De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Derde bijeenkomst Organisatie van de hulpverlening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Derde bijeenkomst Organisatie van de hulpverlening."— Transcript van de presentatie:

1 Derde bijeenkomst Organisatie van de hulpverlening

2 Vandaag: College over Europees sociaal beleid Feedback op individuele opdracht

3 Al het goede komt van ……………. Brussel Over de Europese sociale agenda

4

5 Achtergronden van Europese sociale agenda Belangrijke pijlers voor nationaal en lokaal beleid

6 Subsidiariteitsbeginsel in EU Bevoegdheden die niet in de Verdragen aan de Unie zijn toebedeeld behoren aan de lidstaten. Wetgeving en uitvoering moet zo dicht mogelijk bij de burger plaatsvinden

7 Vrij verkeer van personen en goederen EU-burger mak een baan zoeken in een ander EU-land, mag wonen in een ander EU-land, heeft geen werkvergunning nodig, mag in dat land blijven wonen, als hij er niet meer werkt en heeft dezelfde rechten als andere burgers van dat land op sociale zekerheid, onderwijs etc.

8 Als eerste: Europese Unie is gebaseerd op het concept van de sociale markteconomie: Streven naar volledige werkgelegenheid, sociale vooruitgang, sociale inclusie, sociale bescherming, solidariteit en sociale cohesie worden in het EU-verdrag vermeld als prioriteiten

9 4 typen verzorgingsstaten in EU De liberale (UK en Irl): minste collectieve voorzieningen De sociaaldemocratische (NL en Scandin.): nivelleren, ruime collectieve voorzieningen Corporatistische (BE, FR, AU, LU en BD): sociale verzekeringen werknemers/werkgevers Mediterrane (GR, SP, PT en IT) beperkte inkomensvoorziening

10 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie Handvest garandeert sociale rechten van alle inwoners: Werknemersrechten (ontslagbescherming, waardige arbeidsomstandigheden, verbod op kinderarbeid, bescherming van jonge werknemers etc.) Het recht op sociale zekerheid, bijstand voor huisvesting en gezondheidszorg

11 In 2010 verscheen Europa 2020: tienjarenstratiegie voor groei om de crisis te overwinnen: slimmere, duurzamere en meer inclusieve groei

12 Vervolg op Lissabonstrategie (2000) Doel om in 2010 de EU de meest concurrerende economie van de wereld te laten zijn. Doelen Werkgelegenheid Onderwijs Inclusie Doelstellingen zijn niet behaald

13 Bevolking: vergrijzing! Gemiddeld aantal kinderen Daling van de vruchtbaarheid Stijging van de levensverwachting immigratie

14 economie Kredietcrisis In 2009 sterke krimp in West-Europese landen Vanaf 2008 inhaalslag Oost-Europese landen

15 Effecten: Krimpende beroepsbevolking Daling van economische groei Druk op pensioenstelsels en sociale zekerheid Druk op overheidsfinanciën (begrotingstekorten) Stijgende kosten van gezondheidszorg Opvang en integratie van migranten

16 Nieuwe doelen EU 2020 Meer onderzoek en ontwikkeling Meer werkgelegenheid Groene economische groei Bevorderen van sociale inclusie Onderwijsniveau verhogen

17 werkgelegenheid Nov. 2013: 26,5 miljoen inwoners EU werkloos Jeugdwerkloosheid is meer dan twee keer zo hoog als onder volwassenen (23,6 tegen 9,5 %) Doelstelling 2020: 75 % van alle Europeanen van 20 – 64 betaald aan het werk: meer jongeren, ouderen, laaggeschoolden, mensen met een beperking, legale immigranten aan het werk

18 Integratie van Romagemeenschap Romagemeenschap: 10-12 miljoen mensen, waarvan 80 % op of onder de armoedegrens leeft. 70 % van hen heeft niet eens basisonderwijs genoten Sociale uitsluiting en discriminatie

19 Armoede In 2012: 124,5 miljoen inwoners EU (24,8 % van de bevolking) leeft in armoede of sociale uitsluiting. Vooral vrouwen en kinderen

20 Sociale bescherming Sociale zekerheid in de EU moet mensen helpen die met werkloosheid, gezondheidsproblemen, beperkingen, gezinsproblemen, ouderdom e.d. kampen

21 Betaalbare sociale zekerheid Vangnet mag niet leiden tot ontmoedigen om te gaan werken Basisrechten als pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en gezondheidszorg moeten betaalbaar blijven. Sociale zekerheid aanpassen aan moderne economie

22 Sociaal investeren: inclusieve groei Inclusie: tegengaan van sociale uitsluiting

23 Mensen met een beperking In EU: één op zes mensen = 80 miljoen mensen die niet of niet volledig deelnemen aan de economie of samenleving Bij mensen met een beperking ligt, gedeeltelijk door beperkte toegang tot werkgelegenheid, het armoedepercentage 70% boven het gemiddelde (in de EU).

24 Prioriteiten Respect voor de waardigheid, autonomie en onafhankelijkheid Non-discriminatie Participatie en sociale insluiting Respect voor verschillen, acceptatie Gelijke kansen Toegankelijkheid (transport, informatie, communicatie, publieke diensten) Kansen voor kinderen met beperkingen

25 Jeugdbeleid terugdringen van schooluitval Gelijke kansen Actieve bestrijding jeugdwerkloosheid (naar school of aan het werk!) Verschillende Europese programma’s o.a. Grundvigt, Leonardo en Comenius (een leven lang leren – education permanente)


Download ppt "Derde bijeenkomst Organisatie van de hulpverlening."

Verwante presentaties


Ads door Google