De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groepsdynamica. Week 2: Inleiding in de groepsdynamica 1.1-1.5+1.9 Week 3: Groepsontwikkeling 1.6-1.8 Week 4: Effectieve samenwerking2.1,2.8-2.10, 2.12-2.13.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groepsdynamica. Week 2: Inleiding in de groepsdynamica 1.1-1.5+1.9 Week 3: Groepsontwikkeling 1.6-1.8 Week 4: Effectieve samenwerking2.1,2.8-2.10, 2.12-2.13."— Transcript van de presentatie:

1 Groepsdynamica

2 Week 2: Inleiding in de groepsdynamica 1.1-1.5+1.9 Week 3: Groepsontwikkeling 1.6-1.8 Week 4: Effectieve samenwerking2.1,2.8-2.10, 2.12-2.13 Week 5: Roos van Leary 3.7+ artikelen n@tschool Roos van Leary en Yohari venster Week 6: Leiderschap en leiderschapsstijlen 4.1, 4.3, 4.4, 4.6 (alleen pg 126+127) Week 7: Besluitvorming en belangenconflicten 6.1, 6.2 (pg 168- 169), 6.4-6.6, 8.1-8.6 Week 8: Team ontwikkeling 10.1-10.3, 10.5,10.6, 10.8, 10.13 Week 9: Begeleiden therapeutische groepen 11.1-11.5 Week 10: Inleveren van de Take-home toets op vrijdag om uiterlijk 12.00 uur. De Take-home toets moet ingeleverd worden op natschool, onder het kopje: ‘Take-home toets’.

3 Vandaag EFFECTIEVE SAMENWERKING Presentatie Sociale interdependentie Interactie patronen Groepscohesie Bouwstenen voor effectieve samenwerking Stabiele samenwerking Voor volgende week…

4 Presentatie Groepsontwikkeling Fragment van circa 5 minuten Minimaal 5 inhoudelijke vragen opgesteld Gebruik van een PP of Prezi Interactie met de klas Geen herhaling van het werkcollege

5 Terugblik: ‘sta of zit moment’ Er volgt een vraag, waarop je kan antwoorden met A = ga staanB= blijf zitten

6 Vraag Interdependentie = a. Wederzijdse afhankelijkheid (GA STAAN) b. Mate van samenwerking in een groep (BLIJF ZITTEN)

7 Effectieve samenwerking Er zijn 3 belangrijke theorieën over groepsdynamica en effectieve samenwerking. Voor dit vak is de sociale interdependentietheorie de belangrijkste.

8 Theorie 1. Cognitieve ontwikkelingstheorie - Vygotsky Kennis = sociaal verschijnsel, samen ontwikkel je je.

9 Theorie 2. Behaviorisme Gedrag Gedrag zal herhaald worden Gedrag zal afnemen Productiviteit wordt bepaald door het belonen of straffen van de groep.

10 Theorie 3: Sociale interdependentie Er is sprake van sociale interdependentie als: A. Er een positieve interactie is tussen de groepsleden en onderling vertrouwen wat resulteert in een effectieve groep B. Individuen gemeenschappelijke doelen hebben en de resultaten van ieder individu worden beïnvloed door het gedrag van anderen C. Het gedrag van een individu wordt beïnvloed door het gedrag van de andere groepsleden Wat betekent dit? Wie kan er een voorbeeld noemen? Interdependentie tussen de groepsleden vormt de kern van een groep. Groepsleden ervaren een intrinsieke motivatie om gezamenlijke doel te bereiken.

11 Sociale-interdepentietheorie Sociale onafhankelijkheid = Resultaat wordt niet beïnvloed door gedrag andere individu Sociale afhankelijkheid = Resultaat individu wordt beïnvloed door gedrag van ander maar niet omgekeerd Sociale interdependentie = Resultaat individu heeft invloed op gedrag van ander en gedrag van ander heeft invloed op resultaat individu

12 Dus: Sociale interdependentietheorie Interdependentie vormt de kern van een groep. Verandering in de situatie van één individu leidt tot verandering in de groep Individu ervaart intrinsieke motivatie om aan realisatie van groepsdoel te werken

13 Theorieën over effectief samenwerken

14 3 type sociale interdepentie Positieve interdependentie = samenwerking = coöperatie, acties van individuen hebben een positief effect op (elkaars) resultaat Negatieve interdependentie = competitie, actie van de één werkt de actie van de ander tegen Geen interdependentie = individualisme, acties van individuen tonen geen samenhang

15 OPDRACHT Ga in je groep zitten en bedenk wat er kan zorgen voor positieve interdependentie. Worst case scenario

16 Positieve – interdepende ntie typen Gemeenschappelijk doel Creativiteit / fantasie Beloning Informatie delen Samen iets tot een goed einde brengen Prettige omgeving Gedeelde identiteit Heldere taakverdeling Afzetten tegen de vijand

17 Positieve interdependentie leidt tot positieve interactie Men helpt elkaar efficiënt en effectief Men wisselt benodigde middelen uit, cognitieve kennisverwerking is effectief en groeit Men geeft elkaar feedback Men stelt elkaar vragen en geeft argumenten wat leidt tot nieuwe prikkels Men stimuleert en motiveert elkaar om resultaat te behalen, betrokkenheid groeit Men heeft wederzijds vertrouwen Men ervaart weinig stress Men is meer empatisch naar elkaar Er is sprake van continue evaluatie van samenwerking om verbetermogelijkheden te signaleren.

