De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zakboekenpolitie.com Beslagbevoegdheden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zakboekenpolitie.com Beslagbevoegdheden"— Transcript van de presentatie:

1 Zakboekenpolitie.com Beslagbevoegdheden
Gebaseerd op hoofdstuk 6 van de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier van justitie en Strafvordering voor de Opsporingsambtenaar Kluwer

2 Inhoud presentatie Definitie en voorwaarden ibn
Ibn bij staande houding Ibn bij heterdaad en 67,1 misdrijf Bevel uitlevering voorwerpen en vorderen gegevens Doorzoeken vervoermiddel Doorzoeken plaatsen Doorzoeken woning en kantoor professioneel verschoningsgerechtigde Bevel uitlevering aan vervoersinstelling Beslagbevoegdheden RC Doorzoeking ter vastlegging gegevens Jurisprudentie ibn Tabellen Conservatoir beslag Opiumwet en Wet wapens en munitie Beslag in pv Beëindiging beslag Beslag en doorzoeking bij professioneel verschoningsgerechtigde Politiewet en 'beslag' Aangifte diefstal/verduistering geld, enz. na doorzoeking Wet versterking positie RC

3 Stelling Het voor een opsporingsonderzoek onder zich nemen van een auto van een inbreker is inbeslagneming

4 Definitie ibn (art. 134) Het onder zich nemen of gaan houden
van een voorwerp ten behoeve van de strafvordering let op: politieambtenaar kan zich vergissen over grondslag van zijn bevoegdheid Hof in HR , LJN AE9028

5 Onder zich nemen (art. 134) Van ‘onder zich nemen’ is sprake ‘indien de vrije beschikking over het voorwerp voor hem, onder wie het in beslag wordt genomen, wordt opgeheven en het voorwerp onder de macht van de beslagleggende ambtenaar (MH: of burger) is gekomen´ HR, NJ 1936, 1015, waarnaar de PG in diens conclusie onder HR , LJN BG6151 verwijst 5

6 Onder zich gaan houden (art. 134)
Van ‘onder zich gaan houden’ is sprake ingeval van ibn van een voorwerp wat de beslaglegger al onder zich had Bijv. ter zake een verkeerscontrole, waarbij het voertuig vervolgens ter onttrekking aan het verkeer in beslag genomen wordt Of beslag ter zake feit 1 wat ‘omgezet’ wordt in beslag ter zake feit 2 6

7 Ten behoeve van de strafvordering
Veiligstellen belangen waarvoor art. 94 en 94a ibn toestaan: waarheidsvinding strafbaar feit of ontneming verbeurdverklaring onttrekking aan het verkeer veiligstelling verhaalsrecht: a. geldboete en/of b. ontnemingsmaatregel

8 Stelling Een opsporingsambtenaar is bevoegd tot inbeslagneming van een voorwerp als dat voorwerp daartoe vatbaar is

9 Voorwaarden voor ibn Vatbaarheid voorwerp én Bevoegdheid beslaglegger
Art. 94 lid 3 Van de ibn van een voorwerp wordt, ook in geval de bevoegdheid tot ibn toekomt aan de RC of OvJ, door de opsp. ambt. een kennisgeving van ibn opgemaakt Zoveel mogelijk wordt aan degene bij wie een voorwerp is in beslag genomen, een bewijs van ontvangst afgegeven

10 Directe beoordeling beslag
Art. 94 lid 3 Sv: de opsp. ambt. stelt de kennisgeving z.s.m. in handen van de hulpOvJ teneinde te doen beoordelen of het beslag moet worden gehandhaafd Art. 116 Sv: De (hulp)OvJ die op grond van art. 94, lid 3 in kennis is gesteld van de kennisgeving van ibn, beslist over het voortduren van het beslag in het belang van de strafvordering (MH: waarheidsvinding, verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer, zie 6.2 e.v.) Indien dit belang niet of niet meer aanwezig is, beëindigt hij het beslag en doet hij het voorwerp teruggeven aan degene bij wie het voorwerp in beslag is genomen De hulpOvJ pleegt desgeraden (MH: indien gewenst) overleg met de OvJ voordat hij de beslissing neemt

11 Vatbaar voor ibn (art. 94) Vatbaar voor ibn zijn voorwerpen die kunnen dienen voor: waarheidsvinding strafbaar feit waarheidsvinding ontneming voordeel verbeurdverklaring onttrekking aan het verkeer

12 Vatbaar voor ibn: waarheidsvinding s.f. (art. 94)
Alle voorwerpen die kunnen dienen als bewijs voor een gepleegd strafbaar feit of voor het beantwoorden van de vraag of er sprake is van een rechtvaardigings- of schulduitsluitingsgrond: voorwerpen waarop of waarin mogelijk sporenmateriaal te vinden is (zoals schroevendraaiers, breekijzers, vuurwapens, een stoffelijk overschot, enz.) of die zelf sporen vormen (zoals vingerafdrukken, bloed, sperma, haren, een stoffelijk overschot van het slachtoffer, enz.) voorwerpen die bij het plegen van een strafbaar feit zijn gebruikt (zoals schroevendraaiers, breekijzers, vuurwapens, enz.) en daarbij vermoedelijk sporen hebben achtergelaten (bijv. krassporen, braaksporen, moeten, schot-sporen, enz.) voorwerpen waarmee de verdachte werd aangevallen en/of zich verdedigde (bij een mogelijk te verwachten beroep op noodweer/noodweerexces of een alibi) Voor waarheidsvinding mag na ibn ook onderzoek gedaan worden aan en in het in beslag genomen voorwerp 12 12

13 Vatbaar voor ibn (art. 94) Verbeurdverklaring = straf
Onttrekking a/h verkeer = maatregel Deze presentatie gaat verder over bevoegdheden (want vatbaarheid bijna nooit probleem, zie daarover verder het zakboek)  13 13

14 Inhoud presentatie Definitie en voorwaarden ibn
Ibn bij staande houding Ibn bij heterdaad en 67,1 misdrijf Bevel uitlevering voorwerpen en vorderen gegevens Doorzoeken vervoermiddel Doorzoeken plaatsen Doorzoeken woning en kantoor professioneel verschoningsgerechtigde Bevel uitlevering aan vervoersinstelling Beslagbevoegdheden RC Doorzoeking ter vastlegging gegevens Jurisprudentie ibn Tabellen Conservatoir beslag Opiumwet en Wet wapens en munitie Beslag in pv Beëindiging beslag Beslag en doorzoeking bij professioneel verschoningsgerechtigde Politiewet en 'beslag' Aangifte diefstal/verduistering geld, enz. na doorzoeking Wet versterking positie RC

15 Stelling Alleen de opsporingsambtenaar, (hulp)OvJ en de RC
zijn bevoegd tot inbeslagneming

16 Staande/aanhouden (art. 95)
Bevoegdheid tot inbeslagneming voor een ieder bij: aangehouden of staande gehouden verdachte (let op: burger mag niet staande houden en ook niet aan de kleding onderzoeken) mits door verdachte met zich gevoerd

17 Onrechtmatig verkregen bewijs door burger
Zonder wetenschap of bemoeienis van politie of OM: geen niet-ontvankelijkheid van het OM in uitzonderlijke gevallen wel mogelijk bewijsuitsluiting bij ernstige schending van beginselen van behoorlijke procesorde of rechten van de verdediging (nog geen voorbeelden van bekend)

18 Stelling Alleen bij een voorwerp dat de verdachte
vasthoudt of bij zich draagt is er sprake van 'met zich voeren'

19 Met zich voeren Voorwerp in hand verdachte
Voorwerp in kleding/ op lichaam verdachte Kleding die verdachte aan heeft Voorwerp dat verdachte in/op vervoermiddel vervoert Het voertuig zelf (mits als vervoermiddel gebruikt) Niet: voertuig omdat verdachte sleutels van dat voertuig in fouillering heeft

20 Stelling Bij een verdenking van het verlaten van de plaats ongeval
waarbij iemand is overleden is een opsporingsambtenaar ingevolge het Wetboek van strafvordering ook buiten de gevallen dat hij een verdachte staande of aanhoudt bevoegd tot inbeslagneming buiten heterdaad

21 Inhoud presentatie Definitie en voorwaarden ibn
Ibn bij staande houding Ibn bij heterdaad en 67,1 misdrijf Bevel uitlevering voorwerpen en vorderen gegevens Doorzoeken vervoermiddel Doorzoeken plaatsen Doorzoeken woning en kantoor professioneel verschoningsgerechtigde Bevel uitlevering aan vervoersinstelling Beslagbevoegdheden RC Doorzoeking ter vastlegging gegevens Jurisprudentie ibn Tabellen Conservatoir beslag Opiumwet en Wet wapens en munitie Beslag in pv Beëindiging beslag Beslag en doorzoeking bij professioneel verschoningsgerechtigde Politiewet en 'beslag' Aangifte diefstal/verduistering geld, enz. na doorzoeking Wet versterking positie RC

22 Heterdaad of 67,1 misdrijf (art. 96)
Opsp. ambt. bevoegd tot ibn bij: Heterdaad of 67,1 misdrijf De bevoegdheid bij een 67,1 misdrijf wordt meer dan incidenteel over het hoofd gezien!! Antwoord stelling: op verlaten plaats ongeval staat géén vh, ibn dus niet toegestaan. Dat zou anders liggen bij 6 WVW met strafverzwarende omstandigheid (zoals veel te hard rijden, kleven, geen voorrang verlenen, gevaarlijk inhalen, roekeloosheid, alcohol). Tevens zou bij verlaten plaats ongeval de bevoegdheid van 160,4 WVW toegepast kunnen worden (voertuig voor onderzoek)

23 Stelling Bij inbeslagneming ter zake een 67.1
misdrijf is een opsporingsambtenaar bevoegd tot het 'bevriezen' in afwachting van een tot doorzoeking bevoegde persoon

24 Heterdaad of 67,1 misdrijf (art. 96)
Tevens bevoegdheid voor opsp. ambt. tot Betreden elke plaats (let op: Awbi) Bevriezen: maatregelen om wegmaking, onbruikbaarmaking, onklaarmaking of beschadiging van beslag te voorkomen maatregelen kunnen vrijheid beperken

