De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groepsdynamica.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groepsdynamica."— Transcript van de presentatie:

1 Groepsdynamica

2 Groepsdynamica Week 2: Inleiding in de groepsdynamica 1.1-1.5+1.9
Week 3: Groepsontwikkeling Week 4: Effectieve samenwerking2.1, , Week 5: Roos van Leary 3.7+ artikelen Roos van Leary en Yohari venster Week 6: Leiderschap en leiderschapsstijlen 4.1, 4.3, 4.4, (alleen pg ) Week 7: Besluitvorming en belangenconflicten 6.1, 6.2 (pg ), , Week 8: Team ontwikkeling , 10.5,10.6, 10.8, 10.13 Week 9: Begeleiden therapeutische groepen Week 10: Inleveren van de Take-home toets op vrijdag om uiterlijk uur. De Take-home toets moet ingeleverd worden op natschool, onder het kopje: ‘Take-home toets’.

3 Vandaag EFFECTIEVE SAMENWERKING
Presentatie Sociale interdependentie Interactie patronen Groepscohesie Bouwstenen voor effectieve samenwerking Stabiele samenwerking Voor volgende week… Om zelf de dynamiek van belonen te ervaren: ik heb per groep een zakje. Per uitgevoerde opdracht ontvangt de groep danwel het groepslid een pepernoot die in het zakje gaat. ( is ook afhankelijk van hoeveel pepernoten je wilt uitgeven, ik doe een zak per groep)

4 Presentatie Groepsontwikkeling
Fragment van circa 5 minuten Minimaal 5 inhoudelijke vragen opgesteld Gebruik van een PP of Prezi Interactie met de klas Geen herhaling van het werkcollege

5 Terugblik: ‘sta of zit moment’
Er volgt een vraag, waarop je kan antwoorden met A = ga staan B= blijf zitten

6 Vraag Interdependentie = Wederzijdse afhankelijkheid (GA STAAN)
Mate van samenwerking in een groep (BLIJF ZITTEN)

7 Effectieve samenwerking
Er zijn 3 belangrijke theorieën over groepsdynamica en effectieve samenwerking. Voor dit vak is de sociale interdependentietheorie de belangrijkste.

8 Theorie 1. Cognitieve ontwikkelingstheorie - Vygotsky
Kennis = sociaal verschijnsel, samen ontwikkel je je.

9 Theorie 2. Behaviorisme Gedrag
Productiviteit wordt bepaald door het belonen of straffen van de groep. Gedrag Gedrag zal herhaald worden Gedrag zal afnemen

10 Theorie 3: Sociale interdependentie
Interdependentie tussen de groepsleden vormt de kern van een groep. Groepsleden ervaren een intrinsieke motivatie om gezamenlijke doel te bereiken. Theorie 3: Sociale interdependentie Er is sprake van sociale interdependentie als: Er een positieve interactie is tussen de groepsleden en onderling vertrouwen wat resulteert in een effectieve groep Individuen gemeenschappelijke doelen hebben en de resultaten van ieder individu worden beïnvloed door het gedrag van anderen Het gedrag van een individu wordt beïnvloed door het gedrag van de andere groepsleden Wat betekent dit? Wie kan er een voorbeeld noemen? b

11 Sociale-interdepentietheorie
Sociale onafhankelijkheid = Resultaat wordt niet beïnvloed door gedrag andere individu Sociale afhankelijkheid = Resultaat individu wordt beïnvloed door gedrag van ander maar niet omgekeerd Sociale interdependentie = Resultaat individu heeft invloed op gedrag van ander en gedrag van ander heeft invloed op resultaat individu

12 Dus: Sociale interdependentietheorie
Interdependentie vormt de kern van een groep. Verandering in de situatie van één individu leidt tot verandering in de groep Individu ervaart intrinsieke motivatie om aan realisatie van groepsdoel te werken

