De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkgroep integrale bekostiging Jeugd Workshop nieuwe bekostigingssystematiek Relatiedag aanbieders in regio Midden-Ijssel Oost-Veluwe Donderdag 19 november.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkgroep integrale bekostiging Jeugd Workshop nieuwe bekostigingssystematiek Relatiedag aanbieders in regio Midden-Ijssel Oost-Veluwe Donderdag 19 november."— Transcript van de presentatie:

1 Werkgroep integrale bekostiging Jeugd Workshop nieuwe bekostigingssystematiek Relatiedag aanbieders in regio Midden-Ijssel Oost-Veluwe Donderdag 19 november Geert Schipaanboord, geert.schipaanboord@vng.nl

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten -Sturing en bekostiging -Werkgroep integrale bekostiging -Inhoud: a)Inrichting b)Prikkels: inrichting bekostiging c)Begrenzen Inhoud

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Kernvraag: Inrichting opdrachtgeverschap Samenhang tussen doelen die je wil realiseren, mogelijkheden om die te realiseren via sturing, en mogelijkheden via bekostiging. Sturing = slim samenspel “inrichting, prikkels en begrenzen” Inrichting : speelveld in kaart (w.o. indeling voorzieningen) Prikkels : o.a. keuze bekostiging (per voorziening!) Begrenzen : check & balances Sturing en bekostiging – Waar gaat het over?

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Probleemstelling: -Samenwerking over domeinen heen -Versnippering dreigt in zoeken naar alternatieven Behoefte: hele praktische leidraad voor aanbieders en gemeenten om samen werkgroepinzichten te vertalen naar lokaal passend keuzes en een actieplan! Het resultaat Het resultaat bevat in ieder geval 1.een beschrijving van te beantwoorden vragen, 2.schets van de route en de belangrijkste mijlpalen. Werkgroep integrale bekostiging

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten ‘ Slim samenspel’ : (1) Inrichting Startpunt : Lokale inrichting van de toegang 1.Wat doet toegang zelf? 2.Maak indeling van overig voorzieningen (zorgvraag en –aanbod) 3.Verzamel feiten en cijfers over zorgvraag en zorgaanbod 4.Wie zijn stakeholders? Resultaat : Speelveld is in kaart

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten ‘Slim samenspel’ : (2) Prikkels - Bekostiging Taakgerichte bekosting Budget per aanbieder Taak of opdracht staat centraal, Gesprek over resultaat. Inspannings- bekostiging Alle geleverde inspanning wordt betaald; Eventueel met plafond per aanbieder. Outputgerichte bekostiging Betaling voor (integraal) arrangement per cliënt. Gesprek over resultaat. Resultaat : Bekostigingsmodel gekozen Voorbeeld: Utrecht Hollands Kroon Voorbeeld: Advies aan Amsterdam Jeugd Voorbeeld: West Brabant West Rotterdam Startpunt : Doelen, spelers en type relatie in kaart

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gemeente stuurt op partnerschap met geselecteerde en bij voorkeur lokale aanbieders die vooraf duidelijkheid krijgen over budget. In beginsel is de markt daarmee gesloten. Acceptatieplicht is belangrijke leveringsvoorwaarde; Doorbreken van het p*q-denken. Sturing gebeurd op toegevoegde waarde in gesprekken met aanbieders. Wat zijn principiële keuzes? Bekostigingsmodel met vooraf bepaald budget geeft ruimte aan professional; (+) Acceptatieplicht icm samen zoeken naar passend aanbod voor cliënt is prikkel om samen schaarse middelen te verdelen; (+) Aanbieders kunnen tactisch inzetten op onder- of overbenutting. (-) Wat zijn de prikkels (voor- en nadelen)? Hoewel budget vastligt, heeft gemeente veel informatie nodig over geleverde zorg etc. Deze monitorinformatie is nodig voor accountgesprekken, budgetdiscussies en inkoopcyclus; Belangrijkste ontwikkelpunt: systeem van monitoring en resultaatsturing. Wat zijn condities / randvoorwaarden? Taakgerichte bekostiging

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Iedereen die zich kwalificeert krijgt raamovereenkomst. De markt is open; Voorkomt zorgcarrousel : alle inspanning voor gerechtigde cliënten wordt betaald; Sturing vooral achteraf: op informatie via de facturen en ervaringen van verwijzers en cliënten. Wat zijn principiële keuzes? Vrijheid professional om te doen wat nodig is cf professionele standaarden; (+) Risico opdrijving van volume- en kwalificaties. (-) Wat zijn de prikkels (voor- en nadelen)? Budgetbeheersing en resultaatsturing inrichten naast de bekostiging, bijvoorbeeld via wijkteam; Sterk informatiegedreven inkoop die ervaringen ‘meeneemt’ van verwijzers en cliënten; Belangrijkste ontwikkelpunt: eenduidige bekostigingstaal. Wat zijn condities / randvoorwaarden? Inspanningsgerichte bekostiging

