De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een zaak van iedereen, een taak voor iedereen! GOK³- I 2008 -2011 Informatieronde voor doorstartende GOK – scholen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een zaak van iedereen, een taak voor iedereen! GOK³- I 2008 -2011 Informatieronde voor doorstartende GOK – scholen."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Een zaak van iedereen, een taak voor iedereen! GOK³- I 2008 -2011 Informatieronde voor doorstartende GOK – scholen

4 EEN LES VAN DE GANZEN AUTEUR ONBEKEND

5 Heb je je ooit afgevraagd waarom ganzen in een V - formatie vliegen?

6 Elke vogel die met zijn vleugels wappert, zorgt voor een opwaartse kracht voor de vogel die volgt. In een V - formatie krijgt de hele groep tenminste 71% meer vliegbereik dan wanneer elke vogel alleen zou vliegen.

7 …en voegt zich snel weer in de formatie. Wanneer een gans buiten de formatie raakt voelt hij plotseling de moeizame vooruitgang en de weerstand van het alleen vliegen…

8 …kunnen mensen die een gezamenlijke richting en gemeenschapszin delen sneller en gemakkelijker komen waar ze willen zijn dan zij die het alleen proberen te doen. Net zoals ganzen…

9 Als een gans vermoeid raakt roteert hij terug in de formatie en een andere gans vliegt dan voorop. Als mensen net zoveel verstand hadden als de ganzen, zouden zij beseffen dat hun succes uiteindelijk afhangt van het samenwerken als team, om de beurt de moeilijke taken verrichten en het leiderschap delen. Als een gans vermoeid raakt roteert hij terug in de formatie en een andere gans vliegt dan voorop. Als mensen net zoveel verstand hadden als de ganzen, zouden zij beseffen dat hun succes uiteindelijk afhangt van het samenwerken als team, om de beurt de moeilijke taken verrichten en het leiderschap delen.

10 Ganzen achter in de formatie gakken om de anderen voor hen aan te moedigen sneller te gaan. Het is belangrijk dat ons “gakken van achteren” bemoedigend is. Anders is het alleen maar gesnater.

11 Ze blijven bij het ongezonde lid van hun groep totdat die weer vliegen kan of sterft. Als een gans ziek of gewond wordt,verlaten twee andere ganzen de formatie en gaan mee naar beneden om te helpen bescherming te geven.

12 Daarna gaan ze weer verder met een andere formatie die voorbij komt, of proberen ze hun eigen formatie in te halen. Laten wij ook zo bereid zijn om offers te brengen, zodat wij zulke vrienden waard zijn als wij door een moeilijke tijd gaan.

13 …om te leren van de natuur; je moet alleen maar lang genoeg stil staan om te observeren en de wonderen aan je te laten openbaren. …om te leren van de natuur; je moet alleen maar lang genoeg stil staan om te observeren en de wonderen aan je te laten openbaren. JE HOEFT GEEN WETENSCHAPPER TE ZIJN... JE HOEFT GEEN WETENSCHAPPER TE ZIJN...

14 “ Vraag het vee hiernaar, het zal je onderrichten, vraag de vogels in de lucht, ze zullen het verkondigen. Of spreek tot de aarde, ze zal je onderrichten, het wordt je verteld door de vissen van de zee. Wie weet van al deze dingen niet: de HEER heeft ze tot stand gebracht. Want in zijn macht is de ziel van al wat leeft, in zijn macht de adem van het menselijk geslacht.” JOB 12:7-10 IEMAND “VROEG” HET DE GANZEN… IEMAND “VROEG” HET DE GANZEN…

15 Materiaal ter beschikking op website van DPB Gent - http://www.kogent.behttp://www.kogent.be - “Sitemap” - Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst (DPB) - Basisonderwijs - “Leergebieden” - “GOK”

16

17 Doelstellingen  Zicht krijgen op de planning van en de verwachtingen van GOK³- jaar I.  Het verschil tussen GOK en Zorg kunnen verwoorden.  Uit verschillende methodieken kunnen kiezen om bij aanvang van de 3 de GOK - cyclus een kwaliteitsvolle en volledige beginsituatie - analyse te kunnen maken.  Weten hoe men de beginsituatieanalyse GOK aanpakt.  De GOK - werking koppelen aan prioriteiten die het schoolteam zich aanmeet.

