De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Willibrordus Ruurlo Schoolplan 2015 - 2019.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Willibrordus Ruurlo Schoolplan 2015 - 2019."— Transcript van de presentatie:

1 Willibrordus Ruurlo Schoolplan

2 Expeditie Daltonschool i.o. Willibrordus
PR teamleren DALTON certificering Rapportage, implementatie SCOL en kleuter-LLV Kerndoelen en leerlijnen O U van missie, kernwaarden en visie Persoonlijke groei en zelfvertrouwen Gebruik Esis

3 Missie en visie Samen leren, samen spelen en samenwerken!

4 Kernwaarden Persoonlijke aandacht en betrokkenheid
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Veiligheid en vertrouwen Samenwerken Goed contact met ouders/verzorgers

5 Kernwaarden Dalton Zelfstandigheid Samenwerking Effectiviteit
Reflectie Borging Verantwoordelijkheid/vrijheid

6 Sterk Zelfstandigheid, betrokkenheid en samenwerking leerlingen Rust in de school Klasoverstijgende activiteiten Opleiden in de school sterk neergezet Fijne werksfeer Startend Daltonconcept, eenduidigheid hierover bij iedereen. Mooi, nieuw gebouw ruimte om het gebouw heen Samenwerking partijen directe omgeving (o.a. Avonturijn, ouderen) Tevredenheid ouders en leerlingen over leerkrachten, onderwijs en begeleiding. Goede tussen- en eindopbrengsten. Aandachtspunten Missie en visie conform de Dalton werkwijze (+ uitspreken verwachtingen) Professionaliteit organisatie (reflectie, communicatie aan en uitspreken naar elkaar) en werkdrukbelasting (MTO) Inrichting school/lokaal conform visie Doelgericht aanbod (werken met doelen) Effectieve en doelgerichte, interactieve instructies Verantwoordelijkheid leerlingen, loslaten leerkrachten (ook reflectie door kinderen) Samenwerking MR en zichtbaarheid , rolverdeling MR/OR (OTO) Informatievoorziening naar ouders over ontwikkeling leerlingen en algemene informatie (OTO) Aandacht voor gedrag/pesten (OTO) Aandacht voor talent (OTO) Leerzaamheid extra activiteiten/spreekbeurten etc. (LTO) Gemotiveerd zijn voor school (LTO) Relatief lage NPS (ouders en medewerkers) Leerlingverloop afgelopen vier jaar -23% Gebruik Esis Kleuterobservatiesysteem Eenduidigheid in rapportage Kansen School in directe omgeving profileert zich met een ander onderwijsconcept. Onderwijsontwikkelingen waarbij 21st century skills een belangrijke rol spelen. Betrokkenheid ouders --- aanvullen bij opzet 4-jarenplan Vanuit populatie ouders/leerlingen --- aanvullen bij opzet 4-jarenplan Sociaal maatschappelijk ---- aanvullen bij opzet 4-jarenplan Technologisch, digitaal ---- aanvullen bij opzet 4-jarenplan Culturele ontwikkeling vanuit gemeente (kunstwijs) geeft mogelijkheden tot dagarrangementen Bedreigingen Grote basisschool in directe omgeving. Dalend leerlingverloop, krimp Van bedreigingen zijn natuurlijk altijd kansen te maken. Wat is een kans? Wat is een bedreiging?

7 Strategische keuzes De leeropbrengsten zijn goed en de school kan de komende jaren de in gang gezette ontwikkelingen uitbouwen. Dat doen we door: Herijken missie/visie, kernwaarden, uitdragen missie/visie naar ‘buitenwereld’ Verdere implementatie van Dalton Doelgericht aanbod Verantwoordelijkheid leerlingen voor leerproces en reflectie Effectieve instructies Eenduidigheid in rapportage Doelgericht observeren en registreren in onderbouw SCOL Met elkaar te werken aan een cultuur van open communicatie en teamleren Aandacht te besteden aan samenwerking ouders (informatievoorziening). Aandacht te besteden aan samenwerking met OR en MR De samenwerking met Avonturijn en Kunstwijs en Beweegwijs verder uit te bouwen. Vanuit de SWOT zijn er nog meer keuzes te maken voor het jaarplan. Dit bespreken we met elkaar op 16 juni.

