De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Balansanalyse en bij uitbreiding analyse op basis van de jaarrekening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Balansanalyse en bij uitbreiding analyse op basis van de jaarrekening."— Transcript van de presentatie:

1 balansanalyse en bij uitbreiding analyse op basis van de jaarrekening

2 stijging van de voorraad: stijging van de winst? daling van de voorraad: daling van de winst?

3 stijging van de voorraad stijging van de winst? daling van de voorraad: daling van de winst? het is niet omdat het geboekt is dat het ook betaald is (of wordt)

4 kapotgaan door eigen succes (en een gebrek aan cash) stijging van de voorraad stijging van de winst? daling van de voorraad: daling van de winst? het is niet omdat het geboekt is dat het ook betaald is (of wordt)

5

6 BALANSANALYSE beeldvorming van de onderneming (momentopname)

7 BALANSANALYSE beeldvorming van de onderneming beperktheid van bronnen

8 BALANSANALYSE beeldvorming van de onderneming pygmalion-effect beperktheid van bronnen

9 BALANSANALYSE beeldvorming van de onderneming pygmalion-effect referentiekader van de toehoorder beperktheid van bronnen

10 BALANSANALYSE beeldvorming van de onderneming pygmalion-effect referentiekader van de toehoorder beperktheid van bronnen buikgevoel ??

11 grote onderneming... continuïteit... standvastig in up en down BALANSANALYSE

12 grote onderneming... continuïteit... standvastig in up en down kleine onderneming... flexibel... kunnen situatie snel rechttrekken BALANSANALYSE

13

14

15

16

17 balans - en resultatenrekening herwerkte balans horizontale analyse vertikale analyse vermogensstroomanalyse ratio's

18 Moeten een jaarrekening bij de Balanscentrale neerleggen: vennootschappen naar Belgisch recht, al dan niet met sociaal oogmerk, opgericht in de vorm van: een naamloze vennootschap (NV) een commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA) een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) een economisch samenwerkingsverband (ESV) de Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) ingeschreven in België de Europese vennootschap (SE of EV) naar Belgisch recht de vennootschappen naar Belgisch recht, al dan niet met sociaal oogmerk, opgericht in de vorm van: een vennootschap onder firma (V.O.F.) een gewone commanditaire vennootschap (Comm.V) een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA) indien zij onder hun onbeperkt aansprakelijke vennoten één of meer rechtspersonen tellen en tegelijk als groot worden beschouwd

19 Termijn van goedkeuring en neerlegging De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat ze is goedgekeurd door de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar bij de Balanscentrale worden neergelegd. Een niet-goedgekeurde jaarrekening kan in principe niet worden neergelegd.

20 Het boekjaar en de winstbestemming Het boekjaar hoeft niet noodzakelijk met het kalenderjaar samen te vallen. Zo kan het boekjaar aanvangen op bijvoorbeeld 1 oktober van ieder jaar om te eindigen op 30 september van het daaropvolgend jaar. Om het boekjaar niet met het kalenderjaar te doen samenvallen, kunnen overwegingen meespelen die verband houden met de cyclische aard van de bedrijvigheid of met de overbelasting van boekhoud- en accountantkantoren.

21 Ondernemingsdossier Het ondernemingsdossier dient om de financiële toestand van een onderneming te vergelijken met die van de sector waartoe zij behoort. Het bevat een overzicht van de boekhoudkundige en financiële gegevens uit de gestandaardiseerde jaarrekeningen van de onderneming over drie opeenvolgende boekjaren, te kiezen uit de vijf laatste boekjaren. Dit overzicht is aangevuld met een vergelijking met andere ondernemingen uit dezelfde economische sector. Een ondernemingsdossier kan alleen worden aangemaakt indien de onderneming de jongste jaren ten minste twee opeenvolgende jaarrekeningen, opgesteld volgens hetzelfde standaardmodel (volledig of verkort model van de jaarrekening voor ondernemingen), heeft neergelegd.

22 Ondernemingsdossier Inhoud Het ondernemingsdossier bestaat uit zes delen: de kenmerkende gegevens van de onderneming een beknopt overzicht van de voornaamste bestanddelen van de jaarrekening (inclusief de sociale balans) de vergelijking van de financiële ratio’s van de onderneming met die van haar economische sector de tabel van middelen en bestedingen een lijst van ondernemingen van de economische sector waartoe de onderneming behoort de positionering van de onderneming in één van de zes gedefinieerde financiële gezondheidsklassen, dit in functie van haar synthetische indicator van financiële gezondheid.