18 Stand van zaken in de GOK³: aantal scholen in Bisdom Gent (1) Aantal scholen DPB Gent Scholen die GOK – lestijden ontvingen 282 Scholen die geen GOK – lestijden ontvingen 39 Totaal321

19 Stand van zaken in de GOK³: aantal scholen in Bisdom Gent (2) Aantal scholen die GOK – lestijden ontvingen Opstartende GOK - scholen 24 Doorstartende GOK -scholen 258 Totaal282

20 Stand van zaken in de GOK³: lestijden in het Bisdom Gent (3) Stand van zaken in de GOK³: lestijden in het Bisdom Gent (3) Aantal lestijden < of = 10 10<>2020<>30>30Totaal Aantal scholen 114923343282

21 Hoe het begon! Op 28 juni 2002 keurde de Vlaamse regering het Decreet betreffende gelijke onderwijskansen I (GOK) goed. Daarin werd ondermeer geregeld dat scholen aanvullende lestijden zouden krijgen voor het uitwerken van een geïntegreerd ondersteuningsaanbod vanaf het schooljaar 2002-2003 (Hoofdstuk : VI van het decreet). In datzelfde decreet werd ook reeds aangegeven dat scholen vanaf het schooljaar 2003- 2004 aanvullende lestijden zouden krijgen voor het voeren van een zorgbeleid. (Hoofdstuk VII van het decreet). Alles is m.a.w. geregeld via het Decreet gelijke onderwijskansen - I. Het decreet werd in verschillende fasen uitgevoerd. Fase 1, de toekenning van aanvullenden lestijden geïntegreerd ondersteuningsaanbod, wordt geregeld via de omzendbrief ‘Het gelijke onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs van 21/01/2003 met als referentie: BaO/2003/01. Fase 2, het toekennen van aanvullende lestijden voor het voeren van een zorgbeleid via puntenenveloppen, wordt gerealiseerd via de omzendbrief: ‘Hertekening onderwijslandschap basisonderwijs’ van 18/04/2003 met als referentie: BaO/2003/02.

22 Het decreet GOK  Recht op inschrijving  De werking van de lokale overlegplatforms De commissie inzake leerlingenrechten  Geïntegreerd ondersteuningsaanbod

23 Omzendbrief GOK Doelstellingen GOK:  Uitbouw van een onderwijs-praktijk (= kwaliteitsbeleid) die rekening houdt met de taalachterstand en de diversiteit van iedere leerling.  Uitbouw van een krachtige leeromgeving, waarin geen uitvallers zijn.  Bevorderen van de leer - en ontwikkelingskansen van kansarme leerlingen. Onderwijsachterstand van kansarme autochtone en allochtone leerlingen proberen wegwerken.  Vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie  Bijdragen tot de sociale cohesie. Bevorderen van een betere integratie van kansarme autochtone en allochtone leerlingen.

24 Omzendbrief GOK Doelgroep GOK:  Autochtone en allochtone kansarme kinderen in het gewoon basisonderwijs die omwille van hun sociale, culturele economische omstandigheden leer - en ontwikkelingsmoeilijkheden ervaren of risico lopen in een achterstandspositie te raken  Alle leerlingen

25 Belangrijke accenten GOK  Vermijden dat de kloof tussen kinderen uit kansarme gezinnen en kansrijke gezinnen vergroot.  Denken over omgaan met kansarmoede binnen de school versterken.  Focus sterk leggen op school als organisatie eerder dan op de individuele doelgroepleerlingen. (3 niveaus)  Preventieve werking naar álle kinderen, rekening houdend met hun verscheidenheid.

26 Filmfragment “Het oudercontact”  DVD “Over Ons Kijken”  Pedagogisch dossier

27 Toekenning GOK – lestijden voor 3 schooljaren Minstens 10% leerlingen tellen die aan de gelijke kansenindicatoren voldoen De gelijke kansenindicatoren zijn de volgende:  het gezin leeft van een vervangingsinkomen  de leerling wordt tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen  ouders behoren tot de trekkende bevolking  de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs  thuistaal is niet het Nederlands OPGELET: de laatste indicator kan enkel meetellen in combinatie met één van de vier andere. Bewijs : De school peilt via een “verklaring op eer” van de ouders naar de taal die het kind thuis spreekt en naar het opleidingsniveau van de moeder. De gegevens van de andere drie indicatoren haalt het ministerie van onderwijs uit bestaande databanken.

