De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE KLEINE HOREN Daniel 7. Daniel verteld 7:1In het eerste jaar van Belsassar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten die hem op zijn legerstede.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE KLEINE HOREN Daniel 7. Daniel verteld 7:1In het eerste jaar van Belsassar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten die hem op zijn legerstede."— Transcript van de presentatie:

1 DE KLEINE HOREN Daniel 7

2 Daniel verteld 7:1In het eerste jaar van Belsassar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten die hem op zijn legerstede voor ogen kwamen. Toen schreef hij de droom op.

3 Babylon (2:38) Meden & Perzen (5:30-6:1) Griekenland (8:20-21) Rome Verdeling + kleine horen Daniel 2 Daniel 7

4 Daniel verteld 7:7 Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens. :8 Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. :19Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier… :20 van de tien horens… van die andere, die zich verhief… :21Ik zag, dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht :22 totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen.

5 Daniel verteld 7:7 Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens. :8 Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. :19Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier… :20 van de tien horens… van die andere, die zich verhief… :21Ik zag, dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht :22 totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen.

6 De uitleg van de hemelse boodschapper  23 Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle (andere) koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. 24 En de tien horens – uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen zal een ander opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen. 25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd; 26 dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. 27 En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.  28 Hier eindigt het bericht. Wat mij, Daniël, betreft, mijn gedachten ontstelden mij zeer, zodat mijn gelaatskleur verschoot; en ik bewaarde deze woorden in mijn hart.

7 De kleine horen 1. Komt uit het “vierde dier” (8,24) 2. Na de “tien” andere “horens” (24) 3. Begon “klein” maar werd “groter dan de andere” (8,20) 4. “Van de vorige verschillen” (7,19,23,24) 5. “Drie horens voor uitgerukt” “drie koningen ten val brengen” (8,24) 6. Hij had “ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak” sprak “tegen de Allerhoogste” “tegen de Vorst der vorsten zal hij optreden” (8,25; 8:25) 7. Hij zou “heiligen des Allerhoogsten te gronde richten” “machtigen verderven” (25; 8:24) 8. Hij “zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen” (25) 9. “Zijn kracht zal sterk zijn – maar niet door eigen kracht” (8:24) 10. Zijn macht zou “een tijd, tijden en een halve tijd” duren (25)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 De kleine horen  Pauselijk Rome  Hoe komen ze daar nu toe?

19 De kleine horen  Kanttekeningen  Het visioen geeft ons opzettelijk een eenzijdig beeld Keizerlijk Rome was verantwoordelijk voor een groot aantal goede zaken Netwerk van verharde wegen Vooruitstrevende wetgeving en jurisprudentie Pax Romana Bloeiend cultureel en economisch leven Paulus was er zelfs trots op dat hij Romeins burger was en maakt er zelfs gebruik van (Handelingen 22:25-28) Naast de waardering van Paulus dat de typering als monster geplaatst moet worden Civiliserende macht, maar ook een onderdrukker: vervolgingen van de Christenen

20 De kleine horen  Kanttekeningen  Het visioen geeft ons opzettelijk een eenzijdig beeld De Rooms-Katholieke kerk was verantwoordelijk voor een groot aantal goede zaken In vele opzichten een kerk om trots op te zijn In de katholieke universiteiten studeerde de middeleeuwse mens rechten, medicijnen en theologie De kloosters waren niet alleen geestelijke centra, maar dienden ook vaak als hospitaal Men zorgde voor bejaarden, weduwen en wezen Latijn was de de taal van diplomatie en handel en zowel de diplomaat als de zakenman ontving zijn opleiding aan een katholieke school In Groot-Britannië beleefde de wolhandel een opleving door toedoen van Cisterciënzer monniken En het allerbelangrijkste: Rooms-Katholieke zendlingen kerstenden grote gebieden van West-Europa en begeleidden de bevolking met pastorale zorg.

21 De kleine horen  Chaucer beschrijft een pastoor uit de 14 e eeuw als volgt:  Wijds zijn parochie, de huizen verspreid, Ondanks de regen of donder, ziekte of wonde, schrijdt hij voort op zijn ronde, worden armen en verren en rijken bereikt. Hij reisde te voet, staf in zijn hand – voorbeeld dat z’n schapen begrepen – eerst mens’lijk verkeer, dan pas de leer!

