De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie in CMW & LDE. Evaluatie WOP en doorstroom in CMW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie in CMW & LDE. Evaluatie WOP en doorstroom in CMW."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie in CMW & LDE

2 Evaluatie WOP en doorstroom in CMW

3 Evaluatie 3 1.VDAB neemt initiatief (= standaardevaluatie om de 5 jaar) de evaluatie is mogelijk na 4 jaar tewerkstelling en bijgevolg vanaf de start van het 5e jaar tewerkstelling. 4j-6maand 4j- 6 maand tot 4j- 9 maand datum bezoek - 10 dagen datum bezoek+20 werkdagen datum beslissing + 45 dagen brief naar werkgever werkgever datum afspraakmail naar werkgever ter herinnering betekenen beslissingberoepsmogelijkheid werkgever werknemer

4 Evaluatie 4 2.De werkgever of werknemer nemen initiatief (=vervroegde evaluatie): 1.De evaluatie is mogelijk na 2 jaar tewerkstelling en bijgevolg vanaf de start van het 3e jaar tewerkstelling. Bijvoorbeeld: tewerkstelling start 1/9/2015, dan kan een vervroegde evaluatie ten vroegste vanaf 2/9/2017. 2.De evaluatie is mogelijk 3 jaar na een eerdere evaluatie: Bijvoorbeeld: een evaluatie heeft plaatsgevonden op 1/8/2016, dan kan een vervroegde evaluatie ten vroegste vanaf 2/8/2019. 3.Vroeger dan het derde jaar van tewerkstelling of de laatste evaluatie van de doelgroepwerknemer: Deze procedure kan enkel op basis van gewijzigde medische reden die een rechtstreeks impact hebben op het rendement op de werkvloer en niet kunnen opgevangen worden door de rendements-en begeleidingsondersteuning die vervat is in het WOP. 4.Een vraag naar de opstart van een doorstroomtraject kan ten allen tijde. Indien doorstroom niet mogelijk blijkt, blijft de werknemer in dienst met de huidige WOP. Deze evaluatie telt niet als refentiedatum voor pt 1, 2 en 3. HOE? U neemt contact op met uw provinciale DABP: http://www.vdab.be/arbeidshandicap/adressen_DAH1.shtmlhttp://www.vdab.be/arbeidshandicap/adressen_DAH1.shtml Vervolgens krijgt u een brief met een voorstel van datum en de vraag om de evaluatie voor te bereiden.

5 Evaluatie 5 SAMENGEVAT: Start TW+ 4 jaar < VDAB neemt initiatief < start TW + 5 jaar Start TW + 2 jaar < werkgever of werknemer nemen initiatief < start TW + 3 jaar Werkgever of werknemer nemen initiatief > laatste evaluatie + 3 jaar Werkgever of werknemer nemen initiatief op basis van medische redenen = ten allen tijde aanvraag mogelijk

6 Evaluatie WOP 6 Evaluatie Loon- premie Evaluatie Begeleidings- premie Evolutie ICF Blootstelling Rendementsverlies

7 Evaluatie WOP 7 Resultaat: Loonpremie kan verhogen met 1 trap: 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-75 Loonpremie kan verlagen met verschillende trappen Begeleidingsnood kan stijgen of dalen naar de 3 categorieën

8 Evaluatie doorstroom 8 1. de persoonlijke situatie van de doelgroepwerknemer op het vlak van: a) gezondheid b) mobiliteit c) leeftijd d) familiale situatie e) financiële situatie f) het vermogen en de motivatie tot zelfstandig loopbaanbeheer 2.de continuïteit op het vlak van de bedrijfsvoering van het maatwerkbedrijf of de maatwerkafdeling. 3.de mogelijkheid van een duurzame reguliere tewerkstelling zonder ondersteuning in de regio van de woonplaats van de doelgroepwerknemer.

