De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onroerenderfgoeddecreet Mira Van Olmen Dries Van den Broucke 9 oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onroerenderfgoeddecreet Mira Van Olmen Dries Van den Broucke 9 oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Onroerenderfgoeddecreet Mira Van Olmen Dries Van den Broucke 9 oktober 2015

2 1.Onroerenderfgoedbeleid in Vlaanderen 2.De inhoud van het Onroerenderfgoeddecreet en -besluit 1.Inventarissen 2.Beschermingen 3.Onroerenderfgoedrichtplan en erfgoedlandschap 4.Beheer 5.Archeologie 6.Erkenningen 2

3 Onroerenderfgoedbeleid in Vlaanderen

4 Beleidsontwikkeling  Onroerenderfgoedbeleid voorbereiden en evalueren Beleidsuitvoering  Inventariseren  Beschermen  Ondersteunen van beheer met adviezen en premies  Wetenschappelijk onderzoek  Informatieverstrekking Opdrachten Agentschap Onroerend Erfgoed 4

5 Nieuwe regelgeving vanaf 1 januari 2015 Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 5 Inwerkingtreding archeologisch traject: in 2016 + nog bijkomende uitvoeringsbepalingen

6 Grootste veranderingen  1 decreet voor onroerend erfgoed met afgestemde procedures en termijnen i.f.v. rechtszekerheid  Duidelijke bepalingen voor de preventieve archeologie  Ruimer handhavingsinstrumentarium: meer administratief, minder gerechtelijk 6

7 De inhoud van het Onroerenderfgoeddecreet en -besluit

8 1.Inventarissen 2.Beschermingen 3.Onroerenderfgoedrichtplan en erfgoedlandschap 4.Beheer 5.Archeologie 6.Erkenningen 8

9 Inventarissen

10  Geen rechtsgevolgen aan verbonden  Initiatief van het agentschap Onroerend Erfgoed  Verschillende inventarissen  Basis voor het beleid https://inventaris.onroerenderfgoed.be 10 Wetenschappelijke inventarissen

11  Wel rechtsgevolgen  Initiatief van de minister  Vijf inventarissen  Procedure: de minister stelt een inventaris vast na een openbaar onderzoek met berichtgeving door de gemeente een advies van VCOE https://inventaris.onroerenderfgoed.be 11 Vastgestelde inventarissen

12 Zorg- en motiveringsplicht voor administratieve overheden Verplicht te zorgen voor vastgestelde inventarisitems Bij elke beslissing over een eigen werk of activiteit: motiveringsplicht Informatieplicht Bij verkoop, verhuur + 9 jaar, onderbrengen in vennootschap, erfpacht, opstalrecht => Vermelden van vaststelling en rechtsgevolgen 12 Algemene rechtsgevolgen

13  Inventaris bouwkundig erfgoed: Bestaande rechtsgevolgen blijven gelden Bij sloop verplicht advies van agentschap of erkende IOED of OE-gemeente  Inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde: Bij kap verplicht advies van agentschap of erkende IOED of OE-gemeente  Inventaris van archeologische zones: Lagere oppervlaktedrempels voor verplicht archeologisch (voor)onderzoek 13 Specifieke rechtsgevolgen

14 Beschermingen

15 Vier statuten  archeologische site  monument  cultuurhistorisch landschap  stads- of dorpsgezicht eventueel met overgangszone Inhoud besluiten  erfgoedelementen en -kenmerken  beheersdoelstellingen  bijzondere voorschriften – toelatingsplichten  een plan, fotoregistratie, eventueel lijst met cultuurgoederen 15 Beschermingen

16 Procedure  Voorafgaande adviesronde met o.a. advies betrokken gemeente(n) en VCOE  Voorlopige bescherming Minister beslist Openbaar onderzoek, georganiseerd door gemeente Termijn: 9 maanden (1 x verlenging mogelijk)  Definitieve bescherming Minister beslist 16 Beschermingen https://beschermingen.onroerenderfgoed.be

17 Wijzigen en opheffen besluit tot definitieve bescherming  In welbepaalde gevallen  Minister of Vlaamse Regering beslist  Procedure gelijkaardig aan beschermingsprocedure 17 Beschermingen

18 Herkenningsteken  gratis  niet verplicht, toestemming eigenaar 18 Beschermingen

19 Informatieplicht  Bij verkoop, verhuur + 9 jaar, onderbrengen in vennootschap, erfpacht, opstalrecht => Vermelden van bescherming en rechtsgevolgen 19 Beschermingen

20 Rechtsgevolgen  Actief behoudsbeginsel verplichting om het beschermd OE in goede staat te behouden  Passief behoudsbeginsel verbod op ontsieren, beschadigen, vernielen of aantasten erfgoedwaarde  Toelatingsplicht vergunningsplichtige en niet-vergunningsplichtige handelingen  Meldingsplicht stads- en dorpsgezicht 20 Beschermingen

