De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom en afkondigingen >. Aansteken van de paaskaars >

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom en afkondigingen >. Aansteken van de paaskaars >"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom en afkondigingen >

2 Aansteken van de paaskaars >

3 Zingen : Psalm 105:1,3 >

4 Looft God den Heer, en laat ons blijde zijn glorierijke naam belijden. Meldt ieder volk en elk geslacht de wonderen die God volbracht. Gij die van harte zoekt den Heer, verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

5 God, die aan ons zich openbaarde, regeert en oordeelt heel de aarde. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in 't duizendste geslacht. 't Verbond met Abraham zijn vrind bevestigt Hij van kind tot kind. Stil gebed, Bemoediging en groet >

6 Zingen : Opw. 599 >

7 Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

8 En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. En nu is alles klaar wanneer jij komt.

9 Refrein: Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar, wanneer jij komt.

10 En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. En nu is alles klaar wanneer jij komt.

11 Refrein: (2x) Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar, wanneer jij komt.

12 De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. Gebed >

13 Kinderkoor zingt >

14

15

16 Zingen : ELB 278: 1,2 >

17 Laat de kind’ren tot Mij komen, alle alle kind’ren. Laat de kind’ren tot Mij komen, niemand mag ze hind’ren. Want de poorten van mijn rijk Staan voor kind’ren open, laat ze allen groot en klein bij Mij binnenlopen.

18 Laat de mensen tot Mij komen over alle wegen. Laat de mensen tot Mij komen, houdt ze toch niet tegen! Want de poorten van mijn rijk gaan ook voor hen open, als ze aan een kind gelijk bij Mij binnenlopen. Schriftlezing >

19

20 1 ‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. 2 Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. 3 Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.

21 4 Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. 5 Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’ 6 Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde.

22 7 Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. 8 Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9 Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Zingen : Opw. 642 >

23 10 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. 11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Zingen : Opw. 642 >

24 Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.

25 Refrein: Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor u neer. Leid mij steeds weer naar het water, 'k wil U daar ontmoeten,Heer.

26 Kom ontvang een heel nieuw leven, kom en stap in de rivier. Jezus roept je, Hij verwacht je en Hij zegt: "Ontmoet mij hier.“

27 Refrein: Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor u neer. Leid mij steeds weer naar het water, 'k wil U daar ontmoeten, Heer. Leid mij steeds weer naar het water; 'k wil U daar ontmoeten, Heer. Verkondiging >

28

29 Zingen : Opw. 488 >

30 Heer ik kom tot U; neem mijn hart verander mij, Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van Uw liefde.

31 Refrein: Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend; Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest en de kracht van Uw liefde.

32 Heer kom dichterbij, dan kan ik Uw schoonheid zien en Uw liefde voelen, diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven Door de kracht van Uw liefde

33 Refrein: Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend; Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest en de kracht van Uw liefde.

34 Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest en de kracht van Uw liefde. Kinderen komen terug van de KND >

35 Binnendragen van de doop-kinderen >

36 Tess Vajèn Matthijs Cornelis Anniek

37 1. Geloof je in God de Vader, onze Schepper en Verlosser en in Jezus Christus zijn zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer en in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt. 2. Beloof je je kind in woord en daad voor te gaan op de weg gewezen door de Heer en het te onderwijzen en te doen onderwijzen in het Woord van God. Zingen : Gezang 334: 1,3,4 >

38 Here Jezus, wij zijn nu in het heiligdom verschenen, met ons kind gaan wij tot U, wil uw zegen ons verlenen, waar de roepstem wordt vernomen: laat de kindren tot Mij komen.

39 Niemand, die ons helpen kan, niemand kan ons kind beschermen Wij zijn wij? Neem Gij het dan. draag het in uw groot erbarmen. Dat het vroeg U in dit leven ja voorgoed zijn hart mag geven.

40 Herder, neem uw schaapje aan. Hoofd, maak het een van uw leden. Wees zijn weg, wijs het zijn baan. Vredevorst, wees Gij zijn vrede. Wijnstok, laat dit rankje bloeien, dat er eens veel vruchten groeien. Bediening van de Heilige Doop >

41 Tess Vajèn Matthijs Cornelis Anniek Staande Zingen : ELB 444 >

42 Ik zegen jou in Jezus’ Naam Hij bewijst zijn trouw. Ik zegen jou in Jezus’ Naam: Hij blijft bij jou. Een bloem die in de schaduw groeit houdt zijn blaadjes dicht. Een bloem bloeit open in de zon, groeit naar het licht. (Staande)

43 Wanneer het leven tegenvalt - mensen doen je zeer - bedenk: op wie de regen valt groeit naar de Heer. Ik zegen jou in Jezus’ Naam Hij bewijst zijn trouw. Ik zegen jou in Jezus’ Naam Hij blijft bij jou. Vraag aan de gemeente > (Staande)

44 Wilt u deze kinderen ontvangen in uw midden, hen en hun ouders dragen in uw gebeden, en hen, door uw leven, het licht van Christus laten zien? Overhandiging van de doopkaars en de doopkaart > (Staande)

45 doopkaars & doopkaart Kinderkoor zingt >

46 Dankgebed en voorbeden >

47

48 Collecten >

49 1. Diaconie 2. De kerk Zingen : Opw 710 >

50 Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. O God, zegen mij alle dagen lang!

51 Vader maak mij tot een zegen; Ga mij niet voorbij. Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

52 Zegen ons waar we in geloof voor leven. Zegen ons waar we hoop en liefde geven. Zegen om de ander tot zegen te zijn. O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

53 Vader, maak ons tot een zegen Hier in de woestijn. Wachtend op Uw milde regen Om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede Zijn wij zegenend nabij. Van uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. Zegen & Be-amen met het zingen van 415: 3 >

54 <>< Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

55 Tess Vajèn Matthijs Cornelis Anniek


Download ppt "Welkom en afkondigingen >. Aansteken van de paaskaars >"

Verwante presentaties


Ads door Google