De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IRB en IMR Week 5 Minor Agoog in de GGZ Outreachend werken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IRB en IMR Week 5 Minor Agoog in de GGZ Outreachend werken."— Transcript van de presentatie:

1 IRB en IMR Week 5 Minor Agoog in de GGZ Outreachend werken

2 IRB en IMR  IRB: Integrale Rehabilitatie Benadering  Benadering: methodische uitgangspunten  Cliënt staat centraal  Sociale psychiatrie  IMR: Illness Management & Recovery  Langdurige psychiatrische stoornissen  Langdurige ambulante begeleiding en behandeling  Bundeling van behandelvormen gericht op herstel

3 Veel overeenkomsten IRB  Doelgroep: mensen met EPA, vaak comorbiditeit  Gericht op herstel van vervullen maatschappelijke rollen/sociaal functioneren  Gericht op autonomie, eigen kracht, gelijkwaardigheid IMR  Idem  Psycho-educatie  Cognitieve gedragstechnieken  Terugvalpreventie  Sociale vaardigheidstraining  Copingvaardigheden strategie

4 Wat er aan voorafging………..  Sociale Psychiatrie: verschillende interpretaties  Verklaringsmodel: ontstaan van psychiatrische problematiek  Hulpverleningsmodel: werken vanuit concept – cliënt in de context van zijn omgeving – gericht op integratie  Werkvorm als alternatief voor de klinische GGZ

5 Verklaringsmodel:  Klinische psychiatrie: medisch model – stoornis is pathologisch en behandeling is medisch (medicatie, therapie, verblijf)  Sociale psychiatrie: mens als geheel – psychische problemen hangen samen met of zijn verklaarbaar uit maatschappelijke ontwikkelingen. Niet de cliënt is gek, maar de samenleving maakt mensen gek!  Symptomen zijn niet pathologisch van oorsprong

6 Hulpverleningsmodel:  Cliënt is geen patiënt maar burger  Oriëntatie op systeem, op sociale netwerk, op herstel (rehabilitatie)  Niet medisch maar sociaal (context, leefomgeving, herstel)

7 Werkvorm: agoog in de GGZ  Agogen: gericht op veranderingen van gedrag van groepen en individuen: interactie in de groep en met de omgeving  Gericht op participatie, herstel, (re-)integratie.  Medisch model is ondersteunend (pillen als hulpmiddel)

8 Rehabilitatie:  Herstel waarvan ??

9 In dit kader:  Reclassering, terug naar je vroegere sociale positie  Resocialisatie, terugkeer naar de samenleving  Revalidatie, terug naar je oude waarde  Rehabilitatie, terug naar je oude omgeving en woonsituatie  Herstel van wat eerder kapot is gegaan

10 Twee definities  Bennet (1978): proces om een psychisch gehandicapt persoon om het resterend vermogen zo goed mogelijk te gebruiken zodat iemand op een optimaal niveau kan functioneren in een zo normaal mogelijk kader.  Anthony (1990): functioneren zodanig verbeteren dat iemand succesvol en tot eigen tevredenheid kan wonen, werken en leren in de milieus van hun keuze en met de minste mate van professionele hulp

11 Accentverschillen:  Eigen keuzes maken  Zo min mogelijk hulp van anderen  Zo zelfstandig mogelijk  Op alle levensgebieden (wonen, werken, leren, relaties, vrije tijd etc.)  Zo normaal mogelijk  Eigen kracht  Beperkingen zijn een onveranderbaar gegeven

12 Cliënt Maat- schap - pij Omge- ving Integraal

13 rehabilitatieposities Probleemgericht, pakket van medicatie, voorlichting, pyscho-educatie en vaardheidstrainingen Ontwikkelingsgericht: wens of behoefte van de cliënt vormen het uitgangspunt Milieugericht: gericht op de omgeving (therapeutische omgeving, beschermde woonomgeving, zo prettig mogelijke omgeving

14 Benaderingen: 3 rehabilitatieposities De cliënt als mondige patiënt (liberman) De cliënt als participeren d gebruiker (Bennett/Sh epherd) De cliënt als leerling (Boston- model)

15 IMR  Herstelondersteunende zorg  Beheersen van psychiatrische klachten  Dagelijks leven weer oppakken  Ontwikkeld door Kim Mueser e.a.  Department of Psychiatrie and Comunity and Familiy Medicine (Darthmouth Medical School – VS)

16 De hele persoon en het hele leven  Holistisch mensbeeld: de mens als geheel – ondeelbaar – alles hangt met alles amen  Geen hiërarchische ordening  Tegenover: Erst kommt das Fressen, dann die Moral

17 Domeinen  levensdomeinen:  Wonen  Werken  Leren  recreëren  Persoonlijke domeinen  Zelfzorg  Gezondheid  Zingeving  Sociale relaties

18 Kwaliteit van leven  Prof. Schalock: zelfbeschikking is van belang voor de ervaring van kwaliteit van leven  Dit is onafhankelijk van cultuur, leeftijd, sexe, sociale positie

19 Schalock onderscheidt drie factoren  Onafhankelijkheid,  Sociale participatie  Welbevinden

20 Elke factor is onderverdeeld in domeinen  Binnen de domeinen zijn een aantal elementen te onderscheiden. Voorbeeld:  Eigendom (bezit) is een element van het domein materieel welbevinden. Het domein materieel welbevinden vormen samen de domeinen fysiek en emotioneel welbevinden de factor welbevinden.  Iemand zonder bezit bevindt zich niet wel (negatieve score op de factor welbevinden)

21 Onafhankelijkheid  persoonlijke ontwikkeling en zelfbepaling door onderwijs, vaardigheden, persoonlijke levensvervulling, competenties, zinvolle activiteiten, voortuitgang (groei)  Zelfbepaling door autonomie, keuzevrijheid, zelfbeslissen, persoonlijke controle, persoonlijke doelen en waarden, zelf richting geven

22 Sociale Particpatie  Interpersoonlijke relaties door intimiteit, genegenheid, gezin, interacties, vriendschappen, ondersteuning  Sociale inclusie door erbij horen, geaccepteerd worden, status, ondersteuning, integratie en participatie, een bijdrage leveren  Rechten door privacy, stemrecht, toegang tot voorzieningen, gelijke behandeling, eigendom, burgerschap

23 Welbevinden  Emotioneel welbevinden door veiligheid, spiritualiteit, geluk, ontbreken van stress, zelfbeeld, tevredenheid  Fysiek welbevinden door gezondheid, voeding, ontspanning, mobiliteit, gezondheidszorg, vrije tijd, ADL (algemene dagelijkse levenshandelingen)  Materieel welbevinden door eigendom, financiële zekerheid, voeding, werk, bezigt, sociaaleconomische status, onderdak

24 toetsonderwerpen  Bronnen:  Boek Herstelondersteunende zorg: hoofdstuk 1, 3, 4, 5,6 11t/m 14, 22 en 23  Boek Psychosociale Rehabilitatie: hoofdstuk 1 en 3  Schalock: kwaliteit van bestaan  IRB/IMR (toepassen)  Positieve psychologie: http://www.ted.com/talks/martin_seligman_on_the_state_of _psychology?language=nl http://www.ted.com/talks/martin_seligman_on_the_state_of _psychology?language=nl

25 Highlights  10 MC en 3 open vragen  HEE  De toestand in de huidige GGZ  Rehabilitatie en herstel  Stigmatisering  IRB en IMR  Positieve Psychologie  Kwaliteit van bestaan


Download ppt "IRB en IMR Week 5 Minor Agoog in de GGZ Outreachend werken."

Verwante presentaties


Ads door Google