De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociale dumping – sociale fraude opsporing door sociale inspectiediensten – 20.10.2015 Philippe Vanden Broeck Toezicht op de sociale wetten Info: vdbroecp@employment.belgium.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociale dumping – sociale fraude opsporing door sociale inspectiediensten – 20.10.2015 Philippe Vanden Broeck Toezicht op de sociale wetten Info: vdbroecp@employment.belgium.be."— Transcript van de presentatie:

1 Sociale dumping – sociale fraude opsporing door sociale inspectiediensten – 20.10.2015
Philippe Vanden Broeck Toezicht op de sociale wetten Info:

2 Wat is sociale dumping? “Sociale dumping en sociale fraude moet begrepen worden als een geheel van handelingen waarbij door middel van het niet naleven van de geldende nationale, Europese en internationale regelgeving afbreuk wordt gedaan aan de rechten van de werknemer of de zelfstandige in kwestie waardoor de opdrachtgever of dienstverrichter een oneerlijk verkregen concurrentieel voordeel geniet dat hij zonder de overtreding van de regelgeving niet zou kunnen bekomen hebben en waardoor de overheid op deze manier inkomsten misloopt.”

3 Social Security declared workers in the construction sector :
minus 27 % in 2014 Prior declaration of posted workers to LIMOSA – A1 certificate Not falling under teh scope of the Belgian SS Dimona prior declaration to the Social security Office – only workers falling under the scope of the Belgian SS

4 Wat is sociale fraude?

5

6

7

8

9 DE KERNACTOREN IN DE STRIJD TEGEN DE DUMPING EN SOCIALE FRAUDE

10 Sociale inspectiediensten: specifieke bevoegdheden
TSW: loon – en arbeidsvoorwaarden SI: sociale zekerheid wn-vakantieregeling RSZ: sociale zekerheid wg en wn RVA: werkloosheidsreglementering

11 Sociale inspectiediensten: gemeenschappelijke bevoegdheden Repressief
Dimona Deeltijdse Arbeid Tewerkstelling Illegalen Limosa Mensenhandel

12 Sociale inspectiediensten samenwerking
Vroeger Administratieve dossiers: occasioneel Repressieve dossiers: occasioneel Nu Administratieve dossiers : occasioneel Repressieve dossiers: gestructureerd via SIOD

13 SIOD als coördinator Taken:
Samenwerking inspectiediensten stimuleren en coördineren Uitwisseling informatie stroomlijnen via protocollen Financiën BTW RIZIV en RSVZ Regie Der Gebouwen, Facilitair Bedrijf, SPW, Beliris, Bewaking, Taxi’s, Bouw, Vlees, Horeca ? Gemeenschappelijke tools en databanken Genesis E-pv

14 SIOD ter ondersteuning van Arrondissementele inspectiecellen
Voorzitter: arbeidsauditeur 4 basisinspectiediensten RVA, SI, TSW, RSZ Overige sociale inspectiediensten RIZIV, RSVZ, (TWW) Overige inspectiediensten Belastingen, Economische Inspectie, Gemeenschappen, FAVV, Politie

15 SIOD wat doen Arrondissementele cellen?
opgelegde kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen geïndividualiseerde doelstellingen minimaal 2 controledagen per maand samenwerking tussen diverse diensten gestructureerde info uitwisseling Datamining gemengde ondersteuningscel (met politie)

16 Vervolging van inbreuken en Sociaal Strafwetboek

17 Het Sociaal Strafwetboek (2010)
Hervormingsproces sociaal strafrecht ° 1999 Federaal! Efficiëntie verhogen van strijd tegen sociale fraude Vereenvoudiging Efficiëntere bestraffing van de inbreuken 4 sanctieniveaus cfr ernst van de inbreuken 4 delen Bevoegdheden inspectiediensten Procedureregels Sancties inbreuken