25 Heterdaad of 67,1 misdrijf (art. 96)
Betredingsbevoegdheid ter ibn van art. 96 Sv is zelfstandige bevoegdheid Ook in afwachting van een mogelijke doorzoeking door de RC of OvJ Ongeacht of er wel/niet contact met de RC is geweest Opsporingsambtenaren oefenen bij de toepassing van art. 96 Sv hun eigen bevoegdheid uit, niet die van de RC Mevis in diens noot onder HR, NJ 2004, 40 (ook in LJN AF4255)

26 Misdrijf van 4 jaar of meer
Vh-feiten (art. 67,1 én 2) Misdrijf van 4 jaar of meer Met name genoemde misdrijven uit Sr (bedreiging, belaging, verduistering, witwassen, schuldheling, structurele discriminatie, mishandeling, vernieling, 'computermisdrijven', ‘kraken’, huisverbod, enz. ) Verkeersongeval met art. 6 WVW letsel na: - roekeloosheid - alcohol / rijvaardigheid verminderende stof (8 lid 1, 2, 3 of 4) - alcoholmisbruik (8 lid 1, 2, 3 of 4) - weigering adem, bloed of urineonderzoek - ernstige overschrijding max. snelheid - kleven / geen voorrang verlenen / gevaarlijk inhalen Enige bijz. wetten (bijv. telen, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, aanwezig hebben of vervaardigen > 30 gram softdrugs + overtreding huisverbod) v.w.o.v. in NL kan niet worden vastgesteld + misdrijf + rechtbank + gevangenisstraf (67,2)

27 Inhoud presentatie Definitie en voorwaarden ibn
Ibn bij staande houding Ibn bij heterdaad en 67,1 misdrijf Bevel uitlevering voorwerpen en vorderen gegevens Doorzoeken vervoermiddel Doorzoeken plaatsen Doorzoeken woning en kantoor professioneel verschoningsgerechtigde Bevel uitlevering aan vervoersinstelling Beslagbevoegdheden RC Doorzoeking ter vastlegging gegevens Jurisprudentie ibn Tabellen Conservatoir beslag Opiumwet en Wet wapens en munitie Beslag in pv Beëindiging beslag Beslag en doorzoeking bij professioneel verschoningsgerechtigde Politiewet en 'beslag' Aangifte diefstal/verduistering geld, enz. na doorzoeking Wet versterking positie RC

28 Stelling Een opsporingsambtenaar is ingevolge
het Wetboek van strafvordering bevoegd tot het doen van een vordering uitlevering voorwerpen

29 Bevel uitlevering voorwerpen (art. 96a)
Door opsp. ambt. aan houder voorwerp, mits 67,1 misdrijf niet aan verdachte verschoningsgerechtigden niet verplicht aan bevel te voldoen géén bevel aan instelling van vervoer (OvJ of RC via art. 100 / 114)

30 Bevel uitlevering voorwerpen (art. 96a)
Alleen uitlevering voorwerpen Geen uitlevering gegevens 'Gegevens' vormen immers geen 'voorwerp' zie daarvoor 126nc e.v. (vorderen gegevens) en 125i e.v. Sv (doorzoeken ter vastleggen gegevens) (hierna verwerkt in presentatie) Wel inbeslagneming van pc of gegevensdrager (harddisk, cd-rom, enz.) Vervolgens kan die computer/gegevensdrager zelf weer aan een onderzoek onderworpen worden en kunnen daarvan 'gegevens' afgehaald worden Als volstaan kan worden met vordering gegevens mag geen bevel uitlevering voorwerpen gegeven worden (MvT 5.1 en aanwijzing PG’s)

31 Overzicht vorderen gegevens 126nc e.v.
1. identificerende, historische, niet gevoelige gegevens van bepaalde persoon/personen; vastgelegd, anders dan voor persoonlijk gebruik (126nc, uc en zk) 2. historische, niet gevoelige gegevens (inclusief identificerende) door OvJ; voor een ander dan 67,1-feit: machtiging RC vereist (126nd, ud en zl) 3. 126nd/ud-vordering voor komende periode door OvJ; voor directe verstrekking of verstrekking binnen bepaalde periode machtiging RC vereist (126ne, ue en zm) 4. gevoelige gegevens (godsdienst, ras, politieke gezindheid, enz.) door OvJ, machtiging RC vereist (126nf, uf en zn) 5. vordering 126nc lid1, nd lid1, ne lid1 aan provider (lid 2: voor gegevens afkomstig, bestemd voor, betrekking hebbende op verdachte / of tot begaan strafbare feit hebben gediend of mbt die gegevens het sf is gepleegd: door OvJ, machtiging RC vereist) (126ng, ug en zo) 6. bevel ontsleuteling (126nh, uh en zp) 7. vorderen bewaring (OvJ/RC) (art. 126ni, ui en zja) Zie presentatie vorderen gegevens. Voor ‘terreurgegevens’ slechts aanwijzingen ter. misdrijf vereist

32 Bevel uitlevering voorwerpen (art. 96a)
Verschoningsgerechtigden (art. 217, 218, 219): bloedverwanten/aanverwanten (rechte lijn + zijlijn t/m 3e graad) (zie voor uitgewerkt overzicht het zakboek) professionele verschoningsgerechtigden (notaris, advocaat, arts, geestelijke, afgeleid verschoningsgerechtigden, enz.) (voormalig) echtgenoot of geregistreerd partner van verdachte en/of getuige

33 Bevel uitlevering voorwerpen (art. 96a)
Brieven uitsluitend voor zover: van verdachte afkomstig voor verdachte bestemd of op hem betrekking voorwerp van het strafbare feit tot het begaan strafbaar feit gediend hebben

34 Bevel uitlevering voorwerpen en toegang (art. 551)
Opsp. ambt. Bepaalde zedenmisdrijven, mensenhandel en misdrijven staatsveiligheid Ter verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer (niet dus waarheidsvinding) Toegang tot alle plaatsen waar strafbaar feit wordt begaan (pm: Awbi)

35 Inhoud presentatie Definitie en voorwaarden ibn
Ibn bij staande houding Ibn bij heterdaad en 67,1 misdrijf Bevel uitlevering voorwerpen en vorderen gegevens Doorzoeken vervoermiddel Doorzoeken plaatsen Doorzoeken woning en kantoor professioneel verschoningsgerechtigde Bevel uitlevering aan vervoersinstelling Beslagbevoegdheden RC Doorzoeking ter vastlegging gegevens Jurisprudentie ibn Tabellen Conservatoir beslag Opiumwet en Wet wapens en munitie Beslag in pv Beëindiging beslag Beslag en doorzoeking bij professioneel verschoningsgerechtigde Politiewet en 'beslag' Aangifte diefstal/verduistering geld, enz. na doorzoeking Wet versterking positie RC

36 Stelling Een opsporingsambtenaar is ingevolge het Wetboek van strafvordering bij heterdaad of verdenking van een 67,1-misdrijf bevoegd tot doorzoeking van auto’s

37 Doorzoeken vervoermiddel (art. 96b)
Opsporingsambtenaar bevoegd mits: heterdaad of 67,1 misdrijf Bevoegdheid vereist wél verband tussen feit en vervoermiddel!! Met uitzondering van woongedeelte zonder toestemming (mogelijk doorzoeking op basis van art. 97 e.v.) Een vervoermiddel: ieder middel dat bestemd is om personen of goederen te vervoeren, te land, te water of in de lucht

38 Doorzoeken vervoermiddel (art. 96b)
Indien noodzakelijk vorderen dat bestuurder: vervoermiddel tot stilstand brengt vervoermiddel naar aangewezen plaats overbrengt of laat overbrengen

39 Inhoud presentatie Definitie en voorwaarden ibn
Ibn bij staande houding Ibn bij heterdaad en 67,1 misdrijf Bevel uitlevering voorwerpen en vorderen gegevens Doorzoeken vervoermiddel Doorzoeken plaatsen Doorzoeken woning en kantoor professioneel verschoningsgerechtigde Bevel uitlevering aan vervoersinstelling Beslagbevoegdheden RC Doorzoeking ter vastlegging gegevens Jurisprudentie ibn Tabellen Conservatoir beslag Opiumwet en Wet wapens en munitie Beslag in pv Beëindiging beslag Beslag en doorzoeking bij professioneel verschoningsgerechtigde Politiewet en 'beslag' Aangifte diefstal/verduistering geld, enz. na doorzoeking Wet versterking positie RC

40 Stelling Er is pas sprake van doorzoeken bij een gericht en stelselmatig onderzoek

41 Doorzoeken Elke vorm van rondkijken die verder gaat
dan zoekend rondkijken ‘Gericht en stelselmatig’ is héél oud (vervallen) criterium

42 Stelling Uitsluitend de RC is ingevolge het Wetboek van strafvordering bevoegd tot doorzoeking van een kantoorpand

43 Doorzoeking plaatsen (art. 96c)
OvJ én hulpOvJ bevoegd bij: heterdaad of 67,1 misdrijf Iedere plaats uitgezonderd: woning zonder toestemming kantoor professioneel verschoningsgerechtigde (ook niet met toestemming)

44 Extra eisen hulpOvJ Dringende noodzakelijkheid
Optreden OvJ kan niet worden afgewacht (MH: ‘OvJ’ beperkt zich volgens HR niet tot ‘zaaksOvJ’) Machtiging OvJ (schriftelijk of mondeling) Machtiging mogelijk tot drie dagen na zoeking Weigert OvJ machtiging: gevolgen ongedaan maken (MH: beter via art. 359a Sv??) Art. 96,2 van toepassing (bevriezing) 44

45 Dringende noodzakelijkheid
beslag onontbeerlijk voor - bewijs feit of - aantonen wederrechtelijk voordeel of - verbeurdverklaring of - onttrekking aan het verkeer Dringende noodzakelijkheid: als de doorzoeking beslist geen uitstel duldt, bijv. kans dat het voorwerp niet meer op de vermoede bergplaats zal worden aangetroffen, of biologische sporen die vergankelijk zijn

46 Dringende noodzakelijkheid
De mogelijkheid dat verdovende middelen zouden worden weggemaakt en voorts de noodzaak dat verder handelen in verdovende middelen dient te worden voorkomen kan volgens de HR ‘dringende noodzakelijkheid’ opleveren HR, NJ 1994, 281 (let op: inmiddels ‘bevries’-mogelijkheid: naar binnen op basis art. 96 Sv en dan bevriezen indien mogelijk) Te denken valt onder omstandigheden ook aan gevaarzettende situaties waaraan snel een einde moet worden gemaakt, bijv. bij productie van XTC in een woning Hof ’s-Hertogenbosch , LJN BG9718 46

47 Inhoud presentatie Definitie en voorwaarden ibn
Ibn bij staande houding Ibn bij heterdaad en 67,1 misdrijf Bevel uitlevering voorwerpen en vorderen gegevens Doorzoeken vervoermiddel Doorzoeken plaatsen Doorzoeken woning en kantoor professioneel verschoningsgerechtigde Bevel uitlevering aan vervoersinstelling Beslagbevoegdheden RC Doorzoeking ter vastlegging gegevens Jurisprudentie ibn Tabellen Conservatoir beslag Opiumwet en Wet wapens en munitie Beslag in pv Beëindiging beslag Beslag en doorzoeking bij professioneel verschoningsgerechtigde Politiewet en 'beslag' Aangifte diefstal/verduistering geld, enz. na doorzoeking Wet versterking positie RC

48 Hoofdregel in Sv voorbehouden aan RC (art. 104 en 110 i.v.m. 97 Sv)
Doorzoeking van woning zonder toestemming bewoner en kantoor professioneel verschoningsgerechtigde voorbehouden aan RC (art. 104 en 110 i.v.m. 97 Sv) Slechts onder uitzonderlijke omstandigheden: OvJ of hulpOvJ (zie art. 97) Niet dus door opsp. ambt.!!