8 Verbindend leiderschap
Wat willen we bereiken - financieel? Financieel vitaal Verhoging marktaandeel Wat is onze uiteindelijke bedoeling met ons onderwijs? Bovengemiddelde onderwijsresultaten persoonlijke ontwikkeling Hoe ziet ons onderwijs eruit om de uiteindelijke bedoeling te bereiken? Resultaat en doelgericht Gericht op aanleren van zelfsturend vermogen Gericht op aanleren van respectvol gedrag - Kanjer Ondersteunende systemen, processen, omgevingsfactoren Eenduidige registratie/rapportage Optimale inzet Esis Dalton-voorwaarden Teamleren SCOL Is dit genoeg voor het komende jaar? HGW en analyseren toetsgegevens, planmatigheid zorg, pedagogisch klimaat (en wellicht andere specifieke schoolitems) staan hier niet genoemd. Ook talent en omgaan met gedragsproblematiek staan nog niet genoemd. We doen dit samen met? Ouders (goede externe communicatie) Samenwerking Avonturijn en Beweegwijs en Kunstwijs Optimale samenwerking MR/OR Samenwerking collegascholen SKBG Wat hebben de medewerkers hiervoor zelf nodig? Wat moeten we kunnen, kennen? Data gestuurd, visionair en systeemleiderschap Goede kennis van instructievaardigheden Kennis van doelen en leerlijnen Professionaliteit

9 Verhoging marktaandeel
Financieel vitaal Verhoging marktaandeel De werkelijke uitgaven 2014/15 en 2015/16 (materieel en personeel) zijn – relatief gezien - conform de begroting. Het marktaandeel per 1 oktober 2015 is 3,6% Het marktaandeel per 1 oktober 2016 is 4,1% Monitoring financiën Het behalen van de doelen in de lagen van de strategische kaart en het uitvoeren van de beschreven acties.

10 Bovengemiddelde leerresultaten
Eindopbrengsten >= landelijk gemiddelde Specifiek 2016 Tussenopbrengsten >= landelijk gemiddelde (voor specifieke doelstellingen verwijzen we naar het document ‘doelstellingen leerrendement’) Passend bij de persoonlijke mogelijkheden van iedere leerling Het behalen van de doelen in de laag onderwijs van de strategische kaart en het uitvoeren van de beschreven acties. PDCA resultaten, IB alert, resultaten delen, doelen en plannen formuleren en delen, deelmomenten op jaarplanning

11 Persoonlijke ontwikkeling
Kinderen op de Daltonschool Willibrordus hebben geleerd om: Zelfstandig aan het werk te zijn (ook spel), zelfstandigheid te tonen in conflictsituaties. Samen te spelen en te werken, tijdens zelfstandige (ver)werkmomenten en tijdens instructies. Te reflecteren op eigen gedrag, eigen werk Doelgericht te handelen, keuzes te maken Zelfsturend te leren, d.w.z. verantwoordelijk, zelfstandig, samenwerkend, reflecterend Zich respectvol te gedragen tijdens spelen en werken Het behalen van de doelen in de laag onderwijs van de strategische kaart en het uitvoeren van de beschreven acties. Dalton en Kanjertraining

12 Resultaat- en doelgericht
Instructies worden gegeven op 3 niveaus. Instructies zijn altijd gebaseerd op het lesdoel en op de beginsituatie. Instructies zijn gebaseerd op effectieve instructiemodellen waarin start van de les, presentatie, begeleide inoefening, zelfstandige verwerking en verlengde instructie, afsluiting wezenlijke elementen zijn. Feedback wordt zoveel mogelijk gegeven tijdens de les, gericht op lesdoel(en). Kinderen worden betrokken in het stellen van eigen doelen. Kinderen worden betrokken in het verzorgen van hun eigen feedback (nakijken). Er wordt met kinderen gereflecteerd op eigen handelen. Esis optimaliseren olv IB Werken aan instructievaardigheden leerkrachten Dalton ontwikkelingslijnen concretiseren

