De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IKOS Introductie. Ikos-opleiding Actieve pluriformiteit Levensbeschouwing Humanisme Vervolgcursus Levensbeschouwing Islam Vervolgcursus Levensbeschouwing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IKOS Introductie. Ikos-opleiding Actieve pluriformiteit Levensbeschouwing Humanisme Vervolgcursus Levensbeschouwing Islam Vervolgcursus Levensbeschouwing."— Transcript van de presentatie:

1 IKOS Introductie

2 Ikos-opleiding Actieve pluriformiteit Levensbeschouwing Humanisme Vervolgcursus Levensbeschouwing Islam Vervolgcursus Levensbeschouwing Christendom 3 keuzemodules Eindopdracht Stageopdrachten Levensbeschouwing Filosofie

3 IKOS Actieve pluriformiteit Levensbeschouwing Keuzecursussen:  Bijbel  Geschiedenis van het Christendom  Wereldreligies (zelfstudie) Eindopdracht Stageopdrachten

4 Openbaar en bijzonder onderwijs 2 OpenbaarBijzonder PubliekPrivaat AlgemeenBeperkt LevensbeschouwelijkMeestal een levens- neutraalbeschouwelijke (“Actief pluriform”)richting moet er zijnkan er zijn Bestuur Toegankelijkheid Identiteit

5 WPO artikel 46 1. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. 2. Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. 3. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.

6 KGS en GVO Kennis van geestelijke stromingen (kgs): Verplichtop elke basisschool Inzicht in de samenleving Objectief Godsdienstig vormingsonderwijs (gvo): Facultatief op openbare scholen Godsdienstige vorming Subjectief

7 WPO artikel 50 Het bevoegd gezag stelt de leerlingen in de gelegenheid op de school, binnen de schooltijden, godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te ontvangen. Van de tijd daaraan te besteden worden ten hoogste 120 schooluren per schooljaar meegeteld voor het aantal uren onderwijs dat de leerlingen krachtens artikel 8, zevende lid, aanhef en onder a, ten minste moeten ontvangen. Voor de leerlingen die dit onderwijs niet volgen, voorziet het bevoegd gezag in andere onderwijsactiviteiten op de school.

8 WPO artikel 51.1 Godsdienstonderwijs wordt gegeven door leraren daartoe aangewezen door kerkelijke gemeenten, plaatselijke kerken of rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die zich blijkens hun statuten het geven van godsdienstonderwijs ten doel stellen. Levensbeschouwelijk onderwijs wordt gegeven door leraren daartoe aangewezen door volledige rechtsbevoegdheid bezittende organisaties op geestelijke grondslag.

9 Wet BIO Sinds 2004 wordt ook voor godsdienstonderwijs een bevoegdheid geëist Bekwaamheid moet onderhouden worden Er komt een landelijke regeling voor bekostiging (v.a. sept. 2009)

10 Kerndoelen De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. (37) De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen. (38) De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. (47) De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, ….. (49)

11 Legitimatie en doelstelling Evangelisatie Presentie; dienst aan de samenleving Begrip voor godsdienstigheid Stimuleren een eigen levensbeschouwelijke attitude te ontwikkelen

12 Doelstelling IKOS: " De Landelijke Stichting IKOS zet zich in voor Godsdienstig Vormings Onderwijs op openbare en algemeen bijzondere scholen met als doel d.m.v. een introductie in de bijbelse en christelijke geloofstradities de leerlingen te stimuleren om een eigen levensbeschouwelijke attitude te ontwikkelen en tevens begrip en respect op te bouwen voor de godsdienst of overtuiging van anderen." - oecumenisch

13 Doelstelling uit voorlopige competenties g/hvo ".... onderwijs waarin mensen en kinderen zoeken naar wegen die leiden tot een samenleving waarin zorg, gerechtigheid, vrede en democratisch burgerschap, inclusief de aandacht voor het milieu (schepping) centraal staan." “aan een open communicatie tussen verschillende levensbeschouwelijke opvattingen bijdragen”


Download ppt "IKOS Introductie. Ikos-opleiding Actieve pluriformiteit Levensbeschouwing Humanisme Vervolgcursus Levensbeschouwing Islam Vervolgcursus Levensbeschouwing."

Verwante presentaties


Ads door Google