De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goed op weg naar het vo 2015-2016. Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goed op weg naar het vo 2015-2016. Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier."— Transcript van de presentatie:

1 Goed op weg naar het vo 2015-2016

2 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken belangrijke levensfase Een belangrijke stap

3 BOVO procedure Beschrijft de overstap van primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. BOVO Haaglanden Begeleidt en ondersteunt de scholen bij de overstap. Website: www.bovohaaglanden.nlwww.bovohaaglanden.nl BOVO Haaglanden

4 Overstappen naar het vo OKR BSA

5 Het basisschooladvies “Balans” Leerlingkenmerken Werkhouding Sociaal-emotioneel Huiswerkhouding Inzet Motivatie Intelligentie Test- en toetsgegevens Didactische toetsen Drempelonderzoek Methodegebonden toetsen Het LVS vanaf groep 5 BSAB Mening ouders

6 Toetsen op verschillende leergebieden, zoals: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, inzichtelijk rekenen en woordenschat. Voorbeelden: Drempelonderzoek (uitslag wordt besproken bij rapportgesprek 1) Cito Leerling- en onderwijsvolgsysteem toetsen (Cito LVS) Didactische toetsen

7 Het Basisschooladvies Contactgegevens leerling Leervorderingen en cognitieve capaciteiten Ontwikkeling en gedrag Zorgplicht en begeleiding Gegevens ouders/verzorgers Documenten en bijlagen (bijv. Verklaring dyslexie) Onderwijskundig rapport

8 De po-school: vult het OKR zo volledig mogelijk in; zorgt dat het OKR het BSA onderbouwt; bespreekt het OKR tijdig met ouders waar dit nodig wordt geacht Ouders: hebben mogelijkheid op inzage; dienen toestemming te geven voor bepaalde bijlagen; mogen bij onenigheid hun eigen visie toevoegen. Po-scholen geven ouders een kopie of versturen het OKR digitaal. Onderwijskundig rapport

9 Wetgeving vorig jaar gewijzigd: CITO-toets in april Taal en rekenen Voor alle leerlingen in groep 8 van regulier basisonderwijs Dinsdag 19 april, woensdag 20 april en donderdag 21 april De eindtoets

10 Als de eindtoets lager uitvalt dan het BSA, dan blijft het BSA gelijk. Als de eindtoets hoger uitvalt dan het BSA, dan moet het advies worden heroverwogen. Dit zou kunnen leiden tot herziening van het BSA. Leerlingen mogen door het vo niet worden afgewezen op basis van de score op de eindtoets. De eindtoets

11 Passend onderwijs = ondersteuning op maat, die nodig is voor sommige leerlingen om zich optimaal te ontwikkelen. 3 vormen van ondersteuning: Basisondersteuning; extra ondersteuning; diepteondersteuning. Passend onderwijs

12 Mogelijkheden bij de overstap po-vo: Basis-, extra- of diepteondersteuning in het po gaat door in het vo; geen extra- of diepteondersteuning in het po, wel in het vo. Let op: Het is wenselijk dat de po-school en ouders overeenstemming bereiken over de benodigde ondersteuning in het vo. Indien beide partijen het echter niet eens zijn, kunnen ouders dit onafhankelijk van de po-school aangeven (en andersom). Passend onderwijs

13 PO sboboso VO PrOvmbo ( LWOO ) havovwovso Uitstroom naar het vo

14 vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Schooltypen

15 Vakken/leergebieden Nederlands; Engels; rekenen en wiskunde; mens en natuur; mens en maatschappij; kunst en cultuur; bewegen en sport. vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw

16 Duur: 4 jaar (2 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) LeerwegenAfkortingMBO-niveau BasisberoepsBBL1 & 2 KaderberoepsKBL3 & 4 Gemengd / TheoretischGL/TL3 & 4 Vmbo

17 Techniek bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek enz Zorg en Welzijn verzorging, uiterlijke verzorging en zorg-en-welzijnbreed Economie administratie, handel en verkoop, mode en commercie, handel en administratie Landbouw landbouw en natuurlijke omgeving, landbouw-breed Intersectoraal dienstverlening en commercie, technologie en commercie, technologie en dienstverlening, ICT-route, sport dienstverlening en veiligheid. LET OP: Niet iedere school biedt alles aan!!! Vmbo: sectoren

