De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Politiekeurmerk Veilig Wonen"— Transcript van de presentatie:

1 Politiekeurmerk Veilig Wonen
Handboek Nieuwbouw 2015

2 Inhoud Achtergrond Procedure Toepassing Bereikbaarheid Resultaten

3 Achtergrond Waar komt het keurmerk vandaan?
1989 Engelse formule “Secured by Design” 1990 Checklist SVO (Sociaal Veilig Ontwerpen) 1992 Ontwikkeling in Nederland 1994 Onderzoek en experimenten begeleid door BZK en Justitie en SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) 1998 Landelijke invoering 1999 Doorontwikkeling door NPI 2001 Oprichting Beheerinstituut PKVW 2005 Beheer en management bij CCV 2008 PKVW (regeling 2008)

4 Resultaten Het PKVW levert voordelen voor de gemeenten, de
corporaties, de politie en natuurlijk de bewoners. Aanzienlijk minder kans op inbraak of poging daartoe. Bewoners eerder gewaarschuwd bij brand door verplichte rookmelders. Korting op de verzekeringspremie. Overige delicten (vernieling, graffiti, auto-inbraken) in de wijk nemen af. Een toename van veiligheidsbeleving in de wijk. Een prettige en veilige woonwijk behoudt zijn waarde.

5 Procedure Initiatief tot een bouwplan.
Mogelijkheid een adviesbureau in de arm te nemen. Eisen en aanbevelingen worden besproken. Uitvoering van de eisen in het werk (aanbevelingen optioneel). Na oplevering bouwproject vindt controle plaats Bij positief inspectierapport worden certificaten opgeleverd. Woningcertificaten zijn 10 jaar geldig.

6 Procedure, checklist NB

7 Toepassing Er is één keurmerk, maar meerdere toepassingsgebieden:
Keurmerk voor nieuwbouw (NB) Certificaat Veilige Omgeving (NB) Certificaat Veilig Wooncomplex (NB) Certificaat vrije kavel Keurmerk voor grootschalige renovatie (BB) Certificaat voor individuele woningen (BB) Certificaat voor het complex (BB) Certificaat voor de omgeving (BB)

8 Toepassing Exploitatieovereenkomst Prestatieafspraken
Mutaties en grootschalig onderhoud Stimuleringsregeling Keuze: expertise inhuren, laten opleiden of Landelijke beoordelingscommissie op afstand. Wel noodzakelijk: basiskennis over instrument.

9 Nieuwbouw Eén keurmerk, meerdere certificaten
Veilige Omgeving, alles onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Veilig Wooncomplex, alles onder verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar. Vrije kavel, bij het bouwen op een vrije kavel, alle van toepassing zijnde W-eisen.

10 Nieuwbouw Handboek geschreven op uitbreidingslocatie.
Inbreidingslocatie of de bouw van 1 woongebouw kan ook prima onder Politiekeurmerk Nieuwbouw.

11 Toepassing keurmerk Nieuwbouw
E = Eis A = Aanbeveling STEDENBOUW-KUNDIG OPENBARE RUIMTE (WOON) GEBOUW KAVELS WONING S O K G W

12 Stedenbouwkundige randvoorwaarden (S)
Routes langzaam verkeer E S2 Verkaveling en achterpaden E S3 Schaalgrootte, woningdifferentiatie e.d. A S4 Aansluiting op omliggende bebouwing A S5 Wijkontsluiting A S6 Recreatie en ontspanning A S7 Wijkvoorzieningen gekoppeld aan woonfunctie A

13 Openbare ruimte (O) O1 Openbare verlichting E O2
Parkeren in de open lucht bij woningen E O3 Openbare parkeergarage bij woonfunctie E O4 Binnenterreinen E O5 Haltes openbaar vervoer A O6 Straatmeubilair en wijkvoorzieningen A O7 Beheerplan woonomgeving A

14 Kavels (K) K1 Achterpaden E
Complex van bergingen, schuren of privé-garages: situering en verlichting E K2 K3 Verkaveling eengezinswoningen voorzijde A K4 Verkaveling eengezinswoningen achterzijde E K5 Verkaveling en situering woongebouwen A K6 Erfafscheidingen E

