De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

20 oktober 2015 - WeteWerk en Zekerheid - Wet Aanpak Schijnconstructies - Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties - Prinsjesdag 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "20 oktober 2015 - WeteWerk en Zekerheid - Wet Aanpak Schijnconstructies - Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties - Prinsjesdag 2015."— Transcript van de presentatie:

1

2 20 oktober 2015 - WeteWerk en Zekerheid - Wet Aanpak Schijnconstructies - Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties - Prinsjesdag 2015

3 Wet Werk en Zekerheid

4 Doel WWZ Maatregelen wetgeving Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 januari 2016

5 Doel Wet Werk en Zekerheid Aanpassen arbeidsrecht aan veranderende arbeidsverhoudingen in samenleving Nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt Werkzekerheid i.p.v. baanzekerheid Flex → minder flex Vast → minder vast

6 Maatregelen wetgeving Duidelijke en betere stroomlijning van regels voor ontslag Verbetering van rechtspositie van flexwerkers Aanpassing van de werkloosheidsregelingen

7 Wijzigingen per 1 januari 2015 Proeftijd Aanzegplicht Concurrentiebeding Loondoorbetaling nul-uren contracten

8 Proeftijd Oude regel: –Proeftijd ook bij tijdelijk contract Nieuwe regel: –Proeftijd alleen bij contract van langer dan 6 maanden! (lees: 6 maanden + 1 dag) –6 maanden of korter → géén proeftijd –> 6 maanden, maar < 2 jaar → maximaal 1 maand –2 jaar of langer → maximaal 2 maanden –onbepaalde tijd contract → maximaal 2 maanden –geen einddatum bepaald → maximaal 1 maand

9 Aanzegplicht Plicht werkgever tot informeren werknemer bij tijdelijk contract: –over het al dan niet voortzetten van contract, en –bij voortzetting: over de voorwaarden van voortzetting. –let op: aanzeggen ≠ opzeggen ! Vereisten: –bij contracten van 6 maanden of langer –uiterlijk 1 maand voor afloop contract –‘boete’ werkgever bij niet voldoen aanzegverplichting niet opgezegd: 1 kaal maandsalaris niet tijdig opgezegd: pro rato maandsalaris –vordering werknemer → vervaltermijn 2 mnd. na einde dienstverband –bij verzoekschrift

10 Concurrentiebeding Overeenkomst voor onbepaalde tijd: –altijd toegestaan Overeenkomst voor bepaalde tijd: –verboden, tenzij…: zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang schriftelijke motivering van zwaarwegend belang in beding in aok –Niet per functie, maar per werknemer motiveren achteraf motiveren niet mogelijk ook bij verlengen aok → nieuw beding opnemen Bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werkgever: beding niet langer van toepassing bij einde dienstverband

11 Loondoorbetaling nul-uren contracten Tot 01-01-2015: –geen arbeid = geen loon, tenzij… Vanaf 01-01-2015: –geen arbeid = wel loon, tenzij… –Mag alleen gedurende de eerste 26 weken van de aok bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. –Bij CAO alleen nog ten nadele van werknemer afwijken van de 26 wekenperiode t.a.v. functies met werkzaamheden die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben.

12 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Scholingsverplichting Ontslagrecht ontslaggronden & routes Transitievergoeding Vaststellingsovereenkomst

13 Ketenregeling Voor 01-07-2015: –3 x 3 x 3 Vanaf 01-07-2015: –3 x 2 x 6 –n.v.t.: BBL < 18 jaar én < 12 uur per week Overgangsrecht: –Aok gesloten vóór 01-07 die na 01-07 de duur van 2 jaar passeert → oude regeling blijft van toepassing –Aok gesloten op of na 01-07 → nieuwe recht!

