De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In Nederland Mirjam van Riel Castricum, 17 december 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "In Nederland Mirjam van Riel Castricum, 17 december 2015"— Transcript van de presentatie:

1 In Nederland Mirjam van Riel Castricum, 17 december 2015
vluchtelingen In Nederland Mirjam van Riel Castricum, 17 december 2015

2 Verschil asielzoeker en vluchteling
Asielzoeker= iemand die een verzoek tot bescherming indient en nog geen beslissing dat hij mag blijven heeft ontvangen Vluchteling= iemand die een verblijfsvergunning asiel heeft gekregen omdat hij gevaar loopt in zijn land vanwege oorlog of vervolging vanwege ras, geloof, nationaliteit, politieke overtuiging of behoren tot bepaalde sociale groep ( groepsvervolging) en geen bescherming van zijn eigen machthebbers krijgt.

3 Hoe komt een asielzoeker in Nederland?
Waarom komt een asielzoeker niet gewoon met het vliegtuig? Visumplicht arme landen en landen in problemen voor EU/Schengen (lijst visumplichtige landen) Legaal= met visum Uitgenodigd na voordracht door UNHCR en selectie Nederland (maximaal 500 per jaar zeer kwetsbare vluchteling in uitzichtloze situatie) Illegaal= zonder visum Met boot naar Europa en verder over land of als verstekeling met boot naar NL Met vliegtuig via Schiphol zonder het vereiste visum of met een vals visum/paspoort > Moeilijk vanwege boetes voor vervoerder en terugbrengplicht Semi-legaal: Via door Nederlandse ambassade verleend visum voor een ander doel dan asiel aanvragen

4 Waar gaat de asielzoeker heen na aankomst in Nederland?
Naar aanmeldcentrum voor registratie personalia, afname vingerafdrukken, foto en ondertekenen asielverzoek: * in Ter Apel of sinds kort ook Budel * op Schiphol

5 En daarna? Aangekomen via Schiphol: Detentie op Schiphol en asielprocedure op Schiphol. Erna alsnog doorlating, of afwijzing asielaanvraag binnen 4 weken en terugzending vanaf Schiphol naar eigen land. Doorlating naar Ter Apel: kinderen/gezinnen/kwetsbaren Asielverzoek op Ter Apel of Budel: Naar een asielzoekerscentrum in het land voor duur van asielprocedure Alleenstaande minderjarigen: Naar beschermde opvang of een pleeggezin voor duur van asielprocedure

6 Hoe verloopt een asielprocedure?
Immigratie en Naturalisatiedienst beslist onder verantwoordelijkheid van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Jan Dijkhoff IND interviewt asielzoeker met een tolk over zijn vluchtmotieven, herkomst, reis in beginsel twee interviews, om de dag één. Erna volgt besluit IND: - Verlening verblijfsvergunning asiel Besluit om zaak nader te onderzoeken gedurende max 6 maanden extra Een voornemen om asielaanvraag af te wijzen

7 Hoe lang moeten zij wachten op een beslissing van IND op hun asielverzoek?
Asielverzoek op Schiphol: maximaal 4 weken plus 6 dagen rust vooraf Asielverzoek op Ter Apel of Budel, in afwachting in een asielzoekerscentrum in het land: 8 dagen tot 6 maanden plus 6 dagen rust vooraf (plus nu vanwege drukte zo’n 4 maanden wachten op start procedure)

8 Als niet met besluit op asielverzoek eens?
Naar de rechter (beroep). De rechter moet dit beroep binnen 4 tot 13 weken behandelen. Niet eens met rechter? Naar de Raad van State in Den Haag Hoger beroep duurt maximaal 23 weken Niet mee eens? Evt. klacht bij Europese Hof voor de rechten van de mens in Frankrijk (Straatsburg)> alleen als hele sterke zaak

