De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociale Hygiëne, week 3 Johan Martens, opleiding Facility Management (010) 794 5693.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociale Hygiëne, week 3 Johan Martens, opleiding Facility Management (010) 794 5693."— Transcript van de presentatie:

1 Sociale Hygiëne, week 3 Johan Martens, opleiding Facility Management j.martens@hr.nl http://med.hro.nl/martj/ (010) 794 5693

2 Terugblik op vorige week  Ethiek is belangrijk in de horeca  De wijze waarop mensen rekening houden met elkaar wordt beïnvloed door hun normen en waarden  Sociaal gedrag is elkaar respecteren op basis van normen en waarden  Ethiek is de vraag welk gedrag moreel of immoreel is  Sociaal hygiënisch beleid is gericht op het bewaken van de gastvrijheid  Beleidsplan is een hulpmiddel voor voorlichting en instructie  Iedere ondernemer moet grenzen stellen aan gedrag  Een ondernemer moet kennis hebben van relevante wet- en regelgeving  Goede huisregels bestaan uit de inhoud, het waarom en doel

3 Programma voor vandaag  Handhavingsbeleid  Deurbeleid  Samenwerking met derden  Voorlichting en instructie

4 Handhavingsbeleid  Regels die niet worden gehandhaafd, zijn nutteloos!  Handhaving bestaat uit vier stappen  Stap 1: Regels controleren  Stap 2: Regelovertreding corrigeren  Stap 3: Regelovertreding sanctioneren  Stap 4: Sancties afdwingen  Handhaving kan zowel binnen als buiten plaatsvinden  Dus ook op terras, parkeerplaats en dergelijke  Maar ook in de directe omgeving van het bedrijf  Het beleid beschrijft, hoe deze stappen worden toegepast

5 Regels controleren  Doelen van controle  Voorkomen van regelovertreding  Opsporen van regelovertredingen  Controle heeft alleen zin als  Alle regels worden gecontroleerd  Alle medewerkers alle regels controleren  De zeven W’s  Wie heeft de regel overtreden?  Wat is de overtreding?  Waar heeft de overtreding plaatsgevonden?  Wanneer heeft de overtreding plaatsgevonden?  Waarmee is de overtreding geplaatst?  Waartoe heeft de overtreding geleid?

6 Regelovertreding corrigeren  Doelen van correctie  Direct beëindigen van de regelovertreding  Voorkomen van herhaling van de overtreding  Correctie heeft alleen zin als  Alle overtreden regels worden gecorrigeerd  Alle medewerkers alle overtredingen corrigeren  Openlijke regelovertreding  Voor iedereen zichtbare overtreding van een regel  Verborgen regelovertreding  Niet zichtbare overtreding van een regel  Optreden op basis van enkel vermoedens

7 Regelovertreding sanctioneren  Mogelijke sancties in de horeca  Direct eruit  Direct eruit met ontzegging  Direct een ontzegging  Een ontzegging geven  Kan mondeling of schriftelijk  Een ontzegging heeft pas effect als  Alle medewerkers weten wie een ontzegging heeft gekregen, wanneer die is uitgereikt en voor welke duur  Alle medewerkers de ontzegging handhaven binnen de gestelde termijn

8 Sancties afdwingen  De ultieme sanctie is vorderen  Vorderen betekent: eisen  Iemand moet tot twee keer toe gevorderd worden  Geen medewerking? Dan is er sprake van huisvredebreuk  Misdrijf volgens artikel 138 van het Wetboek van Strafrechtartikel 138 van het Wetboek van Strafrecht

9 Hoe werkt vorderen? Vertrekt de gast? Bereid de gast voor op het vorderen Eerste keer vorderen Tweede keer vorderen Vertrekt de gast? Gast pleegt huisvredebreuk Gast is vrijwillig vertrokken Ja

10 Opdracht  Hoe zou jij in deze situatie optreden?  Bespreek dit in twee- of drietallen met elkaar “Een gast in het restaurant waar jij werkt, vertelt jou dat zij een andere vrouwelijke gast heeft zien roken op het toilet. In het restaurant wordt het rookverbod in de horeca strikt nageleefd. Hoe kan het restaurant omgaan met deze verborgen regelovertreding?”

11 Deurbeleid  Waarom een deurbeleid formuleren?  Bedrijfsformule is gericht op een bepaalde doelgroep  Huisregels zijn gericht op het gewenste gedrag van gasten  Soms toch gasten die niet tot de doelgroep behoren of die onbewust of expres ongewenst gedrag vertonen  Selecteren mag op basis van  Gedrag  Kleding, waaronder ook sieraden  Kredietwaardigheid  Leeftijd  Aantal aanwezigen in het bedrijf  Huisregels van het bedrijf  Maar: discriminatie is verboden!

12 Wat is discriminatie?  Artikel 1 van de Grondwet Artikel 1 van de Grondwet  Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.  Discriminatie in het Wetboek van StrafrechtWetboek van Strafrecht  Onder discriminatie wordt verstaan: elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben:  dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens  en de fundamentele vrijheid op politiek, economisch of cultureel terrein  of op andere terreinen van het maatschappelijke leven,  wordt teniet gedaan of aangetast.