49 Onrechtmatig verkregen bewijs (art. 359a)
Art. 359a Sv (relativering vormverzuimen) 1. Niet ontvankelijkheid van het OM (uitsluitend bij een ernstige inbreuk op beginselen van een behoorlijke procesorde waarbij er doelbewust of door grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan) 2. Bewijsuitsluiting (uitsluitend bij een ernstig vormverzuim waarbij het bewijsmateriaal rechtstreeks ten gevolge van het onrechtmatig handelen is verkregen én de verdachte is getroffen in een belang dat de overtreden norm beoogt te beschermen) 3. Strafmatiging (bij minder ernstige vormverzuimen) 4. Alleen vaststelling vormverzuim (bij gering vormverzuim, uitzonderlijk) Zie uitgebreid zakboek hulpOvJ 3.9 e.v. en/of de afzonderlijke presentatie

50 Doorzoeking woning of kantoor professioneel verschoningsgerechtigde (art. 97)
OvJ + hulpOvJ bevoegd bij: heterdaad of 67,1 misdrijf Mits dringend noodzakelijk optreden RC kan niet worden afgewacht machtiging RC - vooraf: schriftelijk of mondeling - indien mondeling: nadien schriftelijk vastleggen

51 Doorzoeking woning of kantoor professioneel verschoningsgerechtigde (art. 97)
Extra eis hulpOvJ: niet kunnen afwachten optreden OvJ Art. 96,2 van toepassing (bevriezen)

52 Doorzoeking woning of kantoor professioneel verschoningsgerechtigde (art. 97)
Conclusie: doorzoeking woning of kantoor professioneel verschoningsgerechtigde door (hulp)OvJ slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan Verdediging én rechter zullen dan ook kritisch kijken naar een (hulp)OvJ-zoeking in woning of kantoor professioneel verschoningsgerechtigde Leg zoveel mogelijk in administratie vast waarom RC en OvJ verhinderd waren (zodat dit bij een eventueel verweer nader onderbouwd kan worden) ‘Vastlegging van e.e.a. in een pv of d.m.v. een andere wijze van verslaglegging is immers noodzakelijk opdat de zittingsrechter de beslissing tot machtiging kan toetsen’ (betrof 96c-zoeking) Hof 's-Hertogenbosch , LJN BO1202

53 Inbeslagneming in woning (art. 99)
Eerst vrijwillige afgifte vragen Tevens mogelijkheid tot afleggen verklaring geven Tenzij onderzoeksbelang Niet naleving van art. 99 Sv kan veroorzaakt worden doordat redelijkerwijze kan worden verondersteld dat verdachte niet van zins is enige medewerking te verlenen bij het afgeven van in beslag te nemen voorwerpen Of doordat (ook als verdachte wel enige medewerking zou hebben verleend) het belang van het onderzoek meebrengt dat de woning toch geheel moet worden onderzocht (in het betreffende geval op aanwezigheid van vuurwapens)

54 Tijdens een schouw mogen geen voorwerpen in beslag genomen worden
Stelling Tijdens een schouw mogen geen voorwerpen in beslag genomen worden

55 Antwoord stelling Schouw is niet
een op inbeslagneming gericht dwangmiddel Schouw is gericht op de bezichtiging/inspectie van een plaats of voorwerp MH: onverwachts beslag via 95 Sv e.v., Opiumwet, WWM, WED, enz.

56 Stelling Tijdens een RC-zoeking heeft de
'vergezellend' hulpOvJ een zelfstandige bevoegdheid tot het bevelen dat niemand zich van de plaats van doorzoeking verwijdert

57 Maatregelen ter gelegenheid doorzoeking of schouw (art. 125)
Bevoegdheid van met doorzoeking belaste rechter of ambtenaar Bewaking of afsluiting plaats doorzoeking Verbod verwijdering van plaats doorzoeking Verbod gebruik telecommunicatievoorzieningen Overtreders: aanhouden tot afloop

58 Stelling De verdachte heeft tijdens een doorzoeking het recht zijn raadsman in kennis te (laten) stellen

59 HR: ook (telefonisch) contact (laten) opnemen
Antwoord stelling De verdachte is bevoegd zich tijdens een doorzoeking door zijn raadsman te doen bijstaan, zonder dat de doorzoeking daardoor mag worden opgehouden (art. 99a Sv) HR: ook (telefonisch) contact (laten) opnemen

60 Stelling Bij een onderzoek op de plaats delict door
de politie zijn de medewerkers van de afdeling Forensische Opsporing bevoegd vast aan te vangen met een doorzoeking

61 Op de wettelijke vereisten die voor
Antwoord stelling Op de wettelijke vereisten die voor doorzoeking gelden is voor medewerkers van de FO géén uitzondering gemaakt

62 Stelling Degene die bevoegd is zonder
toestemming een woning binnen te treden mag zich ingevolge de Awbi niet alleen de toegang tot die woning verschaffen maar ook afgesloten deuren naar andere vertrekken zo nodig verbreken

63 Toegang en doorgang Degene die bevoegd is zonder toestemming binnen te treden kan zich de toegang tot of de doorgang in de woning verschaffen Daaronder valt ook het forceren van de (tussen)deur van een vertrek (in het betreffende geval een loods of het verschuiven van dozen om de toegang tot een daarachter gelegen deur vrij te maken). Dat laat onverlet dat de opsp. ambt. niet gerechtigd is om daarna dat vertrek te doorzoeken Mits doel dit redelijkerwijs vereist Zo nodig hulp sterke arm Art. 9 Awbi en HR , LJN AH9998 (afgesloten zolderkamerarrest, met noot Mevis in NJ 2007/9) (forceren tussendeur naar zolderkamer in woning en vervolgens betreden zolderkamer), HR , LJN AL6238 (verschuiven van enkele dozen om toegang tot een daarachter gelegen deur vrij te maken en vervolgens betreden van daarachter gelegen ruimte) en HR , ECLI:NL:HR:2014:642 (openen van niet afgesloten roldeur van koelruimte in bedrijfshal, welke toegang gaf tot in het pand aanwezige ruimte en het vervolgens betreden van die ruimte). Zie ook het hof Amsterdam , LJN BH3842 (opsp. ambt. bevoegd om werkbank te verplaatsen en tussenwand te demonteren), hof Leeuwarden , LJN BO8952 (verwijderen schot uit vloer om zich doorgang te verschaffen naar een veronderstelde (en ook aangetroffen) hennepkweekruimte) en de Rb Leeuwarden , LJN BA5604 (zoeken/openen van verborgen toegangsdeur).

64 Inhoud presentatie Definitie en voorwaarden ibn
Ibn bij staande houding Ibn bij heterdaad en 67,1 misdrijf Bevel uitlevering voorwerpen en vorderen gegevens Doorzoeken vervoermiddel Doorzoeken plaatsen Doorzoeken woning en kantoor professioneel verschoningsgerechtigde Bevel uitlevering aan vervoersinstelling Beslagbevoegdheden RC Doorzoeking ter vastlegging gegevens Jurisprudentie ibn Tabellen Conservatoir beslag Opiumwet en Wet wapens en munitie Beslag in pv Beëindiging beslag Beslag en doorzoeking bij professioneel verschoningsgerechtigde Politiewet en 'beslag' Aangifte diefstal/verduistering geld, enz. na doorzoeking Wet versterking positie RC

65 Bevel uitlevering aan vervoersinstelling (art. 100)
Heterdaad of 67,1 misdrijf Door OvJ Van pakketten, brieven, stukken, andere berichten mits: van verdachte afkomstig of voor verdachte bestemd of op verdachte betrekking of voorwerp strafbare feit of tot het begaan strafbare feit gediend alleen RC kan bepalen dat van inhoud van gesloten stukken kennis wordt genomen

66 Bevel uitlevering aan vervoersinstelling (art. 100)
Tevens inlichtingenplicht aan (hulp)OvJ, behalve door verschoningsgerechtigden Van niet-gesloten post mag wel kennis worden genomen zonder tussenkomst RC (ook bijv. van niet-gesloten post in beslag genomen bij doorzoeking, fouillering, aan- of staande houding) Uitzondering: beslag bij professioneel verschoningsgerechtigden: zie einde van deze presentatie

67 Inhoud presentatie Definitie en voorwaarden ibn
Ibn bij staande houding Ibn bij heterdaad en 67,1 misdrijf Bevel uitlevering voorwerpen en vorderen gegevens Doorzoeken vervoermiddel Doorzoeken plaatsen Doorzoeken woning en kantoor professioneel verschoningsgerechtigde Bevel uitlevering aan vervoersinstelling Beslagbevoegdheden RC Doorzoeking ter vastlegging gegevens Jurisprudentie ibn Tabellen Conservatoir beslag Opiumwet en Wet wapens en munitie Beslag in pv Beëindiging beslag Beslag en doorzoeking bij professioneel verschoningsgerechtigde Politiewet en 'beslag' Aangifte diefstal/verduistering geld, enz. na doorzoeking Wet versterking positie RC

