De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wmo 2015: Wet langdurige zorg; waar moet je op letten bij het werken met de Wmo? Wim Peters, Stimulansz.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wmo 2015: Wet langdurige zorg; waar moet je op letten bij het werken met de Wmo? Wim Peters, Stimulansz."— Transcript van de presentatie:

1 Wmo 2015: Wet langdurige zorg; waar moet je op letten bij het werken met de Wmo? Wim Peters, Stimulansz.

2 Wmo 2015 Waarom van Wmo 2007 naar Wmo 2015? 1.Overgang begeleiding van AWBZ naar Wmo; 2.Bezuinigingen doorvoeren; 3.Resultaten kanteling in de Wmo een plek geven.

3 Wmo 2007 kende een compensatieplicht; Wmo 2015 kent de plicht een maatwerkvoorziening toe te kennen. In feite is een maatwerkvoorziening niets anders dan compenseren op punten waar iemand niet zelf in staat is zijn of haar probleem op te lossen. In feite is hier geen verschil. Verschillen Wmo 2007 en Wmo 2015 (1)

4 In artikel 4 Wmo 2007 was opgesomd op welke terreinen je moest compenseren De Wmo 2015 kent een dergelijke opsomming niet. Maar NERGENS in de Wmo 2015 staat het verstrekken van iets uitgesloten. Daarom is de Wmo 2015 eerder ruimer dan enger in vergelijking met de Wmo 2007. Verschillen Wmo 2007 en Wmo 2015 (2)

5 Hulp bij het huishouden is in veel gemeenten veranderd: 1.Gemeenten zijn met HH1 gestopt en verwijzen naar een algemene voorziening; 2.Gemeenten vinden dat HH een algemeen gebruikelijke voorziening is, bijvoorbeeld voor de eerste 3 uur; 3.Gemeenten gaan HH resultaatgericht indiceren. Hulp bij het huishouden 1.

6 Oplossingen 1 en 2 zijn volgens mij niet mogelijk: HH is niet algemeen gebruikelijk (begripsomschrijving jurisprudentie); Gemeente mag geen onderzoek doen naar inkomen en vermogen; Alleen gebruikelijke zorg is afdwingbaar, mantelzorg is NIET afdwingbaar. Hulp bij het huishouden 2

7 Resultaatgerichte indicatiestelling is nuttig, bespaart geld en heeft toekomst. Moet alleen wel goed opgezet zijn: Iedere Cliënt moet helder en duidelijk weten wat is toegekend; Thuiszorginstellingen moet niet ter invulling toch weer teruggrijpen op uren. Hulp bij het huishouden 3

8 Het persoonsgebonden budget: Onder de Wmo 2007 was het pgb een recht. Onder de Wmo 2015 moet een cliënt: In staat zijn een pgb te overzien; Gemotiveerd aangeven dat hij een pgb wenst; Gegarandeerd moet zijn dat wat met het pgb gebeurt veilig, doeltreffend en cliëntgericht is. Onder de Wmo 2015 is het pgb een trekkingsrecht. Verschillen Wmo 2007 en Wmo 2015 (3)

9 Er zijn nu meer afwijzingsgronden dan ooit: Het pgb moet bijdragen iemand meer eigen regie te geven. Is dat onmogelijk (obv de handicap) of is daar geen sprake van dan heeft het pgb geen basis meer. Pgb (1)

10 Trekkingsrecht: Een maatregel om fraude tegen te gaan; Ook om lasten burger te verminderen; De grote bron van ellende naast HH. Pgb (2)

11 Onder de AWBZ was het pgb jarenlang kritiekloos toegekend. Veel pgb’s dienden daarom niet de eigen regie. Het was beter geweest voor de invoering van het trekkingsrecht eerst al die situaties te beëindigen. Dan was de operatie aanzienlijk kleiner geweest! Pgb (3)

12 Wmo 2007 en 2015 hebben zelfde systematiek eigen bijdragen. Nieuw: bij woningaanpassingen kinderen nu wel een eigen bijdrage mogelijk. Onder Wmo 2015 mag ook voor ALGEMENE VOORZIENINGEN een eigen bijdrage worden gevraagd, buiten cumulatie-beveiliging. Verschillen Wmo 2007 en Wmo 2015 (4)

13 Procedure: In Wmo 2007 was procedureel niets afwijkends van de Awb geregeld; afwijkende was ingevoerd bij kanteling! De Wmo 2015 codificeert de werkwijze van de kanteling: eerst melding, dan onderzoek, met een verslag (6 weken) dan aanvraag en beschikking (2 weken). Wijkt af van Awb. Verschillen Wmo 2007 en Wmo 2015 (5)

14 Na een melding komt er een onderzoek (in kanteling-terminologie: (keukentafel)gesprek), waarvan de Wmo precies voorschrijft wat er tijdens dat onderzoek onderzocht moet worden; Procedure aanmelding 1.

