De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scheiden is lijden? Leon Hoppenbrouwers *.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scheiden is lijden? Leon Hoppenbrouwers *."— Transcript van de presentatie:

1 Scheiden is lijden? Leon Hoppenbrouwers *

2 Agenda Keuze mogelijkheden Juridische scheiding Governance
Activa/passiva overdracht Juridische splitsing Governance Praktische implicaties *

3 Keuzemogelijkheden Woningwet geeft 3 keuzes: Administratieve scheiding
Juridische scheiding Gedeeltelijk administratief en gedeeltelijk juridisch scheiden

4 Juridische scheiding Juridische scheiding:
Overdracht: Activa/passiva transactie Juridische splitsing

5 Activa/passiva overdracht
Overdracht van vermogensbestanddelen behorende tot de niet-DAEB (aandelen, OG, vorderingen, schulden etc.) NB voor ieder vermogensbestanddeel geldt een aparte leveringsformaliteit: Overdracht van aandelen  notariële akte vereist Overdracht OG  notariële akte en inschrijving kadaster vereist Overdracht vordering  cessie akte (kennisgeving aan debiteur Overdracht schulden  instemming schuldeiser vereist Contractsoverneming medewerking wederpartij vereist

6 Activa/passiva overdracht
Aandachtspunten: Ondeelbare schulden Ondeelbare rechten  erfpacht Weigering medewerking of instemming wederpartij  (geen) verplichting tot scheiden art. 81 lid 2 BTIV Beëindigingsgronden in overeenkomsten (change of control) “vergeten” vermogensbestanddelen

7 Juridische splitsing Woningwet maakt alleen afsplitsing mogelijk (art. 2:334a lid 3 BW)  woningvennootschap moet NV of BV zijn (art 50a lid 1 Ww) (Af)splitsing is geregeld in Boek 2, titel 7 van het Burgerlijk Wetboek Zowel Ww, BTIV, MR als BW stellen voorwaarden aan afsplitsing

8 Juridische splitsing Processtappen BW:
Voorstel tot splitsing art 2:334f lid 2 BW, o.a.: Akte van oprichting verkrijgende rechtspersoon Nauwkeurige beschrijving van de vermogensbestanddelen die overgaan op verkrijgende rechtspersoon en de vermogensbestanddelen die door de afsplitsende rechtspersoon worden gehouden + pro forma winst en verliesrekening van zowel verkrijgende als afsplitsende rechtspersoon Waardebepaling vermogen afsplitsende rechtspersoon en verkrijgen rechtspersoon (etc tussentijdse vermogensopstelling) Tijdstip financiële verantwoording

9 Juridische splitsing Processtappen BW (vervolg):
Toelichting op voorstel over verwachte gevolgen voor werkzaamheden en toelichting uit juridisch, economisch en sociaal oogpunt Evt. tussentijdse vermogensopstelling (> 6 mnd na laatste verantwoordingsjaar) Deponeren voorstel tot splitsing bij KvK Publicatie neerlegging in landelijk dagblad NB: Rol OR Ingrijpende wijzigingen vermogen na voorstel melden RvC en Minister

10 Juridische splitsing Processtappen BW (vervolg):
Mogelijkheid tot verzet door schuldeiser binnen 1 mnd na publicatie  schort splitsing op Indien verzet door schuldeiser  verplichting tot zekerheid stellen Besluit tot splitsing: Inhoudelijk gelijk aan voorstel Op gelijk wijze als statutenwijziging (bij TI: goedkeuring RvC en Minister) tenzij bijzondere regeling in statuten Evt goedkeuring Rechtbank bij stichting

11 Juridische splitsing Processtappen BW (vervolg):
Notariële akte (binnen 6 mnd na publicatie)  splitsing wordt dag na ondertekenen akte van kracht Opgave handelsregister binnen 8 dagen na splitsing Opgave Kadaster binnen 1 maand na splitsing indien OG betrokken NB: art 2:334r BW kent mogelijkheid ontbinding of wijziging van overeenkomsten te vorderen (evt. met terugwerkende kracht) Art. 2:334t BW  (hoofdelijke) aansprakelijkheid afsplitsende en verkrijgende rechtspersoon

