De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de Basiscursus-SLC jaar 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de Basiscursus-SLC jaar 3"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de Basiscursus-SLC jaar 3

2 Pabo 3 Basiscursus-SLC door eigen SLC
Periode 1, 2, 3 en 4 Basiscursus met algemene informatie ten behoeve van de invulling en verwerking van opdrachten voor je stageportfolio door je SLC. Op de HR (dinsdag begin of eind van de dag of donderdag begin of eind van de dag) of op een stageschool van een van de studenten. Individuele SLC begeleiding in de praktijk.

3 Doel bijeenkomst De student werkt vanuit zijn eigen beginsituatie planmatig aan het verwerven van de zeven competenties (en onderliggende deelcompetenties): interpersoonlijk, pedagogisch, vakinhoudelijk en didactisch, organisatorisch competent, competent in samenwerken met collega’s, competent in samenwerken met de omgeving én competent in reflectie en ontwikkeling. (Stageboek Profileringsfase )

4 Agenda bijeenkomst 1 : - Een landelijk onderzoek naar het leren lesgeven van pabostudenten jaar 3! - Het stageboek, vooraf bekijken om vervolgens te kunnen doornemen en bespreken, - Het aanleveren van deugdelijk bewijsmateriaal, met good practice voorbeelden, bespreken - Intervisie rondje hoe gaat het op je stage?

5 Een landelijk onderzoek naar het leren lesgeven van pabostudenten jaar 3!
Tamar Tas van de Pabo Hogeschool Utrecht : ‘Onderzocht wordt welke aanpassingen aan gangbare lesvoorbereidingsformulieren kunnen leiden tot beter en sneller leren lesgeven’. September lesopname taal- of rekenactiviteit, plus lesvoorbereidingsformulier Mei/juni lesopname taal- of rekenactiviteit, plus lesvoorbereidingsformulier De student heeft een handleiding ontvangen en de pabo monitort het proces

6 Stageboek Profileringsfase
Keuze voor Jonge Kind (4 tot 8 jaar) of Oudere Kind (8 tot 12 jaar) Bekwaamheidseisen geformuleerd in competenties door SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) Doel : Competent op profileringsniveau; de startbekwame leerkracht Beoordeling op competenties, deelcompetenties en gedragsindicatoren, POP/PAP Zie stageboek profileringsfase pagina 8 t/m 10 voor eventuele nadere uitleg.

7 Stage semester 5 Semester 5 stageopdrachten vanuit PGO een wezenlijk onderdeel van je stage POP / PAP (5 leerdoelen, 2 onderbouwd met literatuur) Tussenevaluatie met de stageontwikkelingsmeter (SOM). POP / PAP Eindevaluatie met de SOM. Stageportfolio samenstellen: De student stelt het stageportfolio samen met de bewijzen met betrekking tot de deelcompetenties. De student formuleert (nieuwe) leerdoelen en stelt het POP bij voor de stage van semester 6. De student stelt zijn stageportfolio samen en publiceert het in

8 Stage semester 6 Semester 6 stageopdrachten vanuit de vakprofilering (ook buiten je stagegroep) POP Tussenevaluatie met de stageontwikkelingsmeter (SOM). Eindevaluatie met de SOM (zie tussenevaluatie). Stageportfolio samenstellen: De student stelt het stageportfolio samen met de bewijzen met betrekking tot de deelcompetenties. De student stelt zijn stageportfolio samen en publiceert het in De stagebegeleider/slc vanuit de Pabo HR beoordeelt het stageportfolio. Als de student een voldoende heeft behaald voor zijn stageportfolio liovaardigheid, vraagt hij in overleg met de stagebegeleider/slc een liostartverklaring aan bij de coördinator.

9 Stageportfolio In het stageportfolio zijn de volgende onderdelen opgenomen: De laatste ingevulde SOM (eindoordeel mentor). Bewijsvoering voor het aantonen van de competenties.

10 Stageportfolio Bewijsvoering
Doel De student toont aan de hand geselecteerde, kenmerkende bewijsstukken aan, dat hij competent is op profileringsniveau. Kwantitatieve en kwalitatieve eisen stageportfolio

11 Kwantitatieve en kwalitatieve eisen stageportfolio

12 Competenties, deelcompetenties en gedragsindicatoren
HINT stage – formulieren (overzicht van de competenties) Kun je een deelcompetentie noemen en beschrijven waarom die voor jou als leerkracht basisonderwijs belangrijk is? Waar sta jij? Na twee jaar stage en je beoordelingen, kun je ons meenemen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk?