28 Opvragen van leerlingenkenmerken (1) 1 september 2008: omkadering (GOK – lestijden)  het gezin leeft van een vervangingsinkomen,  de leerling is thuisloos,  de ouders behoren tot de trekkende bevolking,  de moeder is niet in het bezit van het diploma secundair onderwijs,  de thuistaal is niet het Nederlands.

29 Opvragen van leerlingenkenmerken (2) 1 september 2008: het nieuwe financieringssysteem (werkingsmiddelen)  de thuistaal (en taalgebruik),  het opleidingsniveau van de moeder,  het recht hebben op een schooltoelage (=studietoelage),  het wonen in een bepaalde buurt (statistische sector).

30 Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel http://geo.kuleuven.be/geography/projects/a tlasdeprivednbh/images/Atlas_lay-out.pdf http://geo.kuleuven.be/geography/projects/a tlasdeprivednbh/images/Atlas_lay-out.pdf

31 Opvragen van de leerlingenkenmerken (3)  Vanaf 01/09/2011 zal echter ook voor de berekening van de omkadering van de scholen gebruik gemaakt worden van de indicatoren van het nieuwe financieringssysteem.  Als overgangsmaatregel is dus een derde en laatste GOK-cyclus voorzien (2008-2011).  Daarna zijn de GOK – middelen begrepen in de reguliere financiering.

32 Voorwaarden  Elk schoolteam kiest doelstellingen op basis van de eigen beginsituatieanalyse  Schooljaar 2008-2009 : 1ste trimester uitschrijven van een gelijke kansenbeleid = GOK – actieplan + visietekst GOK  Schooljaar 2009-2010 : 2de trimester uitvoeren van een zelfevaluatie  Schooljaar 2010-2011 : externe controle door inspectie

33 6 thema’s  preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden  socio - emotionele ontwikkeling  taalvaardigheidsonderwijs  leerlingen - en ouderparticipatie  omgaan met diversiteit  doorstroming en oriëntering

34 3 clusters  ontwikkelings- en leerachterstanden remediëren en leerwinst realiseren  de taalvaardigheid bij leerlingen bevorderen  een positief zelfbeeld en sociale competentie bij leerlingen stimuleren

35 De zes thema’s verkennen  Bijlage 6 bij omzendbrief GOK  Kadertekst thema  Webschema thema  Algemeen instrument voor een analyse van de beginsituatie

36 Jaar 1: 2008 – 2009 (1) De school maakt een volledige en kwaliteitsvolle beginsituatieanalyse. VOLLEDIG: kwaliteitsindicatoren vanuit de 6 thema’s KWALITEITSVOL: - vanuit relevante bronnen - met het hele team Keuze: ten minste 2 thema’s of 1 cluster

37 Jaar 1: 2008 – 2009 (2) Elke school legt op basis van deze beginsituatieanalyse voor zichzelf vast : - Welke concrete doelstellingen kiezen we op het vlak van leerlingen, van leerkrachten en van de school? - Op welke manier zij deze doelstellingen wil bereiken (= GOK – actiepunten) - Op welke manier zij in de loop van 2009 - 2010 (2de trimester) zich gaat evalueren Uitschrijven van visietekst GOK + GOK - actieplan Wat na de eerste trimester? GOK - actieplan voor trimester 2 en 3 uitvoeren

38 Jaar 2: 2009 - 2010 Uitvoeren van GOK - actieplan jaar 2 Uitvoeren van de zelfevaluatie in trimester 2 1. De school gaat na of de gegevens verzameld en geanalyseerd werden m.b.t. de vooropgestelde doelen. 2. De zelfevaluatie resulteert in voorstellen voor verbetering van de eigen werking en in eventuele bijsturingen 3. De zelfevaluatie wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de schoolraad

39 Jaar 3: 2010 - 2011 Uitvoeren van GOK – actieplan jaar 3 Controle door de inspectie : 1. Was de beginsituatieanalyse voldoende kwaliteitsvol en volledig ? 2. Is de keuze van de gelijke kanseninstrumenten en de doelstellingen voldoende verantwoord in functie van deze analyse ? 3. Werden de gelijke kanseninstrumenten uitgebouwd en de doelstellingen effectief bereikt ? 4. Werd de zelfevaluatie kwaliteitsvol uitgevoerd ?

