De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Directienetwerk Randstad Hardinxveld-Giessendam-24 november Gouda-3 december Regio Randstad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Directienetwerk Randstad Hardinxveld-Giessendam-24 november Gouda-3 december Regio Randstad."— Transcript van de presentatie:

1 Directienetwerk Randstad Hardinxveld-Giessendam-24 november Gouda-3 december Regio Randstad

2 Agenda 1.Opening 2.Kengetallen 3.De leraar en passend onderwijs 4.Onderwijsassistenten 5.Rondvraag 6.Sluiting Regio Randstad

3 Opening Regio Randstad 14 En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods: 15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet! 16 Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen. 17 Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. 18 Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. 19 Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u. 20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. 21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. 22 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

4 Opening Regio Randstad Springt op van vreugd, verheft Zijn lof, Die, daar Hij woont in 't hemelhof, Een Vader is der wezen; Die weduwen haar recht verschaft, Die streng haar onderdrukkers straft, En voor Zijn wraak doet vrezen; Een God, die zet uit mensenmin, D' onvruchtb'ren in een huisgezin; En, om Zijn macht te tonen, Gevang'nen uit de boeien redt; Maar die verlaters van Zijn wet Doet in het dorre wonen.

5 Kengetallen -Het gaat over kinderen. -Kinderen die speciale behoeften hebben. -En daarom op het SBO/SO zitten. -Het zijn dus kwetsbare kinderen Regio Randstad

6 Kengetallen Regio Randstad

7 Kengetallen Regio Randstad 0,18%1,74% 0,19%1,79% 0,22%1,85% 0,23%2,00% 0,24%2,02% 0,37%2,09% 0,43%2,11% 0,45%2,24% 0,46%2,27% 0,58%2,30% 0,66%2,35% 0,67%2,54% 0,67%2,81% 0,75%2,85% 0,88%2,88% 0,94%2,90% 1,04%2,90% 1,04%2,97% 1,21%3,13% 1,22%3,26% 1,24%3,28% 1,36%3,36% 1,46%3,37% 1,49%3,51% 1,51%3,54% 1,60%3,68% 1,62%4,14% 1,71%4,24% 1,72%4,68% 1,73% Voedingsgebied Beversluisschool:1,45% Voedingsgebied De Akker/De Wijngaard:2,25%

8 Kengetallen Wat zien we in de grafieken? -Landelijk een dalende trend -Berséba stabiel -Randstad stijgende trend -Grote verschillen tussen scholen -Verschillen tussen de subregio’s Regio Randstad

9 Kengetallen -Kengetal = signaal -Kengetal = aanleiding tot gesprek Wat wil ik als school weten als ik mijn kengetallen zie? Wat heb je daarvoor nodig? Regio Randstad

10 De leraar en passend onderwijs onderzoeken 1.DUO i.s.m. Algemeen Dagblad 2.AVS 3.Kinderombudsman Regio Randstad

11 De leraar en passend onderwijs onderzoeken-DUO/AD Onze leraren zijn goed geïnformeerd over wat invoering van passend onderwijs inhoudt. Regio Randstad

12 De leraar en passend onderwijs onderzoeken-DUO/AD Onze school heeft ouders van tevoren goed geïnformeerd over wat invoering van passend onderwijs inhoudt. Regio Randstad

13 De leraar en passend onderwijs onderzoeken-DUO/AD Leraren hebben van tevoren een goede scholing gehad op het gebied van passend onderwijs. Regio Randstad

14 De leraar en passend onderwijs onderzoeken-DUO/AD Leraren van onze school weten wat van hen verwacht wordt als het gaat om de concrete vormgeving van passend onderwijs in de klas. Regio Randstad

15 De leraar en passend onderwijs onderzoeken-DUO/AD Passend onderwijs gaat in onze school ten koste van de aandacht voor de gewone leerling. Regio Randstad

16 De leraar en passend onderwijs onderzoeken-DUO/AD Passend onderwijs zorgt ervoor, dat mindere kinderen naar het speciaal (basis)onderwijs worden verwezen. Regio Randstad

17 De leraar en passend onderwijs onderzoeken-DUO/AD Onze school heeft zich al met al goed voorbereid op de komst van passend onderwijs. Regio Randstad

18 De leraar en passend onderwijs onderzoeken-DUO/AD Cluster 3 leerlingen zijn redelijk gemakkelijk in het reguliere onderwijs te houden. Regio Randstad Cluster 4 leerlingen zijn redelijk gemakkelijk in het reguliere onderwijs te houden.

