De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 CCP Module 1: Theorie H2. Financiële overzichten Introductie Basisbegrippen Bedrijfseconomie & Bedrijfsadministratie Drs. J.H. Gieskens AC CCM QT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 CCP Module 1: Theorie H2. Financiële overzichten Introductie Basisbegrippen Bedrijfseconomie & Bedrijfsadministratie Drs. J.H. Gieskens AC CCM QT."— Transcript van de presentatie:

1 1 CCP Module 1: Theorie H2. Financiële overzichten Introductie Basisbegrippen Bedrijfseconomie & Bedrijfsadministratie Drs. J.H. Gieskens AC CCM QT

2 2 Inhoud H2.5 - 2.6 1.Inleiding: “accounting” 2.Boekhouden / administreren 3.Financial Accounting 4.Jaarrapport: jaarrekening, jaarverslag en overige gegevens

3 3 1. Inleiding: accounting to account : rekenen an account : een rekening to account for: rekenschap afleggen, verantwoorden accounting : administratieve verantwoording, administratieve verwerking, boekhouden, verslaglegging chart of accounts: rekening(en)stelsel, rekening(en)schema, rekening(en)systeem ledger account: grootboekrekening

4 4 1. Management Accounting Administratie ten behoeve van het bestuur Bestuurlijke administratie/verslaglegging Interne verslaggeving Kostencalculatie

5 5 1. Financial Accounting Financiële verantwoording en verslaglegging Externe verslaggeving Financiële administratie

6 6 2. Administratie... De afdeling: “Administratie” Het product: de verslaglegging, Het proces: het proces “administreren” De discipline: het vak “Administratie” die de voorgaande facetten omvat.

7 7 2. Administreren Het systematisch verzamelen, ordenen, vastleggen en verwerken van gegevens, tbv het besturen van de organisatie, het sturen van de processen en het afleggen van verantwoording (intern/extern). ten einde bestuurlijke informatie te verstrekken

8

9 9 2. Dubbel Boekhouden <> Debet & Credit ! Methode van boekhouden waarbij de wijzigingen in het Eigen Vermogen (EV) op twee manieren worden geadministreerd: via balans: Bezittingen – Schulden via V&W: Opbrengsten - Kosten <> Schaduwboekhouden !

10 10 3. Financial Accounting Externe verslaggeving: –Afleggen van verantwoording door management –aan externe belanghebbenden en aandeelhouders, –over een afgelopen periode (retrospectief), –dmv (met name) financiële cijfers.

11 11 4. Jaarrapport 1.Jaarrekening - Balans - Resultatenrekening - Kasstroomoverzicht (IFRS) - Toelichting 2.Jaarverslag - Toestand per balansdatum - Gang van zaken tijdens boekjaar - Toekomstparagraaf 3.Overige gegevens - Accountantsverklaring - Winstbestemming - Bijzondere zeggenschapsrechten - Winstbewijzen - Gebeurtenissen na balansdatum - Nevenvestigingen Jaarrapport: verzameling jaarstukken

12 12 4. Balans

13 13 4. A.I: IVA Niet tastbaar, maar duurzaam dienstbaar: 1.Verworven rechten: consessies, vergunningen, octrooien, licenties, rechten 2.Geactiveerde kosten (niet materieel): oprichtings- en emissiekosten kosten van onderzoek en ontwikkeling (R&D of SOW) goodwill vooruitbetalingen op IVA

14 14 4. A.II: MVA tastbaar en duurzaam dienstbaar worden gebruikt en niet verbruikt economisch eigendom > juridisch eigendom MVA: –terreinen –gebouwen –machines, installaties, uitrustingen –MVA in uitvoering –MVA niet dienstbaar

15 15 4. A.III: FVA Langdurige financiële belangen: –Deelnemingen in groepsmaatschappijen –Vorderingen op groepsmaatschappijen –Deelnemingen: niet geconsolideerd belang > 20% –Vorderingen op deelnemingen –Vorderingen op participanten –Overige effecten –Overige vorderingen

16 16 4. BI: Voorraden Vlottende activa, voorraden: –Grond en hulpstoffen –Onderhanden werk –Gereed product en handelsvoorraden –Vooruitbetaald op voorraden

17 17 4. BII: Vorderingen Handelsdebiteuren Overige vorderingen Van aandeelhouders opgevraagde stortingen Overlopende activa

18 18 4. BIII: Effecten & BIV LM Effecten & derivaten LM: k/b, wissels & cheques

19 19 4. A: EV Maatschappelijk kapitaal: maximale bedrag waarvoor aandelen kunnen worden uitgegeven. Geplaatse kapitaal: bedrag waarvoor aandelen zijn uitgegeven. Gestorte kapitaal: bedrag dat op geplaatste aandelen is gestort Opgevraagde kapitaal: bedrag waarvoor de AH om bijstorting is gevraagd; vordering van BV op AH.

20 20 4. A: EV

21 21 4. A: EV EV = (Activa – voorzieningen – schulden) Agio: storting op aandelen boven de nominale waarde Herwaarderingsreserve: actuele waarde – boekwaarde van MVA of FVA

22 22 4. B: Voorzieningen Voorziening: verplichting (credit), waarin door de onderneming reeds is voorzien, door middel van een (periodieke) dotatie, (kosten worden genomen bij dotatie), maar waarvoor de corresponderende uitgaven in de toekomst zijn voorzien.

23 23 4. C&D: Schulden VVL: looptijd > 1 jaar. VVK: looptijd < 1 jaar


Download ppt "1 CCP Module 1: Theorie H2. Financiële overzichten Introductie Basisbegrippen Bedrijfseconomie & Bedrijfsadministratie Drs. J.H. Gieskens AC CCM QT."

Verwante presentaties


Ads door Google