De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HR-deelnetwerk mobiliteit 22 oktober 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "HR-deelnetwerk mobiliteit 22 oktober 2015"— Transcript van de presentatie:

1 HR-deelnetwerk mobiliteit 22 oktober 2015

2 Planning 9.30-10.30 uur: stand van zaken rond personeelsmobiliteit
Project mobiliteit Outplacement Flexpunt Multidisciplinair overlegorgaan Pool loopbaanbegeleiders uur: interactieve oefening 12.00 uur: broodjeslunch

3 Project mobiliteit Stephanie De Wulf
Directeur Rekrutering en Selectie Projectleider mobiliteit

4 Historiek Nota CAG 2012 Nota Mobiliteit april 2015
Visienota Mobiliteit juli 2015 Al opgestart: Projectplan Flexpunt Outplacement Multidisciplinair overlegorgaan Pool loopbaanbegeleiders Representatieve vertegenwoordiging VO (RWO: voorlopig geen afvaardiging)

5 Doelstelling projectgroep
Onder meer: Actieve rol opnemen als vertegenwoordiger van het beleidsdomein of iemand anders actieve rol laten opnemen Kritisch klankbord Draagvlak creëren voor mobiliteitsinitiatieven binnen eigen beleidsdomein Doornemen documenten voorafgaand agendering VC

6 Overzicht subprojecten
Outplacement Flexpunt Multidisciplinair overlegorgaan Pool loopbaanbegeleiders Kerntakenplannen en besparingen

7 Sandy Reynaerts Projectleider outplacement

8 Historiek Voor 1 mei 2015: Via Jobpunt Vlaanderen
Het begeleiden van werknemers bij de externe (her)oriëntering naar een nieuwe betrekking die bij hun talenten past. Voor 1 mei 2015: Via Jobpunt Vlaanderen Raamovereenkomst met T-groep nv (Ascento) Na 1 mei 2015: Raamovereenkomst verkorte procedure Raamovereenkomst binnenkort beschikbaar (gunning)

9 Doelstelling Focus ligt anders:
Het begeleiden van entiteiten bij de interne of externe (her)oriëntering van hun (ex-)werknemers naar een nieuwe betrekking die bij hun talenten past.

10 Aanpak en dienstverlening
Aanpak (augustus – oktober 2015): Juridisch kader als basis (afstemming met Juridisch Kenniscentrum) Uitwerking workflow Dienst R&S – Team Mobiliteit Belang voortraject Beroep op externe dienstverleners via mini-competitie Feedback ‘oude’ afnemers Communicatieluik Dienstverlening

11 Toolbox Alle nodige instrumenten voor de HR-medewerker voor optimale begeleiding inzake outplacement op één plaats in nieuwe mobiliteitsluik. Aanvraagformulier en draaiboek voor klanten Begeleidende brieven Korte schets wettelijk kader Opzegtermijn vs. -vergoeding?

12 Shari Meskens Projectleider Flexpunt

13 Context Invulling tijdelijke personeelsbehoeften:
→ Situatie voor 1 mei 2015: Via Jobpunt Vlaanderen Flexpunt als HR-instrument Via raamovereenkomst met T-groep (T-interim) Kostprijs: betalen van een forfaitaire fee bovenop het loon → Situatie vanaf 1 mei 2015: Vanuit Dienst Rekrutering en Selectie geen raamovereenkomst afgesloten Mogelijke invulling personeelsbehoeften via ervaringsstages

14 Aanpak Onderzoeksfase (augustus – oktober 2015)
Entiteiten met tijdelijke personeelsbehoeften LNE, MOW, O&V, WVG Literatuurstudie Samenwerking met consultant Galilei Resultaten bezorgen aan Voorzitterscollege (november 2015)

15 Multidisciplinair overlegorgaan mobiliteit
Een nota inzake dit project wordt op 9/11/2015 aan het VZC geagendeerd. Pieter Deturck Projectleider Multidisciplinair overlegorgaan

16 Doel & meerwaarde Complexe, individuele situaties deblokkeren
Door advies van professionals Door bemiddeling en afstemming tussen direct betrokkenen Eventueel door creëren noodzakelijke afstand

17 Slechts in uitzonderlijke situaties
Zowel entiteit van herkomst als professionals vanuit 2e lijn zijn betrokken bij de case en hebben actief naar een oplossing gezocht; Er speelt meer dan één problematiek waardoor inbreng vanuit verschillende disciplines nodig of wenselijk is om tot een oplossing te komen; Het alternatief – stagnatie te aanvaarden – is geen optie.