68 Stelling De RC is ingevolge het Wetboek van
strafvordering bevoegd een vordering uitlevering aan de verdachte te doen

69 Beslagbevoegdheden RC
1. art. 104: algemene beslagbevoegdheid (buiten het geval dat RC uit hoofde van art. 181 t/m 183 onderzoekshandelingen verricht, vindt ibn door de RC slechts plaats op vordering van de OvJ) 2. art. 105: vordering uitlevering (niet aan verdachte) 3. art. 110: doorzoeken ter ibn 4. art. 125i e.v.: doorzoeking ter vastlegging gegevens 2, 3 én 4: op vordering OvJ en indien de RC uit hoofde van art. 181 t/m 183 onderzoekshandelingen verricht tevens ambtshalve door RC 5. art. 114 i.v.m. 100: bevel uitlevering aan vervoersinstelling (uitsluitend indien de RC uit hoofde van art. 181 t/m 183 onderzoekshandelingen verricht en uitsluitend RC kan bepalen dat van inhoud kennis wordt genomen)

70 Beslagbevoegdheden RC
Motivering vordering 105 (bevel ibn) en 110 (doorzoeking ter ibn) door OvJ: De vordering vermeldt het strafbare feit en indien bekend de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de verdachte, alsmede de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de wettelijke voorwaarden voor uitoefening van de bevoegdheid zijn vervuld (art. 105 en 110) Relevante info (in pv) van opsp. ambt. daarvoor uiteraard onmisbaar

71 Doorzoeking RC onder aanwezigheid van (hulp)OvJ (art. 110)
Bij een doorzoeking door de RC waarbij de OvJ verhinderd is moet er (per locatie) een hulpOvJ aanwezig blijven (ook dus als RC vertrekt) Ook als de OvJ wél meegaat op zoeking dient er een hulpOvJ (per locatie) aanwezig te blijven als de OvJ 'meereist' met de RC naar een andere locatie of om een andere reden de betreffende locatie verlaat

72 Inhoud presentatie Definitie en voorwaarden ibn
Ibn bij staande houding Ibn bij heterdaad en 67,1 misdrijf Bevel uitlevering voorwerpen en vorderen gegevens Doorzoeken vervoermiddel Doorzoeken plaatsen Doorzoeken woning en kantoor professioneel verschoningsgerechtigde Bevel uitlevering aan vervoersinstelling Beslagbevoegdheden RC Doorzoeking ter vastlegging gegevens Jurisprudentie ibn Tabellen Conservatoir beslag Opiumwet en Wet wapens en munitie Beslag in pv Beëindiging beslag Beslag en doorzoeking bij professioneel verschoningsgerechtigde Politiewet en 'beslag' Aangifte diefstal/verduistering geld, enz. na doorzoeking Wet versterking positie RC

73 Doorzoeking ter vastleggen gegevens (125i)
Aan de RC, de OvJ, de hulpOvJ en de opsp. ambt. komt onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in 96b (doorzoeking vervoermiddel) 96c,1,2,3 (doorzoeking plaatsen) 97,1 t/m 4 (doorzoeking woning) en 110,1 en 2 (doorzoeking RC) de bevoegdheid toe tot het doorzoeken van een plaats ter vastlegging van gegevens die op deze plaats op een gegevensdrager zijn opgeslagen of vastgelegd In het belang v/h onderzoek kunnen zij deze gegevens vastleggen

74 Doorzoeking ter vastleggen gegevens (125i)
Van overeenkomstige toepassing zijn: 96,2 (bevriezen) 98 (doorzoeking bij professionele verschoningsgerechtigden (zie uitgebreid zakboek hulpOvJ 6.34!)) 99 (ibn in woning) 99a (bijstand raadsman)

75 Doorzoeking ter vastleggen gegevens (125i) (MvT 4.6)
Ook bij de uitoefening van de bestaande bevoegdheden tot doorzoeking ter ibn van een voorwerp mogen gegevens worden vastgelegd en meegenomen Kamerstukken II 1989/90, , nr. 3, blz. 10–13 Door art. 125i wordt tot uitdrukking gebracht dat doorzoeking uitsluitend ter vastlegging van gegevens is toegestaan Wanneer een doorzoeking uitsluitend gericht is op het doorzoeken van computers en het op een drager vastleggen van gegevens, is er immers feitelijk geen sprake van een doorzoeking ter ibn

76 Doorzoeking ter vastleggen gegevens (125i) (MvT 4.6)
Ook gegevens die op het moment van de doorzoeking binnenkomen mogen worden vastgelegd Bevoegdheid tot doorzoeking mag pas worden toegepast als andere bevoegdheden (zoals het vorderen van gegevens of het vorderen van de uitlevering van een voorwerp ter ibn) niet effectief zijn of niet geëffectueerd kunnen worden (Nota n.a.v. verslag, p16)

77 Doorzoeking ter vastleggen gegevens: verhouding tot andere beslagbevoegdheden (MvT 5.1)
Als met toepassing van vorderen gegevens kan worden volstaan mag géén gebruik gemaakt worden van een bevel uitlevering voorwerpen (zo ook aanwijzing PG’s) Alleen als er een noodzaak is om de gegevensdrager zelf te verkrijgen, kunnen de bevoegdheden tot ibn van voorwerpen worden toegepast Bijv. als onderzoek nodig is in omvangrijke dossiers of als onderzoek nodig is aan de originele gegevensdrager of er een risico bestaat dat de derde de gegevens of het voorwerp wegmaakt

78 Doorzoeking ter vastlegging van gegevens
Zie verder: Netwerkzoeking: 125j (doorzoeking vanaf plaats waar doorzoeking plaatsvindt, in een elders aanwezig geautomatiseerd werk) Bevel toegang/ontsleuteling: 125k Professionele verschoningsgerechtigden: 125l Doorzoeking bij provider: 125la Ontoegankelijk maken bij doorzoeking: 125o Zie zo nodig uitgebreid het zakboek en/of de presentatie vorderen / doorzoeken gegevens

79 Inhoud presentatie Definitie en voorwaarden ibn
Ibn bij staande houding Ibn bij heterdaad en 67,1 misdrijf Bevel uitlevering voorwerpen en vorderen gegevens Doorzoeken vervoermiddel Doorzoeken plaatsen Doorzoeken woning en kantoor professioneel verschoningsgerechtigde Bevel uitlevering aan vervoersinstelling Beslagbevoegdheden RC Doorzoeking ter vastlegging gegevens Jurisprudentie ibn Tabellen Conservatoir beslag Opiumwet en Wet wapens en munitie Beslag in pv Beëindiging beslag Beslag en doorzoeking bij professioneel verschoningsgerechtigde Politiewet en 'beslag' Aangifte diefstal/verduistering geld, enz. na doorzoeking Wet versterking positie RC

80 Jurisprudentie ibn: toestemming en achtergelaten voorwerpen
Bevoegdheid tot ibn ook bij: Toestemming (mits vrijwillig en bewust) Achtergelaten voorwerpen: 'Res derelicta‘ werktuigen achtergelaten door inbreker, bloedsporen, een achtergelaten gestolen auto, enz. 'Res nullius': waardeloze voorwerpen bijv. de bekende vuilniszak met inhoud aan de rand van het trottoir

81 Onderzoek telefoon (uit bijv. fouillering)
Zonder bewuste en vrijwillige toestemming van de verdachte of zonder uitdrukkelijke bevoegdheid daartoe mag zijn telefoon (aanwezig in bijv. diens fouillering) niet onderzocht worden Uitdrukkelijke bevoegdheid bijv. - art. 55b Sv (fouillering en onderzoek meegevoerde voorwerpen ter vaststelling identiteit) - art. 96 Sv (ibn ter zake de verdenking van een strafbaar feit, en onderzoek dan alleen maar toegestaan voor de waarheidsvinding van het strafbare feit waarvoor ibn) (bijv. verdenking ander feit dan waarvoor gefouilleerd wordt) 'De enkele omstandigheid dat in het werkgebied van de verbalisanten regelmatig telefoons worden ontvreemd en bij de verdachte twee telefoons werden aangetroffen maakt niet dat het de verbalisanten reeds daarom vrij stond om de telefoons te onderzoeken‘ Rechtbank Amsterdam , NS 08, 161

82 Jurisprudentie ibn: onderzoek woning
Toestemming 'onderzoek woning' geeft géén bevoegdheid tot doorzoeking woning Ook doorzoeking in een woning met toestemming van de bewoner(s) vereist bewuste en vrijwillige toestemming Bij een toestemming 'onderzoek in de woning' ligt een verweer voor de hand dat er dus geen toestemming is gegeven voor doorzoeking!!

83 Stelling Na inbeslagneming van een pc
is voor kennisneming van de gegevens die op de harde schijf van de betreffende pc met een codewoord beveiligd zijn een machtiging vereist van de RC

84 Jurisprudentie: onderzoek aan beslag
Ibn omvat ook bevoegdheid tot onderzoek aan/in in beslag genomen voorwerpen Bijv. aan in beslag genomen computer Zo nodig met doorbreking codewoord  Let nog wel op: zie voor een onderzoek in een geautomatiseerd werk (bijv. een pc) waarin gegevens zijn opgeslagen die zijn ingevoerd door of vanwege professioneel verschoningsgerechtigden art. 125l (zonder toestemming slechts uitsluitend voor zover dit zonder schending van het stands-, beroeps-, of ambtsgeheim kan geschieden) Zie voor dit onderzoek weer art. 98 Sv (beslag bij prof. verschoningsgerechtigden)

85 Doorzoeking uitsluitend op basis van CI-info is niet toegestaan
Stelling Doorzoeking uitsluitend op basis van CI-info is niet toegestaan

86 Stelling Info verkregen via Meld Misdaad Anoniem is
onvoldoende voor rechtmatig binnentreden zonder toestemming ter ibn van een hennepkwekerij

87 Anonieme info en redelijk vermoeden (1/5)
De HR stelt voorop dat de politie anonieme informatie mag gebruiken als startinformatie voor een opsporingsonderzoek Bij dwangmiddelentoepassing laat de HR het aan het oordeel van de lagere rechter over of anonieme info in het betreffende geval voldoende was voor het toegepaste dwangmiddel E.e.a. is volgens de HR in belangrijke mate afhankelijk van de ‘weging en waardering van de omstandigheden van het geval’

