De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KIDSFESTIVAL 2012 Zaterdag 2 juni, van 16.00 uur Concert m.m.v. de kinder- en tienerkoren: Eigenwijs, Hardenberg Choose Right Kids en Mini’s, Zeewolde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KIDSFESTIVAL 2012 Zaterdag 2 juni, van 16.00 uur Concert m.m.v. de kinder- en tienerkoren: Eigenwijs, Hardenberg Choose Right Kids en Mini’s, Zeewolde."— Transcript van de presentatie:

1 KIDSFESTIVAL 2012 Zaterdag 2 juni, van 16.00 uur Concert m.m.v. de kinder- en tienerkoren: Eigenwijs, Hardenberg Choose Right Kids en Mini’s, Zeewolde Mirakel en Wake up, Zuidhorn Gratis entree! Collecte voor de onkosten GKV Het Morgenlicht, Gramsbergerweg 59, Hardenberg

2 In deze dienst zal Ds. A.H. Verbree voorgaan. Voor de dienst zingen we Gez. 101 vers 1 en 3 Na de zegen Gez. 100 vers 1 en 2 Schriftlezing: Handelingen 1 vers 4 - 11 Openbaringen 12 vers 1 - 6 Tekst: Openbaringen 12 vers 7 - 12

3  Votum en zegengroet  Gez. 100 vers 1 en 2  Gebed  Lezen:Handelingen 1 vers 4 - 11  Lezen:Openbaringen 12 vers 1 - 6  Gez.162 vers 3 en 4  Tekst:Openbaringen 12 vers 7 - 12  Preek  Lb.228 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6 Voor de dienst: Gez 101 vers 1 en 3

4 Vers 1 De dag van onze Vorst brak aan. Zie, Gods gezalfde Koning gaat tot zijn hemelwoning. Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan, omstraald van morgenlicht, voor's Vaders aangezicht. Voor de dienst: Gez 101 vers 1 en 3

5 Vers 3 De Vader stelt Hem in de troon als Christus en als Here, bekleed met macht en ere. De heerschappij is aan de Zoon, wiens goddelijk geweld de laatste vijand velt. Voor de dienst: Gez 101 vers 1 en 3

6 Mededelingen  Votum en zegengroet  Gez. 100 vers 1 en 2  Gebed  Lezen:Handelingen 1 vers 4 - 11  Lezen:Openbaringen 12 vers 1 - 6  Gez.162 vers 3 en 4  Tekst:Openbaringen 12 vers 7 - 12  Preek  Lb.228 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

7  Votum en zegengroet  Gez. 100 vers 1 en 2  Gebed  Lezen:Handelingen 1 vers 4 - 11  Lezen:Openbaringen 12 vers 1 - 6  Gez.162 vers 3 en 4  Tekst:Openbaringen 12 vers 7 - 12  Preek  Lb.228 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

8  Votum en zegengroet  Gez. 100 vers 1 en 2  Gebed  Lezen:Handelingen 1 vers 4 - 11  Lezen:Openbaringen 12 vers 1 - 6  Gez.162 vers 3 en 4  Tekst:Openbaringen 12 vers 7 - 12  Preek  Lb.228 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

9 Vers 1 De dag der kroning is gekomen! O, al gij vorsten, kust den Zoon! Hij heeft den helburcht ingenomen! De Triumfeerder stijgt ten troon! Aard' en hemel galmen! Sion, van uw psalmen davert het heelal. God is opgevaren! Met gejuich der scharen, met bazuingeschal! Gez 100 vers 1 en 2

10 Vers 2 G' ontsloot u voor den Vorst der ere, o poorten der gerechtigheid. G' ontvingt der legerscharen Here in zijne midd’laarsmajesteit! Jezus daalde neder! Jezus keerde weder in zijn heerlijkheid, daar Hij voor de zijnen, tot Hij zal verschijnen, bidt, en plaats bereidt. Gez 100 vers 1 en 2

11  Votum en zegengroet  Gez. 100 vers 1 en 2  Gebed  Lezen:Handelingen 1 vers 4 - 11  Lezen:Openbaringen 12 vers 1 - 6  Gez.162 vers 3 en 4  Tekst:Openbaringen 12 vers 7 - 12  Preek  Lb.228 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

12

13  Votum en zegengroet  Gez. 100 vers 1 en 2  Gebed  Lezen:Handelingen 1 vers 4 - 11  Lezen:Openbaringen 12 vers 1 - 6  Gez.162 vers 3 en 4  Tekst:Openbaringen 12 vers 7 - 12  Preek  Lb.228 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

14 Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ Hij antwoordde: Handelingen 1 vers 4 - 11

15 ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Handelingen 1 vers 4 - 11

16 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’ Handelingen 1 vers 4 - 11 Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

17  Votum en zegengroet  Gez. 100 vers 1 en 2  Gebed  Lezen:Handelingen 1 vers 4 - 11  Lezen:Openbaringen 12 vers 1 - 6  Gez.162 vers 3 en 4  Tekst:Openbaringen 12 vers 7 - 12  Preek  Lb.228 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

18 Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode draak, met zeven koppen en tien horens, en op elke kop een kroon. Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw Openbaringen 12 : 1 - 6