18 De sanctieniveau’s Sancties – Art. 101 – 102 SSW (Bedragen met opdeciemen) Inbreuken Pistes Gevangenis Strafrechtelijke geldboete Administratieve geldboete Niveau 1 A / 60 – 600 Niveau 2 A + S 300 – 3.000 150 – 1.500 Niveau 3 A+ S 600 – 6.000 Niveau 4 6m – 3j 3.600 – 1.800 – Vermenigvuldiging met aantal betrokken wn’s – zie Boek 2 Maximum x 100 werknemers (art. 103 SSW) Maximum bij meerdaadse samenloop : dubbel van het maximum hoogste AG

19 Het Sociaal Strafwetboek – bijkomende Sancties
Bijzondere sancties voor inbreuken niveau 3 & 4 Exploitatieverbod Beroepsverbod Bedrijfssluiting

20 Vervolging van inbreuken
appreciatierecht sociaal inspecteur waarschuwing regularisatie Pro Justitia initiatiefrecht arbeidsauditeur na PJ Klasseren zonder gevolg Studiedienst (administratieve geldboete – seponering – schuldig verklaring zonder boete) Minnelijke schikking Voorleggen aan correctionele rechter

21 Instroom – dossiers (2014) Rijksdienst voor arbeidsvoorziening 31,9 %
Toezicht sociale wetten 28,7 % Sociale inspectie 20,8 % Politie 4,6 % Rijksdienst voor sociale zekerheid 3,8 % Gewestelijke overheidsdienst Brussel 3 % RIZIV 2,8 Toezicht welzijn op het werk 2,1% Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 0,9 % Waalse overheidsdienst

22 Administr GB Uitstroom - dossiers
Jaar Aantal dossiers % AG % KZG 2007 6.094 61 39 2008 6.108 63 37 2009 4.800 70 30 2010 5.228 71 29 2011 4.927 56,5 43,5 2012 6.101 57,5 42,5 2013 6.760 56,6 43,4 2014 8.559 58,9 41,1

23 Uitstroom – beslissingen AG
Evolutie van de opgelegde bedragen: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ,75

24 Opgelegde en geïnde AG’s
2000–2011 Opgelegde bedragen – totaal per jaar Opgelegde bedragen –gemiddelde per beslissing Ontvangen bedragen – totaal per jaar Perceptie- graad 1.436 € 74,8% Gemiddeld opgelegd bedrag in 2014: € Hoogst opgelegd bedrag tot op heden: €

25 De Sociaal Inspecteurs
Ambtenaren belast met toezicht op naleving: Bepalingen sociale wetgeving Sociaal Strafwetboek Andere wetten Uitvoeringsbesluiten ervan ! Federale sociale wetgeving

26 Sociaal Inspecteurs legitiem optreden
Finaliteitsbeginsel met het oog op het wettelijk omschreven toezicht Proportionaliteitsbeginsel gebruikte middelen zijn passend en noodzakelijk Legitimatiebewijs vooraf, spontaan voorleggen

27 Plichten van de Sociaal Inspecteur
Vertrouwelijkheid van de gegevens nodige maatregelen nemen Geheimhoudingsplicht bij klacht of aangifte oorsprong van onderzoek Integriteitsplicht geen rechtstreeks of onrechtstreeks belang  Deontologische code

28 Bevoegdheden van S.I. Zeer ruim! recht tot toegang arbeidsplaatsen
Opvragen van informatiedragers Inbeslagname Verzegelen Volgende dia’s beperkt tot RVA – SI – TSW – RSZ (*)

29 Toegang tot arbeidsplaatsen
Geen toestemming vereist Op elk ogenblik Waar arbeid verricht wordt Waar vermoed wordt dat er personen werken Andere plaatsen, onderworpen aan het toezicht Refter, sanitaire installaties Respecteren van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften

30 Binnen gaan bewoonde ruimten
BEWOONDE RUIMTES = PRIVE Enkel met voorafgaande toestemming onderzoeksrechter – Wel zowel overdag als in de nacht