13 Theorieën over effectief samenwerken

14 3 type sociale interdepentie
Positieve interdependentie = samenwerking = coöperatie, acties van individuen hebben een positief effect op (elkaars) resultaat Negatieve interdependentie = competitie, actie van de één werkt de actie van de ander tegen Geen interdependentie = individualisme, acties van individuen tonen geen samenhang

15 OPDRACHT Ga in je groep zitten en bedenk wat er kan zorgen voor positieve interdependentie. Worst case scenario

16 Positieve – interdependentie typen
Creativiteit / fantasie Positieve – interdependentie typen Heldere taakverdeling Informatie delen Prettige omgeving Gemeenschappelijk doel Afzetten tegen de vijand Zelf laten nadenken!!! Wat leidt er toe dat groep een betere interdependentie krijgt? doel: pijlen beloning: cadeautje middelen: twee mannetjes: deel informatie rol: puzzelstukjes gemeenschappelijk tot einde brengen identiteit: vlag omgeving: strand fantasie: handen om lampje taakverdeling: mannetjes die blaadjes verdelen vijand: mannetjes Beloning Gedeelde identiteit Samen iets tot een goed einde brengen

17 Positieve interdependentie leidt tot positieve interactie
Men helpt elkaar efficiënt en effectief Men wisselt benodigde middelen uit, cognitieve kennisverwerking is effectief en groeit Men geeft elkaar feedback Men stelt elkaar vragen en geeft argumenten wat leidt tot nieuwe prikkels Men stimuleert en motiveert elkaar om resultaat te behalen, betrokkenheid groeit Men heeft wederzijds vertrouwen Men ervaart weinig stress Men is meer empatisch naar elkaar Er is sprake van continue evaluatie van samenwerking om verbetermogelijkheden te signaleren.

18 Dus 1 2 3

19 1. Doelgerichte activiteiten
Bereidheid om moeilijke taken op zich te nemen Intrinsieke motivatie Sterke betrokkenheid bij doel Hoge succesverwachtingen Sterke prestatiedrang Honger naar kennis Geheugen voor successen Kennisverwerking ligt op hoger niveau Creatief denken en groepswinst Overdracht van geleerde naar andere situaties Groepswinst of groepsverlies?

20 Brainstormen Convergerend denken Divergerend denken
Convergerend denken: we hebben ideeën die tot een bepaalde categorie horen en blijven vanuit deze categorie denken Divergerend denken =denkbeelden uit meerdere categorieën Brainstormen Convergerend denken Divergerend denken Wat is nodig om divergerend te denken? Aandacht en inspireren

21 2. Kwaliteit van relaties
Zorgzame intieme relaties zorgen voor geluksgevoelens Samenwerken leidt tot empathie. Ook met mensen van heterogene en uiteenlopende achtergronden

22 Sociale beoordelingstheorie
Vind ik de leden van mijn groep aansprekend? Sociale beoordelingstheorie Proces van acceptatie Proces van afwijzing Positieve interdependentie (samenwerking) Competitie of individualisme Inzet voor gemeenschappelijk doel Geen of tegenwerkende interacties Goede communicatie Geen of inaccurate communicatie, Egocentrisme, negatieve houding ten aanzien van anderen Dynamisch en realistische beelden van elkaar Stereotypering, statische beelden Sterk gevoel van eigenwaarde Gering gevoel van eigenwaarde Succes en productiviteit Positieve verwachting over toekomstige resultaten Mislukking en verwachting dat volgende interactie negatief zal zijn

23 Weinig problemen bij kiezen groepsdoel, grote kans op succes, groepsleden staan voor elkaar open, wens om lid te blijven en deel te nemen is groot, wens om leden te werven is groot. Groepscohesie In hoeverre groepsleden zich tot elkaar aangetrokken voelen noemt men groepscohesie De aantrekkingskracht van een groep voor haar leden (+leider). De krachten die de leden van de groep bij elkaar houden. In elke groep is in meer of mindere mate sprake van cohesie. Wij – zij gevoel Wat zijn kenmerken van een sterke groepscohesie? blz. 50 groepscohesie is het cement tussen de groepsleden.