19 staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden –, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar twaalfhonderdzestig dagen lang voor haar gezorgd zou worden. Openbaringen 12 : 1 - 6 Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

20  Votum en zegengroet  Gez. 100 vers 1 en 2  Gebed  Lezen:Handelingen 1 vers 4 - 11  Lezen:Openbaringen 12 vers 1 - 6  Gez.162 vers 3 en 4  Tekst:Openbaringen 12 vers 7 - 12  Preek  Lb.228 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

21 Vers 3 'k Heb geloofd in U, wien d'aarde met haar doornen heeft gekroond, maar die nu, gekroond met ere, aan Gods rechterzijde troont. U, aan wiens doorboorde voeten, eenmaal in het gans heelal, Heer, daarboven, hier beneden, alle knie zich buigen zal. Gez 162 vers 3 en 4

22 Vers 4 Ja, 'k geloof en daarom zing ik, daarom zing ik U ter eer, 's werelds Heiland, Hogepriester, aller heren Opperheer! Zoon van God en Zoon des mensen, o, kom spoedig in uw kracht, op des hemels wolken weder! Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht. Gez 162 vers 3 en 4

23  Votum en zegengroet  Gez. 100 vers 1 en 2  Gebed  Lezen:Handelingen 1 vers 4 - 11  Lezen:Openbaringen 12 vers 1 - 6  Gez.162 vers 3 en 4  Tekst:Openbaringen 12 vers 7 - 12  Preek  Lb.228 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

24 Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: Openbaringen 12 : 7 - 12

25 ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. Openbaringen 12 : 7 - 12

26 Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’ Openbaringen 12 : 7 - 12 Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

27 Na de preek: Lb. 228

28  Lezen:Handelingen 1 vers 4 - 11  Gez. 162 vers 3 en 4  Tekst:Openbaringen 12 vers 7 - 12  Preek  Lb. 228 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Gez. 115 vers 1 en 2  Zegen

29 Vers 1 Ten hemel opgevaren is, halleluja, Christus die Heer en Koning is, halleluja. Lb. 228 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

30 Vers 2 Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja, heerst over hemel, zee en land, halleluja. Lb. 228 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

31 Vers 3 Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja, wat in de psalm geschreven staat, halleluja. Lb. 228 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

32 Vers 4 De Heer verleent zijn majesteit, halleluja, aan Davids Zoon in eeuwigheid, halleluja. Lb. 228 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

33 Vers 5 Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja, de Here Christus die regeert, halleluja. Lb. 228 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

34 Vers 6 De heilige Drievuldigheid, halleluja, zij lof en prijs in eeuwigheid, halleluja. Lb. 228 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

35  Lezen:Handelingen 1 vers 4 - 11  Gez. 162 vers 3 en 4  Tekst:Openbaringen 12 vers 7 - 12  Preek  Lb. 228 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Gez. 115 vers 1 en 2  Zegen

36 Zondag 18 Vraag 46: Wat belijdt u met de woorden: opgevaren naar de hemel? Antwoord: Dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde naar de hemel is opgenomen en daar ons ten goede is, totdat Hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden

37 Zondag 18 Vraag 49: Wat is voor ons de waarde van de hemelvaart van Christus? Antwoord: Ten eerste is Hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader om voor ons te pleiten. Ten tweede hebben wij in Hem ons vlees in de hemel tot een onderpand, dat Hij als het Hoofd ons, zijn leden, ook tot Zich nemen zal.

38 Zondag 18 Ten derde zendt Hij ons zijn Geest als tegenpand; door zijn kracht zoeken wij wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God, en niet wat op de aarde is.

39  Lezen:Handelingen 1 vers 4 - 11  Gez. 162 vers 3 en 4  Tekst:Openbaringen 12 vers 7 - 12  Preek  Lb. 228 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Gez. 115 vers 1 en 2  Zegen

40

41  Vandaag  1 e TU  2 e Rente en aflossing  Komende zondag  1 e VSE (Samenwerking Emeritering)  2 e Rente en aflossing  Gez. 115 vers 1 en 2

42  Lezen:Handelingen 1 vers 4 - 11  Gez. 162 vers 3 en 4  Tekst:Openbaringen 12 vers 7 - 12  Preek  Lb. 228 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Gez. 115 vers 1 en 2  Zegen

43 Vers 1 Nooit kan 't geloof te veel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijne macht beperken? 't Heelal staat onder zijn gebied! En wat zijne liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet. Gez. 115 vers 1 en 2

44 Vers 2 Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! Voor hen die 't heil des Heren wachten zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbant! Daar is de vreemdlingschap vergeten en wij, wij zijn in 't vaderland! Gez. 115 vers 1 en 2

45  Lezen:Handelingen 1 vers 4 - 11  Gez. 162 vers 3 en 4  Tekst:Openbaringen 12 vers 7 - 12  Preek  Lb. 228 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Gez. 115 vers 1 en 2  Zegen

46

47

48


Download ppt "KIDSFESTIVAL 2012 Zaterdag 2 juni, van 16.00 uur Concert m.m.v. de kinder- en tienerkoren: Eigenwijs, Hardenberg Choose Right Kids en Mini’s, Zeewolde."

Verwante presentaties


Ads door Google