22 De kleine horen  Protestanten hoeven niet te schromen deze vorm van christendom Rooms-katholiek te noemen.  “Rooms-katholieken geloven dat hun verbondenheid met Rome een weerspiegeling is van het authentieke christendom van hun kerk.” Prof. J.L. McKenzie, The Roman Catholic Church, New York: 1969.  De overgrote meerderheid van de christenen in de 2 e en 3 e eeuw noemde zichzelf ‘katholiek’  Ignatius van Antiochië aan Smyrna in 115 n. Chr.  Wereldijd, universeel  In tegenstelling tot sectarisch of ortodox  De verschuiving van ‘katholiek’ naar Rooms katholiek vond plaats toen het Romeinse Rijk aan macht inboette en de invasie van Germaanse stammen moest verwerken  Sommigen daarvan waren al christen geworden, maar hun geloof was niet ‘katholiek’ ze waren min of meer Ariaans.

23 De kleine horen 1. Komt uit het “vierde dier” (8,24) 2. Na de “tien” andere “horens” (24) 3. Begon “klein” maar werd “groter dan de andere” (8,20) 4. “Van de vorige verschillen” (7,19,23,24) 5. “Drie horens voor uitgerukt” “drie koningen ten val brengen” (8,24) 6. Hij had “ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak” sprak “tegen de Allerhoogste” “tegen de Vorst der vorsten zal hij optreden” (8,25; 8:25) 7. Hij zou “heiligen des Allerhoogsten te gronde richten” “machtigen verderven” (25; 8:24) 8. Hij “zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen” (25) 9. “Zijn kracht zal sterk zijn – maar niet door eigen kracht” (8:24) 10. Zijn macht zou “een tijd, tijden en een halve tijd” duren (25)

24 De kleine horen  Komt uit het “vierde dier” (8,24)  Na de “tien” andere “horens” (24)  Identificatie “Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn” (23) “En de tien horens – uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen zal een ander opstaan” (24)  Geschiedenis Geïdentificeerd Vierde dier: Keizerlijk Rome Tien koningen: tien ‘barbaarse’ stammen Angel-Saksen, Alemannen, Franken, Lombarden, Ostrogoten, Visigoten, Vandalen, Bourgondiërs, Sueven, Herulen  Op 28-8-476 werd Romolus Augustus (zoon van Orestes) afgezet door Germaanse stammenleider Odoaker (4e zegel van Opb. 8). Dit moment wordt algemeen beschouwd als het einde van het Romeinse Rijk.  Tijdsbepaling = na 476

25 De kleine horen  “Drie horens voor uitgerukt” “drie koningen ten val brengen” (8,24)  Kleine horen zou 3 stammen ten val brengen Herulen in 493 Vandalen in 534 Ostrogoten in 538 (553)  Alle 3 ‘Ariaans’ Leer dat Christus het eerste geschapen wezen is en daarmee geen deel van de Godheid Concilie van Nicea in 325 verworpen maar gedachtegoed bleef Controverse  Belisarius versloeg de Ostrogoten in 538 en daarmee werd de macht van de Rooms Katholieken gevestigd.

26 De kleine horen  Begon “klein” maar werd “groter dan de andere” (8,20)  De macht van de Roomse kerk groeide langzaam maar gestaag  Tot allesoverheersend in de Middeleeuwen: meer dan een millenium was de Rooms-Katholieke kerk de enige kerk in West-Europa  “Zijn kracht zal sterk zijn – maar niet door eigen kracht” (8:24)  Constantijn was de eerste Christelijke keizer  Constantijn verhuisde naar Constantinopel waardoor aanzien van de bisschop van Rome aanmerkelijk steeg  De Ariaanse stammen waren ‘verwijderd’ door vrienden van de Paus  Macht: maar niet uitvoerend

27 De kleine horen  “Van de vorige verschillen” (7,19,23,24)  Macht: maar niet uitvoerend  Zelf niet een ‘politieke’ macht maar wel politiek actief In 1076 ontsloeg Gregorius de VII de Duitse burgers van hun eed van trouw aan Keizer Hendrik de IV, omdat deze monarch weigerde zich publiekelijk te ‘bekeren’. Hendrik was de machtigste man in het toenmalige Europa, maar hij moest bakzeil halen. Tandenknarsend begaf hij zich naar het Pauselijk winterverblijf in Canossa en werd gedwongen om drie dagen op blote voeten in de sneeuw te wachten totdat het de paus behaagde hem te vergeven  De toevoeging van de verticale dimensie in de profetie