23 75 % van de ondernemingen heeft een ratiowaarde die groter dan of gelijk is aan Q1 er presteren dus 25% van de ondernemingen slechter 50 % van de ondernemingen heeft een ratiowaarde die groter dan of gelijk is aan Q2 dit is zodoende de mediaanwaarde 25 % van de ondernemingen heeft een ratiowaarde die groter dan of gelijk is aan Q3 dit is op 25% na de beste ratiowaarde kwartielen (betekenis) Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3

24 Balans A P Resultatenrekening Staffelvorm Toelichtingen Sociale balans Verslag commissaris

25 herwerkte balans ActiefPassief

26

27

28 UVA BVlA EV VV<1j VV>1j 20N0 analyse van de vermogensstroom

29 balans A P herkomst =bron besteding =aanwending 20112012AanwendingBron Actief Vaste Activa Vlottende activa Voorraad Debiteuren Kas 22.500 12.500 15.000 1.750 32.500 14.350 16.000 0 10.000 1.850 1.000 1.750 1.250 1.000 3.250 5.100 500 Totale Activa51.75062.850 Passief Kapitaal Langetermijnleningen Vlottende Passiva Leveranciers Kortetermijnleningen Belastingen 27.500 8.000 13.750 0 2.500 28.750 9.000 17.000 5.100 3.000 Totale Passiva51.75062.85012.850

30 UVA BVlA EV VV<1j VV>1j

31 UVA BVlA EV VV<1j VV>1j

32 UVA BVlA EV VV<1j VV>1j

33 UVA BVlA EV VV<1j VV>1j intern extern voorraad vorderingen liquide leveranciers andere

34 BALANSANALYSE beeldvorming van de onderneming pygmalion-effect referentiekader van de toehoorder beperktheid van bronnen buikgevoel ?? grote onderneming... continuïteit... standvastig in up en down kleine onderneming... flexibel... kunnen situatie snel rechttrekken

35 Resultatenrekening Bedrijfsopbrengsten - Bedrijfskosten = Bedrijfsresultaat + Financiële opbrengsten - Financiële kosten = resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen + Uitzonderlijke opbrengsten - Uitzonderlijke kosten = Winst voor belastingen - Belastingen = Winst na belastingen

36 EBITDA = 7 847 1 285 (6) 9 126 EBIT = 785 EBT = ? = 537 EAT = ? = 332

37 Interne bedrijfskosten (62/63/64) Kaskosten : echte uitgaven Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (62) Andere bedrijfskosten (640/8) Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) (649) Niet-kaskosten (63): terugnemingen hiervan zijn niet-kasopbrengsten. Het zijn geen uitgaven en gemakkelijk manipuleerbaar. Afschrijvingen en waardeminderingen op oprichtingskosten, IVA, MVA (630) Waardeverminderingen op voorraden, handelsvorderingen en bestellingen in uitvoering (631/4) Voorzieningen voor risico’s en kosten (635/7).

38 20112012RelatiefVerschil 20112012abs% Omzet1 0001 100100% 100 - variabele kosten-400-490 = Bruto marge (=toegevoegde waarde) 600610 - Vaste Kosten-200-220 = Winst400390 Variabele kosten= kostprijs van door derden geleverde goederen en prestaties die noodzakelijk zijn voor de realisatie van deze bedrijfsopbrengsten Vaste kosten = vergoeding van interne productiefactoren: arbeid (bezoldigingen), gebruik van duurzame productiemiddelen (afschrijvingen) en het kapitaal( intrestlasten en de vergoeding van de aandeelhouders) Brutomarge = omzet - variabele kosten

39 Kosten versus Investeringen Operating Expenditures (OPEX)Capital Expenditures (CAPEX) de terugkerende kosten voor een product, systeem of onderneming de kosten voor ontwikkeling of levering van niet-verbruikbare onderdelen van een product of systeem < 250€ (excl. BTW) Of 1 jaar gebruik Volledig en onmiddellijk in resultatenrekening Niet in balans > 250€ (excl. BTW) En > 1 jaar gebruik Gespreid in resultatenrekening via afschrijvingen Vaste activa op actief van balans aanschaf van een kopieerapparaat de CAPEX, de kosten voor de jaarlijks benodigde toner en papier de OPEX Voor ondernemingen kan de OPEX ook bestaan uit werknemerskosten en faciliteitskosten zoals huur.