88 Anonieme info en dwangmiddelentoepassing (2/5)
Actuele lagere jurisprudentie samengevat 1. Géén dwangmiddelentoepassing op basis van uitsluitend anonieme info 2. Altijd onderzoek doen naar een plusje en pas dwangmiddelen toepassen bij extra info 3. Dat zou pas anders kunnen liggen bij verdenking van een zeer ernstig misdrijf waarbij (verder) nader onderzoek en/of verificatie onmogelijk is en politieoptreden in redelijkheid geen enkel uitstel meer kan dulden 4. Als er géén plusje te vinden is (wat ontlastend kan werken) en er tóch een dwangmiddel toegepast zou moeten worden: éérst overleggen met de OvJ en ook hier pas dwangmiddelen toepassen als (verder) nader onderzoek en/of verificatie onmogelijk is en politieoptreden in redelijkheid geen enkel uitstel meer kan dulden 88 88

89 Anonieme info en dwangmiddelentoepassing (3/5)
'Plusje': extra info over de verdachte en/of het vermoedelijk gepleegde strafbare feit wat de verdenking verder kan onderbouwen, zoals bijv. een strafblad ter zake soortgelijke feiten, extra waarnemingen door de politie zelf, informatie van de wijkagent, enz. 89

90 Anonieme info en dwangmiddelentoepassing (4/5)
CI-info CI-info (ook die waarvan de betrouwbaarheid niet kan worden beoordeeld) kan onder omstandigheden wél de basis vormen voor toepassing van dwangmiddelen mits mits ook hier de betreffende info maar voldoende concreet en specifiek is De beantwoording van de vraag of dergelijke informatie toereikend is, is ook in dit geval in belangrijke mate afhankelijk van de aan de feitenrechter voorbehouden weging en waardering van de omstandigheden van het geval Zie zo nodig uitgebreid het zakboek HR , LJN BZ2191 (met noot Reijntjes in NJ 2013/307). Zie ook impliciet HR , LJN BZ2190 (met noot Reijntjes in NJ 2013/307) en expliciet hof ’s-Hertogenbosch , LJN BZ5761. 90

91 Anonieme info en dwangmiddelentoepassing (5/5)
Tot slot Zie voor de opsporing van terroristische misdrijven 9.20: voor 'bob-bevoegdheden': slechts aanwijzingen van een terroristisch misdrijf vereist WWM kent het criterium 'redelijkerwijs aanleiding’ (zie art. 51 en 52: onderzoek vervoermiddel en kledingonderzoek) In de praktijk kan dit bijv. betekenen 'dat, wanneer de politie informatie krijgt dat zich op een bepaalde plaats een persoon met een wapen bevindt, alle personen op die plaats kunnen worden gefouilleerd, en dat niet behoeft te worden afgewacht tot een verdachte is geïdentificeerd’ (kamerstukken) 91

92 Stelling Bij zoekend rondkijken in een ruimte
mogen op basis van art. 96 Sv voor de hand liggende voor beslag vatbare voorwerpen ter plaatse worden onderzocht

93 Jurisprudentie: zoeken
Als er bij zoekend rondkijken in een ruimte voor de hand liggende voorwerpen worden aangetroffen welke vatbaar zijn voor ibn en de opsp. ambt. ook bevoegd is tot die ibn (MH: zie bijv. art. 96 Sv en 9 Opiumwet) dan mogen die voorwerpen niet alleen in beslag genomen worden maar ook ter plaatse onderzocht worden HR , LJN AO5848

94 Jurisprudentie: zoeken
Politie wist voorafgaand aan binnentreden in woning de plaats waar de in beslag te nemen drugs zich bevonden (te weten: in een bepaalde kamer in een concreet aangeduide kast). Aldus binnengetreden, kast geopend en drugs ibn. Onder die omstandigheden was er volgens hof geen sprake geweest van een doorzoeking, er behoefde niet gezocht te worden, er was veeleer sprake van het “ophalen” van voor ibn vatbare waar‘ hof 's-Hertogenbosch , LJN BH1269 Door dit arrest heeft de HR echter een dikke streep gehaald: ‘in aanmerking genomen dat het Hof heeft vastgesteld dat de politie de deur van een kast heeft geopend. De omstandigheid dat (…) de politie voorafgaand aan het binnentreden van de woning ervan op de hoogte was dat zich in die kast verdovende middelen bevonden, maakt dat niet anders’ HR , LJN BO8202 94

95 Inhoud presentatie Definitie en voorwaarden ibn
Ibn bij staande houding Ibn bij heterdaad en 67,1 misdrijf Bevel uitlevering voorwerpen en vorderen gegevens Doorzoeken vervoermiddel Doorzoeken plaatsen Doorzoeken woning en kantoor professioneel verschoningsgerechtigde Bevel uitlevering aan vervoersinstelling Beslagbevoegdheden RC Doorzoeking ter vastlegging gegevens Jurisprudentie ibn Tabellen / stappenschema’s Conservatoir beslag Opiumwet en Wet wapens en munitie Beslag in pv Beëindiging beslag Beslag en doorzoeking bij professioneel verschoningsgerechtigde Politiewet en 'beslag‘ Aangifte diefstal/verduistering geld, enz. na doorzoeking Wet versterking positie RC

96 Tabel opsp. ambt. Vatbaarheid Waarheidsvinding strafbaar feit
Aantonen wederrechtelijk verkregen voordeel Onttrekking aan het verkeer Verbeurdverklaring Bevoegdheid Staande gehouden / aangehouden verdachte mits met zich gevoerd (art. 95) Heterdaad of 67,1 misdrijf (art. 96) Bevel uitlevering (67,1 misdrijf) (art. 96a) Doorzoeken vervoermiddel (heterdaad of 67,1 misdrijf) (art. 96b (voorwerpen) en 125i (gegevens)) Bevel uitlevering (art. 551) Res derelicta / res nullius Toestemming

97 Tabel (hulp)OvJ (naast bevoegdheid als opsp. ambt.)
Vatbaarheid Waarheidsvinding strafbaar feit Aantonen wederrechtelijk verkregen voordeel Onttrekking aan het verkeer Verbeurdverklaring Bevoegdheid Doorzoeking (96c (voorwerpen) en 125i (gegevens)) exclusief: Woning zonder toestemming Kantoor professioneel verschoningsgerechtigde Doorzoeking (97 (voorwerpen) en 125i (gegevens)) (uitzonderlijk!!) OvJ: Bevel uitlevering aan vervoersinstellingen (art. 100)

98 Tabel RC Vatbaarheid Waarheidsvinding strafbaar feit
Aantonen wederrechtelijk verkregen voordeel Onttrekking aan het verkeer Verbeurdverklaring Bevoegdheid Algemene beslagbevoegdheid (art. 104) Bevel uitlevering (niet aan verdachte) (art. 105) Doorzoeking ter ibn (110) Doorzoeking ter vastlegging gegevens (125i) Bevel uitlevering aan vervoersinstelling en openen 'poststukken' (114 ivm 100)

99 Stappenschema’s ibn en doorzoeking
Zie zakboek, einde hoofdstuk dwangmiddelen voorwerpen!! 99

100 Inhoud presentatie Definitie en voorwaarden ibn
Ibn bij staande houding Ibn bij heterdaad en 67,1 misdrijf Bevel uitlevering voorwerpen en vorderen gegevens Doorzoeken vervoermiddel Doorzoeken plaatsen Doorzoeken woning en kantoor professioneel verschoningsgerechtigde Bevel uitlevering aan vervoersinstelling Beslagbevoegdheden RC Doorzoeking ter vastlegging gegevens Jurisprudentie ibn Tabellen Conservatoir beslag Opiumwet en Wet wapens en munitie Beslag in pv Beëindiging beslag Beslag en doorzoeking bij professioneel verschoningsgerechtigde Politiewet en 'beslag' Aangifte diefstal/verduistering geld, enz. na doorzoeking Wet versterking positie RC

101 Stelling Voor incidenteel conservatoir beslag buiten een sfo is altijd een voorafgaande schriftelijke machtiging van de RC vereist

102 Conservatoir beslag Incidenteel conservatoir beslag buiten een sfo vereist een voorafgaande schriftelijke machtiging van RC, bij heterdaad volstaat ook een mondelinge machtiging Ook géén voorafgaande machtiging vereist voor voordeelsbeslag vereist mits binnen lopend sfo Wél voor geldboetebeslag én voor omzetting (van art. 94 naar 94a) (zie T&C en aanwijzing ontneming PG’s) MH: RC is volgens de HR (NJ 97/386) ook zelfstandig bevoegd tot incidenteel beslag

103 Inhoud presentatie Definitie en voorwaarden ibn
Ibn bij staande houding Ibn bij heterdaad en 67,1 misdrijf Bevel uitlevering voorwerpen en vorderen gegevens Doorzoeken vervoermiddel Doorzoeken plaatsen Doorzoeken woning en kantoor professioneel verschoningsgerechtigde Bevel uitlevering aan vervoersinstelling Beslagbevoegdheden RC Doorzoeking ter vastlegging gegevens Jurisprudentie ibn Tabellen Conservatoir beslag Opiumwet en Wet wapens en munitie Beslag in pv Beëindiging beslag Beslag en doorzoeking bij professioneel verschoningsgerechtigde Politiewet en 'beslag' Aangifte diefstal/verduistering geld, enz. na doorzoeking Wet versterking positie RC

104 Stelling De Opiumwet geeft aan de opsporingsambtenaar
een bevoegdheid tot doorzoeking

105 een bevoegdheid tot doorzoeking
Stelling De Opiumwet geeft aan de hulpOvJ een bevoegdheid tot doorzoeking

106 Art. 9 Opiumwet geeft géén bevoegdheid tot doorzoeking
en ook voor een zoeking die zich richt op Opiumwetzaken geldt (dus) het criterium of er meer gedaan moet worden dan zoekend rondkijken of niet HR , LJN AL6238 Voor een zoeking zal dus teruggevallen moeten worden op Sv, ook voor een mogelijke bevriezing

107 De Opiumwet bevat een bevoegdheid tot lichaamsonderzoek
Stelling De Opiumwet bevat een bevoegdheid tot lichaamsonderzoek

108 Ook hier: terugvallen op Sv:
Antwoord stelling De Opiumwet bevat sinds géén bevoegdheid tot lichaamsonderzoek meer Ook hier: terugvallen op Sv: art. 56: vanaf hulpOvJ