15 Gebouw (G) G1 Woongebouw: Omvang en toegankelijkheid E G2
Woongebouw: Onderdoorgang E Hoofdingang woongebouw E Toegangsdeuren gemeenschappelijke ruimten E Verlichting gemeenschappelijke ruimten E Collectief bergingencomplex E Berging-inbraakwerendheid gevelelementen E Voorzieningen in een woongebouw E Parkeergarage bij complex van woningen E Collectieve (fietsen)stalling E Beheerplan en toezicht woongebouw A

16 Woning (W) W1 Zicht op de openbare ruimte E W2
Deuren: zicht en verlichting E W3 Deuren: inbraakwerendheid E W4 Ramen en ventilatieopeningen inbraakw.heid E W5 Garages: inbraakwerendheid en verlichting E W6 Berging of schuur: inbraakw.heid en verlichting E Rookmelder E W7 Voorlichting en communicatie A W8

17 Uitwerking: Stedenbouwkundige randvoorwaarden (S)
Routes langzaam verkeer E S2 Verkaveling en achterpaden E S3 Schaalgrootte, woningdifferentiatie e.d. A S4 Aansluiting op omliggende bebouwing A S5 Wijkontsluiting A S6 Recreatie en ontspanning A S7 Wijkvoorzieningen woonfunctie A

18 S1 - Routes langzaam verkeer
WAT: Routes voor langzaam verkeer zijn sociaal veilig. HOE: Op tenminste 1 route naar essentiële functies zicht vanuit omliggende woningen binnen 75 meter. routes door het groen, wordt geen schijnveiligheid gewekt door daar openbare verlichting aan te leggen. - voorwaarden aan sociaal minder veilige routes naar een functionaliteit.

19 S2 - Verkaveling en achterpaden
WAT: De stedenbouwkundige opzet draagt bij aan sociaal veilige verkaveling. HOE: - Achterpaden ontbreken of voldoen aan eis K ‘Achterpaden’. - Voordeur in het zicht van de (semi) openbare ruimte, gericht op hoofd- en zijstraten.

20 S3 – Schaalgrootte, Woningdifferentiatie, Bouwhoogte (Aanbeveling)
WAT: Het woongebied is gevarieerd en bewoners kunnen zich met het woongebied identificeren. HOE: - Er is variatie in woningen (woningtype, woninggrootte, prijsklasse, eigendom, bouwhoogte) en daarmee variatie in doelgroepen in de wijk. - Voorzieningen voor werk, winkelen, recreatie - Galerijen, verdiepingen maximaal 20 woningen aaneengesloten (verwijzing G1).

21 S4 - Aansluiting op omliggende bebouwing (Aanbeveling)
WAT: Het nieuwe woongebied sluit aan bij bestaande wijken in de bebouwde kom. HOE: De overgang van bestaand naar nieuw woongebied wordt overzichtelijk en attractief vormgegeven. Herkenbare en aantrekkelijke entrees. Bundelen van verkeersstromen. Ontbreken niemandsland en barrières. Maximale afstand bestaand en nieuw is 100 meter.

22 S5 – Wijkontsluiting (Aanbeveling)
WAT: Het aantal ontsluitingen, en de locatie ervan, zijn van tevoren goed in kaart gebracht HOE: - Woonwijken zijn goed toegankelijk vanuit de omliggende gebieden als ook de stad als geheel. - Woonwijken met hoofdwegen door de wijk zijn sociaal veiliger dan woonwijken waarbij de hoofdwegen om de wijk heen liggen.

23 S6- Recreatie en ontspanning (Aanbeveling)
WAT: Plekken voor recreatie en ontspanning op goed verbonden plekken. Centrale ligging en aantrekkelijke inrichting. HOE: Verspreid in het woongebied zijn kleinere (groene) plekken aanwezig. In of aan de rand van het woongebied (groen)gebied voor multifunctioneel gebruik.

24 S7 – Wijkvoorzieningen gekoppeld aan woonfunctie (Aanbeveling)
WAT: Wijkvoorzieningen liggen op goed bereikbare plekken in de wijk. HOE: Boven minimaal zestig procent van de winkels liggen woningen. Goed zicht mogelijk op voorzieningen. Looproutes van en naar liggen in het zicht van woningen. Voldoende parkeerplaatsen en de stallingmogelijkheden voor fietsen. Bij voorkeur geen tunnels of onderdoorgangen op de routes naar voorzieningen.