9 9

10 Evaluatie 10% zittende werknemers 10 MB van 13/5/2015 De VDAB evalueert tien procent van de doelgroepwerknemers met het oog op hun doorstroomkansen. Het Departement Werk en Sociale Economie stelt per onderneming een lijst op met de doelgroepwerknemers. Het aantal te evalueren doelgroepwerknemers per onderneming bedraagt tien procent van het volledige aantal doelgroepwerknemers van die lijst, af te ronden naar het volgende gehele getal. De doelgroepwerknemers worden als volgt gerangschikt : 1° wat betreft de doelgroepwerknemers uit de sociale werkplaatsen wordt voorrang wordt gegeven aan, in de onderstaande volgorde : a) de personen die op basis van de indicering op basis van indicaties-methodiek in het kader van de afwijkingsprocedure reeds werden gescreend en van wie de VDAB een snellere evaluatie had vooropgesteld. De VDAB bezorgt hiertoe een nominatieve lijst aan het Departement Werk en Sociale Economie; b) de personen met de hoogste scholingsgraad; c) de personen met de laagste leeftijd, waarbij de leeftijdsgrens van 45 jaar niet wordt overschreden; d) de personen met een leeftijd van 45 jaar of ouder. Voor de groep van personen vermeld in d), geldende de voorrangsregels vermeld in b) tot en met c). 2° wat betreft de doelgroepwerknemers uit een beschutte werkplaats wordt voorrang gegeven aan, in onderstaande volgorde: a) de personen die op 31 december 2014 tewerkgesteld waren in een beschutte werkplaats als doelgroepwerknemer in de omkadering; b) de personen die een voorwaardelijk recht op beschutte tewerkstelling hebben; c) de personen die niet het attest van zwakke werknemer hebben; d) de personen met de hoogste scholingsgraad; e) de personen met de laagste leeftijd, waarbij de leeftijdsgrens van 45 jaar niet wordt overschreden; f) de personen met een leeftijd van 45 jaar of ouder. Voor de groep van personen vermeld in f), geldende de voorrangsregels vermeld in c) tot en met d).

11 Voor zover op de nominatieve lijst van de onderneming een hoger aantal dan twee personen staan vermeld, voorziet de VDAB in een gelijkmatige spreiding van de evaluaties per onderneming gedurende een periode die afloopt per 31 december 2019. Wanneer een onderneming oordeelt dat een doelgroepwerknemer, die niet vermeld staat op de nominatieve lijst, een hoge kans op doorstroom heeft, kan die onderneming die doelgroepwerknemer voordragen aan de VDAB, ter vervanging van de laagst gerangschikte doelgroepwerknemer vermeld op de nominatieve lijst op het moment van de evaluatie. De onderneming motiveert die voordracht minimaal aan de hand van het persoonlijke ontwikkelingsplan van de doelgroepwerknemer. De VDAB beslist over de in de plaatstreding van de voorgedragen werknemer ten nadele van de laagst gerangschikte doelgroepwerknemer. Wanneer de onmiddellijke uitvoering van het doorstroomtraject de kwaliteitsvolle bedrijfsvoering van het maatwerkbedrijf in de weg staat, kan de VDAB de aanvang van het doorstroomtraject met maximaal zes maanden uitstellen. 11 Evaluatie 10% zittende werknemers

12 Evaluatie doorstroom in LDE

13 Evaluatie doorstroom 13 1.VDAB neemt initiatief (= evaluatie voor het einde van het inschakelingstraject van 5 jaar) 2.De werkgever of werknemer nemen initiatief U neemt contact op met uw provinciale DABP: http://www.vdab.be/arbeidshandicap/adressen_DAH1.shtml Vervolgens krijgt u een brief met een voorstel van datum en de vraag om de evaluatie voor te bereiden. Indien de werknemer zelf de vraag tot evaluatie stelt aan de VDAB, dan vragen we dat hij/zij zich met deze brief wendt tot de werkgever. 4j-6maand 4j- 6 maand tot 4j-9 maand datum bezoek - 10 dagen datum bezoek+20 werkdagen datum beslissing + 45 dagen brief naar werkgeverdatum afspraak mail naar werkgever ter herinnering betekenen beslissing beroepsmogelijkheid werkgever

14 Evaluatie doorstroom 14 1. de persoonlijke situatie van de doelgroepwerknemer op het vlak van: a) gezondheid b) mobiliteit c) leeftijd d) familiale situatie e) financiële situatie f) het vermogen en de motivatie tot zelfstandig loopbaanbeheer 2.de continuïteit op het vlak van de bedrijfsvoering van het LDE-initiatief. Indien dit laatste in het gedrang is, kan het doorstroomtraject voor maximaal 6 maanden uitgesteld worden.