109 Bevoegdheden art. 9 Opiumwet: algemeen opsp. ambt.
Lid 1: Voor taakvervulling (bij redelijk vermoeden) toegang tot: a. Vervoermiddelen waarvan bekend/vermoed dat middelen van lijst I of II: worden ingevoerd/vervoerd of daarin/daarop/daaraan bewaard/aanwezig b. Plaatsen opiumwetovertreding ook dus bijv. bij voorbereidingshandelingen (art. 10a) en criminele organisatie Opiumwet (art. 11a)

110 Bevoegdheden art. 9 Opiumwet: algemeen opsp. ambt.
Lid 2: Kledingonderzoek, mits: - ernstige bezwaren - misdrijf - aanhouden/staande houden niet vereist - onderzoek lichaam vervallen (via Sv)!! Lid 3: Algemene beslagbevoegdheid Vordering uitlevering (ook aan verdachte, in tegenstelling tot Sv)

111 Misdrijf Opiumwet Bijv:
het opzettelijk aanwezig hebben van een geringe hoeveelheid harddrugs (lijst I, al dan niet voor eigen gebruik) of een hoeveelheid hennep of hasjiesj (lijst II) van meer dan 30 gram (art. 13 i.v.m. art. 11 lid 6 en 7 Opiumwet) 'Voorbereidingshandeling' (10a Opiumwet) Criminele organisatie Opiumwet (11a Opiumwet)

112 Stelling Ingevolge de Wet wapens en munitie is
iedere algemeen opsporingsambtenaar bevoegd tot doorzoeking

113 WWM doorzoeking (art. 49) Bevoegdheid algemeen opsporingsambtenaar
Op plaatsen waar vermoedelijk wapens of munitie aanwezig zijn Gelet op Europees recht: beter voorafgaand overleg met (hulp)OvJ

114 WWM openen verpakking en reisbagage (art. 50)
Vordering door algemeen opsp. ambt. Indien redelijkerwijs daartoe aanleiding bestaat op grond van: een gepleegd strafbaar feit waarbij wapens zijn gebruikt een gepleegde overtreding van art. 13, 26 of 27 (= bijna alles, zie hierna) aanwijzingen dat een strafbaar feit als hiervoor zal worden gepleegd

115 WWM onderzoek vervoermiddelen (art. 51)
Algemeen opsporingsambtenaar indien redelijkerwijs daartoe aanleiding bestaat op grond van: een gepleegd strafbaar feit waarbij wapens zijn gebruikt een gepleegde overtreding van art. 13, 26 of 27 (= bijna alles, zie hierna) aanwijzingen dat een strafbaar feit als hiervoor zal worden gepleegd OvJ: bevoegdheid tegenover elk voertuig Stopteken, overbrengen en medewerken

116 WWM ibn/uitlevering/kledingonderzoek (art. 52)
Algemeen opsp. ambt. : Te allen tijde bevoegd tot ibn van daarvoor vatbare voorwerpen en vordering uitlevering Kledingonderzoek indien redelijkerwijs daartoe aanleiding bestaat op grond van: een gepleegd strafbaar feit waarbij wapens zijn gebruikt een gepleegde overtreding van art. 13, 26 of 27 (= bijna alles, zie hierna) aanwijzingen dat een strafbaar feit als hiervoor zal worden gepleegd

117 WWM: redelijkerwijs aanleiding
‘Gelet op de (…) wetsgeschiedenis is vereist dat een concreet aanwijsbare aanleiding bestaat om te veronderstellen dat de WWM wordt overtreden of dreigt te worden overtreden (…) Vastgesteld was ‘de jarenlange ervaring van de regiopolitie IJsselland, team Hardenberg, ten aanzien van jongeren die in de maanden november en december op zaterdagochtend gezamenlijk in passend autovervoer op en neer naar Duitsland reizen en die daargekocht materiaal, dat in Nederland op grond van de WWM verboden is, met zich voeren, en (…) dat de verdachte met zijn reisgezelschap paste in dit beeld’, Aldus redelijkerwijs aanleiding om de auto waarin de verdachte zich bevond tot stilstand te brengen en te onderzoeken HR , LJN BL1711 In de praktijk kan dit bijv. betekenen ‘dat, wanneer de politie informatie krijgt dat zich op een bepaalde plaats een persoon met een wapen bevindt, alle personen op die plaats kunnen worden gefouilleerd, en dat niet behoeft te worden afgewacht tot een verdachte is geïdentificeerd’ Nota naar aanleiding van het verslag, p. 3

118 WWM Art. 13 omvat het verbod (behoudens uitzonderingen) een wapen van categorie I te vervaardigen, te transformeren, voor derden te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, te doen binnenkomen of te doen uitgaan Art. 26 omvat het verbod (behoudens uitzonderingen) een wapen of munitie van de categorieën II en III voorhanden te hebben en voor personen die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt verboden een wapen van categorie IV voorhanden te hebben Art. 27 omvat het verbod (behoudens uitzonderingen) een wapen van de categorieën II, III en IV te dragen

119 WWM veiligheidsrisicogebieden (art. 50,3, 51,3 en 52,3 WWM)
Gemeenteraad kan burgemeester bevoegdheid geven tot aanwijzing veiligheidsrisicogebied (art 151b Gemeentewet) OvJ kan vervolgens gelasten dat in veiligheidsrisicogebied tegenover een ieder kunnen worden uitgeoefend (max 12 uur): onderzoeken verpakkingen/reisbagage, vervoermiddelen en kleding op aanwezigheid van wapens of munitie Onderzoeken vervoermiddelen: daaronder valt ook het openen van (ook afgesloten) ‘opbergruimtes’, zoals dashboardkastjes, bagageruimten, enz.

120 5. Art. 151b, derde en zesde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
Wetswijziging art. 174b Gemeentewet aanwijzing veiligheidsrisicogebied bij onvoorziene, spoedeisende situatie (11.22) (Stb. 2014, 191, Kamerstukken 33112, inwerkingtreding ) (1/3) 1. Bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, kan de burgemeester in een onvoorziene, spoedeisende situatie een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, voor ten hoogste twaalf uur aanwijzen als veiligheidsrisicogebied. In een veiligheidsrisicogebied kan de OvJ de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 50, derde lid, 51, derde lid, en 52, derde lid, van de Wwm toepassen. 2. Voordat de burgemeester het gebied aanwijst, overlegt hij met de OvJ. 3. De aanwijzing kan mondeling worden gegeven. In dat geval wordt de aanwijzing zo spoedig mogelijk op schrift gesteld en bekend gemaakt. 4. De burgemeester brengt de gebiedsaanwijzing z.s.m. ter kennis van de raad. 5. Art. 151b, derde en zesde lid, zijn van overeenkomstige toepassing. 120 120

121 Uit Kamerstukken (MvA):
Wetswijziging art. 174b Gemeentewet aanwijzing veiligheidsrisicogebied bij onvoorziene, spoedeisende situatie (11.22) (Stb. 2014, 191, Kamerstukken 33112, inwerkingtreding ) (2/3) Uit Kamerstukken (MvA): Omschrijving veiligheidsrisicogebied: '(...) kan bijv. worden aangeduid door de straten te noemen die het gebied begrenzen'. Gebouwen: - '(...) alle gebouwen die feitelijk voor het publiek openstaan, inclusief bijv. openbare parkeergarages, bioscopen, horeca en de hal van metrostations'; bijv. een Turks koffiehuis waar het publiek in het algemeen vrij toegang heeft. 121 121

122 Wetswijziging art. 174b Gemeentewet aanwijzing veiligheidsrisicogebied bij onvoorziene, spoedeisende situatie (11.22) (Stb. 2014, 191, Kamerstukken 33112, inwerkingtreding ) (3/3) Zie voor voorbeelden van gevallen waarin een dergelijke incidentele fouillering voor onvoorzienbare en spoedeisende situaties kan worden toegepast de Kamerstukken verwerkt in het zakboek of overheid.nl: voetbalsupporters, vechtpartij bij café, steek/schietpartij in wijk / op school. De politieambtenaar handelt rechtmatig in de zin van art. 180 Sr als hij (na betrokkene te hebben verzocht om aan de fouillering mee te werken) overgaat tot het feitelijk fouilleren van betrokkene. Als betrokkene zich daar dan fysiek tegen verzet, overtreedt hij art. 180 Sr. Als hij zich aan de fouillering onttrekt door bijv. weg te rennen, overtreedt hij art. 184 Sr (tweede gedeelte: «alsmede hij die opzettelijk enige handeling, door een van die ambtenaren ondernomen ter uitvoering van enig wettelijk voorschrift, belet, belemmert of verijdelt»). In deze gevallen is het niet-meewerken eveneens strafbaar op grond van art. 184 Sr in samenhang met art. 3 Politiewet 2012‘ (Kamerstukken) 122 122

123 WWM: luchthavens (art. 52,4)
Algemeen opsp. ambt. alsmede andere daartoe door Onze Minister aangewezen personen zijn bevoegd een persoon die zich bevindt op de Luchthaven Schiphol, bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet Luchtvaart, of luchtvaartterreinen als bedoeld in artikel 1 van de Luchtvaartwet, te allen tijde aan zijn kleding en de verpakking van goederen, met inbegrip van reisbagage, alsmede diens vervoermiddel, te onderzoeken

124 WWM: toezichthouders (art. 45 WWM)
Algemeen opsp. ambt., boa’s en aangewezen ambtenaren Verkeer en Waterstaat - Niet voor opsporing/vervolging Betreden alle plaatsen excl. woning (art. 5:15 Awb) Inlichtingen vorderen (5:16 Awb) Vorderen inzage bescheiden en maken kopieën (art. 5:17 Awb) Monsterneming en openen verpakking ladingen (art. 5:18 Awb) Niet: onderzoek vervoermiddelen (5:19 Awb)

125 Inhoud presentatie Definitie en voorwaarden ibn
Ibn bij staande houding Ibn bij heterdaad en 67,1 misdrijf Bevel uitlevering voorwerpen en vorderen gegevens Doorzoeken vervoermiddel Doorzoeken plaatsen Doorzoeken woning en kantoor professioneel verschoningsgerechtigde Bevel uitlevering aan vervoersinstelling Beslagbevoegdheden RC Doorzoeking ter vastlegging gegevens Jurisprudentie ibn Tabellen Conservatoir beslag Opiumwet en Wet wapens en munitie Beslag in pv Beëindiging beslag Beslag en doorzoeking bij professioneel verschoningsgerechtigde Politiewet en 'beslag' Aangifte diefstal/verduistering geld, enz. na doorzoeking Wet versterking positie RC

126 Ibn (onverwacht) aangetroffen voorwerpen
Inbeslagneming via: Aan/staande houden, met zich voeren (art. 95 Sv) Heterdaad of 67.1-misdrijf (art. 96 Sv) Bijzondere wetgeving (bijv. Opiumwet, WWM en WED) maar ook Res-derelicta (kennelijk prijsgegeven voorwerp) Res-nullius (waardeloos/van niemand)

127 Onderscheid moet worden gemaakt tussen:
Beslag Onderscheid moet worden gemaakt tussen: het aantreffen van een voor ibn vatbaar voorwerp (bijv. tijdens een fouillering of als achtergelaten voorwerp) de bevoegdheid tot ibn van dat aangetroffen voorwerp (bijv. op basis van art. 95 Sv, 96 Sv, 96a Sv, 9 Opiumwet, 52 WWM, 18 WED, res derelicta, res nullius, enz.)