31 Inlichtingen inwinnen – verhoren
Werkgevers Werknemers Sociaal verzekerden Gerechtigden Buren Klanten Leveranciers …… Ieder persoon die de S.I. nodig acht

32 Verhoren Niet verplicht zichzelf te beschuldigen
Voorafgaand vertrouwelijk overleg met raadsman? Betrokkene is ‘verdachte’ van inbreuk Sanctie van minimaal 1 jaar gevangenisstraf  Cumulatieve voorwaarden!  Niet van toepassing bij het gewoon inwinnen van inlichtingen

33 Identificeren van personen
Identiteit opnemen van aangetroffen of verhoorde personen Officiële identificatiedocumenten Bijkomend niet-officiële documenten nuttig voor het onderzoek Eventueel door middel van foto of beeldmateriaal

34 Informatiedragers doen voorleggen
Mbt sociale gegevens Mbt andere gegevens die door de wet vastgelegd zijn Opsporen en onderzoeken van deze informatiedragers Indien geen vrijwillige voorlegging Indien werkgever of aangestelde niet bereikbaar is Kopieën nemen van informatiedragers; in beslag nemen of verzegelen

35 Stalen nemen – goederen in beslag nemen of verzegelen
Ook als overtreder niet de eigenaar is Noodzakelijk als bewijs van inbreuk Vermijden van verderzetting van zelfde inbreuk of Vermijden plegen van nieuwe inbreuken

36 Inlichtingen meedelen
Aan andere (inspectie)diensten Spontaan: relevant en nodig geacht Op vraag van OISZ, SID, toezichthoudende ambtenaren Indien op vraag van rechterlijke overheid  uitdrukkelijke machtiging < geheim strafonderzoek Inachtname medisch beroepsgeheim Klachtgeheim ! Naam van indiener van klacht of aangifte: Absoluut verbod op mededeling ! Oorsprong van onderzoek, gelegen in klacht of aangifte : VERBOD op mededeling

37 Inlichtingen verkrijgen
Bij andere administraties Verplicht mee te delen Zonder voorafgaande toelating Kosteloos (*) ! Geheim strafonderzoek

38 Waarschuwing – proces-verbaal
Beoordelingsbevoegdheid van de sociaal inspecteurs Niet indien: Materie buiten bevoegdheid Inbreuken gemeen recht  PV aan Procureur des Konings Samenhang sociaalrechtelijk en gemeen recht Gevorderd door arbeidsauditeur of procureur Interne richtlijnen

39 Bijstand van de politie vorderen
Bij uitoefening van de controleopdracht Preventief Ad hoc Belemmering van toezicht

40 PROBLEEM VAN DE BUITENLANDSE WERKGEVERS en GEDETACHEERDE WERKNEMERS

41 Detachering Hongaarse onderneming komt met 12 eigen werknemers naar België dakbedekking leggen = Tijdelijk Wat is geen detachering ? 6 Roemeense elektriekers die als ‘werkend vennoot’ werken in een Belgische coöperatieve vennootschap geleid door een Roemeen die hier al 15 jaar woont en werkt.

42 Wat stellen de inspecties vast ? Trends (I)
- aantal gedetacheerden en/of nepvennoten neemt intensief toe op de bouwwerven (soms tot 80 % ) - Belgische ondernemers overspoeld door goedkope aanbiedingen van onderaannemers (18 euro ipv 32 euro richtprijs in de bouw) – deloyale concurrentie - aanbiedingen alle beroepen – maximale flexibiliteit – niet tevreden : andere werknemer - veel schijnzelfstandigen aan 8 tot 11 euro per uur - veel “lege dozen” – vennootschappen zonder activa

43 Wat stellen de inspecties vast ? Trends (II)
Documenten, aansluitingen, contracten worden ondertekend zonder er iets van te begrijpen Woekerwinsten voor niet-erkende uitzendkantoren : 8 euro aan werknemer – 20 euro aan gebruiker (ipv 32 richtprijs) : brutowinst per maand : 2080 euro per persoon per maand – 30 personen : euro per maand (belastingen ? Sociale lasten ?) Buitenlandse werknemers/zelfstandigen voelen zich niet gedumpt (150 à 300 euro Roemenië – België : 1000 à 1200 euro per maand)