25 Uitwerking; Openbare ruimte (O)
Openbare verlichting E O2 Parkeren in de open lucht E O3 Openbare parkeergarage bij woonfunctie E O4 Binnenterreinen E O5 Haltes openbaar vervoer A O6 Straatmeubilair en wijkvoorzieningen A O7 Beheerplan woonomgeving A

26 O1- Openbare verlichting
WAT: Een woongebied is bij duisternis helder, niet-verblindend en gelijkmatig verlicht. Herkenbaarheid personen op een afstand van minimaal vier meter. HOE: Horizontale gemiddelde verlichtingssterkte (Em) = 3 lux met gelijkmatigheid min. 0,3 Uh bij RA 25 of(Em) = 2 lux met 0,3 Uh bij RA 70 of (Em) = 3 lux met 0,2 Uh bij RA Geen hinder door openbaar groen. Onderdoorgangen ‘s avonds en ‘s nachts (Em) 15 lux, 0,3 Uh RA 70.

27 O2 - Parkeren in de open lucht nabij woningen
WAT: Er is parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers in de nabijheid van woningen en woongebouwen; Er is zicht op de geparkeerde auto’s vanuit woningen. HOE: Eigen erf parkeren of, in het zicht van tenminste twee woningen; Parkeerterreinen in clusters van 20 plaatsen, overzichtelijk en goed verlicht. Max 3 auto’s buiten het zicht.

28 O3 - Openbare parkeergarage bij een woonfunctie
WAT: Openbare parkeergarages bij een woonfunctie zijn sociaal veilig. Van toepassing bij koppeling met de woonfunctie, bewoners-parkeren. HOE: Verlichtingseisen op de diverse locaties in de garage. Geen dode hoeken, doorzicht in deuren. Afsluiting na sluitingstijd en openingen max 15 cm. Bewoners in een afzonderlijk afgesloten deel.

29 O4 - Binnenterreinen WAT: Een binnenterrein is niet kwetsbaar voor vandalisme en buurtoverlast en maakt aanliggende woningen niet kwetsbaar voor inbraak. HOE: Goed zicht. Is makkelijk afsluitbaar te maken. Slimme inrichting (o.a. compartimenten) waardoor geen sportactiviteiten. Paden verlicht. conform O1.

30 O5 - Haltes openbaar vervoer (Aanbeveling)
WAT: Haltes voor het openbaar vervoer zijn goed zichtbaar. HOE: In het zicht van woningen, geen zicht belemmerende obstakels of beplanting. Abri’s zijn transparant en verlicht.

31 O6 – Straatmeubilair en wijkvoorzieningen (Aanbeveling)
WAT: Straatmeubilair en speelplaatsen zijn afgestemd op verwacht gebruik; Plaatsing geeft geen aanleiding tot vandalisme, graffiti of buurtoverlast. HOE: Combineren van straatmeubilair. In het zicht van woningen. Geen hangplek van zitbanken maken. Gebruik vandalisme bestendig materiaal. Speelplaatsen gescheiden qua leeftijdsgroepen.

32 O7 - Beheerplan woonomgeving (Aanbeveling)
WAT: Afspraken over (de plaats van veiligheid in) het beheer van de woonomgeving zijn schriftelijk vastgelegd. HOE: Onderhoudsplan, meldpunt, snel herstel en schoonmaak, controle, structureel onderhoud. Communicatie met bewoners en partners.

33 Uitwerking; Kavels (K)
Achterpaden E Complex van bergingen, schuren of privé-garages: situering en verlichting E K2 K3 Verkaveling eengezinswoningen voorzijde A K4 Verkaveling eengezinswoningen achterzijde E K5 Verkaveling en situering woongebouwen A K6 Erfafscheidingen E

34 K1 - Achterpaden WAT: Achterpaden zijn sociaal veilig; De totale achterpadenstructuur is overzichtelijk en niet uitnodigend voor onbevoegden. HOE: Uitgangspunt is kort, recht, goed verlicht en minimaal 1,5 m breed. Geen doorlopende ontsluitings- structuur en ontsluit maximaal 10 woningen per zijde. Indien meer woningen tot maximaal 20 per zijde dan 1.80 m breed. Maximaal 1 hoek, kruising of splitsing en max 2 in/uitgangen.

