De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Week 5 Minor Agoog in de GGZ Outreachend werken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Week 5 Minor Agoog in de GGZ Outreachend werken"— Transcript van de presentatie:

1 Week 5 Minor Agoog in de GGZ Outreachend werken
IRB en IMR Week 5 Minor Agoog in de GGZ Outreachend werken

2 IRB en IMR IRB: Integrale Rehabilitatie Benadering
Benadering: methodische uitgangspunten Cliënt staat centraal Sociale psychiatrie IMR: Illness Management & Recovery Langdurige psychiatrische stoornissen Langdurige ambulante begeleiding en behandeling Bundeling van behandelvormen gericht op herstel

3 Veel overeenkomsten IRB IMR
Doelgroep: mensen met EPA, vaak comorbiditeit Gericht op herstel van vervullen maatschappelijke rollen/sociaal functioneren Gericht op autonomie, eigen kracht, gelijkwaardigheid Idem Psycho-educatie Cognitieve gedragstechnieken Terugvalpreventie Sociale vaardigheidstraining Copingvaardigheden strategie

4 Wat er aan voorafging………..
Sociale Psychiatrie: verschillende interpretaties Verklaringsmodel: ontstaan van psychiatrische problematiek Hulpverleningsmodel: werken vanuit concept – cliënt in de context van zijn omgeving – gericht op integratie Werkvorm als alternatief voor de klinische GGZ

5 Verklaringsmodel: Klinische psychiatrie: medisch model – stoornis is pathologisch en behandeling is medisch (medicatie, therapie, verblijf) Sociale psychiatrie: mens als geheel – psychische problemen hangen samen met of zijn verklaarbaar uit maatschappelijke ontwikkelingen. Niet de cliënt is gek, maar de samenleving maakt mensen gek! Symptomen zijn niet pathologisch van oorsprong

6 Hulpverleningsmodel:
Cliënt is geen patiënt maar burger Oriëntatie op systeem, op sociale netwerk, op herstel (rehabilitatie) Niet medisch maar sociaal (context, leefomgeving, herstel)

7 Werkvorm: agoog in de GGZ
Agogen: gericht op veranderingen van gedrag van groepen en individuen: interactie in de groep en met de omgeving Gericht op participatie, herstel, (re-)integratie. Medisch model is ondersteunend (pillen als hulpmiddel)

8 Rehabilitatie: Herstel waarvan ??

9 In dit kader: Reclassering, terug naar je vroegere sociale positie
Resocialisatie, terugkeer naar de samenleving Revalidatie, terug naar je oude waarde Rehabilitatie, terug naar je oude omgeving en woonsituatie Herstel van wat eerder kapot is gegaan

10 Twee definities Bennet (1978): proces om een psychisch gehandicapt persoon om het resterend vermogen zo goed mogelijk te gebruiken zodat iemand op een optimaal niveau kan functioneren in een zo normaal mogelijk kader. Anthony (1990): functioneren zodanig verbeteren dat iemand succesvol en tot eigen tevredenheid kan wonen, werken en leren in de milieus van hun keuze en met de minste mate van professionele hulp

11 Accentverschillen: Eigen keuzes maken Zo min mogelijk hulp van anderen
Zo zelfstandig mogelijk Op alle levensgebieden (wonen, werken, leren, relaties, vrije tijd etc.) Zo normaal mogelijk Eigen kracht Beperkingen zijn een onveranderbaar gegeven

12 Integraal Cliënt Maat-schap-pij Omge-ving

13 rehabilitatieposities
Probleemgericht, pakket van medicatie, voorlichting, pyscho-educatie en vaardheidstrainingen Ontwikkelingsgericht: wens of behoefte van de cliënt vormen het uitgangspunt Milieugericht: gericht op de omgeving (therapeutische omgeving, beschermde woonomgeving, zo prettig mogelijke omgeving

14 Benaderingen: 3 rehabilitatieposities
De cliënt als mondige patiënt (liberman) De cliënt als participerend gebruiker (Bennett/Shepherd) De cliënt als leerling (Boston-model)

15 IMR Herstelondersteunende zorg Beheersen van psychiatrische klachten
Dagelijks leven weer oppakken Ontwikkeld door Kim Mueser e.a. Department of Psychiatrie and Comunity and Familiy Medicine (Darthmouth Medical School – VS)

16 De hele persoon en het hele leven
Holistisch mensbeeld: de mens als geheel – ondeelbaar – alles hangt met alles amen Geen hiërarchische ordening Tegenover: Erst kommt das Fressen, dann die Moral

17 Domeinen levensdomeinen: Wonen Werken Leren recreëren
Persoonlijke domeinen Zelfzorg Gezondheid Zingeving Sociale relaties

18 Kwaliteit van leven Prof. Schalock: zelfbeschikking is van belang voor de ervaring van kwaliteit van leven Dit is onafhankelijk van cultuur, leeftijd, sexe, sociale positie

19 Schalock onderscheidt drie factoren
Onafhankelijkheid, Sociale participatie Welbevinden

20 Elke factor is onderverdeeld in domeinen
Binnen de domeinen zijn een aantal elementen te onderscheiden. Voorbeeld: Eigendom (bezit) is een element van het domein materieel welbevinden. Het domein materieel welbevinden vormen samen de domeinen fysiek en emotioneel welbevinden de factor welbevinden. Iemand zonder bezit bevindt zich niet wel (negatieve score op de factor welbevinden)

21 Onafhankelijkheid persoonlijke ontwikkeling en zelfbepaling door onderwijs, vaardigheden, persoonlijke levensvervulling, competenties, zinvolle activiteiten, voortuitgang (groei) Zelfbepaling door autonomie, keuzevrijheid, zelfbeslissen, persoonlijke controle, persoonlijke doelen en waarden, zelf richting geven

22 Sociale Particpatie Interpersoonlijke relaties door intimiteit, genegenheid, gezin, interacties, vriendschappen, ondersteuning Sociale inclusie door erbij horen, geaccepteerd worden, status, ondersteuning, integratie en participatie, een bijdrage leveren Rechten door privacy, stemrecht, toegang tot voorzieningen, gelijke behandeling, eigendom, burgerschap

23 Welbevinden Emotioneel welbevinden door veiligheid, spiritualiteit, geluk, ontbreken van stress, zelfbeeld, tevredenheid Fysiek welbevinden door gezondheid, voeding, ontspanning, mobiliteit, gezondheidszorg, vrije tijd, ADL (algemene dagelijkse levenshandelingen) Materieel welbevinden door eigendom, financiële zekerheid, voeding, werk, bezigt, sociaaleconomische status, onderdak

24 toetsonderwerpen Bronnen:
Boek Herstelondersteunende zorg: hoofdstuk 1, 3, 4, 5,6 11t/m 14, 22 en 23 Boek Psychosociale Rehabilitatie: hoofdstuk 1 en 3 Schalock: kwaliteit van bestaan IRB/IMR (toepassen) Positieve psychologie: _psychology?language=nl

25 Highlights 10 MC en 3 open vragen HEE De toestand in de huidige GGZ
Rehabilitatie en herstel Stigmatisering IRB en IMR Positieve Psychologie Kwaliteit van bestaan


Download ppt "Week 5 Minor Agoog in de GGZ Outreachend werken"

Verwante presentaties


Ads door Google