13 Het onderwijs is gericht op het aanleren van zelfsturend vermogen
De school volgt ontwikkelingslijnen op gebied van zelfstandigheid, samenwerken en reflectie De leerlingen hebben gelegenheid om zelfstandig te werken De school heeft een weektaak (zelfde vormgeving) voor leerlingen van groep 1 tot en met 8 waaraan leerlingen zelfstandig kunnen werken. Leerdoelen zijn vermeld op de taak Er is een instructierooster zodat iedere leerling kan zien wanneer hij/zij instructie heeft, de instructietijden staan vermeld op de weektaak. Periodetaken worden verbonden aan de weektaak. In iedere groep staat de dagplanning op het bord. Er is een gezamenlijke doorgaande lijn wat betreft keuzewerk en kieskast. Toewerken naar het behalen van het Dalton-certificaat

14 Het onderwijs is gericht op het aanleren van respectvol gedrag
in iedere groep wordt gewerkt met de lessen van de Kanjertraining de gedachten van de kanjertraining worden uitgedragen en consequent toegepast door alle medewerkers in schoolde lessen van de Kanjertraining worden afgestemd op de resultaten van de SCOL resultaten van de SCOL worden gerapporteerd aan ouders en besproken met de leerlingen Implementeren van SCOL, analyse van info en doelgericht kanjertraining inzetten Dit kenbaar maken aan ouders dmv rapport

15 Optimaal gebruik Esis De school zorgt voor een gebruik Esis volgens SKBG-richtlijnen: Opbouw van het dossierblad Benoemen en gebruik zorgniveaus Benoemen en gebruik hulptabellen Benoemen en gebruik uitstroomniveaus Benoemen en gebruik incidenten Benoemen en gebruik diagnoses De school zorgt voor een eenduidige wijze van benoemen en gebruik registraties. Olv IB alle teamleden Esis inrichten en bijhouden

16 Eenduidige registratie en rapportage
In de kleutergroep wordt een aansluitend observatiesysteem gehanteerd SCOL wordt in iedere groep gebruikt Gegevens van SCOL zijn opgenomen in het rapport Daltonontwikkelingslijnen staan op het rapport Rapporten worden qua lay-out aangepast aan de huisstijl Over de berekeningswijze van cijfers zijn eenduidige afspraken Op termijn wordt onderzocht of de overstap naar een portfolio wenselijk is Rapport aanpassen; logo, SCOL en Dalton ontwikkelingslijnen

17 Dalton: ruimte en structuur
De schoolruimte en klassenruimtes zijn ingericht met eenzelfde vormgeving en inhoud wat betreft bordjes, (plan)kaartjes, ……. Er is een gezamenlijke doorgaande lijn wat betreft omgaan met blokgebruik leerlingen. Kernafspraken in doorgaande lijnen (zie laag ‘onderwijs’) worden systematisch en digitaal vastgelegd. Onderdeel Daltonopleiding

18 Dalton: visie en doorgaande ontwikkelingslijnen
De school heeft een eigen (onderwijs)visie gericht op Dalton, kernwaarden zijn hieraan gerelateerd. De kernwaarde zelfstandigheid wordt verder ontwikkeld en geïmplementeerd. De kernwaarde reflectie wordt verder ontwikkeld en geïmplementeerd. De kernwaarde samenwerking wordt verder ontwikkeld en geïmplementeerd. Missie/visie herijken Dalton ontw. Lijnen uitwerken, toepassen en in rapportage verwerken

19 Teamleren Tijd inplannen voor overleg en teamleren en teamontwikkeling
In onze school: staat de verbetering van het leren van de leerlingen en van hun resultaten in het middelpunt van het doen en denken van de leraren. onderzoeken de leraren op systematische wijze de effecten van hun handelen op het leren en op de resultaten van de leerlingen. bevragen leraren elkaar systematisch en kritisch op hun doen en laten in de klas. wordt er systematisch tijd ingeruimd om met elkaar samen te werken en van elkaar te leren. bespreken de leraren openlijk hun verschillen in opvattingen. participeren de leraren in de besluitvorming over essentiële zaken. maken we gebruik van de specifieke kennis en kwaliteiten van onze leerkrachten. Tijd inplannen voor overleg en teamleren en teamontwikkeling

20 Ouders (goede communicatie)
De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met klachten. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, enzovoort). Ouders betrekken bij missie/visie discussie, eindtoets Ouderportal

