De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie: Kinderen en jeugdigen behoren op te groeien in een (pleeg)gezin. Uitgangspunt voor de dienstverlening is daarom het gezin, de school en de buurt,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie: Kinderen en jeugdigen behoren op te groeien in een (pleeg)gezin. Uitgangspunt voor de dienstverlening is daarom het gezin, de school en de buurt,"— Transcript van de presentatie:

1 Visie: Kinderen en jeugdigen behoren op te groeien in een (pleeg)gezin. Uitgangspunt voor de dienstverlening is daarom het gezin, de school en de buurt, waarbij de relatie met het kind of de jeugdige centraal staat. Missie: De dienstverlening van FlexusJeugdplein is gericht op vroegtijdig signaleren en het voorkomen dat problemen erger worden. In geval van ernstige problemen wordt passende hulp of zorg op maat geboden. Zo veel mogelijk in en om het gezin, samen met de ouder(s) of opvoeder(s). Voorkomen is beter. Vertrouw in je eigen kracht. Hulp in eigen omgeving. Effectieve interventies (evidence based programs)

2 Methode: Flexus jeugdplein heeft een activerende benadering: jeugdigen en hun ouders ondersteunen bij het nemen van hun verantwoordelijkheid en stimuleren van hun mogelijkheden. Instrumenten: Registratie IJZA Wanneer jongeren en ouders hulp van ons krijgen, ontvangen zij een informatiebrochure: de wegwijzer. Hierin staat vermeld hoe wij omgaan met hun privacy, maar ook hoe zij hun mening kunnen geven of wat zij kunnen doen als ze het ergens niet mee eens zijn.

3 Visie: De waarop de hulp en het onderwijs wordt geboden berust op een viertal uitgangspunten: - Vraag- en dialooggericht werken - Resultaatgericht werken - Systeemgericht werken - Integratie van zorg en onderwijs

4 Missie en doelgroep van Horizon
Horizon biedt aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouders nieuwe kansen voor opvoeding en onderwijs, vanuit de overtuiging dat: ieder mens als persoon met bepaalde kwaliteiten gewaardeerd wil worden en de ambitie heeft om te presteren, zich te ontplooien; het gaat hierbij om waardering door belangrijke anderen maar zeker ook waardering ten opzichte van zichzelf. Dit betekent dat Horizon streeft naar persoonlijke groei en ontplooiing van jeugdigen en hun ouders welke bevorderend is voor hun emotionele, sociale en cognitieve functioneren. Kernwaarde: Respect Luisteren is vooral goed kijken, op alle niveaus, met je hele zijn. Kernwaarde: Vernieuwen hier leren jongeren regisseur van hun eigen bestaan te worden. Kernwaarde: Ontmoeten de jongere erkennen, als mens met mogelijkheden, samen op zoek naar wat wel werkt. Kernwaarde: Ontvankelijkheid iedere jongere mag er zijn, is welkom en verdient alle kansen.

5 Methodiek Om de visie uit te dragen en te realiseren werken wij binnen de Gelinckschool met twee verschillende methodieken, te weten een methodiek gericht op kinderen met een stoornis binnen het autistisch spectrum en een methodiek toegeschreven aan kinderen met overige problematiek ( ook wel heterogene problematiek genoemd).

6 Methode. PDD-NOS: Individuele benadering, beloningssysteem, leerkracht sturend, consequent en ondersteunend, eigen werkplek, veiligheid en voorspelbaarheid. Heterogene: groepsgericht werken, vaste afspraken, rechtstreeks aanspreken van gedrag. De lessentabel van de Gelinckschool is opgebouwd met de kerndoelen Speciaal Onderwijs als basis. -Nederlandse taal -Rekenen en wiskunde -Oriëntatie op mens en wereld -Kunstzinnige oriëntatie -Bewegingsonderwijs -Leergebied overstijgende kerndoelen (Zintuiglijke en motorische ontwikkeling, Sociale en emotionele ontwikkeling en Leren leren).