40 Brutomarge = omzet (incl. voorraadwijzigingen)- aankopen - diensten en diverse goederen = Bruto Toegevoegde Waarde Brutobedrijfsresultaat (gaat uit van de reële uitgaven (kaskosten)) = brutomarge - personeel e.a. bedrijfskosten Nettobedrijfsresultaat = Brutobedrijfsresultaat - Niet-Kaskosten Courante Nettowinst = Nettobedrijfsresultaat + financiële opbrengsten - financiële kosten - belastingen Courante Brutowinst = Courante Nettowinst + afschrijvingen + waardeverminderingen + voorzieningen

41

42

43 De rotatie van de voorraden en het betalingsuitstel kunnen een belangrijke invloed uitoefenen op de liquiditeit en op de thesaurie van de onderneming. Ze kunnen worden getoetst aan wat gebruikelijk is binnen de sector door de waarden voor de onderneming te vergelijken met de sectorale waarden.

44 soms hebben we genoeg aan aan een cijfer aan een ratio aan een document

45 balansanalyse een getal geeft de grootte aan met een ratio kan ik vergelijken met een document kan ik bestuderen (bvb cashflow)

46

47 is de onderneming in staat om aan haar direct opeisbare verplichtingen (op korte termijn) te kunnen voldoen

48 Solvabiliteit wil zeggen schuldgraad: in hoeverre is de onderneming afhankelijk van de schuldeisers

49 het verband tussen het financiële resultaat van de onderneming en het geïnvesteerde vermogen

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 in hoeverre is de onderneming afhankelijk van de schuldeisers Eigen vermogen Totaal vermogen dat het financiële risico, bepaald door: Kapitaalaflossing Intrestkost Betalingstermijn beheersbaar is solvabiliteit = schuldgraad = 1/3

60

61

62

63

64

65

66

67 het verband tussen het financiële resultaat van de onderneming en het geïnvesteerde vermogen alle ingezette middelen winstgevend zijn Houdt geen rekening met financieringswijze en fiscaliteit De onderneming moet niet enkel de rente voor het vreemd vermogen kunnen betalen, maar daarnaast ook de aandeelhouders kunnen vergoeden voor het ingebrachte kapitaal en voor het gelopen risico.

68 rentabiliteit van het totaal vermogen = Nettowinst Eigen vermogen het verband tussen het financiële resultaat van de onderneming en het geïnvesteerde vermogen

69

70

71 operationele cashflow

72

73 schulden >1j die vervallen <1jaar +

74

75

76

77 De rotatie van de voorraden en het betalingsuitstel kunnen een belangrijke invloed uitoefenen op de liquiditeit en op de thesaurie van de onderneming. Ze kunnen worden getoetst aan wat gebruikelijk is binnen de sector door de waarden voor de onderneming te vergelijken met de sectorale waarden.

78

79 Dupont De Nemours

80 Falingpredicities

81 Model van Altman Z = 1,2 X 1 + 1,4 X 2 + 3,3X 3 + 0,6 X 4 + X 5 X 1 = Nettobedrijfskapitaal / Totaal activa X 2 = Reserves / Totaal activa X 3 = Bedrijfswinst / Totaal activa X 4 = Eigen vermogen / Totaal schulden X 5 = Omzet / Totaal activa D* = 2,675

82 Model van Bilderbeek D = -0.36X 1 – 10.79X 2 – 0.41X 3 + 3.72X 4 + 11.91X 5 X 1 = Nettowinst / Eigen Vermogen X 2 = Crediteuren / Omzet X 3 = Omzet / Totaal Vermogen X 4 = Toegevoegde waarde / Totaal vermogen X 5 = Reserves / Totaal Vermogen D* = 1.01

83 Model van Ooghe D = 4.32 X 1 – 11.68 X 2 + 3.17 X 3 – 1.62 X 4 – 0.84 X 5 X 1 = Reserves + Overgedragen resultaat/Totaal vermogen X 2 = Vervallen schulden, belastingen en RSZ / Vreemd Vermogen<1jaar X 3 = Liquide middelen / Vlottende activa <1jaar X 4 = Voorraden GIB, gereed prod., bestell. in uitvoer. / Vlottende bedrijfsactiva X 5 = Financiële schulden kredietinstellingen<1jaar /Vreemd vermogen<1jaar D* = 0.2324

84 kredietlimiet

85 Analysetechnieken die bij het onderzoek van de kredietwaardering gebruikt worden: de horizontale analyse; de verticale analyse; de stroomanalyse cash-flow analyse ratio-analyse.

86 kredietlimiet Ouderdom van het bedrijf (trapsgewijs) Aantal en gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleiders Activiteit (gedetailleerd) Geografische ligging Precieze rechtsvorm Financiële gegevens (in vergelijking met publicatieverplichtingen) Deel van een groep Bedrijfsgrootte Betalingsgedrag Handmatige analyses uitgevoerd door de kredietanalist

87

88

89

90

91

92

93


Download ppt "Balansanalyse en bij uitbreiding analyse op basis van de jaarrekening."

Verwante presentaties


Ads door Google