12 Juridische splitsing Processtappen Ww, BTIV en MR:
Voorstel tot scheiding (art. 84 en 85 BTIV): Overleg gemeenten (woonplaats en feitelijk werkzaam) Overleg bewonersorganisatie en huurders andere dan woongebouwen Verzoek om goedkeuring (art. 86 BTIV): Toelichting (veel uitgebreider dan in BW vereist) Gegevens over financiële continuïteit en financiering Overzicht potentieel te liberaliseren woningen Zienswijzen gemeenten, bewonersorganisaties en huurders Ontwerpstatuten woningvennootschap(pen)

13 Juridische splitsing Processtappen Ww, BTIV en MR (vervolg):
MR zal nog veel aanvullende maatregelen bevatten  invulling per 1 januari 2016 NB Juridische scheiding mag pas uitgevoerd worden nadat deze is goedgekeurd door de Minister Potentieel te liberaliseren woningen kunnen maar beperkt worden overgedragen aan woningvennootschap

14 Juridische splitsing Aandachtspunten: Ondeelbare schulden
Ondeelbare rechten  erfpacht Beëindigingsgronden in overeenkomsten (change of control)

15 Administratieve scheiding
Geen vermogensverschuivingen Scheiding activa en passiva en baten en lasten in DAEB tak en niet-DAEB tak Startlening tussen DAEB en niet-DAEB tak mogelijk (in beginsel aflossen tenzij herfinanciering onmogelijk is) Hoe om te gaan met dienstverlening aan BV’s? NB: de minimis regeling voor kleine corporaties <€ 30 mio jaaromzet (en maximaal 5% jaaromzet in niet-DAEB)  alleen baten en lastenscheiding <€ 40 mio  beperkte administratieve scheiding

16 Administratieve scheiding
Let op! Ondanks scheiding staat de rechtspersoon met haar hele vermogen in voor de nakoming van haar verplichtingen (zowel DAEB als niet-DAEB) Bestuur is verantwoordelijk voor de financiële continuïteit van de gehele onderneming (scheiding is daarbij niet relevant) Het BTIV spreekt van overdracht, maar daar is in juridische zin geen sprake van

17 Governance Extern toezicht Intern toezicht
Huurdersbelangenbehartiging (Ww en Wet overleg verhuurder huurders) Grote invloed gemeente (Ww) Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector (WNT) (voorheen beloningscodes voor bestuurders en toezichthouders)

18 Governance Intern toezicht:
Voorgeschreven goedkeuringen RvT besluiten bestuur Optionele statutaire goedkeuringen RvT Voorgeschreven statutaire bepalingen (art. 23 Ww) Zittingsduurbeperking voor bestuur en RvT Raadpleging huurders op grond van Overlegwet op initiatief huurders(organisaties) Permanente educatieverplichting voor bestuurders en commissarissen

19 Praktische implicaties
Verhouding BW – Ww (goedkeuringsvereisten Ww  nietige of vernietigbare besluiten) Faillissement bij administratieve scheiding Erfpacht Overgang van onderneming (art. 7:663 BW) Aflossing en rentebetaling startlening vs art 2:216 lid 2 BW (oplossing Art.82 lid 2 laatste zin?)

20 Questions? These are presentation slides only. The information within these slides does not constitute definitive advice and should not be used as the basis for giving definitive advice without checking the primary sources. Allen & Overy means Allen & Overy LLP and/or its affiliated undertakings. The term partner is used to refer to a member of Allen & Overy LLP or an employee or consultant with equivalent standing and qualifications or an individual with equivalent status in one of Allen & Overy LLP’s affiliated undertakings. *


Download ppt "Scheiden is lijden? Leon Hoppenbrouwers *."

Verwante presentaties


Ads door Google