128 Beslag in pv Voorkom overmatig beslag
Omschrijf hoe het in beslag te nemen voorwerp is aangetroffen (zie ook volgende dia) Omschrijf beslagbevoegdheid (bijv. art. 96 Sv) Indien ibn onder persoon: omschrijf onder wie beslag Zoveel mogelijk afwerken beslag (via (hulp)OvJ) Overzicht afwerking beslag per beslagene Overzicht restant per beslagene

129 Als door een dwangmiddel beslag is aangetroffen zal uit het
Beslag in pv Als door een dwangmiddel beslag is aangetroffen zal uit het pv moeten blijken: op basis van welke bevoegdheid het voorwerp inbeslaggenomen is (bijv. welke soort fouillering, zie volgende dia) welke omstandigheden tot het toepassen van dat dwangmiddel hebben geleid

130 Overzicht dwangmiddelen lichamelijke integriteit
1. Onderzoek kleding/lichaam (opsporingsfouillering) (art. 56 Sv) 2. Identificatiefouillering: kleding, meegedragen voorwerpen (art. 55b Sv) 3. Maatregelen in het belang van het onderzoek (art. 61a Sv e.v.) 4. Veiligheidsfouillering: kleding/lichaam (art. 7 Pw) 5. Administratieve/insluitingsfouillering: kleding (art. 9 Pw + 28 e.v. Ambtsinstructie) 6. Insluitingsfouillering inverzekeringgestelde (incl. ontkleding) 7. Kledingonderzoek WWM (art. 52,2 WWM) 8. Kledingonderzoek van persoon die zich bevindt op Luchtvaarthaven Schiphol of luchtvaartterreinen (incl. verpakking van goederen, reisbagage, alsmede diens vervoermiddel) (art. 52,4 WWM) 9. Preventieve fouillering (art. 52,3 WWM, art. 151b Gemeentewet) 10. Kledingonderzoek Opiumwet (art. 9) 11. Kleding/lichaamonderzoek vreemdeling (art. 50 Vw) 12. Afname celmateriaal voor DNA-onderzoek (art. 151a/195a e.v.) 13. Kledingonderzoek bij aanwijzingen van een terroristisch misdrijf (art. 126zs) 14. Lijfsvisitatie (Algemene douanewet, art. 1:28 ) 15. Onderzoek aan lichaam en kleding door de RC (art. 195) 16. Verplichte medewerking aan een bloedtest in strafzaken (art. 151e Sv e.v. en art. 177b Sv) 17. Fouilleren door securitymedewerkers op luchtvaartterreinen (art. 5 en 6 van het Besluit beveiliging burgerluchtvaart in samenhang met art.l 37b en 37h van de Luchtvaartwet) 18. Vrijwillige fouillering (voetbalwedstrijd/popconcert/houseparty, enz.) Zie voor overzicht/verwijzingen zakboek HulpOvJ 5.1 of Opsp. ambt. 4.1

131 Inhoud presentatie Definitie en voorwaarden ibn
Ibn bij staande houding Ibn bij heterdaad en 67,1 misdrijf Bevel uitlevering voorwerpen en vorderen gegevens Doorzoeken vervoermiddel Doorzoeken plaatsen Doorzoeken woning en kantoor professioneel verschoningsgerechtigde Bevel uitlevering aan vervoersinstelling Beslagbevoegdheden RC Doorzoeking ter vastlegging gegevens Jurisprudentie ibn Tabellen Conservatoir beslag Opiumwet en Wet wapens en munitie Beslag in pv Beëindiging beslag Beslag en doorzoeking bij professioneel verschoningsgerechtigde Politiewet en 'beslag' Aangifte diefstal/verduistering geld, enz. na doorzoeking Wet versterking positie RC

132 Beëindiging beslag door teruggave aan beslagene (art. 116,1)
De (hulp)OvJ die op grond van art. 94,3 in kennis is gesteld van de kennisgeving van ibn, beslist over het voortduren van het beslag in het belang van de strafvordering (MH: waarheidsvinding, verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer, zie 6.2 e.v.) Indien dit belang niet of niet meer aanwezig is, beëindigt hij het beslag en doet hij het voorwerp teruggeven aan degene bij wie het voorwerp in beslag is genomen De hulpOvJ pleegt zo nodig overleg met de OvJ voordat hij de beslissing neemt. MH: teruggave is hoofdregel en ‘doet teruggeven’ betekent dat de (hulp)OvJ kan bepalen dat het teruggeven zelf door een lagere opsp. ambt. kan plaatsvinden

133 Teruggave aan rechthebbende of in bewaring (art. 116,2)
Als beslagene t.o.v. RC, OvJ of opsp. ambt. schriftelijk afstand doet, kan het OM: a. het voorwerp doen teruggeven aan degene die redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt (116,2a) b. gelasten dat het voorwerp ten behoeve van de rechthebbende in bewaring zal blijven, indien teruggave aan degene die redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt, nog niet mogelijk is (116,2b) c. in geval degene bij wie het voorwerp is in beslag genomen verklaart dat het hem toebehoort (MH: wordt in de praktijk nogal eens over het hoofd gezien….), gelasten dat daarmee wordt gehandeld als ware het verbeurd verklaard of onttrokken aan het verkeer

134 Teruggave aan rechthebbende of in bewaring (art. 116,3)
Wordt een verklaring als bedoeld in het 2e lid niet afgelegd, dan kan het OM de beslissing onder a of b (MH: teruggave of in bewaring) alsnog nemen, indien degene bij wie het voorwerp in beslag is genomen, zich niet binnen 14 dagen nadat het OM hem schriftelijk kennis heeft gegeven van het voornemen tot zodanige beslissing, daarover heeft beklaagd of het door hem ingestelde beklag ongegrond is verklaard 134

135 In bewaring geven aan rechthebbende (art. 116,4)
Als geen afstandsverklaring wordt afgelegd en het OM voornemens is het voorwerp terug te geven aan de rechthebbende, is het OM bevoegd het voorwerp (in afwachting van teruggave) aan de rechthebbende in bewaring te geven Mits: degene bij wie het voorwerp is in beslag genomen, dit kennelijk door middel van een strafbaar feit aan die rechthebbende heeft onttrokken (bijv. diefstal) of onttrokken hield (bijv. heling)

136 Teruggave aan rechthebbende na bewaring (art. 116,5 en 6)
5. Indien het OM overeenkomstig het 2e of 4e lid of de rechtbank overeenkomstig art. 353,2 de bewaring van het voorwerp heeft gelast, doet het OM dit voorwerp na het bekend worden van de rechthebbende aan deze teruggeven 6. De in dit artikel bedoelde beslissingen laten ieders rechten ten aanzien van het voorwerp onverlet 136

137 Machtiging tot vervreemding, enz. (art. 117)
1. De in beslag genomen voorwerpen worden niet vervreemd, vernietigd, prijsgegeven of tot een ander doel dan het onderzoek bestemd, tenzij na verkregen machtiging 2. De in het 1e lid bedoelde machtiging kan door het OM worden verleend t.a.v. voorwerpen a. die niet geschikt zijn voor opslag b. waarvan de kosten van de bewaring niet in een redelijke verhouding staan tot hun waarde c. die vervangbaar zijn en waarvan de tegenwaarde op eenvoudige wijze kan worden bepaald T.a.v. in beslag genomen voorwerpen die van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemeen belang, wordt slechts machtiging tot vernietiging verleend

138 In bewaring geven beslag aan bewaarder (art. 118 Sv)
In bewaring geven beslag aan bewaarder (art. 118,1 en 2) Let op: als beslagene geen afstand doet kan OM voorwerp aan rechthebbende in bewaring geven mits voorwerp door beslagene kennelijk door middel van een strafbaar feit aan rechthebbende heeft onttrokken (bijv. diefstal) of onttrokken hield (bijv. heling) (art. 116,4)

139 Teruggave beslag onder zekerheidsstelling (art. 118a)
1. Het OM kan ambtshalve of op verzoek van de beslagene of van een andere belanghebbende een voorwerp dat op grond van artikel 94a (MH: conservatoir beslag) in beslag is genomen onder zekerheidsstelling doen teruggeven. 2. De zekerheid bestaat in de storting van geldswaarden door de beslagene of een derde, of in de verbintenis van een derde als waarborg, voor een bedrag en op een wijze als door het OM wordt aanvaard. 139

140 Besluit in beslag genomen voorwerpen (art. 119a)
Voorschriften over de wijze waarop beslag wordt aangeboden aan de bewaarder wordt bewaard ter beschikking van het onderzoek wordt gehouden

141 Besluit in beslag genomen voorwerpen (art. 119a)
in Besluit wordt tevens weergegeven waar en door wie welke soort in beslag genomen voorwerpen bewaard dienen te worden welke voorwerpen in ieder geval niet geschikt zijn voor opslag en voorbeelden van voorwerpen waarvan de kosten van de bewaring niet in redelijke verhouding staan tot hun waarde (art. 10)

142 Inhoud presentatie Definitie en voorwaarden ibn
Ibn bij staande houding Ibn bij heterdaad en 67,1 misdrijf Bevel uitlevering voorwerpen en vorderen gegevens Doorzoeken vervoermiddel Doorzoeken plaatsen Doorzoeken woning en kantoor professioneel verschoningsgerechtigde Bevel uitlevering aan vervoersinstelling Beslagbevoegdheden RC Doorzoeking ter vastlegging gegevens Jurisprudentie ibn Tabellen Conservatoir beslag Opiumwet en Wet wapens en munitie Beslag in pv Beëindiging beslag Beslag en doorzoeking bij professioneel verschoningsgerechtigde Politiewet en 'beslag' Aangifte diefstal/verduistering geld, enz. na doorzoeking Wet versterking positie RC