13 Wat is discriminatie?  Algemene Wet Gelijke Behandeling  Geeft aan dat niet gediscrimineerd mag worden op grond van: godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid en burgerlijke staat  Naast de algemene wet zijn er nog wetten betreffende gelijke behandeling op grond van: handicap of chronische ziekte, leeftijd, mannen en vrouwen, arbeidsduur en contractvorm  Het College voor de Rechten van de Mens onderzoekt o.a. klachten over discriminatie en geeft een oordeelCollege voor de Rechten van de Mens  Een oordeel draait vaak om de vraag: is er een objectieve rechtvaardiging voor het maken van onderscheid?

14 Criteria Rotterdams deurbeleidRotterdams deurbeleid Exploitanten zijn vrij een bepaald deurbeleid te formuleren en te hanteren, mits dit beleid voldoet aan de volgende toetsingscriteria: 1. Iedereen moet op gelijke wijze toegang kunnen krijgen tot de Rotterdamse discotheken 2. Selectiecriteria, zoals de juiste kleding (dresscode) en een leeftijdsgrens dienen duidelijk omschreven te zijn 3. Selectiecriteria dienen vreemd te zijn van iedere vorm van discriminatie 4. De criteria dienen aan de buitenzijde van de discotheek bij de entree kenbaar gemaakt te worden 5. Aan geweigerde bezoekers wordt medegedeeld op basis van welke criteria zij niet zijn toegelaten; geweigerde bezoekers worden door portiers gewezen op de mogelijkheid gebruik te maken van het klachtenspreekuur van de discotheekhouder 6. De exploitanten/discotheekhouders hebben een wekelijks spreekuur waar door geweigerde personen gebruik kan worden gemaakt.

15 Samenwerking met derden  Met de gemeente  Belangrijke partner voor de gemeente  Verleent verschillende vergunningen  Ontwikkelt voor de horeca relevant beleid  Met andere ondernemers  Samen sterker in de strijd tegen concurrenten  Organiseren van evenementen  Gezamenlijk reclame maken of acties organiseren  Voordelen behalen bij inkoop van goederen  Met de politie  Soms is assistentie van de politie nodig  Elkaar informeren over zaken die orde en veiligheid betreffen  Met brancheorganisaties

16 Veiligheid, gezondheid en welzijn  De Arbowet verplicht werkgevers tot het zorgen voor goede arbeidsomstandigheden voor de werknemer  Hij moet maatregelen nemen om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers te waarborgen

17 Veiligheid, gezondheid en welzijn  Veiligheid: om direct lichamelijk letsel te voorkomen  Aanbrengen van een antisliplaag in de keuken  Plaatsen van apparatuur die aan de veiligheidseisen voldoet  Gezondheid: om ziekte en onnodige slijtage te voorkomen  Voldoende ventilatie van ruimten waar mensen verblijven  Verschaffen van gehoorbeschermers aan medewerkers die in ruimten moeten werken met een hoge geluidsbelasting  Welzijn: om het welzijn van de werknemers zoveel mogelijk te bevorderen  Zorgen dat medewerkers op de hoogte zijn van hun taken  Zorgen voor goede begeleiding op de werkvloer  Voorkomen van discriminatie, seksuele intimidatie en agressie

18 Voorlichting en instructie  De werkgever moet volgens de Arbowet voorlichting geven, instructie geven en toezicht houden  Voorlichting geven aan medewerkers over o.a.  Hoe zij hun werk vakbekwaam kunnen uitvoeren  Aan welke wettelijke regels zij zich moeten houden  Wat het sociaal hygiënisch beleid van het bedrijf is  Instructie geven aan medewerkers over o.a.  Omgaan met brandblusmiddelen  Uitvoeren van een evacuatie  Leren van gesprekstechnieken of hanteren van gespreksmodellen  Toezicht houden op de naleving van de instructies en voorschriften door medewerkers

19 Werkoverleg  Een bijeenkomst van de leidinggevende met zijn medewerkers  Het voeren van werkoverleg is een goed middel om in het team het werk en de werksituatie te bespreken  Doelen van werkoverleg  Informatie uitwisselen over de bedrijfsvoering  Werkervaringen uitwisselen  Voorlichting of instructie geven en werkafspraken maken  Voorwaarden voor zinnig werkoverleg  Werkoverleg moet regelmatig plaatsvinden  Werknemers moeten zelf ook agendapunten kunnen inbrengen  Gemaakte afspraken moeten op papier worden gezet  Iedereen moet de gelegenheid krijgen om iets in te brengen

20 Samenvatting van vandaag  Handhavingsbeleid  Stap 1: Regels controleren  Stap 2: Regelovertreding corrigeren  Stap 3: Regelovertreding sanctioneren  Stap 4: Sancties afdwingen  Deurbeleid  Selectie mag om de gewenste doelgroep te krijgen  Selectie mag op basis van diverse criteria  Maar: discriminatie is verboden!  Samenwerking met derde partijen  Denk aan gemeente, politie en andere ondernemers  Voorlichting en instructie  Waarborgen van veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers

21 Programma voor volgende week  Communicatie  Analoge en digitale communicatie  Contact maken  Risicoanalyse  Opstellen van een risicoanalyse  Soorten risicogedrag  Aanpakken van risicogedrag  Toepassen van gespreksmodellen


Download ppt "Sociale Hygiëne, week 3 Johan Martens, opleiding Facility Management (010) 794 5693."

Verwante presentaties


Ads door Google