15 Interne doorstroom 15 Als de VDAB bij de evaluatie van oordeel is dat de kansen op doorstroom gunstig zijn, kan de lokale diensteneconomieonderneming beslissen om de werknemer in dienst te houden zonder de ondersteuning in het kader van het besluit. De lokale diensteneconomieonderneming brengt de VDAB op de hoogte van haar beslissing uiterlijk 7 kalenderdagen na de datum van de gunstige beoordeling door VDAB. In voorkomend geval wordt de ondersteuning in het kader van het decreet van 22 november 2013 beëindigd, te rekenen vanaf de laatste dag van het kwartaal waarin de beslissing van de lokale diensteneconomieonderneming aan de VDAB wordt betekend. De VDAB licht de lokale diensteneconomieonderneming in over de steunmaatregelen op maat van de werknemer die, los van dit besluit, voorhanden zijn.

16 Externe doorstroom 16 De VDAB bepaalt de aanvangsdatum van het doorstroomtraject in overleg met de doelgroepwerknemer, de lokale diensteneconomieonderneming en de dienstverlener. Het doorstroomtraject vangt aan binnen drie maanden nadat de kansen op doorstroom door de VDAB gunstig werden beoordeeld.

17 Uitzonderingen doorstroom 17 Zittende doelgroepwerknemers die als doelgroep maatwerk worden geïndiceerd: verlenging tot zolang geen geschikte arbeidsplaats voor handen 60+-ers en geen doorstroom mogelijk: verlenging van onbepaalde duur 55+-ers en geen doorstroom mogelijk: verlenging tot zolang geen geschikte arbeidsplaats voor handen Verlenging met periode van afwezigheid indien: Langdurige arbeidsongeschiktheid (ziekte of ongeval) Moederschaps-, vaderschaps- of adoptieverlof

18 18

19 Artikels decreet LDE (22/11/2013) 19 Art. 9. Een inschakelingstraject is een traject, van maximaal vijf jaar, gericht op de doorstroom van de doelgroepwerknemer, dat bestaat uit de volgende diensten : 1° het aanbieden van competentieversterkende tewerkstelling aan doelgroepwerknemers; 2° het kwaliteitsvol begeleiden van doelgroepwerknemers op de werkvloer afgestemd op hun individuele behoeften. Art. 14. § 1. Tijdens of na afloop van het inschakelingstraject vangt het doorstroomtraject van de doelgroepwerknemer aan of stroomt de doelgroepwerknemer door. § 2. Van zodra de lokalediensteneconomieonderneming of de doelgroepwerknemer tijdens het inschakelingstraject van oordeel is dat de doelgroepwerknemer klaar is voor doorstroom, vragen ze een evaluatie aan. De VDAB evalueert na aanvraag de verdere behoefte aan kwaliteitsvol begeleide en competentieversterkende inschakeling van de doelgroepwerknemer, overeenkomstig artikel 13. Indien de VDAB na evaluatie als vermeld in artikel 13, oordeelt dat de kansen op doorstroom van de doelgroepwerknemer gunstig zijn, dan moet een doorstroomtraject worden opgestart of dient de doelgroepwerknemer door te stromen.

20 Artikels decreet LDE (22/11/2013) 20 Art. 15. Een doorstroomtraject is een traject van zes maanden dat bestaat uit : 1° een tijdelijke kwaliteitsvolle en actieve begeleiding van de doelgroepwerknemer bij het zoeken naar een gepaste vacature in het reguliere arbeidscircuit; 2° de organisatie en begeleiding van een of meer tijdelijke stages bij een toekomstige werkgever, met het oog op een duurzame aanwerving bij deze werkgever. De lokalediensteneconomieonderneming stelt de doelgroepwerknemer geheel of gedeeltelijk vrij van arbeidsprestaties tijdens de duur van het doorstroomtraject om de doelgroepwerknemer op passende wijze het doorstroomtraject te laten doorlopen. Van de vrijstelling van arbeidsprestaties tijdens de duur van het doorstroomtraject, vermeld in het tweede lid, kan worden afgeweken indien de doorstroom gerealiseerd wordt binnen de lokalediensteneconomieonderneming. De lokalediensteneconomieonderneming, de VDAB, de dienstverlener en de doelgroepwerknemer sluiten een schriftelijke overeenkomst over de uitvoering van het doorstroomtraject.