44 WHAT IS THE PROBLEM ? Rechten werknemers worden geschaad en weinig of geen sociale bijdragen en belastingen noch in België, noch in uitzendland (70 % SZ in Bouw) Geen eindejaarspremies, verplaatsingsvergoedingen, enz.. Ondermijning sociale zekerheidsstelsel Loonbarema’s onder druk Prijsvorming onder druk

45 Detachering Sociale Zekerheid
Verordening 883/2004 en 987/2009 – A1 – nazicht = bewijs onderwerping vooraf aan buitenlandse sociale zekerheid - voorwaarden detachering : - tijdelijk : max 24 maanden - organische band werkgever uitzendland - substantiële activiteit uitzendland (25%) - geen vervanging – geen doordetachering

46 DETACHERINGSRICHTLIJN 96/71/EG - arbeidsrecht
EU Richtlijn 96/71 – 2014/67 15/5/2014 (handhavingsRL) Harde kern – minimale arbeidsvoorwaarden - maximale werkperiodes - minimale rustperiodes - minimaal aantal vakantiedagen - uitzendarbeid- terbeschikkingstelling - moederschapsbescherming - veiligheid

47 WETTELIJKE VERPLICHTINGEN – MAATREGELEN

48 Limosa.be – meldplicht voor buitenlandse gedetacheerde wkns

49 LIMOSA FORMULIER L1

50 Verboden terbeschikkingstelling artikel 31 uitzendarbeidwet
Zie bijlage

51 Inhoudingsplicht 30bis en 30 ter sociale schulden https://www

52 Inhoudingsplicht 30bis en 30 ter sociale schulden

53 Unieke werkmelding https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/ddt/index.htm

54 checkinatwork https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/checkinatwork/index.htm

55 Construbadge - Visuele identificatie voor bouwarbeiders |

56 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen

57 WETSBRONNEN Programmawet (I) van 29 maart 2012 (art. 66 e.v.) B.S. 6 april 2012 (Ed. 3) – theoretisch in voege op 16 april 2012 – effectief volledig in voege op 1 september 2013 Invoeging van een hoofdstuk VI/1 in de loonbeschermingswet (nieuwe artikelen 35/1 tot 35/6) Wijziging van het SSWB Art. 21, 4° en art. 49/1 (nieuwe afdeling 3/1 in Boek I, titel 2, hoofdstuk 2) toegevoegd: nieuwe actiemogelijkheid (appreciatierecht) = de kennisgeving door inspectie die de HA in werking stelt nieuwe sancties om de HA afdwingbaar te maken (art. 171/1 en 171/2)

58 Toepassingsgebied Personeel toepassingsgebied
Alle werkgevers, ongeacht land van vestiging, onderaannemers, aannemers, opdrachtgevers (binnen een keten of zonder een keten) Elkeen (of een/meerdere) uit de keten kan H.A. gesteld worden voor de niet correcte loonbetaling door een WG onder hen. TSW kiest vrij ! Er moet geen chronologie toegepast worden, Welke sectoren? 10 sectoren Bepaald door KB (risicosectoren gezien de finaliteit)- KB ‘s van een KB van (lijst voor de voedingsnijverheid en –handel) Uitzondering : werken “uitsluitend voor privé- doeleinden uitgevoerd voor een opdrachtgever –natuurlijke persoon (VB een particulier laat zijn woning (ver)bouwen) Valt er wel onder: verbouwingswerken voor een patrimoniumvennootschap.