35 K1 - Achterpaden

36 K2 - Complex van bergingen, schuren, of privé-garages
WAT: Een complex van bergingen, schuren of privé-garages is zodanig geplaatst, dat er een sociaal veilige en overzichtelijke situatie ontstaat. HOE: Kleine concentraties van max. 10 garages en max. 20 bergingen. Ingangen in het zicht van woningen. Verlichting conform O1.

37 K3 - Verkaveling eengezinswoning voorzijde (Aanbeveling)
WAT: De voorzijde van een eengezinswoning is goed zichtbaar vanaf de openbare ruimte. Er is een zone die afstand schept en een scheiding aanbrengt tussen de openbare ruimte en de privé-ruimte rond de woning. HOE: Woningen hebben een voortuin tussen 2 en 5 meter diep. Hoekwoningen hebben een zijtuin. Goed zicht vanuit de omgeving. Vlakke voorgevels.

38 K3 - Verkaveling eengezinswoning voorzijde (Aanbeveling)

39 K4 – Verkaveling eengezinswoning achterzijde (Aanbeveling)
WAT: De achterzijde van een eengezinswoning is voor inbrekers moeilijk bereikbaar. HOE: Achterzijde woning heeft privé karakter bijvoorbeeld door het ontbreken van achterpaden of afgesloten bouwblok of beperkte toegankelijkheid achterzijde.

40 K5 - Verkaveling en situering woongebouwen (Aanbeveling)
WAT: De situering van het woongebouw is overzichtelijk en sociaal veilig. Bij woningen op de begane grond is er een zone, die afstand schept en een scheiding aanbrengt tussen de openbare ruimte en de privéruimte. HOE: Woningen op begane grond hebben een tuintje. goed zicht op ingang en geen obstakels. goede verlichting. korte route naar parkeerplaats.

41 K6 – Erfafscheidingen (Aanbeveling)
WAT: Bij woningen, die liggen bij een toegang tot het woongebied of langs (wijk)ontsluitingsroutes hebben erfafscheidingen. HOE: Erfafscheidingen langs zij- en achtertuinen; hoogte minimaal 1.80 meter.

42 Uitwerking; Gebouw (G)
Woongebouw: Omvang en toegankelijkheid E Woongebouw: Onderdoorgang E Hoofdingang woongebouw E Toegangsdeuren gemeenschappelijke ruimten E Verlichting gemeenschappelijke ruimten E Collectief bergingencomplex E Berging-inbraakwerendheid gevelelementen E Voorzieningen in een woongebouw E Parkeergarage bij complex van woningen E Collectieve (fietsen)stalling E Beheerplan en toezicht woongebouw A

43 G1 - Woongebouw: Ontsluiting en toegankelijkheid
WAT: Een woongebouw is qua schaal en ontsluiting overzichtelijk en niet vrij toegankelijk. HOE: Woongebouw maximaal 20 woningen per galerij of gecompartimenteerd. Galerijen en noodtrappenhuizen zijn niet opklimbaar (2,85 m). Toegangen voldoen aan G4.

44 G2 – Woongebouw: onderdoorgang
WAT: Onderdoorgangen in een woongebouw zijn sociaal veilig en goed verlicht HOE: Overdag geen verlichting, ‘s avonds en ‘s nachts (Em) 15 lux 0,30 Uh en RA 70. Geen deuren die toegang geven tot woningen, bergingen en/of gemeenschappelijke ruimten.

45 G3 - Hoofdingang woongebouw
WAT: De hoofdingang van een woongebouw is uitnodigend voor bewoners en bezoekers, maar niet voor onbevoegden. Het ontsluitingssysteem biedt bewoners de mogelijkheid elkaar en bezoekers te herkennen. HOE: Ingang goed in het zicht. Goede verlichting. Stallen van fietsen. Deur met flipperbeveiliging. Vlak in de gevel of nis 2x zo breed als diep. Bellenbord , intercom, doorzicht door glas. Overzichtelijk.