18 Output Eén of meerdere oplossingspistes op maat, juridisch en praktisch realiseerbaar binnen bestaande kaders & wetgeving. Advies aan leidend ambtenaar met bedoeling om situatie te deblokkeren / stagnatie op te heffen.

19 Proces en werking Informatieverzameling Horen en betrekken partijen
Verschillende voorstellen Uiteindelijk minstens één gemotiveerd advies Casemanager Voorzitter en vaste kern

20 Analysekader: huis van werkvermogen
Waar ligt het probleem?

21 Marina Vanwingh Coördinator loopbaanpool
Ideeën vanuit werksessies met HR-medewerkers die aangaven interesse te hebben in de pool. Een nota inzake de loopbaanpool wordt voorgelegd aan het Voorzitterscollege op 9/11/2015. Marina Vanwingh Coördinator loopbaanpool

22 Doelstelling en opdrachten
Loopbaanpool die entiteitsoverschrijdend werkt Bij mobiliteitsopdrachten gericht aan AgO In het kader van fusies, kerntakenplannen en besparingen Buiten de scope van individuele begeleiding bij herplaatsing Opdrachten binnen de entiteit: loopbaanpool of door eigen HR-medewerkers op te nemen Vanuit AgO: geen aanbod voor individuele loopbaanbegeleiding Verhouding <> andere pools

23 Profiel en tijdsbesteding
kennis van de Vlaamse overheid en de mobiliteitscontext hierbinnen; een interne georganiseerde of externe opleiding inzake loopbaanontwikkeling en loopbaancoaching te volgen binnen een termijn van één jaar; gesprekstechnieken en groepsdynamica; een regelmatige betrokkenheid met opdrachten inzake mobiliteit; de deelname aan intervisiesessies en opleidingsdagen/seminaries (intern- extern); kennis van de instrumenten die aangeboden worden in het kader van loopbaanontwikkeling. Tijdbesteding: 5-10% (excl. Intervisie en opleiding)

24 Interesse? Wil je ook deel uitmaken van de loopbaanpool: maak jouw interesse kenbaar via

25 Webluik mobiliteit www.bestuurszaken.be/mobiliteit
Online eind volgende week

26

27 Interactieve oefening op basis van jullie cases

28 Werkvorm 3 cases met een verschillend thema/focus
20 min per case daarna doorschuiven voor volgende case Verantwoordelijke casus begeleidt groep Flipchart Plenaire terugkoppeling samira

29 Cases Personeelslid kan (owv medische of andere redenen) functie niet meer (volledig) uitoefenen. Nele Moons – OPZ Geel Veerle Bydekerke – Kind & Gezin Functie of organisatie wijzigt, onderlinge spanningen komen aan het licht, personeelslid in burn-out. Na terugkeer personeelslid blijft demotivatie. Katja Ceulemans – WENZ Tijdelijke pieken opvangen. Ronny Troch – dept. L&V samira

30 Vraagstelling cases Welke elementen spelen hier allemaal mee?
Welke mogelijkheden zien jullie Op entiteitniveau Binnen het beleidsdomein Binnen de Diensten van de Vlaamse overheid Eventueel ruimer samira

31 Aandachtspunten Welke elementen spelen hier allemaal mee?
Voor het team, leidinggevende, entiteit Voor het personeelslid Kennen we volledige plaatje? Oplossingspistes / vragen Afspraken tussen teams / binnen afdeling Afspraken binnen beleidsdomein – netwerk HR-functies binnen beleidsdomein Time-out in een andere entiteit via stage (personeelskost?) Tijd en ruimte om opleiding / begeleiding te voorzien bij stage? Begeleiding op de werkvloer / naar andere werkvloer Interne partners voor opleiding / heroriëntering of budget voor externe vorming Voor welke profielen staan jullie als entiteit open (evt in welke gevallen)

32 Nog vragen of feedback over onze werking?

33 Bezorg jullie suggesties via personeelsmobiliteit@vlaanderen
Bezorg jullie suggesties via en


Download ppt "HR-deelnetwerk mobiliteit 22 oktober 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google