59 Toepassingsgebied: 10 sectoren
A. Alle werken en diensten die vermeld worden in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor : de bewakings- en toezichtsdiensten (PC 317); het bouwbedrijf (PC 124); de landbouw (PC 144); de schoonmaak (PC 121); het tuinbouwbedrijf (PC 145); Goederenvervoer (PC ) – annulatie door de Raad Van State ( ) B. “Werken in onroerende staat” die voorkomen in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor : 7. de elektriciens (PSC ) (werken van installatie en distributie); 8. de stoffering en de houtbewerking (PC 126); 9. de metaal-, machine- en elektrische bouw (PC 111); C. De specifieke werken en diensten uit de lijst (bijlage van het KB van ) die voorkomen in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor : 10. de voedingsnijverheid (PC 118) of uit de handel in voedingswaren (PC 119)

60 Toepassingsgebied Van toepassing op ALLE opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die zich in de aannemingsketen (werf) bevinden boven de werkgever-die-in-gebreke-blijft het loon-te-betalen, doch evengoed buiten elke keten (twee medecontractacten) KETEN: Voortaan is het dus mogelijk rechtstreeks de opdrachtgever of de hoofdaannemer aan te spreken om het onbetaalde loongedeelte (en de hierop verschuldigde sociale bijdragen) te recupereren wanneer één van de onderaannemers nalatig blijft.

61 Materieel toepassingsgebied
Dus niet per definitie alle verschuldigde en eisbaar geworden looncomponenten uit het verleden Die (nog) niet betaald werden door de werkgever Voor TSW: die betrekking hebben op /in verhouding zijn met de prestaties die de betrokken WN heeft geleverd in het raam van de werken die de HA (hetzij rechtstreeks, hetzij via intermediaire aannemers) heeft laten uitvoeren (vb werf) Voor de WN die zelf de HA inroept tegen de HA personen: dit kan ook een loonschuld zijn die niet aan die werf gekoppeld is!

62 Inhoud en aanvang van de HA
De HA treedt niet automatisch in werking Opdat de hoofdelijke aansprakelijkheid in werking zou treden is het volgende vereist: De werkgever dient een zwaarwichtige inbreuk te plegen op zijn loonbetalingsverplichting (vb. niet betalen van het minimumloon) De inspectie dient een stappenplan te volgen in twee fases : formele kennisgeving te verrichten aan de opdrachtgever(s), aannemer(s) en onderaannemer(s) of één onder hen, waarin gewezen wordt op deze inbreuk.(fase 1) een aanmaning om te betalen (fase 2) De Hoofdelijke aansprakelijke die ter goeder trouw is kan na het ontvangen van de kennisgeving (fase 1) maatregelen nemen om zich te beschermen

63 Er is enkel HA in geval van voorafgaande actie van de inspectie:
Fase 1 : schriftelijke kennisgeving van tekortkomingen in betaalverplichting door een werkgever (onderaannemer) Fase 2 : Aanmaning tot betaling per aangetekende brief Eens de kennisgeving (fase 1) is verricht : zowel werknemer als inspectie kiezen voor de aanmaning (fase 2) de schuldenaar uit die best geschikt is voor betaling… Allen in de keten (opdrachtgever, hoofdaannemer, aannemer, onderaannemer(s), kunnen (samen of ) alleen aangesproken worden. (= afhankelijk vd kennisgeving) Opgelet: beroep mogelijk bij de Voorzitter vd Arb.Rb. ! (wijziging van de Wet B.S  , door de wet van )

64 Voorwaarde voor de allereerste actie van TSW eerste fase
Schriftelijke kennisgeving van tekortkomingen in de betaalverplichting door een werkgever (onderaannemer)

65 “Schriftelijke” kennisgeving door de inspectie aan WIE?
Fase 1 : “Schriftelijke” kennisgeving door de inspectie aan WIE? TSW heeft appreciatiebevoegdheid en bepaalt de keuze. Evenwel: enkel diegene(n) die de kennisgeving ontvingen kunnen in fase 2 aangemaand worden tot betaling. de opdrachtgever, hoofdaannemer of elke andere intermediaire aannemer uit de keten - geen opgelegde verplichting : één (of meerdere) onder hen of allen (naar keuze) de keuze is wel determinerend voor fase 2! Voor maximaal effect: aan te bevelen de opdrachtgever en hoofdaannemer(s) kopie van kennisgeving te bezorgen aan de nalatige WG die voor die HA (en) werkt