14 Scholingsverplichting Artikel 7:611a BW –Werkgever stelt werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie en voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Kosten niet in mindering op transitievergoeding

15 Ontslagrecht Ontslaggronden: –A)verval van arbeidsplaats (BER) –B)langdurige arbeidsongeschiktheid (> 104 weken) –C)ziekte of gebrek met onaanvaardbare gevolgen –D)ongeschiktheid werknemer –E)verwijtbaar handelen of nalaten werknemer –F)weigering werknemer bedongen arbeid te verrichten –G)verstoorde arbeidsverhouding –H)restcategorie

16 Ontslagrecht Ontslagroute: –A)verval van arbeidsplaats (BER) –B)langdurige arbeidsongeschiktheid (> 104 weken) UWV-procedure –indienen ontslagaanvraag electronisch formulier –proceduretijd volgens regering 4-5 weken (6-8 weken) –proceduretijd komt in mindering op opzegtermijn minimaal 1 maand over –toestemming is 4 weken geldig (was 8 weken)

17 Ontslagrecht Ontslagroute: –C)ziekte of gebrek met onaanvaardbare gevolgen –D)ongeschiktheid werknemer –E)verwijtbaar handelen of nalaten werknemer –F)weigering werknemer bedongen arbeid te verrichten –G)verstoorde arbeidsverhouding –H)restcategorie Ontbindingsprocedure (Kanton) –proceduretijd komt in mindering op opzegtermijn minimaal 1 maand over –dossieropbouw!!!

18 Transitievergoeding Wel verschuldigd: einde contract op initiatief werkgever bij dienstverband ≥ 2 jaar ook bij tijdelijke contracten en na 2 jaar ziekte! einde contract op initiatief werknemer vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werkgever Niet verschuldigd: werknemer < 18 jaar en ≤ 12 uur per week bij bereiken AOW-/pensioen gerechtigde leeftijd ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werknemer einde contract op initiatief werknemer beëindigings- en vaststellingsovereenkomst –(maar zal naar verwachting wel als referentie worden meegenomen in onderhandeling)

19 Transitievergoeding Eerste 10 jaar van contract: –1/6 maandsalaris per halfjaar dienstverband Daarna: –½ maandsalaris per dienstjaar Overgangsregeling tot 01-01-2020 –Voor werknemers van ≥ 50 jaar én ≥ 10 jaar in dienst –1 maandsalaris per dienstjaar (geen maximum) Maximum € 75.000 of één jaarsalaris

20 Vaststellingsovereenkomst Met wederzijds goedvinden → initiatief werkgever Herroepingsrecht –schriftelijk opnemen 14 dagen na sluiten vaststellingsovereenkomst –sanctie 21 dagen herroepingsrecht! –uitsluiting = nietig –werknemer heeft 1 keer de mogelijkheid van herroepen per 6 maanden

21 Wijzigingen per 1 januari 2016 WW (1 juli 2015) passende arbeid –6 maanden zoeken naar werk op eigen opleidings- en werkniveau, daarna is alles passend WW-uitkering en werken –systeem urenverrekening wordt vervangen door inkomensverrekening

22 Wijzigingen per 1 januari 2016 WW 1 januari 2016 duur WW-uitkering –Van 2016 tot 2019 –Terug van max. 38 maanden naar 24 maanden –Per kwartaal 1 maand in mindering tot max. 24 maanden arbeidsverleden –2 jaar werken voor 1 maand opbouw

23 TIP ?! Tijdelijke contracten: 7 – 8 – 8 maanden proeftijd ketenbepaling transitievergoeding Let op bij contracten voor bepaalde tijd in: –Horeca –Bouw –Agrarisch –Schilders –Culturele instellingen

24 Wet Aanpak Schijnconstructies

25 Verplichtingen sinds 01-07-2015: –Loon uitzendkracht / onderaannemer –Volgorde van aansprakelijkheid Verklaring betalingsgedrag Bankgarantie ‘Derdenbeding’ opnemen in opdrachtovereenkomst (Kettingbeding)

26 Wet Aanpak Schijnconstructies En per 01-01-2016… –Verbod: Verrekening(en) op netto minimumloon Contante uitbetaling netto minimumloon –Verplicht: Girale uitbetaling netto minimumloon Specificatie onkosten op loonstrook

27 Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

28 VAR → BGL → BGL → eigen- of modelcontract met 1.Standaardovereenkomst met goedkeuring zonder 2.Standaardovereenkomst zonder goedkeuring 3.Eigen overeenkomst met 4.Eigen overeenkomst met goedkeuring Wat zijn de risico’s en voor wie? 01-01-2016 → 01-04-2016…!