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voorkom de ‘zorgcarrousel’ door stimuleren van integrale aanpak rond zorgbehoefte. Arrangementen worden geformuleerd rond intensiteit van zorgbehoefte en beoogde resultaat voor een cliënt. Arrangement is tevens basis voor betaling van aanbieder. Aanbieders hebben acceptatieplicht, maar zijn vrij te kiezen hoe de hulp/zorg te leveren. Sturing gebeurd in periodiek gesprek over resultaatgebieden. Wat zijn principiële keuzes? Vrijheid voor professional om te doen wat nodig is, cf professionele standaarden; (+) Samenwerking tussen aanbieders; (+) Onduidelijkheid over prestaties en leveringsvoorwaarden kan leiden tot discussie over levering van prestaties; (-) Wat zijn de prikkels (voor- en nadelen)? Formuleren van prestaties vraagt intensief traject met aanbieders; In plaats van controle levering is intensief accountmanagement nodig rond resultaten; Belangrijkst ontwikkelpunt: informatie rond prestatie indicatoren. Wat zijn condities / randvoorwaarden? Outputgerichte bekostiging

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Prikkels - inzicht in outcome Outcome: ‘doeltreffendheid’, ‘nut’, ‘effect’ of ‘invloed’ (‘impact’). Twee soorten: 1. Indicatoren voor maatschappelijke outcome van jeugdbeleid; 2. Indicatoren voor de outcome van voorzieningen Bij jeugd zijn meest voor de handliggende 1.Uitval 2.Cliënttevredenheid 3.Doelrealisatie Onderscheid met output: het meten van productie, aantal hulptrajecten.

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Prikkels - inzicht in outcome (II) Inzicht in outcome zinvol ongeacht de wijze van bekostigen voor: -Interne kwaliteitsverbetering bij aanbieders -Het ‘goede gesprek’ tussen gemeenten en aanbieders Rechtstreekse koppeling van outcome met bekostiging komt weinig voor. Is het wenselijk? a)Beleidsinformatie heeft financiële consequenties b)Is onderlinge vergelijkbaarheid van doelgroepen zodanig dat je er op kunt bekostigen?

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Prikkels - inzicht in outcome (III) VNG is met Nji en aanbieders gestart om op een rij te zetten hoe deze outcomecriteria worden toegepast in verschillende sectoren:  Uitval van cliënten;  Tevredenheid van cliënten over het nut en effect van de jeugdhulp;  Doelrealisatie van de hulp, uitgesplitst naar: o De mate waarin cliënten zonder hulp verder kunnen; o De mate waarin er na beëindiging geen nieuwe start jeugdhulp plaatsvindt; o De mate waarin problemen verminderd zijn en/of zelfredzaamheid/participatie is verhoogd; o De mate waarin overeengekomen doelen gerealiseerd zijn. Dit wordt op een rij gezet voor verschillende deelsectoren die onder jeugdwet vallen. De verbreding naar WMO lijkt logisch.

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten ‘Slim samenspel’ : (3) Begrenzen Startpunt : (per zorgvorm) bekostiging en daarbij bekende prikkels 1.Welke instrumenten ontwikkelen voor sturing op resultaat? 2.Welke stakeholders kunnen ‘check&balance zijn ? (raad, buurt, onderwijs, buurt, etc) 3.Kunnen we risico op overschreiding afdekken (bijv. risicodeling gemeenten 4.Maximum of aanvullende afspraken in overeenkomst Resultaat : Hoofdkeuzes sturing zijn gemaakt

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Sturing Inrichting sociaal domein Per doelgroep: Doelen Markt Strategie Stakeholders Passende bekostiging Uitwerking Doelen Samenwerking Processen Randvoorwaarden Overige stakeholders Hoofdlijn overeenkomst Implementatie Contractering Werkafspraken Informatie- uitwisseling Verantwoording Roadmap : bekostiging per 2017 Gemeente 2015 – Q1 2016 Gemeente met aanbieder Q1 - Q3 2016 Gemeente en aanbieder Q3 – Q4 2016


Download ppt "Werkgroep integrale bekostiging Jeugd Workshop nieuwe bekostigingssystematiek Relatiedag aanbieders in regio Midden-Ijssel Oost-Veluwe Donderdag 19 november."

Verwante presentaties


Ads door Google