66 = sleutelmoment voor de HA Bepaalt de periode waarvoor de HA geldt:
Fase 1 - Belang van deze schriftelijke kennisgeving = sleutelmoment voor de HA Bepaalt de periode waarvoor de HA geldt: Deze kan ten vroegste ingaan na het verstrijken van 14 werkdagen na de kennisgeving (niet de “ontvangst” ervan) voor het loon dat van dan af eisbaar is (wordt) , en maximum één jaar duren. Werkdagen? Niet gespecifieerd ; veiligheidshalve: Geen Zat, Zond, Fd (zie verder) De mogelijkheid van potentiële HA blijft voortduren tijdens deze periode Ook als de werkzaamheden voor de opdrachtgever/hoofdaannemer op die werf worden stopgezet tijdens die periode Maar in geval van stopzetting is het gedekte eisbare loon beperkt tot de geleverde prestaties voor die activiteit/werf in de loop van die periode

67 Fase 1 – De kennisgeving moet aangeplakt worden
De betrokken WG- onderaannemer moet op elke plaats waar hij werknemers tewerkstelt de kennisgeving van de inspectie aanplakken (ook op andere werven) De betrokken opdrachtgever(s)/ hoofdaannemers moeten ze op de plaatsen waar ze de onderaannemer werken laten uitvoeren eveneens aanplakken (werf/werkplaats). strafrechtelijke sanctie (niveau 2) bij niet aanplakken. De niet-aanplakking belet niet dat het mechanisme van de HA potentieel in werking gezet wordt “aanplakking” : om het even hoe (geen verwijzing naar “goed zichtbare plaats” zoals voorzien in de arbeidsreglementenwet…

68 = resultaat waarneembaar door inspectie: spontane regularisatie).
Fase 1 - Wat kan de opdrachtgever/ hoofdaannemer/aannemer doen als reactie op de kennisgeving of anticiperend? Clausules voorzien in zijn contract met de rechtstreekse medecontractant (opzegging, vrijwaringsclausule, verbreking, ontbindende voorwaarde, inhouding op de factuur zolang bewijs van correcte betaling niet is geleverd, enz.) Bij KB werden voor 4 sectoren (van de 9) bijkomende criteria geformuleerd: landbouw, tuinbouw, schoonmaak, voedingssector) zie KB’s van (bundel) de WG – schuldenaar aanzetten tot betaling van het minimumloon - (factuur tijdelijk inhouden onder eigen verantwoordelijkheid) = resultaat waarneembaar door inspectie: spontane regularisatie). Wachten tot hij aangemaand wordt en dan betalen In beroep gaan tegen de kennisgeving (zie verder)

69 Fase 2: aanmaning tot betaling per aangetekende brief
Wanneer moeten diegenen aan wie de kennisgeving werd verricht (de opdrachtgever, HA of andere aannemer) het (eisbaar) loon van het personeel van de onderaannemer betalen? Na rechtstreekse aanmaning door de werknemer (burgerlijk) Hetzij Na aanmaning door de inspectie (strafrechtelijk gevolg mogelijk) (gelijktijdige actie is niet uitgesloten, maar opgelet: “le criminal tient le civil en état) ‘onverwijld’ = binnen de 5 werkdagen na verzending vd aanmaning

70 Aanmaning vd HA door de werknemer
(per aangetekende brief) – (kan pas als er voorafgaandelijk een kennisgeving is gebeurd door de inspectie !!! ) Geldt voor het volledige nog niet-betaalde gedeelte vh loon dat eisbaar is geworden TIJDENS DE PERIODE DAT DE HA LOOPT (zie kennisgeving) , ook voor werken (die tijdens die periode) uitgevoerd werden voor andere werven of andere medecontractanten) Dus: ook loonschuld niet louter gekoppeld aan de werf van de HA. Uitzondering: Hij die wordt aangemaand kan bewijzen : dat de werknemer(s) niet voor hem presteerde(n) (geen HA) hoeveel uren de werknemer voor hem heeft gewerkt (dan is er enkel HA voor het niet-betaalde loon overeenstemmend met deze bewezen uren) – Vb via een tijdsregistratiesysteem Interest (art. 10 LBW) verschuldigd vanaf 5de werkdag na verzending van aanmaning