46 G3 - Hoofdingang woongebouw

47 G4 - Toegangsdeuren gemeenschappelijk ruimten
WAT: Toegangsdeuren van parkeergarage, bergingencomplex fietsenstalling e.d. in een woongebouw zijn zelfsluitend en beveiligd tegen flipperen. Wel een goede vluchtweg! HOE: Beperken van de doorgang door een gebouw voor onbevoegden door voorzieningen aan deuren, maar wel doorzicht door beglazing.

48 G5 - Verlichting gemeenschappelijke ruimten
WAT: Gemeenschappelijke ruimten in een woongebouw zijn goed verlicht. HOE: Door goede verlichting gemiddeld minimale verlichtingssterkte (Em)van 20 lux. RA-waarde minimaal 70 met gelijkmatigheid van 0,30 Uh. Galerijen goed en gelijkmatig om de maximaal 15 meter. Dimmen verlichting of deels uitschakelen onder voorwaarden mogelijk!

49 G6 - Collectief bergingscomplex
WAT: Bergingscomplexen hebben een ontsluitingssysteem, dat zowel praktisch is als sociaal veilig. HOE: Maximaal 35 kelderboxen of in compartimenten van 35. Onder extra voorwaarden tot maximaal 50. Toegang op maaiveldniveau. Elk compartiment eigen toegangsdeur. Rechte gangen of eventueel spiegels. Verlichting conform G5. Dimmen of deels uitschakelen mogelijk!

50 G6 - Collectief bergingscomplex

51 G7 - Berging: inbraakwerendheid gevelelementen: deuren,ramen, ventilatieopening
WAT: Deuren van bergingen zijn tenminste drie minuten inbraakwerend, zonder de gebruiksvriendelijkheid te schaden. HOE: Inbraakwerend volgens NEN 5096 klasse 2 OF beveiligingsrichtlijn bestaande bouw en geen glas.

52 G8 - Voorzieningen in een woongebouw
WAT: Eventuele voorzieningen zonder woonfunctie (winkels, bedrijven, etc.) binnen het woongebouw verstoren (de sociale veiligheid van) de woonfunctie niet. HOE: Voorzieningen hebben eigen ingang. Bezoekers kunnen niet in het woongebouw komen. Nooduitgang van voorziening onder voorwaarden in het woongebouw.

53 G9 - Parkeergarage, behorend bij een complex van woningen.
WAT: Parkeergarages voor bewoners, behorende bij een complex van woningen of woongebouw, zijn sociaal veilig en goed beheerbaar. HOE: Een garage is afgesloten en alleen toegankelijk voor bevoegden; met goede verlichting (Em) 40 lux 0,30 Uh) en goed zicht. (Tot en met 25 parkeerplaatsen (Em) 20 lux 0,30 Uh). RA 70. Dimmen mogelijk. Uitschakelen niet.

54 G10 - Collectieve fietsenstalling
WAT: Als privé-stallingen ontbreken (zoals schuurtjes en bergingen) is een inbraakveilige en goed verlichte collectieve (fietsen)stalling met voldoende plaatsen noodzakelijk. HOE: Voldoende capaciteit; (automatisch) inbraakwerend; doorzicht en goed verlicht.

55 G11 - Beheerplan en toezicht woongebouw
WAT: Afspraken over onderhoud en beheer zijn schriftelijk vastgelegd. Maatregelen tegen graffiti. HOE: Beheerplan, meldpunt, snel herstel en schoonmaak, controle, structureel onderhoud; Communicatie met bewoners en partners.

56 Woning (W) W1 Zicht op de openbare ruimte E W2
Deuren: zicht en verlichting E W3 Deuren: inbraakwerendheid E W4 Ramen en ventilatieopeningen inbraakw.heid E W5 Garages: inbraakwerendheid en verlichting E W6 Berging of schuur: inbraakw.heid en verlichting E Rookmelder E W7 Voorlichting en communicatie A W8

57 W1 - Zicht op de openbare ruimte
WAT: Vanuit de woning is zicht mogelijk op de openbare ruimte. HOE: Zicht op de openbare ruimte. Kopgevels voorzien van een raam. Geen zichtbelemmering door struiken, schuurtjes, schuttingen, hekwerken of andere obstakels in tuinen.

