De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Heilige Geest in Hebreeën Hebreeën 3:7-11. 2 7 Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: “Heden, indien u Zijn stem hoort, 8 “verhard dan uw hart niet,

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Heilige Geest in Hebreeën Hebreeën 3:7-11. 2 7 Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: “Heden, indien u Zijn stem hoort, 8 “verhard dan uw hart niet,"— Transcript van de presentatie:

1 De Heilige Geest in Hebreeën Hebreeën 3:7-11

2 2 7 Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: “Heden, indien u Zijn stem hoort, 8 “verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn.

3 3 Hebreeën 3:7-11 9 “Daar hebben uw vaderen Mij verzocht; zij hebben Mij op de proef gesteld en Mijn werken gezien, veertig jaar lang. 10 “Daarom ben Ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend.

4 4 Hebreeën 3:7-11 11 “Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan!”

5 5 Citaat van Ps.95 “zoals de Heilige Geest zegt…” “Heden indien je Zijn stem hoort…”

6 6 2Tim.3:16 16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

7 7 Citaat van Ps.95 “zoals de Heilige Geest zegt…” “Heden indien je Zijn stem hoort…” Hebr.3:7-8; 3:15; 4:7

8 8 Citaat van Ps.95 “zoals de Heilige Geest zegt…” “Heden indien je Zijn stem hoort…”

9 9 Citaat van Ps.95 “zoals de Heilige Geest zegt…” “Heden indien je Zijn stem hoort…”

10 10 Citaat van Ps.95 “zoals de Heilige Geest zegt…” “Heden indien je Zijn stem hoort…”

11 11 Citaat van Ps.95 “zoals de Heilige Geest zegt…” “Heden indien je Zijn stem hoort…”

12 12 Citaat van Ps.95 “zoals de Heilige Geest zegt…” “Heden indien je Zijn stem hoort…” De (b)oormachine

13 13 Citaat van Ps.95 “zoals de Heilige Geest zegt…” “Heden indien je Zijn stem hoort…” De (b)oormachine

14 14 Citaat van Ps.95 “zoals de Heilige Geest zegt…” Wat is de ‘mood’ van de tekst?

15 15 Citaat van Ps.95 “zoals de Heilige Geest zegt…” Wat is de ‘mood’ van de tekst? Zie Ps.95 als geheel Zie context Hebr.3:1-14 Zijn huis/woonplaats zijn wij Zoonschap ‘fellowship’ Toewijding

16 16 Beeld van de Heilige Geest: de Duif… Matt.3:16

17 17 Matt.3:16 16 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.

18 18 Beeld van de Heilige Geest: de Duif… Matt.3:16 1.Symbool van de moederschoot en leven Gen.1:1-3

19 19 Gen.1:1-3 1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. 3 En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

20 20 Beeld van de Heilige Geest: de Duif… Matt.3:16 2. Symbool van toewijding en loyaliteit Hooglied 5:12 Jak.4:4-5

21 21 Hooglied 5:12 12 Zijn ogen zijn als duiven bij waterstromen, badend in melk, zittend bij een volle bron.

22 22 Jak.4:4-5 4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. 5 Of denkt u dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, verlangt Die vurig naar afgunst?

23 23 Beeld van de Heilige Geest: de Duif… Matt.3:16 3. Symbool van reinheid Rom.1:4

24 24 Rom.1:4 4 Wat de Geest van heiliging betreft, is Hij met kracht bewezen te zijn de Zoon van God, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere.

25 25 Beeld van de Heilige Geest: de Duif… Matt.3:16 3. Symbool van reinheid Raaf versus de Duif Gen.8:7-9

26 26 Gen.8:7-9 7 En hij liet een raaf los, die heen en weer bleef vliegen totdat het water van boven de aarde opgedroogd was.

27 27 Gen.8:7-9 8 Daarna liet hij een duif van bij zich los om te zien of het water op de aardbodem afgenomen was. 9 Maar de duif vond geen rustplaats voor de holte van haar voet; daarom keerde zij naar hem terug in de ark, want het water stond nog boven heel de aarde. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en bracht haar bij zich in de ark.

28 28 Beeld van de Heilige Geest: de Duif… Matt.3:16 3. Symbool van reinheid Raaf versus de Duif Gen.8:7-9 Wegtrekken/ vluchten? vgl. Ef.4:25-32

29 29 Ef.4:25-32 25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar. 26 Word boos, maar zondig niet; (…) 27 en geef de duivel geen plaats.

30 30 Ef.4:25-32 28 Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft.

31 31 Ef.4:25-32 29 Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. 30 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.

32 32 Ef.4:25-32 31 Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, 32 maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.

33 33 Beeld van de Heilige Geest: de Duif… Matt.3:16 4. De duif is sociaal in de manier waarop hij leeft Jes.60:8

34 34 Jes.60:8 8 Wie zijn dezen, die daar komen aangevlogen als een wolk, als duiven naar hun til?

35 35 Beeld van de Heilige Geest: de Duif… Matt.3:16 4. De duif is sociaal in de manier waarop hij leeft Jes.60:8

36 36 Hebr.3:7-8, citaat van Ps.95 “zoals de Heilige Geest zegt…” “Heden indien je Zijn stem hoort…” Hebr.3:7-8

37 37 Citaat van Ps.95 “zoals de Heilige Geest zegt…” Wat is de ‘mood’ van de tekst?

38 38 Citaat van Ps.95 “zoals de Heilige Geest zegt…” Wat is de ‘mood’ van de tekst?

39 39 Citaat van Ps.95 “zoals de Heilige Geest zegt…” Wat is de ‘mood’ van de tekst?

40 40 Hebreeën 3:7-8 7 Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: “Heden, indien u Zijn stem hoort, 8 “verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn.”


Download ppt "De Heilige Geest in Hebreeën Hebreeën 3:7-11. 2 7 Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: “Heden, indien u Zijn stem hoort, 8 “verhard dan uw hart niet,"

Verwante presentaties


Ads door Google