71 Aanmaning door de Inspectie per aangetekende brief
Enkel HA voor het gedeelte van de loonschuld mbt prestaties uitgevoerd op de werf van de HA die eisbaar is geworden tijdens de periode dat de hoofdelijke aansprakelijkheid uitwerking heeft : = dit is de periode die loopt vanaf het verstrijken van 14 werkdagen na de datum van de kennisgeving (niet de “ontvangst” ervan) en maximum één jaar )- dus enkel voor de toekomst TSW moet die periode bepalen in de kennisgeving !

72 Toepassing van de Loonbeschermingswet voor de aanbetaling door de HA
De HA die betaalt wordt gelijkgesteld met de “werkgever” voor de toepassing van een aantal bepalingen LBW en dient op straffe van sancties deze te respecteren. (vrijheid van beschikking over het loon, betaling in Euro, wijze van uitbetaling, natura, loonafrekening, fooien en bedieningsgeld, verboden inhoudingen) HOE moet de HA het loon betalen? De basisregel is art. 5 LBW § 1. De uitbetaling van het loon in geld moet gebeuren hetzij van hand tot hand, hetzij in giraal geld.  Indien de uitbetaling van het loon van hand tot hand gebeurt, moet de werkgever een kwitantie van deze uitbetaling aan de werknemer ter ondertekening voorleggen. Quid: betaling via de Deposito- en Consignatiekas ?

73 HA slaat niet enkel betaling van het loon, maar tevens van de sociale bijdragen hierop
werknemersbijdragen zowel als werkgeversbijdragen De procedure van kennisgeving van TSW aan de RSZ werd uitgewerkt in het KB van (B.S ): 1) de inspectie maakt een overzicht van de betrokken prestaties en lonen (of, indien de prestaties niet met zekerheid kunnen worden vastgesteld, een percentage van het minimumloon, berekend overeenkomstig artikel 35/3, §3, 2de lid van de wet van 12 april 1965); 2) de inspectie bezorgt dit overzicht aan de RSZ, indien de betrokken werknemers onderworpen moeten zijn aan de Belgische sociale zekerheid of aan het bevoegde buitenlandse inningsorganisme voor sociale bijdragen, indien dit niet zo is; 3) de RSZ berekent op basis van dit overzicht de kwartalen waarvoor bijdragen verschuldigd zijn en het bedrag van de bijdragen, verhogingen, forfaitaire verhogingen en interesten; 4) de RSZ zendt het bedrag van de vastgestelde schuldvordering bij aangetekende brief aan de werkgever van de betrokken werknemer(s) en aan de hoofdelijk aansprakelijke; 5) Indien de werkgever niet betaalt, zal de hoofdelijk aansprakelijke in gebreke worden gesteld om de betaling direct te vereffenen. Indien hij dit niet doet binnen een termijn van 30 dagen, zal de RSZ zijn schuldvordering bij dwangbevel vorderen. 73

74 Strafrechtelijke SANCTIES (van niveau 2) – geen administratieve geldboete!
De aangesproken HA die niet betaalt binnen de 5 werkdagen na de aanmaning Idem voor diegene die de kennisgeving niet aanplakt