21 Toelatingsplichten  Beschermingsbesluiten oude regelgeving: opgesomd in beschermingsbesluit en Onroerenderfgoedbesluit Generieke toelatingsplichten Specifieke toelatingsplichten per beschermde erfgoedvorm Aanvullende toelatingsplichten per erfgoedtype (bv. industrieel, orgels, begraafplaatsen, …)  Beschermingsbesluiten nieuwe regelgeving: opgesomd in beschermingsbesluit en aanvullende toelatingsplichten Onroerenderfgoedbesluit 21 Toelatingen

22 Toelatingsplichten Het aanvragen van toelatingen 2 procedures:  vergunningsplichtige handelingen  niet-vergunningsplichtige handelingen 22 Toelatingen

23 Aanvraagprocedure toelatingen  Vergunningsplichtige handelingen (VCRO, Milieu-, Natuur- en Bosregelgeving) 1 aanvraag, gemeente wint advies agentschap in Verplicht in te winnen advies (direct werkende normen) Beslissing vergunningverlenende overheid 23 Toelatingen

24 Aanvraagprocedure toelatingen  Vergunningsplichtige handelingen (VCRO, Milieu-, Natuur- en Bosregelgeving) Verplicht in te winnen advies: niet langer bindende of niet-bindende adviezen wel een advies op basis van: -de direct werkende normen of -de zorgplichten of doelstellingen 24 Toelatingen

25 Aanvraagprocedure toelatingen  Niet-vergunningsplichtige handelingen > toelating Aanvraag bij agentschap/onroerenderfgoedgemeente Beslissing binnen 30 dagen, zoniet stilzwijgende toelating Verplichte bekendmaking door aanvrager via aanplakking of betekening belanghebbenden Uitvoerbaar na 15 dagen vanaf datum aanplakking Starten binnen 2 jaar 25 Toelatingen

26 Meldingsplicht beschermd stads- of dorpsgezicht  Niet-vergunningsplichtige handelingen  Melding bij gemeente (niet alleen de erkende)  Beoordeling door CBS binnen 20 dagen: indien verstoring wezenlijke eigenschappen: toelating agentschap of onroerenderfgoedgemeente nodig 26 Uitzondering

27 Beroepsprocedure toelatingen  Vergunningsplichtige handelingen Bij Deputatie (in 1 ste aanleg) verplicht advies in te winnen bij VCOE als beroepschrift ingaat tegen advies OE Advies VCOE heft eerste advies op  Niet-vergunningsplichtige handelingen Bij minister OE Aanvrager of belanghebbende binnen 30 dagen Beslissing van minister binnen 30 dagen, tenzij facultatief advies VCOE 27 Toelatingen

28 Vrijstelling toelatingsplicht  Regulier onderhoud  Passende consolidatie- en beveiligingsmaatregelen in geval van nood: meldingsplicht aan OE van zowel schade als maatregelen  Werken opgesomd in aanmaning  Werken vrijgesteld in goedgekeurd beheersplan 28 Toelatingen

29 OE-richtplan en erfgoedlandschap

30 Inhoud  Toekomstvisie op maat, beleidspunten en doelstellingen  Per thema of gebied  Mogelijke koppeling aan actieprogramma Procedure  Participatief traject met betrokken partijen 30 Onroerenderfgoedrichtplan

31 Procedure  Afgebakend door overdruk in RUP  Op basis van vastgestelde inventaris of onroerenderfgoedrichtplannen Rechtsgevolgen  Zorgplicht voor iedereen en zorg- en motiveringsplicht voor administratieve overheden  Adviesplicht in VCRO  Erfgoedpremies mogelijk Erfgoedlandschap 31

32 Beheer: Beheersplannen Premies

33 Waarom een beheersplan nodig?  Vormen basis voor het gepast en duurzaam beheer en is bepalend voor het verkrijgen van premies  Voor M, SG/DG, AS, CHL, erfgoedlandschappen Beheersplannen 33

34 34 Doelstellingen  Gebiedsgerichte langetermijnvisie voor onroerend erfgoed voor minstens 20 jaar  Toekomstgerichte uitspraken over de evolutie van (beschermd) erfgoed  Beheersdoelstellingen  Activiteiten, handelingen en acties t.b.v. behoud/herstel  Middel voor financiële planning Beheersplannen

35  Interdisciplinair: gebiedsgericht  Algemene minimale inhoudelijke vereisten  Bijkomende lijsten, o.a. van werken vrijgesteld van toelating ZEN-erfgoed of open erfgoed bomen/struiken waarvoor toelating nodig  Premiemogelijkheden Onderzoekspremie voor opmaak BP Erfgoedpremie voor werken omschreven in beheersplan Voorrang op wachtlijst bij toekenning erfgoedpremie volgens bijzondere procedure Beheersplannen 35

36 36 Beheersplannen Procedure  Opdrachtgever: Zakelijkrechthouder of gebruiker  Lokaal bestuur kan: zelf initiatief nemen faciliteren voor erfgoed op het grondgebied  Geïntegreerde beheersplannen Voor onroerend erfgoed in of rond natuur- en bosgebieden wordt slechts 1 beheersplan opgemaakt.

