De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 Vóór de vondst van de Dode Zee rollen was de Leningrad-codex het oudste nog bestaande com- plete handschrift van de masore- tische tekst van de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 Vóór de vondst van de Dode Zee rollen was de Leningrad-codex het oudste nog bestaande com- plete handschrift van de masore- tische tekst van de."— Transcript van de presentatie:

1

2 2

3

4

5 Vóór de vondst van de Dode Zee rollen was de Leningrad-codex het oudste nog bestaande com- plete handschrift van de masore- tische tekst van de Tenach, uit het jaar 1008 na Chr.

6 Met de c.a. 1000 jaar oudere Dode Zee rollen kunnen we vergelijken of de kopiisten goed werk hebben geleverd. En wat blijkt? De tekst is nagenoeg gelijk gebleven. Jesjoea las dus dezelfde teksten als wij in het Hebreeuws.

7 2 Tim.2:15 “Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.” (SV) 2 Tim.2:15 “Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.” (SV) Zonder kennis van Tenach is het Brit Chadasja niet goed te begrijpen. ‘We hebben de kennis van het Hebreeuws nodig om de hele Bijbel goed te begrijpen. Zonder kennis van Tenach is het Brit Chadasja niet goed te begrijpen. ‘We hebben de kennis van het Hebreeuws nodig om de hele Bijbel goed te begrijpen. Spr.3:6 “Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht (jasjar) maken. Spr.11:5 De gerechtigheid van de rechtschapene effent (jasjar) zijn weg,maar de goddeloze komt door zijn goddeloosheid ten val. De LXX gebruikt het woord ‘orthotomounta’ waar jasjar’ gebruikt wordt 1. De Hebreeuws grondtekst is het meest betrouwbaar

8 Pasa graphe pas: (ge)heel, alle graphe: geschrift Pasa graphe pas: (ge)heel, alle graphe: geschrift Context: Graphe Hebreeuwse Tenach Context: Graphe Hebreeuwse Tenach “Alle Schriftwoord is van God doorademd en nuttig tot onderrichting, tot weerlegging, tot verbetering, tot de opvoeding in gerechtigheid, opdat de mens van God volkomen zal zijn, voor alle goed werk volledig toegerust. 2 Tim.3:16,17 “Alle Schriftwoord is van God doorademd en nuttig tot onderrichting, tot weerlegging, tot verbetering, tot de opvoeding in gerechtigheid, opdat de mens van God volkomen zal zijn, voor alle goed werk volledig toegerust. 2 Tim.3:16,17

9 Luc.22:20 “Deze drinkbeker is het nieuwe testament” (SV) “Een testament is een Grieks juridisch document dat de rechtmatige rechten definiëert van alle betrokkenen.” (Lost in Translation, p.35) “Een testament is een Grieks juridisch document dat de rechtmatige rechten definiëert van alle betrokkenen.” (Lost in Translation, p.35) Wettelijk verklaart een nieuw testament het voorgaande nietig. Grieks denken!

10 Het Hebreeuwse verbond (berit) definieert een voortdurende relatie zonder einde. Het gaat om een organisch proces van groei. (Lost in Translation, p.35) Het Hebreeuwse woord chadasj duidt op fris, vernieuwd. In dit leerproces vernieuwt God steeds zijn verbond.

11 Dr. Robert Lindsey (1917-1995), stichtte samen met David Flusser de ‘Jerusalem School op Synoptic Research’. Hij schrijft: "Passages in de evangeliën zijn onduidelijk geworden en zijn gemakkelijk verkeerd begrepen, of de betekenis wordt volledig gemist, omdat de interpretatie is gescheiden van een goed begrip van de Hebreeuwse taalkundige en culturele wortels. " Recent onderzoek door wetenschappers van de Jerusalem school heeft aangetoond dat inderdaad een Hebreeuwse achterliggende tekst bestaan moet hebben van bijna de helft van de B'rit Chadasha (Nieuwe Testament ten minste de eerste drie evangeliën en waarschijnlijk ook, de eerste helft van het boek Handelingen ) Dr. Robert Lindsey (1917-1995), stichtte samen met David Flusser de ‘Jerusalem School op Synoptic Research’. Hij schrijft: "Passages in de evangeliën zijn onduidelijk geworden en zijn gemakkelijk verkeerd begrepen, of de betekenis wordt volledig gemist, omdat de interpretatie is gescheiden van een goed begrip van de Hebreeuwse taalkundige en culturele wortels. " Recent onderzoek door wetenschappers van de Jerusalem school heeft aangetoond dat inderdaad een Hebreeuwse achterliggende tekst bestaan moet hebben van bijna de helft van de B'rit Chadasha (Nieuwe Testament ten minste de eerste drie evangeliën en waarschijnlijk ook, de eerste helft van het boek Handelingen )

12 Meestal vertaald met God de Almachtige Meestal vertaald met God de Almachtige

13 God die voedt en zorgt voor zijn kinderen in een relatie zoals een moeder haar baby verzorgt

14 1 Sam.24:4 “Daar was een spelonk waar Saul binnenging om zich af te zonderen” (NBG) Hebreeuwse uitdrukking ontlasten behoefte doen poepen Hebreeuwse uitdrukking ontlasten behoefte doen poepen

