De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop clientperspectief gemeenten 29 oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop clientperspectief gemeenten 29 oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop clientperspectief gemeenten 29 oktober 2015

2 Agenda 1. Voorstellen 2. Casus Amaryllis 3. Cliëntervaringen vanuit perspectief gemeenten 4. Discussie en uitwisselen ervaringen

3 Monitoring- en meetinstrumenten Monitoren Leefbaarometer Veiligheidsmonitor Decentralisatiemonitor Impactmonitor Decentralisatie Toezichtkaart onderwijsinspectie Wmo-monitor (CAK) Wmo-monitor (CMO Groningen) SGBO Benchmark Wmo Leefbaarheidsmonitor Stapelingsmonitor GGD-gezondheidsmonitor Jeugdmonitor Benchmark armoede en schulden - Stimulansz Benchmark armoedebeleid Benchmark burgeroordelen Benchmark maatschappelijk rendement - Stimulansz Benchmark werk en inkomen - DIVOSA/Stimulansz/SGBO Kwetsbare ouderen in tel - Verweij-Jonker instituut Participatiemonitor - NIVEL Monitor huiselijk geweld - Movisie, NJi Vektis WMO Evaluatie - SCP Wijkscan - ROSsen Meetinstrumenten Zelfredzaamheidsmatrix Participatieladder Effectenster IPA Zelfstandigheidsmatrix van Axxicom Applicatie 1gezin1plan Medical Outcomes Study Short-Form general Health Form TraZAG Mijn Verbetermeter Tilburg Frailty Indicator Verwijsindex Kwaliteitshuis (overkoepelend project) Instrumenten Jeugdzorg, Zorg en Benchmark GGZ

4 Wat kun je meten binnen sociale domein? o Structuur: informatie over structuur (input) gaat over middelen die in het proces worden gebruikt. Het gaat hier over hoeveel (fysieke) input wordt gebruikt voor het leveren van een product of dienst of kenmerken van een organisatie. Voorbeelden hiervan zijn: aantal personeel, omzet, of het hebben van een rolstoelingang bij een buurthuis; o Proces (throughput): informatie over het proces gaat over activiteiten/interne werkprocessen, die in de organisatie van de aanbieder worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld over het naleven van een specifieke richtlijn, of het toepassen van effectmetingen of het periodiek beschikbaar stellen van specifieke informatie aan de gemeente; o Output: deze informatie gaat over eenheden van productie of diensten. Het gaat dan veelal om het aantal (begrote of gerealiseerde) producten of diensten. Output kan bijvoorbeeld als volgt worden geformuleerd: het volume van behandelde cliënte, of het percentage van de jeugdigen waarbij een interventie is gepleegd. In een buurthuis kunnen voldoende (tevreden) bezoekers komen, de vraag is echter of dit ook leidt tot meer participatie in een wijk. o (Maatschappelijk) effect: onder effect verstaan we het uiteindelijke resultaat/effect van de dienstverlening. Het kan hierbij zowel gaan om het effect op cliëntniveau als om het effect op de maatschappij.

5 Doel onderzoek Bepalen in hoeverre de huidige werkwijze en dienstverlening van de wijkteams van Amaryllis goed aansluit bij de behoeften en wensen van de cliënten. De resultaten van het onderzoek dienen als input voor de verbetercyclus die Zorgbelang met Amaryllis zal opzetten, om zo de dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij aan de wensen van de doelgroep. Het onderzoek dient tevens als verantwoording naar de gemeente Leeuwarden.

6 Wat gaat er met de uitkomsten gebeuren? -Komt niet in de la te liggen -Uitkomsten worden teruggekoppeld op niveau wijkteam -Uitkomsten worden teruggekoppeld aan bewoners -Er vinden verdiepende sessies plaats met bewoners -Doorlopend leren van bewoners -Onderzoek maakt onderdeel uit van verbetercyclus. -Komende jaren wordt er naar trends gekeken

7 Doelgroep onderzoek Inwoners van de gemeente Leeuwarden die zelfstandig wonen en op momenten in hun leven op één of meerdere leefgebieden een vraag om ondersteuning hebben en daarvoor minstens één keer contact hebben gehad met Amaryllis. Kortdurend (eenmalige vraag) Langdurend / blijvend (dossier, vaker dan 3 keer contact met SW-er)

8 Methode van onderzoek Vragenlijsten die face-to-face (tijdens activiteiten), schriftelijk, online, telefonisch of met behulp van familie/vrienden wordt ingevuld. N.a.v. uitkomsten vragenlijsten groepsgesprekken met cliëntgroepen en sociaal werkers.