9 Als alles verloren? In ander EU land opnieuw asielverzoek? Nee. Kan niet. Binnen EU is één land verantwoordelijk voor asielverzoek en daarmee ook voor uitzetting. Andere EU land die uitgeprocedeerde asielzoeker uit Nederland aantreft, stuurt die terug naar Nederland. Opnieuw in Nederland? Nee. Kan niet tenzij er iets nieuws is voorgevallen Voorbeeld: aanmerkelijke verslechtering situatie in land van herkomst of vonnis van rechtbank dat na afloop procedure bekend is gemaakt op grond waarvan persoon gevaar loopt. IND beoordeelt in 2e asielverzoek alleen of er iets nieuws is dat alsnog tot vergunningverlening leidt. (in juli herhaalde asielaanvragen)

10 Wie mogen er blijven? Degene die gevaar lopen in eigen land en daar geen bescherming van de machthebbers kunnen krijgen Voorbeeld: *Syriërs vanwege de oorlog in het algemeen Maar ook de Oeigoer uit China die vervolgd wordt door de Chinese autoriteiten vanwege politieke activiteiten

11 Hoe bepaalt Nederland of iemand gevaar loopt?
Informatie van internationale organisaties als Amnesty International. Human Rights Watch, VN, UNHCR Ambtsberichten van het ministerie van buitenlandse zaken (te vinden op rijksoverheid.nl) die de belangrijkste info verzamelen > Aan de hand daarvan worden beleidsregels gemaakt per land die worden toegepast en worden aangepast als de situatie in het land wijzigt.

12 Waarom vlucht een Eritreeër?
Levenslange dienstplicht (mannen van 17 tot 54 jaar, vrouwen van 17 tot 47 jaar). Dienstplicht houdt ook dwangarbeid in. Desertie en dienstweigering leidt tot straf, opsluiting in onderaardse cellen of metalen containers, mishandeling autoriteiten leidend tot de dood. Uitreis Eritrea is verboden zonder uitreistoestemming. Illegale uitreis leidt tot detentie en marteling. Eritreeërs krijgen in elk geval een verblijfsvergunning asiel vanwege dienstweigering/desertie/illegale uitreis of legale uitreis langer dan toegestaan

13 Waarom vlucht een Syriër of staatloze Palestijn uit Syrië?
Oorlog sinds 18 maart 2011 (na 41 jaar onderdrukking door fam Assad) 2014/2015 situatie ernstig verslechterd door toename gevechten en veelvuldige aanvallen op burgers 12 miljoen mensen geen tot nauwelijks toegang tot elektriciteit en water, voedsel, medicijnen In 2014: getelde dodelijke oorlogsslachtoffers, werkelijke aantal ligt veel hoger Nederlands Beleid Syriërs uit Syrië: verblijfsvergunning tenzij actief aanhanger van het regime

14 Asielaanvragen in Nederland en in EU januari t/m november 2015
Nieuwe asielzoekers jan. t/m nov : Herenigde gezinsleden : Herhaalde asielaanvragen : Totaal in 11 maanden :

15 Wie mogen er blijven in Nederland?
Top 3 asielzoekers (dec 2014-nov 2015): Syrië 48% Eritrea 14% Stateloos 9% Iraq 6% Afghanistan 4% Inwilligingspercentage bijna 70 %

16 EU okt 2014 t/m sept 2015 totaal: 1 miljoen asielaanvragen
Syriërs : Afghanen : Kosovo : Iraq : Albanië : Eritrea : Pakistan : Nigeria : Servië : Oekraïne : Anders :

17 Geen vergunning maar besluit –of vertrekmoratorium (nu: Jemen en Somalië)
Als veiligheidssituatie in land onduidelijk is, geen vergunning maar wachten Je blijft op een asielzoekerscentrum wonen Recht op een uitkering van het COA van 60 euro per week (gezin 4pp 170) Geen scholing, wel leerplicht kinderen Vrijwel geen recht om te werken, geen recht op gezinshereniging Als het vertrek of besluitmoratorium afgelopen is, wordt het asielverzoek verder behandeld aan de hand van de gemaakte beleidsregels.

