De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag 15 oktober 2015 COR/FKR Waar staan we? 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag 15 oktober 2015 COR/FKR Waar staan we? 1."— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag 15 oktober 2015 COR/FKR Waar staan we? 1

2 Agenda Waar staan we? Guidelines for the Administration of the Assets in Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life Patrimonium stabile Voorziening levensonderhoud 2

3 Waar staan we? Eén bankrekeningmaatregel Overschrijven vervoermiddelen Kostendelersnorm AOW Toeslagen Economische ontwikkeling Financiële markten Overheidsbeleid ANBI Guidelines for the Administration of the Assets in Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life 3

4 3 Hoofdstukken: 1.Het beheer/bestuur van goederen 2.Samenwerking met de locale Kerk, andere Instituten en adviseurs 3.Vorming 4

5 1. Het beheer van goederen Dit eerst deel onderzoekt enkele elementen en procedures die het correcte en gezonde beheer van de goederen van Instituten van gewijd leven en Sociëteiten van apostolisch leven bevorderen. 1.1 Charisma, missie, werken en planning  Bepalen welke werken en activiteiten men moet voortzetten, en welke moeten worden afgestoten of veranderd.  Procedures invoeren die een goede planning mogelijk maken van het gebruik van hulpbronnen; het gebruik van budgetten en begrotingen; controle en bijsturing van afwijkingen van de begroting; toezicht op het beheer, het zorgvuldig lezen van financiële overzichten; besluitvorming over stappen die gezet moeten worden.  Opstellen van langetermijnplannen en van prognoses. 5

6  Begrotingen niet alleen invoeren voor de werken, maar ook voor de communiteiten, als middel om leden van het Instituut te vormen in de economische aspecten van ons leven, om het gemeenschappelijk bewustzijn op dit terrein te vergroten, en om vast te stellen hoe het feitelijk staat met de mate van persoonlijke en gemeenschappelijke armoede.  Een passend volgsysteem invoeren voor werken die verlies lijden, plannen opstellen om het tekort te verminderen.  Aandacht besteden aan de duurzaamheid (geestelijk, relationeel en economisch) van werken, en, als die in het geding is, de werken zelf opnieuw bekijken.  Waar nodig nieuwe structuren creëren die gemakkelijk aan te passen en te beheren zijn, die minder tijd opslorpen, en die in tijden van weinig roepingen gemakkelijk zijn over te dragen of in te krimpen zonder grote managementkosten. 6

7 1.2 Transparantie en toezicht: waarborg voor integriteit Hogere Oversten en hun Raden:  interne controlesystemen ontwikkelen, die passen bij de omvang van de werken, en die gebaseerd zijn op een passende scheiding van verantwoordelijkheden, met een helder systeem van bevoegdheden.  erop toe te zien dat de missie die met de goederen wordt uitgevoerd, overeenkomt met de principes van het Evangelie, en dat zij tegelijkertijd wordt uitgevoerd op kosteneffectieve wijze.  een duidelijk beeld te hebben van hoe alle werken binnen iedere provincie worden beheerd.  investeringsplannen en jaarbudgetten vóór het begin van het boekjaar goed te keuren.  een goede documentatie en registratie van financiële transacties te eisen. 7

8 1.2 Transparantie en toezicht: waarborg voor integriteit Economen:  periodiek verslagen te presenteren aan de Hogere Oversten en hun Raden over de bestuurlijke, beheersmatige en financiële staat van het Instituut, de provincie of het afzonderlijke werk.  alle transacties en contracten te documenteren op een manier die de betreffende burgerlijke staat wettelijk verlangt.  moderne systemen te gebruiken voor de opslag en archivering van gegevens. 8

9 1.3 Rapportages en jaarrekeningen  jaarrekeningen op te stellen naar uniforme, internationale normen, en algemeen geaccepteerde nationale en internationale regels voor boekhouding, rapportagemodellen en evaluatiecriteria voor de balansposten in te voeren.  voor alle werken externe goedkeuring van de jaarrekening in te voeren, zowel als zgn. audits, met verklaringen van goed economisch bestuur door het Instituut.  ondersteuning te vragen van gekwalificeerde deskundigen. Transparantie en betrouwbaarheid van de verantwoordingen van vermogen en beheer kunnen in feite beter bereikt worden met hulp van deskundigen, die zorgen voor het gebruik van de juiste procedures, rekening houdend met de omvang van het Instituut en zijn werken. 9

10 Patrimonium stabile Onder het patrimonium stabile wordt verstaan: het vermogen dat in het licht van de spiritualiteit en de geest van de stichter van het religieus instituut noodzakelijk is om: - het religieus leven eigen aan het religieus instituut, - het levensonderhoud, de zorg en het welzijn van haar leden - alsmede het apostolaat van het religieus instituut te kunnen continueren en te waarborgen tot aan het overlijden van het laatste lid van het religieus instituut. 10

11 Onder het patrimonium stabile valt in ieder geval: De oudedagsvoorziening van de leden welk bedrag jaarlijks zal worden vastgesteld aan de hand van de levensverwachtingen van de leden, de (medische)zorg- en begeleidingsbehoeften van de leden tot aan het overlijden van het laatste lid van het religieus instituut; De vaste lasten, zoals huurpenningen, verzekeringspremies, onderhoudskosten onroerende goederen, levensonderhoud leden, personeelskosten van werknemers in dienst van het religieus instituut; 11

12 Onder het patrimonium stabile valt in ieder geval: Langdurige verplichtingen, zoals personeelskosten, samenwerkingsovereenkomsten, langdurige financiele ondersteuning van vastgestelde projecten, kosten die betrekking hebben op archiefbewaring of bewaring van religieuze goederen die voor de congregatie kostbaar en of dierbaar zijn. Kosten die betrekking hebben op de uitvaart van leden van de congregatie alsmede kosten met betrekking tot grafrechten en beheer van de begraafplaats van de congregatie. 12

13 Onder het patrimonium stabile valt in ieder geval: Alle overige zaken die door het kapittel uitdrukkelijk zijn bestemd voor het patrimonium stabile. 13

14 Vragen? 14


Download ppt "Studiedag 15 oktober 2015 COR/FKR Waar staan we? 1."

Verwante presentaties


Ads door Google