7 Het methodiekmodel is een model dat gebaseerd is op de orthopedagogische theorie 'Specifiek opvoeken' van Prof. dr. J. F. W. Kok en is in 1995 ontwikkeld door orthopedagoge mw. drs. A.C. Bruininks. Relatie  Klimaat Situatie Pedagogisch handelen

8 Missie De Hartelborgt wil een bijdrage leveren aan de veiligheid van de samenleving door een doeltreffende tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen. Straf op zich is onvoldoende om terugval in delict gedrag te voorkomen. Het verblijf in De Hartelborgt moet worden gezien als een herkansing. We willen verandering in het gedrag teweegbrengen, waardoor de jongere zich in zijn verdere leven op een aanvaardbare wijze in onze samenleving kan handhaven. De Hartelborgt is een vraag gestuurde inrichting die voortdurend kan inspelen op de actualiteit binnen de forensische jeugdsector. We bundelen en delen de aanwezige kennis en kunde met elkaar, wat bijdraagt aan het uitvoeren van onze missie.

9 Visie Om een efficiënte en effectieve behandeling en begeleiding op te zetten, is het van groot belang inzicht te krijgen in de onderliggende oorzaken van het (delict)gedrag van de jongere. We richten ons op een aantal doelgroepen en bieden de jongeren een veilig verblijf met een gestructureerd dagprogramma, een herkenbaar scholingsprogramma en duidelijke pedagogische uitgangspunten. We streven naar preventie of vermindering van het delict gedrag. Daarin heeft de jongere zelf natuurlijk een belangrijke rol. We gaan aan de slag met de eigen verantwoordelijkheid van de jongere en zijn reële wensen, maar ook met de actieve betrokkenheid van zijn sociale netwerk..

10 Methodiek, Youturn - Equip
De basisregels De denkfouten De probleemnamen De technieken De profielen De certificaten

11 Overzicht denkfouten en probleemnamen
1. Egocentrisme. 2. Goed praten/verkeerd benoemen. 3. Uitgaan van het ergste. 4. Anderen de schuld geven. Probleemnamen: 1. Negatief zelfbeeld hebben. 2. Geen rekening houden met jezelf. 3. Geen rekening houden met anderen. 4. Problemen met autoriteit hebben. 5. Snel beledigd zijn. 6. Anderen uitlokken. 7. Anderen misleiden. 8. Goedgelovig zijn. 9. Alcohol/drugs gebruiken. 10. Stelen. 11. Liegen. 12. Baldadig zijn.

12 Een paar vragen van het zelfevaluatie-formulier
Zelfevaluatie-formulier bij onverantwoordelijk denken en handelen Naam: Datum: 1. Beschrijf de GEBEURTENIS?­­ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Wat waren je GEDACHTEN tijdens deze gebeurtenis? 3. Wat waren je GEVOELENS daarna? O BoosO BangO BedroefdO BeschaamdO Blij 4. Beschrijf jouw eigen GEDRAG na deze gebeurtenis? 5. Wat waren de GEVOLGEN van jouw gedrag?

13 Je kunt luisteren als iemand iets vertelt
Je kunt uit jezelf aan een taak beginnen Je kunt een eigen mening geven Je kunt denkfouten en probleemnamen van anderen benoemen Je kunt zelf hulp vragen aan anderen Je kunt tips en adviezen geven aan anderen Je kunt iets voor jezelf doen Je zet jezelf actief in tijdens de EQUIP- en TIP bijeenkomsten

14 C CERTIFICAAT ------------ --- Uitgereikt aan: Ontwikkelprofiel ……
Justitiële Jeugdinrichting ………………… C Datum: ……………………. De mentor: Namens (naam JJI)……… De geslaagde: …………………… ………………………… ………………….. RIJ Wegens het behalen van het benodigde aantal punten behorende bij het Ontwikkelprofiel …… Uitgereikt aan:


Download ppt "Visie: Kinderen en jeugdigen behoren op te groeien in een (pleeg)gezin. Uitgangspunt voor de dienstverlening is daarom het gezin, de school en de buurt,"

Verwante presentaties


Ads door Google