28 De kleine horen  Hij had “ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak” sprak “tegen de Allerhoogste” “tegen de Vorst der vorsten zal hij optreden” (8,25; 8:25)  Encycliek 10 jan 1890: Aangaande de Hoofdtaken van Christenen als Burgers: De hoogste leraar in de kerk is de roomse pontifex. Eenheid van gedachte eist daarom… volledige onderwerping en gehoorzaamheid aan de wil van de kerk en de roomse pontifex, als aan God zelve.  20 juni 1894: De Hereniging van het Christendom: Wij [d.i. de Paus] bekleden op deze aarde de plaats van de Almachtige God

29 De kleine horen  Hij zou “heiligen des Allerhoogsten te gronde richten” “machtigen verderven” (25; 8:24)  Torture in de New Catholic Encyclopedia zegt dat: Onder invloed van Germaanse gebruiken en opvattingen werd de pijnbank slechts weinig gebruikt tussen de negende en twaalfde eeuw, maar met de opleving van het Roomse recht werd de praktijk in de twaalfde eeuw hervat… In 1252 sanctioneerde (paus) Innocentus IV het gebruik van de pijnbank door het werelds gezag in het geval van vermoede ketterij, en zo kreeg het folteren van de verdachte een vaste plaats in de procedures van de Inquisitie

30 De kleine horen  Hij zou “heiligen des Allerhoogsten te gronde richten” “machtigen verderven” (25; 8:24)  Vervolgingen van de ‘ketters’  In naam van Christus en de kerk: Zijn de voeten van John Brown boven een vuur geroosterd voordat men hem uiteindelijk op de brandstapel plaatste Werd Helen Stark samen met haar baby in een zak gebonden en verdronken Is de 8 jaar oude Billy Fetty doodgeknuppeld omdat hij zijn vader, die men twee weken lang aan een arm en been had opgehangen, durfde te troosten J. Foxe, Book of Martyrs, New York: 1847  Inquisitie in de New Catholic Encyclopedia zegt dat: naar de huidige maatstaven gerekend, de Inquisitie, vooral zoals deze zich in Spanje ontwikkelde, beschouwd moet worden als een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de kerk

31 De kleine horen  Zijn macht zou “een tijd, tijden en een halve tijd” duren (25)  Linke met periodes genoemd in Openbaring Daniël 7:25; 12:7; Op11:2-3;12:6,14; 13:5  42 maanden = 1260 dagen = 3.5 jaar (tijd, tijden, halve tijd)  Jaar voor een dag Numeri 14:34; Ezechiel 4:6  3.5 jaar = 1260 dagen  Geeft 1260 jaar  Begonnen in 538 + 1260 = 1798  In 1798 werd de Paus gevangen genomen door de Franse generaal Berthier en gearresteerd tijdens een dienst in de Sixtijnse kapel.

32 De kleine horen  Hij “zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen” (25)  ~1400 Petrus de Ancharano De paus kan de goddelijke wet veranderen, omdat zijn gezag niet van mensen, maar van God afkomstig is, en hij treedt op als plaatsvervanger Gods op aarde, met volmacht om zijn schapen te binden of te ontbinden. Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, 8 dln., Venetië: 1772; artikel ‘Papa, II’  Johannes Eck aan Luther vanwege Sola Scriptura De Schrift leert: Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de Here uw God… enz. Maar [zei Eck met klem] De Kerk heeft op eigen gezag de sabbat in de zondag veranderd; hiervoor heb jij [Luther] geen Schriftuur. J. Eck, Enchiridion, vert., F.L. Battles, 2 e ed., Grand Rapids: 1978, p. 13