18 Leerwegondersteunend onderwijs is een extra voorziening, bedoeld voor leerlingen die met ondersteuning het vmbo- diploma kunnen halen. Ondersteuning in de zin van: -Kleine klassen tot 15 leerlingen -Structurele huiswerkbegeleiding -Eén docent voor de groep -Extra training op soc-emo gebied NB: Er is geen verschil in VMBO-diploma! Vmbo met LWOO

19 Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: 5 jaar (3 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw Havo

20 6 jaar (3 jaar onderbouw + 3 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO of universiteit Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding : vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw Vwo

21 Kopklas vmbo-t en Kopklas havo/vwo Een jaar po óp de vo-school met veel aandacht voor taal. Doel: Doorstromen naar vmbo-t of havo/vwo Internationale schakelklassen (ISK) Voor leerlingen korter dan 2 jaar in Nederland Onderwijs voor hoogbegaafden Overig aanbod

22 Een leerling wordt op het vo aangemeld met een adviesformulier (volgende dia). Een leerling kan maar op één vo-school worden aangemeld. OT is een digitaal overdrachtssysteem dat: - de vo-school in staat stelt het onderwijskundig rapport te bekijken; - de basisschool een bericht stuurt van de aanmelding. Aanmelden vo

23 Adviesformulier: Wordt verkregen via de basisschool; is vereist bij aanmelding op een vo-school. Het adviesformulier vermeldt onder andere: Een unieke code; basisschooladvies. Aanmelden vo

24 Start aanmelding speciale doelgroepen (extra ondersteuning en/of LWOO): 16-1-2016 Ons advies: vroeg aanmelden!! Start aanmelding reguliere doelgroepen : 30-1-2016 Ons advies: neem de tijd ervoor Sluiting: 18-3-2016 Nb. voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte en/of LWOO op 12-2-2016! Alle aanmeldingen in deze periode worden gezien als gelijktijdig binnen gekomen (m.u.v. praktijkonderwijs). Aanmelden vo 1 e aanmeldingsperiode

25 Vo-scholen proberen zo snel mogelijk een besluit te nemen ten aanzien van de toelaatbaarheid. Bericht van wel/niet plaatsing op 24-3-2016: Plaatsing bij voldoende ruimte; Overaanmelding kan leiden tot het toepassen van voorrangsregels en/of loting. Aanmelden vo Behandelperiode vo

26 Vo-scholen proberen zo snel mogelijk een besluit te nemen ten aanzien van de toelaatbaarheid. Bericht van wel/niet plaatsing op 24-3-2016: Plaatsing bij voldoende ruimte; Overaanmelding kan leiden tot het toepassen van voorrangsregels en/of loting. Bij uitloting neemt de leerkracht contact op met ouders voor een afspraak op 24-3 na 14.00 uur. In overleg wordt bekeken welke scholen nog plek hebben. Mocht u eerder nieuws hebben…bericht de leerkracht! Ingeloot of uitgeloot?!

27 Voor kinderen die na de 1e periode niet (meer) zijn aangemeld op een school (bijv. doordat ze uitgeloot zijn). Periode van 24-3-2016 t/m 14-4-2016 Op donderdag 24 maart en dinsdag 29 maart gelden alle aanmeldingen als gelijktijdig aangemeld. Loting bij overaanmelding op dinsdag 29 maart. Bericht van wel/niet plaatsing voor leerlingen van de tweede periode zodra de vo-school een besluit heeft genomen. Uiterlijk 30 maart 10.00 uur. Aanmelden vo 2 e aanmeldingsperiode

28 Leestips: Website BOVO Haaglanden (www.bovohaaglanden.nl) BOVO ouderfolder en folder passend onderwijs De Scholenwijzer vo (vanaf december, uitgave: gemeente Den Haag) Websites van de vo-scholen Vo-gids ministerie OCW (www.rijksoverheid.nl) Tips voor ouders

29 Houd bij het kiezen van een school bijvoorbeeld ook rekening met: Het schoolondersteuningsprofiel; mogelijkheden tot begeleiding (bijv. voor huiswerk); kosten; opvang bij lesuitval; de afstand. Tips voor ouders

30 Vragen?


Download ppt "Goed op weg naar het vo 2015-2016. Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier."

Verwante presentaties


Ads door Google