De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘De Heere is jouw Bewaarder…’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘De Heere is jouw Bewaarder…’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘De Heere is jouw Bewaarder…’
Welkom in deze kerkdienst

2 Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw, laat mij rusten in uw schauw, waar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. Lied 192:1,2,3

3 Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, Gij alleen. Lied 192:1,2,3

4 Zie, ik breng voor mijn behoud U geen wierook, mirr' of goud; moede kom ik, arm en naakt, tot de God, die zalig maakt, die de arme kleedt en voedt, die de zondaar leven doet. Lied 192:1,2,3

5 Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. Lied 211:1,2

6 Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen, Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen. laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. laat mij nimmer gaan. slechts van U alleen. Lied 211:1,2

7 Welzalig hij, die al zijn kracht En hulp alleen van U verwacht, Die kiest de welgebaande wegen; Steekt hen de hete middagzon In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, En stort op hen een milden regen, Een regen, die hen overdekt, Verkwikt, en hun tot zegen strekt. Psalm 84:3,6

8 Want God, de HEER, zo goed, zo mild, Is 't allen tijd een zon en schild; Hij zal genaad' en ere geven; Hij zal hun 't goede niet in nood Onthouden, zelfs niet in de dood, Die in oprechtheid voor Hem leven. Welzalig, HEER, die op U bouwt, En zich geheel aan U vertrouwt. Psalm 84:3,6

9 stil gebed – votum - groet
Ik kijk omhoog naar de bergen Wie zal mij helpen steeds weer Dat is mijn Schepper mijn beschermer Mijn hulp is van de Heer Hoog als de bergen Diep als het meer Is mijn beschermer Jezus mijn Heer Want jouw bewaarder zal niet slapen Waar jij ook gaat Hij zal je voeten bewaren Voor alle kwaad Lied 421 stil gebed – votum - groet

10 O mijn ziel, wat buigt g' u neder. Waartoe zijt g' in mij ontrust
O mijn ziel, wat buigt g' u neder? Waartoe zijt g' in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder; Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; Want Gods goedheid zal uw druk Eens verwiss'len in geluk. Hoop op God, sla 't oog naar boven; Want ik zal Zijn naam nog loven. Psalm 42:1,3

11 O mijn ziel, wat buigt g' u neder. Waartoe zijt g' in mij ontrust
O mijn ziel, wat buigt g' u neder? Waartoe zijt g' in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder; Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; Want Gods goedheid zal uw druk Eens verwiss'len in geluk. Hoop op God, sla 't oog naar boven; Want ik zal Zijn naam nog loven. Psalm 42:1,3

12 ‘De Heere is jouw Bewaarder…’
Lied 421 wetslezing

13 Als je geen liefde hebt voor elkaar, vallen de dromen in duigen
Als je geen liefde hebt voor elkaar, vallen de dromen in duigen. Dromen van vrede worden niet waar, kwaad is niet om te buigen. Als je geen liefde hebt voor elkaar leef je buiten Gods gloria. Psalm 42:1,3

14 OTH 388:1,2,4

15 OTH 388

16 Als je geen antwoord geeft op verdriet, zullen de tranen niet drogen
Als je geen antwoord geeft op verdriet, zullen de tranen niet drogen. Als je het leed in de wereld niet ziet, worden Gods woorden verbogen. OTH 388:1,2,4

17 OTH 388

18 Als je geen liefde hebt voor elkaar, is er geen hoop meer op zegen
Als je geen liefde hebt voor elkaar, is er geen hoop meer op zegen. Kinderen, maak de liefde toch waar; schrijf het op alle wegen: OTH 388:1,2, 4

19 OTH 388

20 ‘De Heere is jouw Bewaarder…’ Gebed om de Heilige Geest

21 1 Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. 2 Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. 3 Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren. 4 Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. 5 De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. 6 De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. 7 De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. 8 De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Schriftlezing Psalm 121

22 ik hef mijn ogen op naar de bergen waar komt mijn hulp vandaan
ik hef mijn ogen op naar de bergen waar komt mijn hulp vandaan? ik hef mijn ogen op naar U Heer, Die mij bij zal staan. mijn hulp is van U Heer, die alles heeft gemaakt U zult voorkomen dat ik wankel of val U bent mijn Beschermer die over mij waakt die niet sluimeren of slapen zal wat kan mij gebeuren door zon of door maan U bent mijn schaduw U bent er altijd bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan U beschermt mij tot in eeuwigheid mijn hulp is van U Heer. luisterlied

23 ‘De Heere is jouw Bewaarder…’
Verkondiging

24 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, Vanwaar ik dag en nacht Des Hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van den HEER alleen, Die hemel, zee en aarde Eerst schiep, en sinds bewaarde. Psalm 121:1, 2, 4

25 Hij is, al treft u 't felst verdriet, Uw wachter, die uw voet Voor wankelen behoedt; Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; Geen kwaad zal u genaken; De HEER zal u bewaken. Psalm 121:1, 2, 4

26 De HEER zal u steeds gadeslaan, Opdat Hij in gevaar, Uw ziel voor ramp bewaar'; De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, En waar g' u heen moogt spoeden, Zal eeuwig u behoeden. Psalm 121:1, 2, 4

27 ‘De Heere is jouw Bewaarder…’
In memoriam

28 De Heer’ is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust; Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan waat'ren der rust. Psalm 23

29 De Heer’ is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel, Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen, Hij schraagt m', als ik wankel, Hij draagt m', als ik viel. Psalm 23

30 De Heer’ is mijn Herder. Hem blijf ik gewijd
De Heer’ is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd! 'k Zal immer verkeren in 't huis mijnes Heeren: zo kroont met haar zegen Zijn liefde m' altijd. Psalm 23

31 ‘De Heere is jouw Bewaarder…’
Gebeden & Dankzegging

32 ‘De Heere is jouw Bewaarder…’ Inzameling van de gaven

33 Gezang 296 1,2,3

34 Ik kom met haast, Ik kom. Houd vast wat Ik u heb gegeven
Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast wat Ik u heb gegeven. Er blijft bij alle aardse last een open deur ten leven. Werp van u af wat ik niet gaf. Blijf u standvastig scharen bij wie mijn woord bewaren. Gezang 296 1,2,3

35 Ik kom met haast, houd wat gij hebt, nog is de worst'ling gaande
Ik kom met haast, houd wat gij hebt, nog is de worst'ling gaande. Ik ben 't, uit wie gij krachten schept, houd in de strijd u staande. Zie op naar Mij: Ik blijf nabij. Ik houd u vast in 't lijden. Niets zal u van Mij scheiden. Gezang 296 1,2,3

36 ‘De Heere is jouw Bewaarder…’
Zegen

37 ‘De Heere is jouw Bewaarder…’
Gezegende zondag!


Download ppt "‘De Heere is jouw Bewaarder…’"

Verwante presentaties


Ads door Google