21 Samenwerking MR/OR De MR werkt planmatig en laat het adviesrecht en instemmingsrecht tot uiting komen. De MR communiceert na iedere vergadering (schriftelijk, digitaal) naar ouders. De MR presenteert minimaal 1x per jaar haar werk/plannen aan ouders. De OR communiceert na iedere vergadering (schriftelijk, digitaal) naar ouders. De OR presenteert minimaal 1x per jaar haar werk/plannen aan ouders. Er is duidelijkheid bij alle partijen over taak en rollen MR/OR Organisatie ouderdiscussiekring ism MR Naam OR wordt AC (activiteiten commissie), rollen helder

22 Samenwerking Avonturijn, Beweegwijs en Kunstwijs

23 Goede kennis van instructie vaardigheden
De leerkrachten: Beheersen de stappen binnen het interactieve gedifferentieerde directe instructiemodel. Gezamenlijke start van de les (voorkennis ophalen, focus op doel van de les) Presentatie (instructie) al dan niet met modeling Begeleid inoefenen Zelfstandige verwerking Verlengde instructie Evaluatie en afsluiting Feedback is een wezenlijk onderdeel van de les. Weten hoe ze binnen het directe instructiemodel de strategie modelen kunnen toepassen. kunnen interactieve werkvormen inzetten ter verhoging van de betrokkenheid van de kinderen Beheersen de coöperatieve werkvormen Gezamenlijk teammoment inplannen voor inventariseren instructievaardigheden en organiseren elkaar ondersteunen

24 Kennis leerlijnen, doelen
De leerkrachten: Hebben zicht op leerlijnen rekenen en taal. Zijn in staat om iedere les de actuele beginsituatie in te schatten. Teammoment inplannen voor inventarisatie zicht op leerlijnen en opzetten teamleren

25 Professionele vaardigheden
Iedere medewerker: Spreekt elkaar aan en spreekt zaken naar elkaar uit. Communiceert klantvriendelijk (zowel verbaal als non-verbaal) Kan een luisterende houding aannemen en heeft de houding om de ander eerst te begrijpen voordat hij/zij met de ‘eigen waarheid’ komt. Handelt vanuit de gezamenlijke schoolDaltonvisie. Beheerst de (digitale) vaardigheden die nodig zijn voor werken met Esis. Komt de afspraken na die gezamenlijk gemaakt zijn. heeft de Kanjertraining gevolgd en is daarvoor gecertificeerd. Communicatie blijft in navolging van training punt van aandacht

26 Datagestuurd, visionair en systeemleiderschap
Zeven leiderschapscompetenties vanuit het systeemleren: Luisteren en ruimte creëren Aandacht schenken aan mentale modellen Verbinding maken met het grotere geheel, vanuit missie en visie en de bedoeling die je hebt als school Creëren van situaties waarbij teamleden van en met elkaar leren Intenties omzetten naar doelen en acties Stimuleren en ondersteunen van experimenten Het plek geven van leren en innovaties in grotere systemen Ontwikkelen/vormgeven van proces en productgerichte data en daar voorbeeldrollen in kunnen vervullen naar leerkrachten. Focus houden op dat wat er toe doet! Verbinding tot stand laten komen met externen (o.a. ouders) Training opbrengstgericht leiderschap (Jan Jutten) Inhalen?

27 Meerjarenoverzicht op hoofdlijnen
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Aanleren zelfsturend vermogen, Dalton, teamleren Optimale inzet Esis, SCOL en eenduidige rapportage/registratie Eenduidige rapportage, implementatie nieuw rapport Resultaat/doelgericht onderwijs en goede kennis instructievaardigheden Resultaat/doelgericht en kennis van doelen en leerlijnen Resultaat/doelgericht Goede samenwerking met OR/MR Goede samenwerking, communicatie met ouders Gericht op aanleren respectvol gedrag, Kanjer Professionaliteit, voorbereiding op visievorming Professionaliteit, nieuwe visie Professionaliteit, handelen vanuit nieuwe visie Samenwerking Avonturijn, beweegwijs, kunstwijs Datagericht, visionair en systeemleiderschap


Download ppt "Willibrordus Ruurlo Schoolplan 2015 - 2019."

Verwante presentaties


Ads door Google