40 Doelstellingen op drie niveaus  Leerlingenniveau: - streven naar een optimale ontplooiing van al de leerlingen - bijzonder veel aandacht voor de kwetsbare leerlingen  Leerkrachtniveau: - streven naar krachtige leeromgevingen - professionaliseren van leerkrachten  Schoolniveau: - streven naar betrokkenheid van het volledige team - organiseren van overleg - optimaliseren van de teamwerking

41 SMART – PRINCIPE De doelen zoals het een “SMARTJE” past, inpasbaar in de gewone schoolwerking SSpecifiek in kleine tussenstappen heel concreet MMeetbaar welk resultaat willen we zien bij leerlingen en bij leerkrachten AAanvaardbaar door de achterban RRealistisch, Resultaatgericht haalbare acties TTijdperspectief afbakenen in tijd

42 MAGIE – PRINCIPE Anders gezegd, de doelen moeten MAGIE hebben MMeetbaar hebben we het gedaan of niet gedaan? AAcceptabel is het door iedereen aanvaard? GGecommuniceerd is iedereen er van op de hoogte en blijft iedereen op de hoogte? IInspirerend leidt het tot nieuwe ideeën, inzichten,…? EEngagerend is iedereen er bij betrokken, weet iedereen wat te doen, zet iedereen stappen…?

43 Schoolontwikkeling adoptie implementatie incorporatie

44 Het GOK - prioriteitenmuurtje

45 Kwaliteitsster GOK

46 Een stap dichter naar gelijke kansen  Als ze verschillende thema’s niet langer als afzonderlijke domeinen opvat en in afzonderlijke acties vorm geeft  Als ze de achterliggende principes van elk thema geïntegreerd toepast in klas – en schoolpraktijk  Als de integratie van de thema’s leidt naar het besef dat bevorderen van gelijke kansen het pure handelingsniveau overstijgt en in essentie neerkomt op een bepaalde houding: een absolute gerichtheid op de leerling (zowel op het cognitieve, als op het socio – emotionele, het affectieve en het sociale vlak)  Kunnen innemen van het leerlingperspectief door alle actoren op de school en doorheen het hele schoolcurriculum: dat is het ultieme doel van het gelijke onderwijskansenbeleid

47 Een zorgzame school  Een opdracht voor het hele team!  Werk maken van een geïntegreerd zorgbeleid  Het vademecum “Zorgbreed Werken” stroomlijnt de verantwoordelijkheid van elke teamlid  Een zorgcontinuüm dat gaat van algemene zorg in de klas tot zorg die de school overstijgt

48

49 21-10-2003zelfevaluatie GOK2 Kwaliteitscirkel GOK 1.Leerlingen 8. Kansengelijkheid 2. Kwaliteit onderwijs 3. GOK doelstellingen 4. GOK acties 5. Acties uitgevoerd ? 7. Kwaliteit verhoogd ? Lln. Lkr. School Lln. Lkr. School Is er beweging ? 6.Effect?

50 21-10-2003zelfevaluatie GOK2 Kwaliteitscirkel GOK 1.Leerlingen 8. Kansengelijkheid 2. Kwaliteit onderwijs 3 GOK - doelstellingen 4. GOK - acties 5. Acties uitgevoerd ? 7. Kwaliteit verhoogd ? lln lk school lln lk school Is er beweging ? UITVOERING VAN DE ACTIES BEGINSITUATIE ANALYSE INTERNE EVALUATIE 6.Effect ?

51 De kortere weg – De kleine cirkel

52 Vogels voor de kat?

53 Leerkracht met GOK – opdracht i.p.v. GOK - leerkracht  Het ambt van GOK – leerkracht bestaat niet. Er bestaat dus ook geen functiebeschrijving voor.  Werken aan GOK behoort tot de opdracht van elk teamlid.  In een goed uitgetekend GOK – actieplan is duidelijk wie voor welke GOK – taak verantwoordelijk is.  Afhankelijk van de grootte van het GOK – pakket kan de leerkracht met GOK – opdracht gangmaker zijn die planningstaken op zich neemt en de werking coördineert.

