De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Arbeid & maatschappij Inhoud:  Actualiteit  Wat is arbeid?  Definitie + uitleg  Context (GW en EVRM)  Ontwikkeling van tijd voor werken  Opdrachten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Arbeid & maatschappij Inhoud:  Actualiteit  Wat is arbeid?  Definitie + uitleg  Context (GW en EVRM)  Ontwikkeling van tijd voor werken  Opdrachten."— Transcript van de presentatie:

1 1 Arbeid & maatschappij Inhoud:  Actualiteit  Wat is arbeid?  Definitie + uitleg  Context (GW en EVRM)  Ontwikkeling van tijd voor werken  Opdrachten Word een meester in (je) werk!

2 2 Arbeid & maatschappij Actualiteit  Relatieve cesuur  Website: http://www.stvda.nl/nl/stichting/geschiedenis/tijdbalk. aspx http://www.stvda.nl/nl/stichting/geschiedenis/tijdbalk. aspx Word een meester in (je) werk!

3 3 Arbeid & maatschappij Definitie Opdracht:  Geef kritiek op de weergegeven definities.  Met welke ben jij het het meeste eens? Waarom? Word een meester in (je) werk!

4 4 Arbeid & maatschappij Definitie  Definitie 1 “Arbeid is het geheel van doelmatige en bewuste menselijke activiteiten welke specifiek gericht zijn op het voortbrengen van goederen en/of diensten die de behoeften van menselijke individuen kunnen bevredigen.” (Albert Benschop) Word een meester in (je) werk!

5 5 Arbeid & maatschappij Definitie  Definitie 2 “Arbeid is geestelijke of lichamelijke activiteit die noodzakelijk is om iets tot stand te brengen en die plaatsvindt binnen een kader van rechten en plichten.” (bron onbekend) Word een meester in (je) werk!

6 6 Arbeid & maatschappij Definitie  Definitie 3 “Arbeid is het verrichten van taken die nut hebben voor de mensen die ze uitvoeren, voor hun naaste omgeving alsmede voor de maatschappij als geheel.” (Bron: A.L. Mok) Word een meester in (je) werk!

7 7 Arbeid & maatschappij Definitie Word een meester in (je) werk! Nut voor de maatschappij? Nut voor het individu? JA NEE JANEE Mantelzorg Glas id glasbak Koken ?????

8 8 Arbeid & maatschappij Definitie (2) Word een meester in (je) werk! Betaald Formeel Arbeid in loondienst Vrijwilligerswerk Zwart werk Huishoudelijk werk informeel Onbetaald

9 9 Arbeid & maatschappij Context  GW (art 19 en 20) Art. 19 -1. Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid. -2. De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap. -3. Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld. Word een meester in (je) werk!

10 10 Arbeid & maatschappij Context  GW (art 19 en 20) Art. 20. -1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid. -2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid. -3. Nederlanders hier te lande die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege. Word een meester in (je) werk!

11 11 Arbeid & maatschappij Context  Universele Verklaring van de Rechten van de mens, art 23  Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.  Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid. Word een meester in (je) werk!

12 12 Arbeid & maatschappij Inhoud (1)  Arbeidsmarkt  Vraag (werkgevers) en aanbod (werknemers)  Dilemma: kwetsbare groepen, werkloosheid  Arbeidsomstandigheden  Gezondheid, veiligheid, welzijn op het werk  Dilemma: Regels en handhaving  Arbeidsverhoudingen (arbeidstaakbeheersing)  Betrekking werkgever-werknemer  Dilemma: Wijze van organiseren (topdown/bottomup, bedrijfscultuur, taakbelasting, mate van vrijheid, inspraak) Word een meester in (je) werk!

13 13 Arbeid & maatschappij Inhoud (2)  Sociale zekerheid  Stelsel van regelingen, bedoeld om inkomen of verzor- ging te garanderen voor personen of gezinnen die daar, tijdelijk of blijvend, zelf niet (langer) toe in staat worden geacht  Dilemma: Geld, beheersbaarheid, calculerende burger  Industrialisatie/informatisering  Veranderingsproces, waarbij een samenleving zich ontwikkelt van een agrarische naar een industriële samenleving (en verder naar een informatiemaat- schappij)  Dilemma: Werkvervulling, vervreemding Word een meester in (je) werk!

14 14 Arbeid & maatschappij Inhoud (3)  Kwaliteit van arbeid  (On)vrede, inspraak, employability  Dilemma: Ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, Work/life-balans Word een meester in (je) werk!

15 15 Arbeid & maatschappij Begrippen  Dynamiek arbeidsduur  Kinderwetje van Houten Kinderwetje van Houten  Arbeidswet 1919 (CAO’s veel gewoner)  Arbeidstijdenwet 1996  Wet vereenvoudiging Arbeidstijdenwet (2007)  Wet aanpassing arbeidsduur  Kentering: langer werken door ontgroening/vergrijzing Word een meester in (je) werk!

16 16 Arbeid & maatschappij Opdracht Arbeidstijdenwet: 1. Kan je verplicht worden op zondag te werken? 2. Hoeveel uur mag je maximaal per week werken? 3. Hoe lang moet je rust krijgen tussen twee diensten? 4. Als je langer dan 5,5 uur werkt, hoe lang moet je dan pauze krijgen? 5. Vanaf welke leeftijd mag je officieel werken? Word een meester in (je) werk!

17 17 Arbeid & maatschappij Opdracht Hoe zou jij een eerste les (het eerste half uur) over arbeid inrichten? Word een meester in (je) werk!


Download ppt "1 Arbeid & maatschappij Inhoud:  Actualiteit  Wat is arbeid?  Definitie + uitleg  Context (GW en EVRM)  Ontwikkeling van tijd voor werken  Opdrachten."

Verwante presentaties


Ads door Google