De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek"— Transcript van de presentatie:

1 Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
Simone Barel, directie Woon- en Leefomgeving 2 juni 2015 LPW Rochdale

2 Juridische instrumenten
Huidige Wbmgp: selectieve woningtoewijzing obv inkomen Wetsvoorstel screening: selectieve woningtoewijzing obv woonoverlast en crimineel gedrag Wetsvoorstel Tellegen: aanpak woonoverlast huiseigenaren

3 Huidige Wbmgp (“Rotterdamwet”)
Uitgangspunt: toepassing Wbmgp is ‘ultimum remedium’, in kader van integrale (gebiedsgerichte) aanpak van de leefbaarheid Wbmgp maakt voor alle gemeenten met een opeenstapeling van leefbaarheidsproblemen in bepaalde gebieden selectieve woningtoewijzing mogelijk (max. 5x4 jaar): - art. 8: inkomenseisen stellen aan woningzoekenden in aangewezen gebieden (wooncomplexen, straten of wijken waar leefbaarheid ernstig onder druk staat). - art 9: Voorrang verlenen aan woningzoekenden in aangewezen gebieden op basis van sociaal-economische kenmerken (zoals samenstelling huishouden, leeftijd, opleidingsniveau). Beleidstheorie: “adempauze”

4 Wetgeving in voorbereiding (disclaimer!)
Initiatiefwetsvoorstel TK-lid Tellegen (Wet aanpak woonoverlast): gedragsaanwijzing voor huurder en eigenaar (wijziging Gemeentewet) Uitbreiding Wbmgp: wetsvoorstel screening woningzoekenden in aangewezen gebieden ter beperking van overlastgevend en crimineel (waaronder extremistisch) gedrag. - aangesloten op systematiek huisvestingsverordening/vergunning (zie ook art. 8 en 9 Wbmgp)

5 Wetsvoorstel Aanleiding: Evaluatie Wbmgp
Toepassing in circa 15 gemeenten Procedure: Minister wijst complexen, straten of gebieden aan op aanvraag van gemeenteraad Screening via VOG of via politiegegevens Bij keuze voor politiegegevens is mandaat mogelijk voor woningcorporaties/particuliere verhuurders

6 Wetsvoorstel Aanvraag huisvestingsvergunning
basis: huisvestingsverordening, waarin aangewezen gebieden (en categorieën woonruimten) met bijbehorende inzet van type screeningsinstrument (evt. per gebied verschillend) vastgelegd; mandaat en flexibiliteit mogelijk college van B&W t.a.v. uitvoering; doelgroep: aanvrager huisvestingsvergunning èn huisgenoten van 16 jaar en ouder die met aanvrager woonruimte in gebruik willen nemen. zes-jaars-criterium geldt niet (alleen bij art. 8 inkomenseisen); hardheidsclausule (wegens onbillijkheid); terugkijkperiode: 4 jaar (18 jr e.o.) of 2 jaar (16-18 jr); politiechef moet(voor beoordeling door gemeente) de relevante politiegegevens van duiding voorzien; bij weigering vergunning op basis van politiegegevens wordt betrokkene eerst gehoord; i.p.v. weigering,mogelijkheid om voorschriften (gedragsaanwijzing) aan vergunning te verbinden.

7 Wetsvoorstel: gedragingen
Bij een onderzoek als bedoeld in het eerste lid kan uitsluitend rekening worden gehouden met de volgende gedragingen uit de politiegegevens: a. het veroorzaken van overlast die hinderlijk of schadelijk is voor personen of een gevaar oplevert voor de veiligheid of gezondheid van personen door: 1°. geluid of trillingen; 2°. het plaatsen, werpen of hebben van stoffen of voorwerpen; 3°. het verrichten van handelingen waardoor op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm, stof, stank of irriterend materiaal wordt verspreid; 4°. vervuiling, verontreiniging of schadelijk of hinderlijk gedierte in de woning of de directe omgeving ervan;

8 Vervolg gedragingen b. onrechtmatig gebruik van een woning;
c. gebruik van beledigende of discriminerende taal of uitingen jegens of intimidatie van omwonenden of bezoekers; d. gewelddadigheden of openlijke geweldpleging tegen, dan wel bedreiging of mishandeling van omwonenden of bezoekers; e. activiteiten die strafbaar zijn gesteld op grond van de Opiumwet in of in de omgeving van de woning; f. openbare dronkenschap in de omgeving van de woning; g. het plegen van vermogensdelicten met een directe relatie tot de woonomgeving; h. brandstichting, vernieling en vandalisme in de omgeving van de woning; i. radicaliserende, extremistische of terroristische gedragingen die strafbaar zijn gesteld op grond van het Wetboek van Strafrecht.

9 Vragen? Huidige Wbmgp: voorlichting via landelijke bijeenkomsten; desgewenst ook in samenhang met Huisvestingswet 2014 en Woningwet (versterking handhavingsinstrumentarium); - factsheets, handleiding (2015); - ambtelijke ondersteuning op maat vanuit ministerie BZK; - (regionale) bijeenkomsten; op bezoek bij gemeente. Wetsvoorstel screening woningzoekenden: zomer 2015 naar TK. Interesse of vragen m.b.t. toepassing Wbmgp, informele afstemming aanvraag en/of behoefte aan bijeenkomst? -> simone.barel(at)minbzk.nl


Download ppt "Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek"

Verwante presentaties


Ads door Google