54 Goed om weten… Het GOK – actieplan op leerling -, leerkracht - en schoolniveau op drie jaar plannen Kiezen voor ten minste twee thema’s of een cluster De twee gekozen thema’s tegelijkertijd uitvoeren Instemming en betrokkenheid van het gehele team Samenhang tussen thema’s, doelstellingen en acties De acties “SMART” of met “MAGIE” formuleren Permanente en tussentijdse evaluatie Objectiviteit bij evaluatie Elke school is verschillend Elke school moeten werken aan GOK GOK is een opdracht van een volledig schoolteam Werk planmatig Voorzie GOK/Zorg als vast agendapunt op de personeelsvergadering Integreer GOK in het hele schoolbeleid Schep een klimaat waarin overleg mogelijk wordt GOK – thema’s visualiseren in de school Kijk naar de effecten Installeer een zorgteam of een kernteam Werk met een logboek GOK

55 Taken van een zorgteam of kernteam  Nadenken over…  Interpretatie van de BSA  Uitschrijven van de visietekst GOK  Uitschrijven van het GOK – actieplan  Opvolgen en bijsturen van het GOK – actieplan  Moeilijkheden bespreken  Hulp aanbieden  Suggesties overwegen  Zelf geen beslissingen nemen  Regelmatig overleg met de achterban  Regelmatig de achterban raadplegen  Iedereen beluisteren  Agendapunt GOK/Zorg van de personeelsvergadering voorbereiden  Oudercontacten voorbereiden  Afspraken bewaken  Aan informatiedoorstroming doen  Haalbaarheid in het oog houden  Maak jullie werk transparant

56 Advies om… Drie mappen GOK aan te leggen: 1. Logboek GOK 2. Realisaties GOK 3. Achtergrondinformatie GOK

57 Inhoudstafel LOGBOEK GOK 1. Eigen opvoedingsproject 2. Identificatiegegevens 3. ‘Brede zorg’ uit SWP 4. Beginsituatieanalyse GOK 5. Uitgeschreven visie GOK 6. Plannen van concrete acties voor GOK 7. Evaluatie en opvolging 8. Samenwerking met externen

58 Eigen opvoedingsproject  Schooleigen christelijke identiteit  Degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod  Stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende aanpak  Ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg  School als gemeenschap en als organisatie

59 Identificatiegegevens  Schoolbevolking : leerlingengegevens uit je schoolanalyse  Toegekende lestijden GOK  Aanwending van de lestijden per niveau  Nominatief toegewezen ambten en taakomschrijving

60 ‘Brede zorg’ uit SWP

61 Beginsituatieanalyse GOK

62 Uitgeschreven visie GOK

63 Plannen van concrete acties voor GOK  Lijst van gekozen doelen GOK  Planning acties GOK per thema  Leerlingenniveau  Leerkrachtniveau  Schoolniveau  Overzicht acties van de niet-prioritaire thema’s

64 Evaluatie en opvolging  Evaluatie a.d.h.v. instrumenten  Verslagen en overleg  Nieuwe afspraken  Bijsturingen  Uitdieping van de thema’s

65 Samenwerking met externen  Pedagogische begeleiding  Nascholing  CLB  Andere instanties

66 Ondersteuning  Schoolbegeleider  GOK - begeleider : Henk De Reviere (henk.dereviere@vsko.be)henk.dereviere@vsko.be Leonard Cleys (leonard.cleys@vsko.be)leonard.cleys@vsko.be  Begeleider kleuteronderwijs  Begeleider bewegingsopvoeding  Begeleider 2KP, Rand en Taal  CLB  Steunpunt GOK: www.steunpuntgok.bewww.steunpuntgok.be  Nascholing o.a. Pedic, Steunpunt GOK,…

67 Bronnen  Zie blad “Bronnen GOK en Zorg”  “GOK – sprokkels” in “Infootje DPB” -www.kogent.be -Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst -Basisonderwijs -”Infootjes” -Klikken op de naam van je schoolbegeleider