18 Dus 1 2 3

19 1. Doelgerichte activiteiten Bereidheid om moeilijke taken op zich te nemen Intrinsieke motivatie Sterke betrokkenheid bij doel Hoge succesverwachtingen Sterke prestatiedrang Honger naar kennis Geheugen voor successen Kennisverwerking ligt op hoger niveau Creatief denken en groepswinst Overdracht van geleerde naar andere situaties Groepswinst of groepsverlies?

20 Brainstormen Convergerend denken Divergerend denken Wat is nodig om divergerend te denken? Aandacht en inspireren Convergerend denken: we hebben ideeën die tot een bepaalde categorie horen en blijven vanuit deze categorie denken Divergerend denken =denkbeelden uit meerdere categorieën

21 2. Kwaliteit van relaties Zorgzame intieme relaties zorgen voor geluksgevoelens Samenwerken leidt tot empathie. Ook met mensen van heterogene en uiteenlopende achtergronden

22 Sociale beoordelingstheorie Proces van acceptatieProces van afwijzing Positieve interdependentie (samenwerking) Competitie of individualisme Inzet voor gemeenschappelijk doelGeen of tegenwerkende interacties Goede communicatieGeen of inaccurate communicatie, Egocentrisme, negatieve houding ten aanzien van anderen Dynamisch en realistische beelden van elkaar Stereotypering, statische beelden Sterk gevoel van eigenwaardeGering gevoel van eigenwaarde Succes en productiviteit Positieve verwachting over toekomstige resultaten Mislukking en verwachting dat volgende interactie negatief zal zijn Vind ik de leden van mijn groep aansprekend?

23 Groepscohesie In hoeverre groepsleden zich tot elkaar aangetrokken voelen noemt men groepscohesie De aantrekkingskracht van een groep voor haar leden (+leider). De krachten die de leden van de groep bij elkaar houden. In elke groep is in meer of mindere mate sprake van cohesie. Wij – zij gevoel Wat zijn kenmerken van een sterke groepscohesie? Weinig problemen bij kiezen groepsdoel, grote kans op succes, groepsleden staan voor elkaar open, wens om lid te blijven en deel te nemen is groot, wens om leden te werven is groot.

24 Oefening 8 : Je eigen cohesie gedrag Vul de test in met in je achterhoofd een groep waarvan jij deel uit maakt? Bespreek in tweetallen welke factoren jullie het meest van belang vinden bij het bevorderen van de groepscohesie in jouw groep. Wat beïnvloed de groepscohesie nog meer? Hoeveel de leden op elkaar lijken en met elkaar overeenkomen Welke taken centraal staan binnen de groep De hoeveelheid tijd die de groep samen besteed Prestaties (vooral wederzijdse beïnvloeding) Leiderschap (indirect) Wanneer er sprake is van rivaliteit en bedreiging

25 Groepscohesie = Mate waarin groepsleden zich tot elkaar aangetrokken voelen Bij toename cohesie: Verzuim verloop neemt af, Betrokkenheid tot groepsdoel en bij elkaars taken neemt toe, Verantwoordelijkheidsgevoel en motivatie neemt toe, Bereidheid om moeilijke taken op zich te nemen groeit, Gevoelens van bevrediging neemt toe, Bereidheid om groep te verdedigen neemt toe. Bereidheid om naar elkaar te luisteren neemt toe. Productiviteit stijgt MEER SUCCES Effect van groepscohesie is groter bij kleine dan bij grote groepen Succesvolle taakuitvoering leidt tot groei groepscohesie.

26 3. Psychologische aanpassing en sociale competentie Kunnen samenwerken betekent dat je om leert gaan met andere mensen, betekenis leert geven aan gedrag van anderen, om leert gaan met andere meningen, je persoonlijkheid ontwikkelt, tegenslagen leert incasseren, vertrouwen ontwikkelt. Coöperatieve activiteiten hebben een positief effect op gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen, onafhankelijkheid en autonomie.

27 Bouwstenen effectieve samenwerking Positieve interdependentie Eenheid binnen de groep Individuele en groepsverantwoordelijkheden Directe en positieve contacten Adequaat gebruik van sociale vaardigheden Groepsreflectie

28 Bouwstenen effectieve samenwerking In hoeverre is er bij deze groep sprake van de effectieve bouwstenen? Doe dit voor beide groepen.beide groepen Positieve interdependentie Eenheid binnen de groep Individuele- en groeps- verantwoordelijkheden Directe en positieve contacten Adequaat gebruik van sociale vaardigheden Groepsreflectie

29 Belonen: hoe doe je dat? rechtvaardigheid (dus je inspanning voor het groepsresultaat) Maar: concurrentie werkt negatief op productiviteit, extrinsieke motivatie Leden met kleine bijdrage worden minder gewaardeerd Toegang tot middelen kan leiden tot ongelijkheid Gelijkheid Stimuleert samenwerking en respect voor elkaar, loyaliteit En vaak productiever Behoefte Onderlinge verantwoordelijk- heid, kenbaar maken van je behoeften, gevoeligheid voor behoefte van de ander en onderlinge steun stijgt.

30 Voor volgende week… https://www.youtube.com/watch?v=Ban1LA02vug&list=PLOE42C55AC31C6BF3 Voor de literatuur van volgende week: zie SHL Paragraaf 3.7 + artikelen n@tschool Roos van Leary en Yohari venster We starten met de presentatie! Tot volgende week


Download ppt "Groepsdynamica. Week 2: Inleiding in de groepsdynamica 1.1-1.5+1.9 Week 3: Groepsontwikkeling 1.6-1.8 Week 4: Effectieve samenwerking2.1,2.8-2.10, 2.12-2.13."

Verwante presentaties


Ads door Google