24 Oefening 8 : Je eigen cohesie gedrag
Vul de test in met in je achterhoofd een groep waarvan jij deel uit maakt? Bespreek in tweetallen welke factoren jullie het meest van belang vinden bij het bevorderen van de groepscohesie in jouw groep. Wat beïnvloed de groepscohesie nog meer? Hoeveel de leden op elkaar lijken en met elkaar overeenkomen Welke taken centraal staan binnen de groep De hoeveelheid tijd die de groep samen besteed Prestaties (vooral wederzijdse beïnvloeding) Leiderschap (indirect) Wanneer er sprake is van rivaliteit en bedreiging blz. 53 dit onderste rijtje komt uit het andere boek, heeft veel overlap met dit boek.

25 Groepscohesie= Mate waarin groepsleden zich tot elkaar aangetrokken voelen
Bij toename cohesie: Verzuim verloop neemt af, Betrokkenheid tot groepsdoel en bij elkaars taken neemt toe, Verantwoordelijkheidsgevoel en motivatie neemt toe, Bereidheid om moeilijke taken op zich te nemen groeit, Gevoelens van bevrediging neemt toe, Bereidheid om groep te verdedigen neemt toe. Bereidheid om naar elkaar te luisteren neemt toe. Productiviteit stijgt MEER SUCCES Effect van groepscohesie is groter bij kleine dan bij grote groepen Succesvolle taakuitvoering leidt tot groei groepscohesie.

26 3. Psychologische aanpassing en sociale competentie
Kunnen samenwerken betekent dat je om leert gaan met andere mensen, betekenis leert geven aan gedrag van anderen, om leert gaan met andere meningen, je persoonlijkheid ontwikkelt, tegenslagen leert incasseren, vertrouwen ontwikkelt. Coöperatieve activiteiten hebben een positief effect op gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen, onafhankelijkheid en autonomie.

27 Bouwstenen effectieve samenwerking
Positieve interdependentie Eenheid binnen de groep Individuele en groepsverantwoordelijkheden Directe en positieve contacten Adequaat gebruik van sociale vaardigheden Groepsreflectie

28 Bouwstenen effectieve samenwerking
In hoeverre is er bij deze groep sprake van de effectieve bouwstenen? Doe dit voor beide groepen. Positieve interdependentie Eenheid binnen de groep Individuele- en groeps-verantwoordelijkheden Directe en positieve contacten Adequaat gebruik van sociale vaardigheden Groepsreflectie Je kan deze opdracht laten doen op fragment van expeditie robinson, ander fragment of op een eigen groep.

29 Stimuleert samenwerking en respect voor elkaar, loyaliteit
Belonen: hoe doe je dat? rechtvaardigheid (dus je inspanning voor het groepsresultaat) Maar: concurrentie werkt negatief op productiviteit, extrinsieke motivatie Leden met kleine bijdrage worden minder gewaardeerd Toegang tot middelen kan leiden tot ongelijkheid Gelijkheid Stimuleert samenwerking en respect voor elkaar, loyaliteit En vaak productiever Behoefte Onderlinge verantwoordelijk-heid, kenbaar maken van je behoeften, gevoeligheid voor behoefte van de ander en onderlinge steun stijgt. Dit is geen stof, maar wel leuk om met de groepen stil te staan over wat zij prettig vonden in de pepernotencompetitie. Bijvoorbeeld de laatste opdracht waarvan de groep die het beste samenwerkt pepernoten verdient, is natuurlijk subjectief. Als je het dan hebt over rechtvaardigheid..

30 Voor volgende week… Tot volgende week
https://www.youtube.com/watch?v=Ban1LA02vug&list=PLOE42C55AC31C6BF3 Voor de literatuur van volgende week: zie SHL Paragraaf artikelen Roos van Leary en Yohari venster We starten met de presentatie! Tot volgende week


Download ppt "Groepsdynamica."

Verwante presentaties


Ads door Google