143 Beslag en doorzoeking bij professioneel verschoningsgerechtigden (HR op basis art. 98) (1/4)
Bij professioneel verschoningsgerechtigden mogen brieven of andere geschriften tot welke hun plicht tot geheimhouding zich uitstrekt zonder hun toestemming niet in beslag worden genomen 2. Zonder hun toestemming mogen wel in beslag worden genomen brieven of geschriften die voorwerp van het strafbare feit uitmaken of tot het begaan daarvan hebben gediend (bijv. de valse facturen die iemand bij een advocaat heeft gestald om ibn te voorkomen: dergelijke brieven en geschriften zijn geen object van de aan de verschoningsgerechtigde toekomende bevoegdheid tot verschoning)

144 Beslag en doorzoeking bij professioneel verschoningsgerechtigden (HR op basis art. 98) (2/4)
3. Het oordeel over de omvang van het verschoningsrecht komt in beginsel toe aan de verschoningsgerechtigde en moet worden geëerbiedigd, tenzij er redelijkerwijze geen twijfel over kan bestaan dat dit standpunt onjuist is 4. Niet van belang is of de geschriften zich bij prof. verschoningsgerechtigde zelf of diens cliënt bevinden 5. Het verschoningsrecht is echter niet absoluut: in zeer uitzonderlijke omstandigheden gaat waarheidsvinding boven verschoningsrecht

145 Beslag en doorzoeking bij professioneel verschoningsgerechtigden (HR op basis art. 98) (2/4)
Een algemene regel over die uitzonderlijke omstandigheden is niet te geven maar de ernst van het feit, de vraag of de verschoningsgerechtigde verdachte is van een ernstig strafbaar feit, de mate waarin inbreuk wordt gemaakt op het verschoningsrecht en of de relevante gegevens ook op een andere wijze kunnen worden verkregen spelen een belangrijke rol. Verder lijkt (ook als de geheimhouder geen verdachte is) de vraag of met het verstrekken van de gegevens nieuwe, zeer ernstige feiten kunnen worden voorkomen ook van belang te kunnen zijn

146 Beslag en doorzoeking bij professioneel verschoningsgerechtigden (HR op basis art. 98) (3/4)
7. ‘Het oordeel of in een zodanig geval bepaalde brieven of geschriften redelijkerwijs in een zodanig direct verband staan met de desbetreffende feiten dat zij kunnen dienen om de waarheid aan het licht te brengen, komt dan in eerste instantie toe aan de RC’, bij voorkeur in gezamenlijk overleg met een vertegenwoordiger van de beroepsgroep waartoe de verschoningsgerechtigde behoort. Géén inhoudelijke kennisneming stukken dus door OvJ of andere opsp. ambt.! 8. Ook indien een prof. verschoningsgerechtigde als verdachte wordt aangemerkt, is deze enkele omstandigheid in ieder geval niet toereikend om zijn verschoningsrecht te doorbreken. Dat kan evenwel anders zijn bij verdenking van een ernstig strafbaar feit, zoals het vormen van een crimineel samenwerkingsverband van een advocaat met bepaalde cliënten

147 Beslag en doorzoeking bij professioneel verschoningsgerechtigden (HR op basis art. 98) (4/4)
9. als het verschoningsrecht moet wijken voor waarheidsvinding, dan mag de inbreuk op het verschoningsrecht niet verder gaan dan strikt nodig is voor het aan het licht brengen van de waarheid van het desbetreffende feit Bijv. door geclausuleerde kennisneming van een in beslag genomen dossier 10. Toestemming van de direct betrokkene aan de prof. verschoningsgerechtigde om onder het verschoningsrecht vallende informatie aan derden te verstrekken heft het verschoningsrecht niet op Zie voor verdere bijzonderheden (incl. aanwijzing PG’s en beslag bij journalisten) het zakboek hulpOvJ (6.34)!!

148 Inhoud presentatie Definitie en voorwaarden ibn
Ibn bij staande houding Ibn bij heterdaad en 67,1 misdrijf Bevel uitlevering voorwerpen en vorderen gegevens Doorzoeken vervoermiddel Doorzoeken plaatsen Doorzoeken woning en kantoor professioneel verschoningsgerechtigde Bevel uitlevering aan vervoersinstelling Beslagbevoegdheden RC Doorzoeking ter vastlegging gegevens Jurisprudentie ibn Tabellen Conservatoir beslag Opiumwet en Wet wapens en munitie Beslag in pv Beëindiging beslag Beslag en doorzoeking bij professioneel verschoningsgerechtigde Politiewet en 'beslag‘ Aangifte diefstal/verduistering geld, enz. na doorzoeking Wet versterking positie RC

149 Stelling Een opsporingsambtenaar is bevoegd om ter handhaving van de openbare orde voorwerpen onder zich te nemen

150 'Inbeslagneming' op basis politiewet (art. 3)
Onder zich nemen van voorwerp door opsporingsambtenaar Naar redelijk inzicht Ter handhaving openbare orde Teruggeven als rust is weergekeerd en geen kans op uitbreken nieuwe onregelmatigheden Beletten of belemmeren 'beslag': art. 184 Sr

151 Inhoud presentatie Definitie en voorwaarden ibn
Ibn bij staande houding Ibn bij heterdaad en 67,1 misdrijf Bevel uitlevering voorwerpen en vorderen gegevens Doorzoeken vervoermiddel Doorzoeken plaatsen Doorzoeken woning en kantoor professioneel verschoningsgerechtigde Bevel uitlevering aan vervoersinstelling Beslagbevoegdheden RC Doorzoeking ter vastlegging gegevens Jurisprudentie ibn Tabellen Conservatoir beslag Opiumwet en Wet wapens en munitie Beslag in pv Beëindiging beslag Beslag en doorzoeking bij professioneel verschoningsgerechtigde Politiewet en 'beslag‘ Aangifte diefstal/verduistering geld, enz. na doorzoeking Wet versterking positie RC

152 Aangifte diefstal/verduistering geld, enz. na doorzoeking
Om aangiftes over diefstal van geld e.d. door opsporingsambtenaren te voorkomen zijn door het College van PG's de volgende aanbevelingen gegeven: vraag voorafgaande aan de feitelijke uitvoering van de doorzoeking van de in het pand aanwezige (hoofd)bewoner informatie over de aanwezigheid van geld, drugs, vuurwapens, kluis, enz. leg bevindingen daarover vast in een pv. Geadviseerd wordt ook alle draaiboeken (voor politie, OvJ, RC) voor alle soorten doorzoekingen in bovenstaande zin aan te passen MH: uiteraard dient de cautie niet vergeten te worden als het feitelijk vragen betreft aan een als verdachte aangemerkt persoon betreffende diens betrokkenheid bij een vermoedelijk gepleegd strafbaar feit (verdenking fraude, drugs en/of vuurwapens) waarbij dan tevens aan het consultatierecht gedacht moet worden (zie 2.7). Ik kan mij overigens voorstellen dat er uitzonderingen op voornoemde aanbevelingen denkbaar zijn (ter voorkoming van emoties/escalatie)

153 Stappenschema’s ibn en doorzoeking ter ibn
Zie zakboek vanaf editie 2009!!

154 Inhoud presentatie Definitie en voorwaarden ibn
Ibn bij staande houding Ibn bij heterdaad en 67,1 misdrijf Bevel uitlevering voorwerpen en vorderen gegevens Doorzoeken vervoermiddel Doorzoeken plaatsen Doorzoeken woning en kantoor professioneel verschoningsgerechtigde Bevel uitlevering aan vervoersinstelling Beslagbevoegdheden RC Doorzoeking ter vastlegging gegevens Jurisprudentie ibn Tabellen Conservatoir beslag Opiumwet en Wet wapens en munitie Beslag in pv Beëindiging beslag Beslag en doorzoeking bij professioneel verschoningsgerechtigde Politiewet en 'beslag‘ Aangifte diefstal/verduistering geld, enz. na doorzoeking Wet versterking positie RC

155 Wet versterking positie RC (1/2)
Het gvo en de mini-instructie zijn per komen te vervallen en daarvoor in de plaats kan de RC onderzoekshandelingen verrichten: 1. op vordering van de OvJ, of 2. op verzoek van een persoon die als verdachte van een strafbaar feit is gehoord of die reeds ter zake van een strafbaar feit wordt vervolgd, of ambtshalve, mits de verdachte in vh is gesteld en de RC dit noodzakelijk acht t.a.v. het feit waarvoor de vh is bevolen Zie daarover de artikelen 181 en 182 Sv Stb. 2011, 600, (Kamerstukken 32177)

156 Wet versterking positie RC (2/2)
De bevoegdheden van de RC zijn grofweg gelijk gebleven behalve v.w.b. de volgende onderwerpen (voor zover van belang voor het zakboek) 1. De OvJ is tijdens het opsporingsonderzoek verantwoordelijk voor de samenstelling van de processtukken (art. 149a Sv) en de OvJ beslist over kennisneming, onthouding en het verstrekken van afschriften. De verdachte kan tegen een beslissing van de OvJ een bezwaarschrift bij de RC indienen (art. 30 Sv e.v.) 2. De OvJ beslist over een mogelijk beperking van vrij verkeer tussen verdachte en diens raadsman (zeer uitzonderlijk) en onderwerpt dat oordeel onverwijld aan rechtbank (art. 50 Sv) 3. De Ovj (en in uitzonderlijke gevallen de hulpOvJ) beslist over maatregelen in het belang van het onderzoek (art. 62a Sv) De aldus overgebleven bevoegdheden van de RC die voorheen gekoppeld waren aan een gvo vereisen nu dat de RC ‘uit hoofde van de artikelen 181 t/m 183 onderzoekshandelingen verricht’

157 EINDE PRESENTATIE Zie voor: Actualiteiten na laatste zakboek
Tip van de week + tiparchief Misdrijf van de maand Diapresentaties Meerkeuzevragen Nieuwsmail Digitale zakboeken Enz.


Download ppt "Zakboekenpolitie.com Beslagbevoegdheden"

Verwante presentaties


Ads door Google