9 Vragenlijst De invulduur van de vragenlijst voor langdurende trajecten is ongeveer 5-10 minuten, voor kortdurende traject 2-5 minuten. De vragenlijst is afgestemd met sociaal werkers De vragenlijst is getest onder een groep cliënten Aan het eind van de vragenlijst wordt de respondent gevraagd of ze deel willen nemen aan het e-panel en aan de focusgroepen. De vragenlijst heeft als uitgangspunt om de ervaringen met de dienstverlening van Amaryllis te meten, daarbij zijn de kernpunten van de dienstverlening van Amaryllis zoveel mogelijk in meegenomen.

10 Dataverzameling Uitgangspunt: MAATWERK VOOR ELKE BEWONER. Tijdens groepsactiviteiten in september (inzet interviewers Zorgbelang/ZorgfocuZ) Steekproef uit cliëntenbestand (+ reservebestand) o Uitdelen door sociaal werkers bij bezoek aan cliënt o Per post (met antwoordenveloppe en herinnering) o Per e-mail (met link naar online vragenlijst) Eventueel herinnering door telefonisch nabellen. Vragenlijst kan op dat moment ook telefonisch ingevuld worden.

11 Verwachtingen TL en SW Goed samenspel tussen en medewerking TL en SW van cruciaal belang om van project succes te maken. Concreet: TL communiceert verwachtingen aan SW Steekproefbestanden doornemen 1) of bewoner komende periode in staat is deel te nemen en 2) beste manier van benaderen (SW). Warme overdracht door SW aan bewoners

12 Clientenervaringen vanuit gemeentelijk perspectief

13 Overtuiging is dat zorg beter kan. Daarvoor is inzicht in ervaringen en meningen van relevante stakeholders (cliënten, medewerkers, mantelzorgers, bewoners etc.) essentieel.  Zij zijn het bij wie de gewenste resultaten gerealiseerd moeten worden of die van doorslaggevend belang zijn om resultaten te boeken! Daarom een gerichte aanpak nodig inzicht in ervaringen en meningen van deze stakeholders te verkrijgen. Visie

14 Strategische uitgangspunten & beleidsprioriteiten sociale domein: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet….. Vertaling / concretisering Wat bij stakeholders realiseren (houding, gedrag, beoordeling etc.) Focus, KPI’s definiëren Integrale afstemming op elkaar (zowel inhoudelijk als procesmatig) Etc. Cliënten Mantelzorgers Bewoners Medewerkers Strategie Tactiek Monitoring Etc. College Wijkteams Thuiszorg Hulp bij huishouden Rekenkamer Jeugdzorg IGZ / IJZ Andere gemeenten Raad Gemeente Fictivio  Informatie komt van stakeholders (o.a. cliënten) van diverse instellingen.  Instellingen mogelijk ook weer te maken met 1) andere gemeenten die van alles willen weten en/of 2) verplichtingen van andere instanties.  Cliënten mogelijk te maken met meerdere zorgvormen waar gemeente verantwoordelijk voor is.  Planmatig aanpakken van het verkrijgen van informatie.

15 1.Wat zijn relevante beleidskaders binnen het sociaal domein? 2.Welke doelen heeft de gemeente Noordenveld op dit gebied? 3.Wat zouden we moeten weten om voortgang te peilen (need to knows)? 4.Van wie moeten we wat weten (stakeholderanalyse)? 5.Welke verantwoordingsinformatie is nodig? zowel intern (bijvoorbeeld raad, college) als extern? 6.Uitvoering: hoe ga je dat te weten komen?  Afstemming met partners: wie vraagt wat aan wie?  Wat onderzoekt de gemeente zelf?  Wat doen de instellingen zelf (al)?  Wat zijn best practises?  Welke methoden van onderzoek passen we toe?  Etc.. 7.Planning: Hoe vaak en wanneer brengen we wat in beeld? Bouwstenen van het onderzoeksplan

16 Discussievragen? Relevantie cliëntperspectief Hoe relevant is volgens u het perspectief van cliënten voor (het beleid van) gemeenten? Wat zijn elementaire zaken die een gemeente zou moeten weten? Organisatie in beeld brengen clientperspectief Wordt clientperspectief thans voldoende of te veel in beeld gebracht? Hoe brengen gemeenten en de (zorg)instellingen waarmee de gemeente een relatie clientperspectieven in beeld? Wat zijn ervaringen van u met het in beeld brengen van het clientperspectief? Wat zijn goede / minder goed voorbeelden? Wat moet de gemeente zelf onderzoeken, laten onderzoeken of vragen aan gecontracteerde zorgaanbieders?


Download ppt "Workshop clientperspectief gemeenten 29 oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google