De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 8 voor 21 november 2015. Na de dood van koning Hizkia, begon Juda aan zijn ondergang. 1.Manasse verspreidde de meest afschuwelijke zonden, waaronder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 8 voor 21 november 2015. Na de dood van koning Hizkia, begon Juda aan zijn ondergang. 1.Manasse verspreidde de meest afschuwelijke zonden, waaronder."— Transcript van de presentatie:

1 Les 8 voor 21 november 2015

2 Na de dood van koning Hizkia, begon Juda aan zijn ondergang. 1.Manasse verspreidde de meest afschuwelijke zonden, waaronder het ritueel doden van zijn eigen kinderen. 2.Manasse kreeg berouw, maar het volk had “de diepten van Satan” al leren kennen. (Openbaring 2:24). 3.Amon herriep met zijn daden de hervormingen van Manasse. Hij bracht de afvalligheid terug.

3 “Toch waren er in deze boze dagen getuigen voor God en het recht. De beproevingen die Juda veilig had overleefd tijdens de regering van Hizkia, hadden in het hart van velen een sterkte van karakter ontwikkeld, dat nu diende als een burcht tegen het toenemende onrecht. Hun getuigenis voor waarheid en recht wekte de toorn op van Manasse en zijn vorsten, die trachten zich te sterken in het kwaad door elke stem van afkeuring tot zwijgen te brengen,.... Getrouw bleven de profeten waarschuwen en vermanen; onbevreesd spraken zij tot Manasse en tot zijn volk; maar de boodschappen werden bespot; het afgedwaalde Juda wilde niet luisteren.... Onder hen wier levenservaring door de noodlottige afval van Manasse zodanig was gevormd dat er geen verandering meer mogelijk was, bevond zich zijn eigen zoon… De goddeloze koning zou niet lang regeren. Te midden van zijn gedurfde goddeloosheid werd hij, slechts twee jaar nadat hij koning was geworden, in het paleis door zijn eigen dienstknechten gedood;” E.G.W. (Profeten en Koningen hoofdstuk 33, pagina. 233-234) E.G.W. “Profeten en Koningen”, hoofdstuk 32: “Manasse en Josia”, bladzijde 233 tot 238.

4 “De bevolking van het land doodde echter allen die tegen koning Amon samengespannen hadden, en de bevolking van het land maakte zijn zoon Josia koning in zijn plaats.” (2 Kronieken 33:25) Amon zaaide geweld en oogstte geweld. Degenen die hem doodden hebben ook geweld geoogst. De reactie van het volk op de dood van de koning, was verre van enig soort van ‘volksdemocratie’, maar een verschrikkelijke lynch partij. Zij kroonden een 8-jarige jongen als een marionettenkoning zodat zij het kwaad konden voortzetten. Velen verwonderden zich waarom God al dat kwaad niet stopte. De profeet Habakuk was de hoorbare stem van die groep. God had Josia’s jonge hart al aangeraakt.

5 Josia zocht God toen hij 16 was. Toen hij 20 was startte hij in Juda een beweging van Opwekking en Hervorming. Zes jaar daarna, richtte hij zijn inspanningen op het herstellen van de tempel – het hart van Juda’s toewijding aan God. De hervorming heeft een effect gehad. De mensen die de tempel hadden hersteld bijvoorbeeld, werden zeer eerlijk: “Maar er hoeft door hen geen rekenschap te worden afgelegd van het geld dat hun in handen gegeven is, want zij handelen oprecht.” (2 Koningen 22:7)

6 “Ook vertelde de schrijver Safan aan de koning: De priester Hilkia heeft mij een boekrol gegeven. En Safan las die de koning voor. Het gebeurde nu, toen de koning de woorden van het wetboek hoorde, dat hij zijn kleren scheurde.” (2 Koningen 22:10-11) Een ware hervorming is meer dan oppervlakkige veranderingen zoals het verbrijzelen van afgoden, het renoveren van de tempel of andere externe veranderingen. Er moeten meer diepere en blijvende veranderingen komen, en de Bijbel moet altijd het fundament zijn. Toen Josia ‘het boek van de wet” (de Pentateuch of een deel daarvan) bij de tempel vond, was hij diep geraakt. Hij begreep de uiteindelijke gevolgen van hun zonden. Hij zond enkele mensen om Hulda, de profetes, te bezoeken en God te vragen, hoe de vernietiging van Juda kon worden voorkomen (2 Koningen 22:13-20).

7 “De koning ging bij de pilaar staan en sloot een verbond voor het aangezicht van de HEERE, om de HEERE te volgen en Zijn geboden, Zijn getuigenissen en Zijn verordeningen met heel zijn hart en met heel zijn ziel in acht te nemen, door de woorden van dit verbond die in deze boekrol beschreven zijn, te bevestigen. En het hele volk trad toe tot dit verbond.” (2 Koningen 23:3) God zei dat Juda onherroepelijk zou worden vernietigd; zo, had het dan wel zin om met opwekking en hervorming door te gaan? Dat is wat Josia vroeg. Hulda’s antwoord geldt nog steeds heden ten dage; de mensheid is veroordeeld, maar elkeen van ons kan individueel verlossing accepteren. Daarom besloot Josia, zoveel mogelijk mensen in zijn koninkrijk te helpen om verlossing te aanvaarden.

8 Wat waren de hervormingen die Josia had bewerkstelligd (2 Koningen 23:4-24)? “Vóór hem was er geen koning aan hem gelijk, die zich met heel zijn hart, heel zijn ziel en met heel zijn kracht tot de HEERE bekeerd had, overeenkomstig de hele wet van Mozes; en na hem stond zijns gelijke niet op.” (2 Koningen 23:25) Hij verwijderde de afgodische voorwerpen uit de tempel Hij verwijderde de afgodische priesters van de hoge plaatsen Hij verwijderde het beeld van Asjera uit de tempel. Hij vernietigde de rituele tenten in de tempel. Hij verontreinigde de offerhoogten en haalde de altaren bij de stadspoorten neer. Hij verontreinigde Tofet, opdat niemand zijn eigen zoon of dochter aan Molech kon opofferen. Hij verwijderde de zonnewagens en paarden die voor de aanbidding van de zon waren gemaakt. Hij haalde de heidense altaren in de tempel neer. Hij haalde de beelden en afbeeldingen van Asjera neer. Hij vernietigde het gouden kalf bij Bethel. Hij doodde de heidense priesters. Hij vierde het Paasfeest.

9


Download ppt "Les 8 voor 21 november 2015. Na de dood van koning Hizkia, begon Juda aan zijn ondergang. 1.Manasse verspreidde de meest afschuwelijke zonden, waaronder."

Verwante presentaties


Ads door Google