29 Prinsjesdag 2015…

30 Onderwerpen –Kengetallen –Bijzonder Tarief –Loonkostensubsidies –Auto van de zaak

31 Belastingpercentages 20162015 Tarief 1 e schijf36,55%36,50% Lengte 1 e schijf19.92219.822 Tarief 2 e schijf40,15%42% Lengte 2 e schijf13.79313.767 Tarief 3 e schijf40,15%42% Lengte 3 e schijf32.70623.996 Tarief 4 e schijf52% Vanaf66.42157.585

32 Algemene heffingskorting Inkomen20162015 10.0002.2302.203 20.0002.2262.199 30.0001.7471.967 40.0001.2671.735 50.0007881.503 60.0003081.341 70.00001.341

33 Arbeidskorting Inkomen20162015 10.000400100 20.0003.1032.220 30.0003.1032.220 40.0002.8652.220 50.0002.4642.220 60.0002.0641.811 70.0001.6641.411 80.0001.2641.011 90.000864611 100.000464211 110.00064184 120.0000184

34 Bijzonder tarief (BT) Voordeelregel vervalt voordeelregel en IB tabel BT in alle gevallen toepassen Wijziging tabel bijzondere beloning inbouw van de opbouw en afbouw inkomensafhankelijke arbeidskorting…

35 Bijzonder tarief (BT) 36,55% 40,15% 44,95% of 48,95% als gevolg van afbouw algemene heffingskorting (4,796%) en arbeidskorting (4%) 52% 56% als gevolg van afbouw algemene heffingskorting (tot € 66.000) en arbeidskorting (tot ca. € 111.500)

36 Loonkostensubsidies Premiekorting Lage inkomensvoordeel (LIV) Loonkostenvoordeel (LKV)

37 Premiekorting Premievrijstelling marginale arbeid vervalt (vanaf 2018) Premiekorting Jongeren (18-26) met jaar verlengd (tot 2019) –werknemers in dienst voor 01-01-2017 –contract tenminste 24 uur per week en minimaal 6 maanden –€ 3.500 (max. 2 jaar) Premiekorting Ouderen (≥ 56) blijft t/m 2017 bestaan –vanaf 2018 nog ‘maar’ € 6.000 ( € 7.000), max. 3 jaar –vanaf 2018 wordt premiekorting omgezet in Loonkostenvoordeel (LKV)

38 Lage inkomensvoordeel (LIV) 1 januari 2017 Inkomen 100-120% (fiscaal) minimumloon –let op bij all-in lonen (oproepkrachten) Voorwaarden –minimaal 1248 uur op jaarbasis (24 uur p/w) –wel voor jongeren, niet voor AOW-gerechtigden UWV bepaalt…Belastingdienst betaalt (achteraf!) –tegemoetkoming geldt per gewerkt uur –€ 1,01 (tot 110% min.loon) of € 0,51 (110%-120% min.loon)

39 Loonkostenvoordeel (LKV) 1 januari 2018 LKV vervangt premiekorting (m.u.v. premiekorting Jongeren) Maximaal € 6.000 (gedurende 3 jaar) UWV bepaalt…Belastingdienst betaalt (achteraf!) –tegemoetkoming geldt per gewerkt uur –doelgroepverklaring –€ 3,05 Anti-draaideurbepaling –tussenpoos ≥ 6 maanden

40 Auto van de zaak, 2016…… 20162017201820192020 Nulemissie (0 gr/km)4% PHEV (1-50 gr/km)15%17%19%22% Zuinig (51-106 gr/km)21%22% Overig (> 106 gr/km)25%22%

41 Helder en duidelijk…voor u! v


Download ppt "20 oktober 2015 - WeteWerk en Zekerheid - Wet Aanpak Schijnconstructies - Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties - Prinsjesdag 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google