De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psychiatrie Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psychiatrie Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd"— Transcript van de presentatie:

1 Psychiatrie Naam: Martine Bink E-mail: m.d.bink@hr.nl med.hro.nl/binmd
Kamer: L

2 Vandaag Muzische presentatie Stemmingsstoornissen
Afspraken maken over planning muzische presentaties Theorie Schizofrenie en andere psychotische stoornissen

3 Muzische presentaties
Week Onderwerp College Muzische presentatie Namen 4 Schizofrenie en andere psychotische stoornissen Stemmingsstoornissen Lenny, Jesi, Dominique, Renca en Soraya 5 Dissociatieve, somatoforme en nagebootste stoornissen Rowie, Bob, Esther v/d P en Nikita 6 Persoonlijkheidsstoornissen Cansu en Najima 7 Cognitieve stoornissen en stoornissen van de ouderdom + Proeftoets (?) Rashella, Priscilla, Celine en Silvia 8 Overige stoornissen + proeftoets (?) Esther H, Jolien, Anne en Esmee Overige stoornissen en sociale psychiatrie Hannah, Eline, Lisa, Rachelle en Michelle

4 Muzische presentaties
Week Onderwerp College Muzische presentatie Namen 4 Schizofrenie en andere psychotische stoornissen Stemmingsstoornissen Wendy, Zanne, Samantha, Lieke, Naile en Elize Agnes, Lindy, Charissa en Liona 5 Dissociatieve, somatoforme en nagebootste stoornissen Tyria, Kyra, Sharissa, Thara en Kimberley 6 Persoonlijkheidsstoornissen Wandana, Nienke, Shelly, Ilham, Stewy en Laura 7 Cognitieve stoornissen en stoornissen van de ouderdom + Proeftoets (?) Lisanne, Nerma, Cynthia, Merel, Jody en Sanne 8 Overige stoornissen + proeftoets (?) Overige stoornissen en sociale psychiatrie Amra, Lars, Didi, Rhonda en Shalu

5 Schizofrenie Doe even normaal Aflevering
Doe even normaal: start – 4.20 min Schizofrenie is een chronische stoornis. Acute episoden van schizofrenie worden gekenmerkt door wanen, hallucinaties, onlogisch denken, onsamenhangende spraak en soms bizar gedrag. Tussen acute episoden kunnen mensen nog steeds moeite hebben met helder denken of emoties af te lezen uit gezichtsuitdrukkingen van mensen om hen heen.

6 Schizofrenie Ontstaan en beloop 4 fasen: premorbide, prodromale, acute fase en restperiode voorbeeld: leven na psychose Schizofrenie ontstaat meestal rond het 20ste levensjaar, aan het einde van de adolescentie, een tijd waarin de hersenen volledig uitrijpen. Het kan plotseling ontstaan of binnen enkele weken of maanden. Premorbide: De periode voordat er zich kenmerken van schizofrenie manifesteren. Achteraf gezien kan je mogelijk bepaalde trekken of kwetsbaarheden benoemen. Prodromale fase: de periode van afname van het functioneren die vooraf gaat aan de eerste acute psychotische episode. Een periode van verslechtering. Afnemende belangstelling voor sociale activiteiten, toenemende problemen met het vervullen van verantwoordelijkheden van het dagelijks leven. Bijvoorbeeld: Minder goede zelfverzorging, verzuimen van werk of school, vaag en onsamenhangend vertellen, steeds vreemder gedrag... Progressieve fase: Na de prodromale fase is er een periode van psychotische episoden: de progressieve fase. Tijdens deze fase is er ten minste één psychotische episode, maar meestal zijn er meerdere psychotische episoden, afgewisseld met periodes waarin er minder verschijnselen optreden Stabiele fase: De progressieve fase duurt totdat er een zekere stabilisatie optreedt: de psychotische episoden volgen elkaar minder snel op, of de symptomen van een voortdurende psychose verminderen aanzienlijk. We spreken dan van de stabiele fase met relapses

