meer alleen. Gelukkig kerstfeest allemaal, een thuis voor iedereen.

67 Gemeentekerstfeest Welkom Gebed Samenzang Intro thema U.A.M. 37: 1, 2, 4 L.v.K. 26: 1, 4 Schriftlezing: Lukas 2: 1 - 20 Meditatie Wisselzang met de jeugd vanaf 9 jaar Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Muzikaal intermezzo Collecte U.A.M. 53: 1, 2, 3, 4 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God

68 Gemeentekerstfeest Welkom Gebed Samenzang Intro thema U.A.M. 37: 1, 2, 4 L.v.K. 26: 1, 4 Schriftlezing: Lukas 2: 1 - 20 Meditatie Wisselzang met de jeugd vanaf 9 jaar Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Muzikaal intermezzo Collecte U.A.M. 53: 1, 2, 3, 4 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God

69 Ere zij God Ere zij God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge! Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen, in de mensen een welbehagen, in de mensen een welbehagen, een welbehagen.

70 Ere zij God Ere zij God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge! Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Amen.

71


Download ppt "Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema: Geloofsbeproeving."

Verwante presentaties


Ads door Google