21 Artikels decreet LDE (22/11/2013) 21 Art. 18. Na afloop van het doorstroomtraject, vermeld in artikel 15, stroomt de doelgroepwerknemer door. Indien de doelgroepwerknemer niet kan doorstromen en indien er nog geen verlenging werd toegekend als vermeld in artikel 17, evalueert de VDAB de verdere behoefte aan kwaliteitsvol begeleide en competentieversterkende inschakeling van de doelgroepwerknemer overeenkomstig artikel 13. Indien de VDAB na evaluatie als vermeld in het tweede lid, vaststelt dat de doelgroepwerknemer, na het doorlopen van het doorstroomtraject, nog steeds behoefte heeft aan het vervolmaken van een competentieversterkend traject, kan het doorstroomtraject met maximaal zes maanden worden verlengd. Indien de VDAB na evaluatie als vermeld in het tweede lid, vaststelt dat, na het doorlopen van het doorstroomtraject, de doorstroom van de doelgroepwerknemer niet mogelijk zal zijn, wordt de doelgroepwerknemer door de VDAB begeleid naar een andere, meer passende maatregel. Indien de doelgroepwerknemer na de opstart van het doorstroomtraject zonder opgave van een door de VDAB gevalideerde reden weigert door te stromen, wordt de vergoeding, bedoeld in artikel 24, stopgezet.

22 Artikels decreet LDE (22/11/2013) 22 Art. 17. Indien de lokalediensteneconomieonderneming uiterlijk zes maanden voor het einde van het inschakelingstraject van oordeel is dat de doelgroepwerknemer nog niet klaar is voor doorstroom, vraagt ze een verlenging van het inschakelingstraject aan. De VDAB evalueert binnen drie maanden na de aanvraag de verdere behoefte aan kwaliteitsvol begeleide en competentieversterkende inschakeling van de doelgroepwerknemer, overeenkomstig artikel 13. Indien de VDAB na evaluatie als vermeld in het tweede lid, vaststelt dat de doelgroepwerknemer nog steeds behoefte heeft aan het vervolmaken van een competentieversterkend traject, kan het inschakelingstraject met maximaal één jaar worden verlengd. Indien de VDAB na evaluatie als vermeld in het tweede lid, vaststelt dat doorstroom van de doelgroepwerknemer wel mogelijk is, vangt het doorstroomtraject aan tijdens of na afloop van het inschakelingstraject, vermeld in artikel 9, of stroomt de doelgroepwerknemer rechtstreeks door. Indien de VDAB na evaluatie als vermeld in het tweede lid, vaststelt dat zelfs met een verlenging van het inschakelingstraject de doorstroom van de doelgroepwerknemer niet mogelijk zal zijn, wordt geen doorstroomtraject opgestart en wordt de doelgroepwerknemer door de VDAB begeleid naar een andere, meer passende maatregel.

23 Artikels decreet LDE (22/11/2013) 23 Art. 19. Indien het inschakelingstraject met maximaal één jaar wordt verlengd, zoals vermeld in artikel 17, derde lid, vangt het doorstroomtraject aan tijdens of na afloop van die verlenging. Indien de lokalediensteneconomieonderneming drie maanden voor het einde van de verlenging van oordeel is dat doorstroom niet mogelijk is voor de doelgroepwerknemer, vraagt ze een vrijstelling van het doorstroomtraject aan in die maand. De VDAB evalueert binnen twee maanden na de aanvraag, vermeld in het tweede lid, de mogelijkheid tot doorstroom van de doelgroepwerknemer overeenkomstig artikel 13. Indien de VDAB binnen de termijn, vermeld in het derde lid, oordeelt dat er geen doorstroom mogelijk is voor de doelgroepwerknemer, wordt geen doorstroomtraject opgestart en wordt de doelgroepwerknemer door de VDAB begeleid naar een andere, meer passende maatregel. In al de andere gevallen moet het doorstroomtraject worden opgestart overeenkomstig het eerste lid of stroomt de doelgroepwerknemer door.

24 Meer info: 24 Voor werkgevers: www.vdab.be  Voor Partners  Mijn loopbaan voor partners  Specifieke VDAB- en ESF-projecten  Collectief maatwerk en lokale diensteneconomie  http://partners.vdab.be/cvs/projecten_collectiefmaatwerk.shtml http://partners.vdab.be/cvs/projecten_collectiefmaatwerk.shtml Voor werknemers: www.vdab.be  Begeleiding  Arbeidsbeperking  Maatregelen arbeidsbeperking werkzoekenden, werknemers, zelfstandigen en jobstudenten  https://www.vdab.be/arbeidshandicap/maatregelen https://www.vdab.be/arbeidshandicap/maatregelen

25

26 Vragen?


Download ppt "Evaluatie in CMW & LDE. Evaluatie WOP en doorstroom in CMW."

Verwante presentaties


Ads door Google