7 Diagnostische kenmerken
Wanen en/of Hallucinaties Onsamenhangende spraak en gedesorganiseerd gedrag Katatoon gedrag stupor - agitatie Negatieve kenmerken (gebrek aan emoties) Minimaal 6 maanden aanwezig Mensen met een kortere vormen van psychose, krijgen een andere diagnose. Bijvoorbeeld: korte psychotische stoornis. Zie tabel 9.1 voor de belangrijkste diagnostische criteria. Over het algemeen zie je dat personen met schizofrenie een opvallende afname vertonen in het sociaal en beroepsmatig functioneren. Positieve symptomen: Wanen: Een verstoorde inhoud van het denken, komt niet overeen met de werkelijkheid. Achtervolgingswanen, grootheidswanen, het uitzenden van gedachten, enz. Hallucinaties: zintuigelijke waarnemingen (gehoor, zicht, smaak, geur en tast) die er in werkelijkheid niet zijn. Auditieve hallucinaties (stemmen horen) komen het vaakst voor bij patiënten met schizofrenie. Onsamenhangende spraak of gedesorganiseerd gedrag: vreemd gedrag. Onnavolgbare gedachten en associaties. Katatoon gedrag: geremd motorisch gedrag, Uren kunnen blijven staan/zitten in een ongewone houding stupor = onbeweeglijkheid agitatie = onrustige bewegingen Negatieve symptomen: vermindering van emotionele expressie, geen motivatie, verlies van plezier in activiteiten, spraakarmoede, enz. Voorbeeld: “Doe even normaal” vanaf 4.20 min Voorbeeld

8 Vormen van schizofrenie
Subtypen van schizofrenie: Gedesorganiseerde type Katatone type Paranoïde type Andere indeling schizofrenie Type 1: positieve symptomen Type 2: negatieve symptomen Het gedesorganiseerde type, wordt gekenmerkt door chaotisch gedrag, onsamenhangende spraak, vreemd en misplaatst gelach, veelvuldige hallucinaties en/of wanen. Het katatone type, wordt gekenmerkt door opvallende motorische verschijnselen. Gebrek aan beweging of juist veel onrustige bewegingen. Niet in contact. Het paranoïde type, wordt gekenmerkt door hallucinaties en wanen meestal m.b.t. thema’s van achtervolging.

9 Oorzaken en theoretische perspectieven van schizofrenie
A Biologisch - genetisch biochemisch hersenafwijkingen (B Leerperspectieven) C Familietheorieën - communicatiedeviantie (CD) - expressed emotion (EE) D Diathese-stressmodel van schizofrenie Biologisch: Genetisch – Hoe nauwer de genetische verwantschap tussen patiënten met schizofrenie en hun familieleden, hoe groter het risico dat hun familieleden ook schizofrenie zullen ontwikkelen. Familieleden in de eerste graad hebben een ongeveer 10 keer zo grote kans om schizofrenie te krijgen dan mensen uit de algemene bevolking. Biochemisch – Er zijn aanwijzingen dat bij schizofreniepatiënten de overactiviteit van dopaminereceptoren in de hersenen een rol speelt. Anti psychotische geneesmiddelen blokkeren de dopaminereceptoren, waardoor het effect van dopamine afneemt. Hersenafwijkingen – Hersenscans laten afwijkingen zien in zowel hersenstructuren als hersenfuncties. Eén mogelijkheid is dat de hersenen van schizofrenie patiënten zijn beschadigd. Een andere mogelijkheid is dat ze zich voor de geboorte niet normaal hebben ontwikkeld als gevolg van genetische of omgevingsfactoren of door trauma/complicaties bij de geboorte. Leerperspectieven: Onderzoekers suggereren dat schizofreen gedrag mogelijk binnen een kliniek wordt gemodelleerd. Patiënten kunnen gedrag van medepatiënten overnemen. Of verplegend personeel kan schizofreen gedrag onbedoeld bekrachtigen, bijvoorbeeld doordat er meer aandacht wordt besteed aan bizar gedrag. Familietheorieën: Onderzoek heeft uitgewezen dat ouders van patiënten met schizofrenie in het algemeen een hogere mate van communicatiedeviantie hebben dan ouders van gezinnen waar niemand schizofrenie heeft. Communicatiedeviantie is een patroon van onduidelijke, vage, verstorende of onsamenhangende communicatie. De spraak van ouders is lastig te volgen. Een samenhangende betekenis vinden is moeilijk. Communicatiedeviantie kan ook een reactie zijn van ouders op het gedrag van gestoorde kinderen. Een andere theorie over verstoorde gezinscommunicatie is de theorie van expressed emotion (EE). Hierbij is sprake van een patroon waarbij op het gezinslid met schizofrenie op vijandige, kritische en niet-ondersteunende wijze wordt gereageerd. Patiënten uit gezinnen met een hoge EE hebben een groter risico op terugval dan patiënten uit meer ondersteunende gezinnen. Diathese-stressmodel: Genetische kwetsbaarheid speelt zeker een rol, maar tot nu toe zijn er geen genen aan te wijzen die direct verantwoordelijk zijn. Stressfactoren zouden kunnen zijn: prenataal trauma, geboortecomplicaties, harde/kritische gezinsomgeving, stressvolle ervaringen, drugsgebruik, infecties, migratiestress.