15 1.behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren; 2.Mogelijkheden eigen kracht of hulp; 3.Mogelijkheden mantelzorg of andere personen sociaal netwerk; 4.Behoeften maatregelen ondersteuning mantelzorg; 5.Mogelijkheden algemene voorzieningen of verrichten maatschappelijk nuttige activiteiten; 6.Mogelijkheden samenwerking zorgverzekeraars. Procedure aanmelding 2.

16 Nieuw is het persoonlijk plan: heeft cliënt 7 dagen de tijd voor. Inhoud: zie vorige sheet. Nieuw is de cliëntondersteuner, die valt onder de Wmo; ook de Wlz kent cliëntondersteuning, maar die start pas als een cliënt een Wlz- indicatie heeft. Iemand helpen bij de aanvraag van een Wlz-indicatie valt dus onder de Wmo- cliëntondersteuner. Procedure aanmelding 3

17 Melding, onderzoek, verslag: 6 weken; Aanvraag, beschikking: 2 weken. Sanctie op het niet doen binnen 6 weken van onderzoek: er mag direct aanvraag worden gedaan (afhandeling binnen 2 weken!). Termijnen

18 College kan een maatwerkvoorziening weigeren: 1.Als iemand aanspraak heeft op de Wlz; 2.Als college vermoedt dat iemand aanspraak heeft op de Wlz maar cliënt weigert mee te werken aan een aanvraag Wlz. Scheiding Wmo en Wlz

19 Wet langdurige zorg opvolger AWBZ; In Wlz alleen nog maar de “functie” opname; 2015 is voor de Wlz een overgangsjaar; Wlz kent 5 smaken om te verzilveren; Psychiatrie tijdelijk geregeld in Wlz. Wet langdurige zorg

20 Wanneer komt je voor de Wlz in aanmerking? 1.Als je aangewezen bent voor 24 uurs toezicht; 2.Als je aangewezen bent op zorg in de directe nabijheid. (zijn ook de criteria die de AWBZ kende – ééntje) Wet langdurige zorg 2

21 Wat biedt de Wlz? Verblijf met tenminste: Verstrekken van eten en drinken; Schoonhouden van de woonruimte; Voor meerdere verzekerden te (her)gebruiken roerende voorzieningen. Persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging; Wet langdurige zorg 3

22 Wat biedt de Wlz? Behandeling (geneeskundige zorg, gedragswetenschapopelijk, paramedisch) De zaken die tot nu toe geregeld waren in het Besluit zorgaanspraken AWBZ. + vervoer; + logeeropvang. Wet langdurige zorg 4

23 Ook echtgenoot/echtgenote van Wlz- geïndiceerde heeft het recht mee opgenomen te worden. Weinig gebruikt omdat dit weinig aantrekkelijk is. Gemiste kansen markt! Wet langdruige zorg 5

24 Smaken van de Wlz: 1.Natura; 2.Integraal of volledig pakket thuis; 3.Modulair pakket thuis; 4.Persoonsgebonden budget; 5.Combinatie 4 en 5. Wet langdrutieg zorg 6

25 Grondslagen Wlz: 1.Somatische stoornis; 2.Psychogeriatrische stoornis; 3.Verstandelijke handicap; 4.Lichamelijke handicap; 5.Zintuiglijke handicap. Niet psychiatrie. Wet langdurige zorg 7

26 Psychiatrie: Eerste drie jaar Zvw; Na drie jaar voor 3 jaar: Wlz; Elke keer na 3 jaar met 3 jaar verlengbaar. Maar: onderbreking van meer dan 90 dagen betekent: opnieuw start in Zvw! Wet langdurige zorg 8

27 CIZ stelt op aanvraag indicatie. Moet altijd de verzekerde in persoon zien. Moet rekening houden met gebruikelijke zorg en algemeen gebruikelijke voorzieningen. DUS NIET MET MANTELZORG !!! Besluit binnen 6 weken te nemen! Wet langdurige zorg 9

28 Naar Zvw: Persoonlijke verzorging; Terminale zorg. Persoonlijke verzorging naar Wmo: persoonlijke verzorging met nadruk op aspect begeleiding. Zorgverzekeringswet

29 Naar gemeenten: doventolk (landelijk) In subsidieregelingen Wlz: Adl-units (Fokus) Kleine woonvormen (Thomas-huizen bv.) Logeeropvang in Wlz. Overig

30 VRAGEN ???


Download ppt "Wmo 2015: Wet langdurige zorg; waar moet je op letten bij het werken met de Wmo? Wim Peters, Stimulansz."

Verwante presentaties


Ads door Google