18 Verblijfsvergunning asiel, wat kun je ermee?
Recht op huisvesting Recht om te werken of een eigen bedrijf te starten Recht op een bijstandsuitkering Recht op belastingtoeslagen Verplichting tot inburgering binnen 5 jaar, scholing met lening betalen Leerplicht minderjarigen (eerst internationale schakelklas) Recht op gezinshereniging

19 Gezinshereniging, wie mogen er nareizen?
Kerngezin Echtgenoot/partner en kinderen die tot gezin behoren, inclusief pleeg- en adoptiefkinderen (dus niet: ouders van volwassen man of vrouw, opa of oma. Ook niet broer/zus/oom/tante of volwassen kind met eigen gezin) Wel ouders: Als alleenstaand minderjarig kind de vluchteling is.

20 Hoe lang mogen vergunninghouders blijven?
Verblijfsvergunning: geldig voor vijf jaar Intrekking binnen vijf jaar als situatie in het land van herkomst blijvend verbeterd is. Voorbeeld: oorlog in Burundi reden tot verblijfsvergunning. Oorlog over en blijvend redelijk veilig: vergunning ingetrokken. Intrekking binnen vijf jaar als de vervolger weg is: Voorbeeld: Libiërs kregen onder Khaddafi een verblijfsvergunning. Toen Khaddafi weg was, werden die vergunningen ingetrokken.

21 Nederlandse nationaliteit
Als een vluchteling 5 jaar een asielvergunning heeft, kan hij een asielvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. Voorwaarde onder meer: geslaagd voor inburgeringsexamen, geen misdrijven gepleegd. Met asielvergunning voor onbepaalde tijd, kun je de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Kosten 617 euro. (met partner samen: 847 euro, per kind 122 euro per kind) Wetsvoorstel: intrekking Nederlandse nationaliteit als verblijf buiten Nederland en aangesloten bij verboden organisatie die deelneemt aan gewapend conflict (tenzij je staatloos raakt door intrekking)

22 Wie mogen niet blijven en moeten weg?
‘1f-ers’, dit zijn mensen die zelf in de oorlog misdaden begaan hebben ‘1f’ verwijst naar artikel 1 onder f van het Vluchtelingenverdrag) Mensen die geen gevaar lopen Degene wiens verblijfsvergunning is ingetrokken En ook: Mensen die elders al een verblijfsvergunning (bescherming) hebben Mensen wiens asielverzoek door een ander EU land behandeld moet worden/wordt

23 Waarheen vertrekken? Eigen land of een ander land dat jou wil opnemen (Canada, Australië bijv), er zijn organisaties die daarbij helpen Ander EU land om het asielverzoek te laten behandelen als IND de asielzoeker daartoe verplicht heeft Land waar je al een verblijfsvergunning had

24 Hoe vertrekken? 1. Zelfstandig op eigen kosten of met financiële hulp van International Organisation of Migration in Den Haag) 2. Vertrek met behulp van Nederlandse overheid Voorbeeld: iemand op AZC is klaar met procedure, samen met Dienst Terugkeer&Vertrek wordt terugkeer gerealiseerd en betaald 3. Uitzetting= Vertrek vanuit gevangenschap. Dit als uitgeprocedeerde asielzoeker niet meewerkt aan terugkeer. Overheid regelt zijn terugkeer alleen en houdt de vreemdeling vast in een gevangenis (mag max. 18 maanden, in de praktijk maximaal 10 maanden)

25 Wilt u nog meer weten? Dank voor uw aandacht! Wilt u meer vragen stellen of meer weten? Mirjam van Riel Immigratieadvocaat


Download ppt "In Nederland Mirjam van Riel Castricum, 17 december 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google