33 De kleine horen  Hij “zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen” (25)  Concilie van Trente (1545-1563) om het protestantse tij te keren Gasparo de Posso, Aartsbisschop van Reggio Het gezag van de kerk wordt het duidelijkst met betrekking tot de Schriften; want, hoewel (de kerk) ze enerzijds aanbeveelt, goddelijk verklaart en ons ter lezing voorlegt… (blijkt) anderzijds (dat) de wettelijke voorschriften in de Schriften, onderwezen door de Here, door datzelfde gezag (de kerk) ongedaan zijn gemaakt. De sabbat, de meest roemrijke dag van de wet, is veranderd in de dag des Heren… deze en andere gelijksoortige zaken zijn niet ongedaan gemaakt krachtens de leer van Christus, maar zijn veranderd op gezag van de kerk. Mansi, Sacrorum Conciliorum, 33:529,530

34 De kleine horen  Hij “zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen” (25)  Catechese voor bekeerlingen: Vraag: Welke is de sabbatdag? Antw: Zaterdag is de sabbatdag. Vraag: Waarom houden wij de zondag in plaats van de zaterdag? Antw.: We houden de zondag in plaats van de zaterdag omdat de katholieke Kerk de viering van de zaterdag naar de zondag heeft verschoven Peter Geiermanns, The Converts Catechism of Catholic Doctrine, 1957.

35 De kleine horen  De Protestanten: Maarten Luther  Verdedigde Sola Scriptura  Oswald Glait en Andreas Fischer besloten na het lezen van de Bijbel in 1527 de Bijbelse Sabbat te vieren: “De Sabbat van de Here uw God” (Ex. 20:8-11)  Luther stelde dat niet op prijs en zo kwam er een discussie op gang  Samenvatting:

36 De kleine horen  1. Is de sabbat geen onderdeel van de ceremoniële wet?  Vroegen de Lutherse theologen  Nee, antwoordden Fischer en Glait. Het kan geen onderdeel zijn van de ceremoniële wet die onder meer de offers en de besnijdenis regelt, want die wet is pas gegeven na de zondeval. De ceremoniële wet had tot taak de zondaar op Christus te wijzen. De Sabbat daarentegen werd reeds met de schepping gegeven, nog voordat de mens gezondigd had. De Sabbat was dus reeds aan de mens geschonken voordat de mens een naar Christus verwijzende ceremoniële wet nodig had.

37 De kleine horen  2. Maar de Sabbat als zodanig is toch niets meer dan een ceremonie?  hielden de Lutherse theologen vol.  Nee, was het antwoord. De sabbat behoort tot het hart van de Tien Geboden en deze wet is, zoals Luther zelf toegeeft, een morele wet. Het houden van de Sabbat is daarom een morele kwestie.

38 De kleine horen  3. Maar heeft Jezus de Sabbat dan niet aan het kruis afgeschaft?  Nee, luidde ook hier het antwoord. Jezus zelf zegt in Matteüs 5:17- 18: “Meent niet dat Ik gekomen ben om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar Ik zeg u: eer de hemel en de aarde vergaat zal er niet één jot of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.” En meteen daarop volgend waarschuwde Hij: “Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen.”

39 De kleine horen  4. Maar hebben de apostelen dan niet bewezen dat het vieren van de sabbat niet langer noodzakelijk was?  Nee, Paulus beweert in Romeinen 3:31 dat wij door het geloof de wet niet buiten werking stellen, maar veeleer bevestigen. En Jakobus leert ons in zijn brief, dat we schuldig zijn “geworden aan alle (geboden) als wij op één punt struikelen” (Jakobus 2:10-12)

40 De kleine horen  5. Waar komt zondagsviering dan vandaan?  vroegen de Lutheranen.  Het antwoord van Fischer en Glait vinden we in Daniël 7:25. Zij vertelden hun ondervragers dat de ‘kleine horen’ Gods wet zou veranderen.  Precies datgene wat wij hier hebben bestudeerd

41 De kleine horen  Christus vroeg Zijn tijdgenoten:  “Waarom overtreedt ook gij ter wille van uw overlevering (zelfs) het gebod Gods?” Matteüs 15:3 Jezus had het over een van de 10 geboden zie v. 4  Tot zijn volgelingen zegt Hij:  “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren.” Johannes 14:15


Download ppt "DE KLEINE HOREN Daniel 7. Daniel verteld 7:1In het eerste jaar van Belsassar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten die hem op zijn legerstede."

Verwante presentaties


Ads door Google