10 Behandeling schizofrenie
Medicatie Psycho-educatie Cognitieve gedragstherapie Psycho –sociale revalidatie Gezinsinterventies Doe even normaal Medicatie: Het blokkeren van dopaminereceptoren in de hersenen, waardoor wanen en hallucinaties lijken te worden onderdrukt. Een belangrijk risico van langdurige behandeling met antipsychotica is Tardieve Dyskinesie (TD) (onwillekeurige bewegingen van het gelaat, de mond, hals, romp of ledematen). Medicatie helpt de symptomen van schizofrenie te reguleren, maar biedt geen genezing. Psycho-educatie: Risico’s herkennen, prodormale verschijnselen herkennen, sociale vaardigheden, wat zijn antipsychotica? Cognitieve gedragstherapie: Bekrachtiging van ‘normaal’ gedrag. Gewenst gedrag belonen, bijvoorbeeld door het verdienen van fiches die ingeleverd kunnen worden voor beloningen. Trainingen: Gedragsoefeningen, gespreksvaardigheden, enz. Uitdagen van gedachten. Psychosociale revalidatie: Helpen bij het opnieuw verkrijgen van huisvesting, opleiding en banen. Mensen helpen weer een plaats in de maatschappij te vinden. Gezinsinterventies: Terugval helpen verminderen. Een patiënt in huis is stressvol voor gezinsleden. Het risico op terugval wordt vergroot als er veel negatieve gezinsinteracties zijn.

11 psychotische stoornissen
Korte psychotische stoornis Schizofreniforme stoornis Waanstoornis Schizoaffectieve stoornis Korte psychotische stoornis: duurt één dag tot een maand en wordt gekenmerkt door wanen, hallucinaties, gedesorganiseerde spraak en gedesorganiseerd of katatoon gedrag. Uiteindelijk functioneert de patiënt weer volledig zoals voor de stoornis. Schizofreniforme stoornis: afwijkend gedrag gelijk aan schizofrenie, maar duurt tenminste een maand – tot maximaal 6 maanden. Waanstoornis: hardnekkige, vaak paranoïde wanen. Afgezien van de wanen vertoont de patiënt geen tekenen van duidelijk bizar of eigenaardig gedrag. Bij mensen met een waanstoornis, is het denken niet verward of verstoord. Schizoaffectieve stoornis: een ‘allegaartje’ van symptomen. Psychotische kenmerken in combinatie met stemmingsstoornissen (zoals depressie of manische episodes).

12 Voor volgende keer Week 5 Presentatie: Schizofrenie
Dissociatieve, somatoforme en nagebootste stoornissen Hoofdstuk 12 Nevid


Download ppt "Psychiatrie Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd"

Verwante presentaties


Ads door Google