De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie van de voorbije werking SG via CODI (én het CASS). “ Kijken naar het verleden met het oog op het nemen van beslissingen voor de toekomst ”. Een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie van de voorbije werking SG via CODI (én het CASS). “ Kijken naar het verleden met het oog op het nemen van beslissingen voor de toekomst ”. Een."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie van de voorbije werking SG via CODI (én het CASS). “ Kijken naar het verleden met het oog op het nemen van beslissingen voor de toekomst ”. Een handreiking van de pedagogische begeleiding voor scholengemeenschappen die hun werking wensen willen verfijnen door te kijken naar het verleden die twijfelen of de SG in de vorm en de samenstelling zoals die nu is, verder kan gezet worden

2

3 - Wat willen wij uit de zelfevaluatie leren? - Welke soort conclusies formuleren wij? - Wat doen we ermee? - Hoe zien we de onmiddellijke toekomst zowel naar inhoud als naar organisatie? - Wat wordt onze middellange en lange termijnvisie en welk beleid koppelen we hieraan? Aanpak VOORAF IN COLLEGE VAN DIRECTEURS UITKLAREN

4 1. Persoonlijke reflectie aan de hand van vragen 2. In een open gesprek op de aangereikte thema’s ingaan. ‘Open gesprek’ wil zeggen: diepgaand ieders visie aanvaarden. Aanpak Een ernstige reflectie over feiten én ervaringen. Geen checklist maar denkwerk ! Niet op systematische wijze de gegevens kwantificeren. WEL: Informatie inventariseren in een schriftelijk verslag. Vooraf overwegen: Ter beschikking stellen van?: Cass, college, betrokken coördinerend personeel, CLB, … alle personeelsleden.

5 Aanpak De kern van het evaluatieproces is: “Kijken naar het verleden met het oog op het nemen van beslissingen voor de toekomst”. 1.Kijken naar het verleden: vanuit een ontwikkelingsperspectief : “Wat leren we hier uit?” niet vanuit een verantwoordingsperspectief : “Hoe komt het dat het liep zoals het liep?” 2. Toespitsen op de aard van de processen die gespeeld hebben, persoonlijke ervaringen, ervaren moeilijkheden, succesverhalen, op wenselijke en/of noodzakelijke bijsturingen. m.a.w. … op de toekomst dus!

6 1. Er is een vraag vanuit het college 2. Plenumvergadering : De procedure wordt door de moderator aan de deelnemers toegelicht 3. Individueel in besloten kring : Elke deelnemer reflecteert individueel aan de hand van een aantal vragen op de voorbije werking van de SG 4. Plenumvergadering geleid door neutrale moderator: Sterkt-zwakte-analyse aan de hand van een gekozen instrument met als basis de individuele reflecties van de deelnemers Oplijsten van huidige kenmerken (uit S/Z-analyse) en kansen binnen het kader van BVV Reflectie over de zelfevaluatie aan de hand van stellingen 5. Verslaggeving en voornemens Procedure en timing

7 1) 5 vragen m.b.t. Algemene werking 1. Over de individuele betrokkenheid bij de werking van de scholengemeenschap 2. Over het gevoerde ‘beleid’ 3. Afweging van de meerwaarde 4. Over mogelijke moeilijkheden n.a.v. het werken binnen een scholengemeenschap 5. Over eventuele beperkingen Dit kan ook gebruikt worden voor SG’s die niet in volle mate de intentie hebben door te gaan De individuele reflectie

8 2) 6 vragen m.b.t. specifieke werking 1.Over de beleving van het afsprakenpakket* 2.Over de werking van elke ‘instantie’ (CASS, college, werkgroepen, …) binnen de SG 3.Over de coördinatie binnen de SG 4.Over de afstemming tussen de verschillende ‘instanties’ 5.Over de doorstroming van informatie 6.Over de overlegcultuur/communicatie * Oorspronkelijk afsprakenpakket moet voorhanden zijn De individuele reflectie

9 1. Sterkte / zwakte-analyse Mogelijke instrumenten: SWOT PDCA Kwaliteitscirkel (GOK) Plenumvergadering 2. Kenmerken en prioriteiten naar de toekomst 3. Stellingen als reflectie op de zelfevaluatie

10 DOEL van de plenumvergadering Prioriteiten formuleren voor de toekomst: naar organisatie en werking naar inhoud via een beleidsplan naar evenwicht tussen SG-aansturing en Schooleigenheid naar middenkaders op SG-niveau (vocodi, SG-zorgco, SG- ictco…) Nadenken over hoe suggesties van schoolbesturen, medewerkers, stafmedewerkers, … over te nemen prioriteiten/initiatieven het college van directeurs kunnen bereiken ? Kader: Beleidsvoerend vermogen van scholen

11 BVV-indicatorenKenmerkenKansen 1. Visie en doelgerichtheid. 2. Betrokkenheid 3. Samenwerking 4. Responsief vermogen 5. Reflectie en zelfevaluatie. 6. Innovatief vermogen 7. Professionalisering. 8. Verantwoordelijkheden en leiding 9. Leren van leerlingen bevorderen Kader BVV Vanuit de huidige kenmerken naar de kansen !

12 Verslaggeving: Onszelf en onze SG in vraag durven stellen … 1. Hoe trachten we het leerproces en de opvoeding van het kind centraal te stellen binnen onze SG? 2. Waardoor biedt onze SG voldoende ondersteuning aan iedereen? 3. Schenken wij voldoende steun aan onze SG? 4. Hoe krijgen onze competenties alle kansen in de SG? 5. Langs welke wegen verhoogt onze SG het BVV binnen haar scholen? 6. Hoe solidair zijn wij binnen onze SG-werking? 7. Op welke wijze hanteren wij het principe van de subsidiariteit binnen onze SG? 8. Welke prioriteiten pakken wij samen aan op het niveau van de interne en externe werking van onze SG?

13 Ten slotte: conclusies 1. Wat kunnen we kwalitatief beter? 2. Wat willen wij financieel efficiënter? 3. Waarover moeten we afspraken maken? 4. Wat kunnen we best apart blijven doen?


Download ppt "Evaluatie van de voorbije werking SG via CODI (én het CASS). “ Kijken naar het verleden met het oog op het nemen van beslissingen voor de toekomst ”. Een."

Verwante presentaties


Ads door Google