19 De leraar en passend onderwijs studiedag Management en RC’s hebben een inspirerende studiedag op 24 sept gehad met als thema “Hoe kunnen we onze leraren versterken”. Graag zouden we onze scholen dit ook gunnen. Het gaat om diverse invalshoeken. Scholen zouden eigen keuzes kunnen maken. We stellen onze regio voor hier ook een studiedag voor te beleggen. Kort noemen we nu de inhouden. Regio Randstad

20 Werkdruk en Passend Onderwijs Steef Post 1.Oorzaken werkdruk in PO (top 3): Alle taken buiten de lessen; beperkte ruimte om eigen werk te plannen en aan te pakken; leiding van de school. 2.Eigenaarschap als sleutel (cultuur). 3.Benedictijnse leefregels. 4.Taak erbij? Taak eraf! Regio Randstad

21 Resultaten Lectoraat Maxim vd Vliet en Arie Visser Wat kan PO leren van SBO (en omgekeerd) 1.Aanpassingsvermogen en flexibiliteit 2.Denken vanuit mogelijkheden 3.Kind (en groep) centraal 4.6 R’s: Rust, reinheid, regelmaat, reflectie, relatie en respect 5.Structuur 6.Contact met ouders 7.Leren van elkaar Regio Randstad

22 Process Communication Model Jelte van der Kooi 1.Zes persoonslijkheidskenmerken Gestructureerd denker; doorzetter; harmoniser; dromer; rebel; promotor 2.Wie is de leerkracht? Wie is de leerling? 3.Geeft veel handvatten hoe deze leerkracht met deze leerling de goede klik kan krijgen. 4.Heel bruikbaar voor IB-ers en coaches van leraren (en voor de leraren zelf uiteraard). Regio Randstad

23 Ondersteuning leraar in de groep Evelien Moret 1.In onze regio al veel toegepast 2.Support geven aan de leerkracht. 3.Waar mogelijk ook onderzoeken: Klimaatschaal/SIGA-vragenlijst/sociogram 4.Ouders erbij betrekken 5.Waar mogelijk preventief werken (volgende sheet) Regio Randstad

24 “Handreiking Formatieplan en zorgzwaarte groepen” 1.Passend Onderwijs = onderwijs aan groepen 2.Basisaanpak bij groepsvorming al standaard (?) 3.Pro-actief handelen bij formatieplan 4.Tijdig plan maken; scenario achter de hand (?) 5.Support geven 6.Ondersteuning organiseren (en snel ingrijpen) 7.Herstart na Kerstvakantie (uiterste tijdstip) Regio Randstad

25 Opdracht 1.Ondersteunen we het voorstel om een studiedag in het voorjaar te beleggen rond de leraar en passend onderwijs? En de voorgestelde inhouden? 2.Zo ja, wanneer wordt het een succes? 3.Wat vind je van de Handreiking? Overbodig (te zwaar aangezet; doen we al lang) Kleine school kan er niks mee …….. Regio Randstad

26 Onderwijsassistenten 1.Netwerk OA herstart. 80 deelnemers. 2.Betrokken en gemotiveerde mensen. 3.Veel behoefte een kennis. Ervaringen rond opleiding leraarondersteuner uitgewisseld. 4.In beide sessies werden vragen gesteld rond huidige (doorontwikkelde) werkzaamheden en inschaling; uitwisseling; verschillen tussen scholen. Steeds terugverwezen naar eigen school. 5.Initiatief genomen voor opleiding van Avans+ in eigen regio. Regio Randstad

27 Taken en bevoegdheden van OA-ers in relatie tot inschaling Voor OA geen wettelijke eisen aan opleiding; voor leraarondersteuner ook niet. Werkzaamheden in 10 jaar tijd sterk veranderd. In bepaalde gevallen mogelijk wel ‘onderbetaald’. Stelling: nog betere inzet van OA-ers vergroot de mogelijkheden voor Passend Onderwijs Flexibel functiebouwwerk SBO (Interstudie) Schalen verschillen soms heel weinig, behalve de stap naar schaal 7 Eind schaal 4 = € 2133 Eind schaal 5 = € 2243 Eind schaal 6 = € 2350 Eind schaal 7 = € 2591 Regio Randstad

28 Conclusies en afspraken 1.Netwerken OA versterken ‘onrust’ onder deze mensen. 2.Berseba (en Avans) zullen steeds benadrukken dat de school hier het beleid bepaalt en niet wij. 3.Scholen zullen hier verschillend mee omgaan. Wel adviseren wij de directies om hierover na te denken. Natuurlijk liggen hier (financiële) problemen, maar er liggen ook mogelijkheden. En de ene OA-er is ook de andere niet. Regio Randstad


Download ppt "Directienetwerk Randstad Hardinxveld-Giessendam-24 november Gouda-3 december Regio Randstad."

Verwante presentaties


Ads door Google