68 Screeningsinstrumenten BSA GOK  Nieuw algemeen screeningsinstrument voor een analyse van de beginsituatie van het Steunpunt GOK http://www.steunpuntgok.be/lager_onderwijs/materiaal/screeningsmateriaal/algemeen_s creeningsinstrument.aspx http://www.steunpuntgok.be/lager_onderwijs/materiaal/screeningsmateriaal/algemeen_s creeningsinstrument.aspx  Specifieke analyse –instrumenten van het Steunpunt GOK voor verdere diepere analyse van de thema’s http://www.steunpuntgok.be/lager_onderwijs/materiaal/screeningsmateriaal/index.aspx  Nieuw algemeen screeningsinstrument voor een analyse van beginsituatie van de BvL http://www.kogent.be/dpb-bo-leergebieden-home.htm

69   Verkort scenario 1  voor een analyse  van de beginsituatie

70 Verkort scenario BSA GOK 1  Scholen die in de tweede GOK – cyclus opstartende GOK – school waren en dus nu in de derde GOK – cyclus doorstartende GOK - school zijn, kunnen dit scenario gebruiken.  Doorstartende GOK – scholen die dit scenario nog niet hebben gebruikt.  Zie bundel en onze website DPB

71  Verkort scenario 2  voor een analyse  van de beginsituatie

72

73 Groepswerk 1. Het schoolteam is verdeeld in heterogene groepen van vier (of vijf) teamleden. 2. Niet iedereen doet alles. De informatie en de taken worden verdeeld. 3. Iedere groep krijgt een grote enveloppe. 4. Ieder teamlid krijgt één bronnenbundel en één rol.

74 Ieder groepje een grote enveloppe..  Vier bronnenbundels  Rollenbeschrijving  Instructiekaart  Boekje met post – itjes  Eventueel extra bronnenbundel voor vijfde deelnemer

75 Verdeelde informatie (1) Bronnenbundel 1 = Vierveld A,B,C,D Bronnenbundel 2 = PR en DO Bronnenbundel 3 = TVO en DIV Bronnenbundel 4 = SEO en LO

76 Verdeelde informatie (2) Voor elk van de zes thema’s een bundeltje met: - Webschema - Kadertekst - Het thema uit het algemeen screeningsinstrument van de BvL

77 Verdeelde taken (1) 1. De organisator 2. De materiaalmeester 3. De planner 4. De verslaggever 5. De bemiddelaar

78 Je zorgt ervoor dat de groep aan het werk blijft. Je let erop dat iedereen meedoet en de kans krijgt iets te zeggen. Als jullie iets met elkaar bespreken mag jij zeggen wie aan de beurt is om te praten. Je vraagt elke lid in de groep of hij of zij begrijpt wat er moet gebeuren. Als je merkt dat dit niet zo is, vraag je de groep even te stoppen en geef je uitleg. Als niemand in de groep het antwoord weet, roep jij de leerkracht. Organisator

79 Materiaalmeester Je mag van je plaats lopen om de spullen te pakken die je groepje nodig heeft. Als het werk moet ingeleverd worden, doe jij dat. Je zorgt ervoor dat al het materiaal weer op zijn plaats wordt teruggelegd.

80 Planner Je maakt een tijdsindeling voor het geplande werk. Je zorgt ervoor dat je groep gewaarschuwd wordt als ze teveel tijd besteedt aan één onderdeel van de taak. Je houdt de toegestane tijd in het oog en je geeft tijdig het sein om te stoppen.

81 Verslaggever Jij schrijft het antwoord van de groep op. Jij bespreekt met de groep waarover het verslag wordt gedaan. Jij vat de opdracht kort samen om het verslag voor de klas voor te stellen. Bij de nabespreking mag jij namens de groep vertellen wat jullie hebben gedaan en hoe jullie hebben samengewerkt Jij organiseert de voorstelling en zorgt ervoor dat iedereen hierbij een taak heeft.

82 Bemiddelaar Je moedigt de leden in je groepje aan om goed mee te doen en met elkaar samen te werken. Je moedigt de leden in je groepje aan elkaar te helpen. Je geeft de leden in je groepje een complimentje als ze iets goed doen. Je let erop dat niemand afgekraakt wordt.