37 37 Beheersplannen Procedure (1) AANVRAAG TOT OPMAAK (2) BEHEERSPLAN Indiening bij agentschap Beslissing agentschap (binnen 90 dagen): (on)ontvankelijk? Beslissing agentschap (binnen 90 dagen): goed- of afgekeurd? Afstemming Natuur en Bos (binnen 30 dagen) Beslissing agentschap meedelen (beroep bij minister mogelijk)

38 Beheerscommissie  overlegplatform  begeleiding beheer (opmaak, uitvoering, opvolging, …)  goedkeuring oprichting en samenstelling door agentschap 38 Beheersplannen

39  Erfgoedpremie standaardprocedure bijzondere procedure meerjarenpremieovereenkomst  Onderzoekspremie 39 Premies

40 Erfgoedpremie voor:  Werkzaamheden, beheersmaatregelen en diensten die gericht zijn op behoud of herwaardering van erfgoedkenmerken en - elementen  Enkel voor beschermd erfgoed of erfgoedlandschap  Cultuurgoederen enkel wanneer ze uitdrukkelijk opgenomen zijn in beschermingsbesluit of goedgekeurd beheersplan 40 Premies

41 Geen erfgoedpremie voor:  Niet-erfgoedgebonden onderhoud  Comfort- en isolatiewerken, beveiligingswerken en werken opgelegd via andere regelgevingen TENZIJ essentieel voor behoud/herwaardering van de erfgoedwaarde  Opnieuw aanbrengen van niet meer aanwezige waardevolle elementen TENZIJ verantwoorde reconstructie  Ontsluitingswerken TENZIJ open erfgoed & opgesomd in goedgekeurdbeheersplan  Herstelmaatregelen na misdrijf of inbreuk 41 Premies

42 42 Premies Premiepercentages erfgoedpremie Basispremie: 40% Verhoogde premie: 60% -ZEN-erfgoed -onderwijsgebouwen Verhoogde premie: 80% -monument bestemd voor erkende eredienst + actueel kerkenbeleidsplan -gebouw in eigendom van een lokale overheid (gemeente, OCMW, …) -open erfgoed Premie ontsluitingswerken bij open erfgoed: 20%

43 Voor welk premieaanvragen is een goedgekeurd beheersplan vereist?  Aanvraag erfgoedpremie voor goederen in beschermde AS, SG/DG, CHL en erfgoedlandschap  Aanvraag erfgoedpremie voor beschermd monument: Verhoogde erfgoedpremie o 60% (ZEN en onderwijsgebouwen) o 80% (erkende eredienst met kerkenbeleidsplan, gebouwen gemeenten/OCMW of open erfgoed) Combinatie gespecialiseerde werkzaamheden Meerjarenpremieovereenkomst 43 Premies

44 44 Premies Erfgoedpremie volgens 2 procedures Standaard- procedure Bijzondere procedure Maximum aantal aanvragen/jaar 3n.v.t. Berekeningzelfde percentages (20% + 40-80%) Maximum€25.000 in aanmerking n.v.t. Toekenningagentschapminister Tijdbinnen 90 dagenwachtlijst Voorschotn.v.t.50%

45 Onderzoekspremie  opmaak beheersplan  uitvoering noodzakelijk voorafgaand onderzoek: historisch/technisch voorafgaand onderzoek of voorafgaande archeologische prospectie onderzoek naar kwaliteit houtige beplanting (her)bestemmingsonderzoek monitoring Berekening:  premiebedrag: 80%  max. € 25.000 in aanmerking 45 Premies

46 Archeologie

47 Doelstelling Passief behoudsbeginsel Gevolgen  Archeologisch onderzoek en metaaldetectie enkel door erkende archeologen en volgens code van goede praktijk  Meldingsplicht bij toevalsvondsten  Verplichting om archeologische ensembles als geheel te bewaren 47 Archeologisch erfgoed

48 Archeologisch onderzoek Twee categorieën  Verplicht bij stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning  Vrijwillig met het oog op wetenschappelijke vraagstelling 48

49 Archeologisch onderzoek Archeologisch onderzoek bij vergunningsplichtige ingrepen in de bodem  Aanvraag stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning bevat bekrachtigde archeologienota  Opgemaakt door een erkend archeoloog  Bekrachtigd door het agentschap  Criteria en drempels voor deze verplichting: oppervlakte ingreep ruimtelijke bestemming ligging binnen of buiten vastgestelde archeologische zones of beschermde archeologische site 49

50 Archeologisch onderzoek met oog op wetenschappelijke vraagstellingen  door erkend archeoloog  procedure met toelating agentschap  gelijkaardige uitvoering en resultaten Vondsten melden als toevalsvondst  wanneer werken kleiner dan drempeloppervlakten  wanneer geen verplicht archeologisch onderzoek 50 Archeologisch onderzoek

51 Erkenningen: bevoegdheden in eigen handen nemen en/of samenwerken

52  Intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED)  Onroerenderfgoedgemeente (OE-gemeente)  Onroerenderfgoeddepot (OE-depot) Kwaliteitslabel voor onroerenderfgoedondernemers 52 Mogelijke erkenningen

53 Vragen?


Download ppt "Onroerenderfgoeddecreet Mira Van Olmen Dries Van den Broucke 9 oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google