13 Twee bewijsstuken Bij elke deelcompetentie die niet in de STARR is opgenomen twee bewijsstukken, die afkomstig zijn uit verschillende bronnen (van wie één de student zelf is). Mogelijke bronnen zijn: de student zelf de mentor de stagebegeleider/slc de stagecoördinator van de basisschool een peerstudent …….

14 Bewijsstukken Vertel elkaar in groepjes van twee of drie welke bewijzen je bij welke deelcompetenties zou kunnen gebruiken of aanvoeren. Wat is een (goed) bewijs en waar sluit het op aan (competentie, handelen, stagevoorbeeld)? Waarom dit bewijsstuk? Is het relevant, kenmerkend? Kun je het ook onderbouwen vanuit de theorie?

15 De STARR beschrijving moeten ondersteund worden door bewijzen
De STARR beschrijving moeten ondersteund worden door bewijzen. Deze bewijzen moeten voldoen aan de volgende criteria: Authentiek Producten moeten van jezelf zijn. Gaat het om een groepsproduct, geef dan aan wat jouw bijdrage is geweest en waarom dit dus als bewijs voor jouw competentiebeheersing wordt opgevoerd. Gaat het om een beschrijvend bewijs dan moet het gaan over eigen ervaringen. Actueel Alleen bewijzen vanuit de profileringsstage mogen worden opgenomen. Relevant Ze vormen een duidelijk bewijs voor de aangegeven deelcompetentie. Je geeft dus altijd aan welke deelcompetentie je met het bewijs aantoont. Gekaderd Je plaatst een bewijs altijd in een context. Dat wil zeggen dat je het bewijs plaatst in de situatie waarin je het hebt toegepast/gebruikt, hoe je het hebt toegepast/gebruikt en je beschrijft wat je ervan geleerd hebt. Gevarieerd Je levert verschillende soorten bewijzen. Zorg voor variatie.

16 Een bewijsstuk, meerdere deelcompetenties
Sommige bewijsstukken kunnen bij meerdere deelcompetenties gebruikt worden: een leerkracht is nooit alléén maar aan het orde houden (deelcompetentie 2.2), maar doet dit ook tijdens een uitdagende didactische werkvorm bezig met een rekenactiviteit (deelcompetentie 3.2) Met een videofragment, een lesobservatie, een verslag van een stagebezoek, de SOM, een STARR etc. kunnen dus meerdere deelcompetenties worden aangetoond.

17 Een aantal voorbeelden
Wel of geen good practice?

18 Good Practice ?? Dit is niet genoeg. Niet onderbouwd en op gereflecteerd.

19 Dit is al beter.

20

21

22

23

24 Verantwoording bij de deelcompetenties
Bij elke deelcompetentie schrijft de student een verantwoording met (a) een reflectie op de eigen ontwikkeling binnen deze deelcompetentie, waarbij concrete voorbeelden uit de stage worden genoemd en (b) een beknopte toelichting bij de twee bewijsstukken. In deze toelichting motiveert de student hoe hij met deze bewijzen het beheersingsniveau van de betreffende deelcompetentie aantoont.

25 Of wel: Bij de deelcompetenties die niet in de STARR zijn opgenomen, is een verantwoording geschreven, waarin de student reflecteert context-/visiegericht op de eigen ontwikkeling binnen deze deelcompetentie en hierbij concrete voorbeelden noemt uit de stage een beknopte toelichting geeft bij de bewijsstukken en daarbij motiveert hoe hij hiermee de deelcompetentie aantoont. Hoe? Niveau ¾ van reflecteren , terugkijken op de theorie.

26 Reflectie niveau 3 - 4

27 STARR (uitgewerkt volgens de zevenstap)
Komt de volgende bijeenkomst uitgebreid aan bod. Je kunt wanneer er tijd voor is wel al aan de hand van de volgende dia e.e.a. bespreken.

28 STARR - Intervisie

29 Invulling volgende bijeenkomsten:
- STARR voorbespreken - intervisie op deelcompetenties - materialen meenemen (bewijzen, verslaglegging lessen, reflecties etc.) Bijeenkomst 3 : - verplichte STARR uitgewerkt om te kunnen bespreken met elkaar


Download ppt "Welkom bij de Basiscursus-SLC jaar 3"

Verwante presentaties


Ads door Google