83

84 Verdeelde taken (2) 1. De organisator - de instructiekaart 2. De materiaalmeester - de grote enveloppe 3. De planner - de Timer Tool 4. De verslaggever - de post – itjes 5. De bemiddelaar - de pluimen

85

86 Drie opdrachten 1. Waar staan we? 2. Waar willen we naar toe? 3. Hoe pakken we het aan?

87 Opdracht 1: Waar staan we? (1) Doel: ga de huidige situatie na, doe ideeën op en bepaal voorlopige werkpunten 1. Elk groepje buigt zich over de bronnenbundels in functie van “Waaraan willen we de komende drie jaar werken?” 2. De materiaalmeester bezorgt elk teamlid één bronnenbundel. 3. Elk teamlid leest individueel zijn of haar bronnenbundel. Eventuele prioriteiten aanduiden op de bronnenbundel.

88 Opdracht 1: Waar staan we? (2) 4. Teamlid met bronnenbundel 1 gaat naar tafel 1 Teamlid met bronnenbundel 2 gaat naar tafel 2 Teamlid met bronnenbundel 3 gaat naar tafel 3 Teamlid met bronnenbundel 4 gaat naar tafel 4 Elk groepje buigt zich over de bronnenbundel, wisselt uit. Eventuele prioriteiten aanvullen op de bronnenbundel.

89

90 Opdracht 1: Waar staan we? (3) 5. Elk teamlid gaat terug naar zijn oorspronkelijk groep. Elk teamlid stelt zijn informatie voor aan de groep. Ga door op de verschillende bronnenbundels, doe voorstellen, bevraag elkaar, discussieer.

91 Opdracht 2: Waar willen we naar toe? Doel: beschrijf gewenste en realistische veranderingen, bepaal prioritaire werkpunten 1. Elk groepje bekijkt de vier bronnenbundels. 2. Waaraan willen we de komende drie jaar werken? 3. Formuleer 3 à 4 prioritaire werkpunten volgens het SMART – principe. 4. De verslaggever noteert op post-its. 5. De materiaalmeester hangt de post-its op vooraan in het juiste thema. Eén post - it kan in verschillende thema’s terecht komen.

92 Opdracht 3: Hoe pakken we het aan? Doel: het zorgteam/ kernteam presenteert de resultaten op een volgende personeelsvergadering. Het zorgteam/kernteam stelt een GOK – actieplan en een visietekst GOK op, op basis van de vorige opdrachten en legt het voor aan het hele schoolteam

93 Plenum 1. Wie wil kan de flappen vooraan bekijken, zo krijg je een idee waar de prioriteiten voorlopig liggen. 2. Keuzes maken en bronnenbundel 1 er bij nemen.

94 Duiding Duiding Coöperatieve werkvormen: 1. Taakverdeling 2. De legpuzzel

95  Verkort scenario 3  voor een analyse  van de beginsituatie

96

97 Groepswerk 1. Het schoolteam is verdeeld in heterogene groepen van vier (of vijf) teamleden. 2. Ieder teamlid krijgt één vierveld A,B,C,D, één blad “Mijn voorkeur gaat uit naar…” en één blad met “Actie – voorstellen”. 3. Iedere groep krijgt de zes thema’s (webschema, kadertekst, blad uit algemeen screeningsinstrument van BvL). 4. Ieder teamlid krijg één rol.

98

99

100

101

102

103

104 Plenum  Vooraan hangen de zes flappen met de thema’s.  Iedere groep knipt zijn resultaat in twee en kleeft die op de juiste flap.  Waar hangen de meeste blaadjes?  Welke thema’s (of cluster) kiezen we om prioritair aan te werken.  Zijn we akkoord met de voorgestelde prioriteiten/doelen/acties?

105 Doelstellingen  Zicht krijgen op de planning van en de verwachtingen van GOK³- jaar I.  Het verschil tussen GOK en Zorg kunnen verwoorden.  Uit verschillende methodieken kunnen kiezen om bij aanvang van de 3 de GOK - cyclus een kwaliteitsvolle en volledige beginsituatie - analyse te kunnen maken.  Weten hoe men de beginsituatieanalyse GOK aanpakt.  De GOK - werking koppelen aan prioriteiten die het schoolteam zich aanmeet.

106 Omdat men met citaten zoveel meer zegt… We kunnen honderd doelen formuleren, maar de weg er naartoe, blijft het hoofddoel.


Download ppt "Een zaak van iedereen, een taak voor iedereen! GOK³- I 2008 -2011 Informatieronde voor doorstartende GOK – scholen."

Verwante presentaties


Ads door Google