15

16

17 4.b. Hebr. is de taal die apart gezet is voor Gods onderwijs in Tenach en is daardoor heilig. 4.c. Vertalingen in allerlei talen kunnen veel van Gods onderwijs overbrengen, maar lopen het risico belangrijke aspecten te missen. 4.a. Hebr. is de taal van de Bijbel Tenach: Hebreeuws Aramees: Ezra 4:8 - 6:18 en 7:12-26 en Daniël 3:4b - 7:28 Brit Chadasja: Grieks vanuit Hebreeuws Aramees denken Tenach: Hebreeuws Aramees: Ezra 4:8 - 6:18 en 7:12-26 en Daniël 3:4b - 7:28 Brit Chadasja: Grieks vanuit Hebreeuws Aramees denken

18 Hebreeuws is als enige taal zowel fonetisch als pictografisch van aard Hebreeuws representeert zowel woorden als concepten

19 Yaïr Strijker leert: “Iedere verta- ling is een verschraling”. Luther zei: “Daarom is er gezegd dat het Hebreeuws uit de bron drinkt, het Grieks uit de stroom die daaruit voortvloeit en het Latijn uit een stroomafwaartse poel." Er bestaat niet zoiets als een letterlijke vertaling. Alle vertalingen zijn in feite commen- taren op de originele tekst. Yaïr Strijker leert: “Iedere verta- ling is een verschraling”. Luther zei: “Daarom is er gezegd dat het Hebreeuws uit de bron drinkt, het Grieks uit de stroom die daaruit voortvloeit en het Latijn uit een stroomafwaartse poel." Er bestaat niet zoiets als een letterlijke vertaling. Alle vertalingen zijn in feite commen- taren op de originele tekst.

20 Gen.1:1 “In den beginne schiep God de hemel en de aarde.” God schiep de alef en de tav en alle letters er tussen in. Dus hij schiep het alef beet, het Hebreeuws. God schiep de alef en de tav en alle letters er tussen in. Dus hij schiep het alef beet, het Hebreeuws.

21 Lucas 4:16 “Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Hand.26:14“en toen wij allen ter aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij spreken in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan. 15 En ik zeide: Wie zijt Gij, Here? En de Here zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt.

22 Hand.21:40, 22:1 “En toen hij dit toegestaan had, wenkte Paulus, boven aan de trappen staande, het volk met zijn hand; en toen het geheel stil geworden was, sprak hij hen in de Hebreeuwse taal toe en zeide: Mannen broeders en vaders, luistert naar hetgeen ik thans ter verdediging tot u ga zeggen.” Hand.21:40, 22:1 “En toen hij dit toegestaan had, wenkte Paulus, boven aan de trappen staande, het volk met zijn hand; en toen het geheel stil geworden was, sprak hij hen in de Hebreeuwse taal toe en zeide: Mannen broeders en vaders, luistert naar hetgeen ik thans ter verdediging tot u ga zeggen.” Hand.22:2 “Toen zij nu hoorden, dat hij hen in de Hebreeuwse taal toesprak, hielden zij zich te meer stil. Hand.22:2 “Toen zij nu hoorden, dat hij hen in de Hebreeuwse taal toesprak, hielden zij zich te meer stil.

23 Matth.6:22 “De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn” LETTERLIJK “de lamp van het lichaam is het oog, als dan is het oog van u goed, zal geheel het lichaam van u verlicht zijn.” LETTERLIJK “de lamp van het lichaam is het oog, als dan is het oog van u goed, zal geheel het lichaam van u verlicht zijn.” Bbvt Nye ajin tov oog goed vrijgevig Bbvt Nye ajin tov oog goed vrijgevig

24 Matth.11:12 “Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen.”(NBG) “En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelve met geweld.”(SV) Matth.11:12 “Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen.”(NBG) “En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelve met geweld.”(SV)

25 Joh.19:30 “Het is volbracht” (15.00 uur)

26 Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge (2x) Heer ons hart is vol lof. Wij verhogen uw naam. Wees verheven, o Heer mijn God, Hosanna in de hoge. Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge (2x) Heer ons hart is vol lof. Wij verhogen uw naam. Wees verheven, o Heer mijn God, Hosanna in de hoge.

27 Openb.4:6 “En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. En midden in de troon en rondom de troon waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren. 7 En het eerste dier was een LEEUW gelijk, en het tweede dier een RUND gelijk, en het derde dier had een gelaat als van een MENS, en het vierde dier was een vliegende arend AREND gelijk.”

28

29 De teksten staan altijd zowel in het Hebreeuws (getranslitereerd) en in het Nederlands. Bij langere liederen wordt vooral het refrein in het Hebreeuws gezongen. De teksten staan altijd zowel in het Hebreeuws (getranslitereerd) en in het Nederlands. Bij langere liederen wordt vooral het refrein in het Hebreeuws gezongen.

30 Bij het lezen van Torah wordt de lezer gevraagd één regel in het Hebreeuws te lezen

31

32

33

34 Pred.12:13 “Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.” Pred.12:13 “Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.”


Download ppt "2 Vóór de vondst van de Dode Zee rollen was de Leningrad-codex het oudste nog bestaande com- plete handschrift van de masore- tische tekst van de."

Verwante presentaties


Ads door Google