58 W2 - Deuren: zicht en verlichting
WAT: De voordeur van de woning is sociaal veilig, gebruiksvriendelijk en zichtbaar vanuit de omgeving; Er is doorzicht vanuit de eigen woning; HOE: Voordeur ligt in het zicht vanaf de openbare ruimte en niet in een nis of onderdoorgang. Doorzicht naar buiten. buitenlamp bij bereikbare deuren. Glasstrook of deurspion aanwezig.

59 W2 - Deuren: zicht en verlichting

60 W3 - Deuren: inbraakwerendheid
WAT: Alle bereikbare gevelelementen met deuren die toegang geven tot de woning zijn tenminste drie minuten inbraakwerend maar wel gebruiksvriendelijk. HOE: Deuren inbraakwerend volgens NEN 5096, weerstandsklasse 2. Eén bedieningspunt en gelijksluitend. Indien technisch mogelijk kierstandhouder. Voorziening tegen cilindertrekken van 15Kn.

61 W3 - Deuren: inbraakwerendheid

62 W4 - Ramen en ventilatieopeningen: inbraakwerendheid
WAT: Alle bereikbare gevelelementen met ramen, die toegang geven tot de woning, zijn tenminste drie minuten inbraakwerend, maar wel gebruiksvriendelijk. HOE: Ramen inbraakwerend volgens NEN 5096 weerstandsklasse 2, gelijksluitend. Ramen kleiner dan 15 cm (een zijde) geen eisen.

63 W5-Garages: inbraakwerendheid en verlichting
WAT: Alle bereikbare ramen, deuren, lichtkoepels, dakramen en ventilatieopeningen van garages zijn tenminste drie minuten inbraakwerend. HOE: Raam, ventilatieopening, deur, lichtkoepel, dakraam inbraakwerend volgens NEN 5096, weerstandsklasse 2. Indien kleiner dan 15 cm (een zijde) geen eisen. Buitenlamp bij deur tenzij binnen 7,5 meter al een lamp aanwezig.

64 W6 - Berging of schuur: inbraakwerendheid en verlichting
WAT: Ramen, deuren, lichtkoepels, ventilatieopeningen van (vrijstaande) bergingen en schuren zijn tenminste drie minuten inbraakwerend. HOE: Raam, ventilatieopening, deur, lichtkoepel, dakraam inbraakwerend weerstandsklasse 2 of conform Beveiligingsrichtlijn. Enkelwandig hout dan haakschootslot. Indien kleiner dan 15 cm (een zijde) geen eisen. Een lamp aangebracht tenzij binnen 7,5 meter reeds een lamp aanwezig.

65 W7 - Rookmelder WAT: Bewoners worden tijdig gealarmeerd als rook ontstaat. HOE: Rookmelders conform Bouwbesluit (NEN 2555) plaatsen. Extra: indien beloopbaar vloeroppervlakte van minimaal 8m2 met een hoogte van 1,9 meter dan ook op de zolderetage.

66 W8 – Voorlichting en communicatie
WAT: Bewoners van beveiligde woningen worden voorgelicht over veilig gedrag. HOE: Bewoners ontvangen (schriftelijk) informatie- en voorlichtingsmateriaal en eventuele voorlichting uitleg over sleutelbeheer.

67 Bijlage: Bereikbaarheid
WAT: Gevelelementen (deuren en ramen) en daarmee gelijk te stellen delen, zoals dakramen en lichtkoepels op de hoger gelegen verdiepingen moeten, als ze bereikbaar zijn, voldoen aan de betreffende W-eisen. HOE: Bereikbaarheid van deuren, ramen, luiken, lichtkoepels en dakramen volgens de NEN 5087 versie mei 2013. Binnen 5,5 meter van maaiveld/water. Onbeperkt doorklimmen binnen 2.4 meter. Eenvoudige opklimmogelijkheden. Hogere verticale valhoogte dan 5,5 meter dan nvt (etc).

68 Meer informatie


Download ppt "Politiekeurmerk Veilig Wonen"

Verwante presentaties


Ads door Google