75 Bevoegdheid Arbeidsrechtbank
Buiten de bevoegdheid van de voorzitter van de arbeidsrechtbank om kennis te nemen van het beroep tegen de kennisgeving en de aanmaning tot betaling (per aangetekend brief) is TEN GRONDE ook de arbeidsrechtbank bevoegd gemaakt om kennis te nemen van het (burgerlijk) geschil tussen de werknemer(s) en de hoofdelijke aansprakelijke (Programmawet ) Dit was nodig omdat er normaal tussen de werknemer en de hoofdelijke A geen rechtsband (arbeidsovereenkomst) is Daarnaast is de arbeidsrechtbank echter niet bevoegd om kennis te nemen van een administratieve geldboete want die is niet voorzien. Enkel een penale sanctie is voorzien

76 (Na verzending) 76

77 Verboden terbeschikkingstelling artikel 31 uitzendarbeidwet
Zie bijlage

78 Inhoudingsplicht 30bis en 30 ter sociale schulden https://www

79 Inhoudingsplicht 30bis en 30 ter sociale schulden

80 Unieke werkmelding https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/ddt/index.htm

81 checkinatwork https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/checkinatwork/index.htm

82 Construbadge - Visuele identificatie voor bouwarbeiders |

83 Wat kan je doen als aanbestedende overheid ?
Identiteiten - iedereen Aanwezigheidslijsten – dagboek A1 (sociale zekerheid buitenland) Limosa - L1 formulier – feen-nummer (> euro) Aangifte werken – werkmelding Alertheid

84 Nazicht sociale of fiscale schulden (www. digiflow. be - www
Nazicht sociale of fiscale schulden (www.digiflow.be - en Hoofdelijke aansprakelijkheid loonschulden (kennisgeving inspectie of werknemer Schorsen opdracht of sancties bij vaststellingen illegalen

85 ALERT ZIJN VOOR BEPAALDE FENOMENEN :
Overnachten op de werf - caravans Vragen weekendwerk en (stelselmatig) overwerk buiten normale werkuren Geen beschermkledij (veiligheid en welzijn) Niet EU/EER – geen identificaties of documenten bij Werkgever niet bekend Onderbetaling- (België min loon 13,85 euro in bouw- ook buitenlandse werknemers moeten dit krijgen) (bij kennisname)

86 Wet overheidsopdrachten Art 78 § 5 loonstaten

87 Wet overheidsopdrachten Art 78 § 3 personeelslijsten
§ 3. De aannemer houdt te allen tijde een dagelijks bijgewerkte lijst van al het personeel dat hij op de bouwplaats tewerkstelt, ter beschikking van de aanbestedende overheid op een door deze op de bouwplaats aangeduide plaats.   Deze lijst bevat minstens de volgende individuele inlichtingen :   1° de naam;   2° de voornaam;   3° de geboortedatum;   4° het beroep;   5° de kwalificatie;   6° de reële prestaties per dag, op de bouwplaats geleverd;   7° het uurloon.

88 Wet overheidsopdrachten Art 78 § 3
  7° het uurloon.. TWIJFEL???? Zie minimumlonen.be (FOD WASO)

89 7° het uurloon. TWIJFEL. Zie minimumlonen
  7° het uurloon.. TWIJFEL???? Zie minimumlonen.be (FOD WASO) – voorbeeld: Bouwsector

90

91 Zie bijlagen

92 Zie bijlagen _ TYPEBRIEF AAN BUITENLANDSE WERKEGEVERS IN 4 TALEN

93 https://www.meldpuntsocialefraude.belgie.be/

94 https://www.meldpuntsocialefraude.belgie.be/

95 Omzendbrieven Procureurs-generaal

96 Omzendbrieven Procureurs-generaal

97 ACTIEPLAN SIOD (- ministerraad)

98

99 Partnerschapsovereenkomsten
BOUW VLEESSECTOR SCHOONMAAK GOEDERENVERVOER _ TAXI _ (in voorbereiding) BEWAKING (in voorbereiding)

100 Maatregelen op Europees vlak
Mobility package : een sociale Europa (Marianne Thyssen) Decision of the European Parliament and of the Council on establishing a European platform to enhance cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work

101 Samenwerking op Europees vlak
Bilaterale administratieve samenwerkingsakkoorden IMI (INTERNAL MARKET INFORMATION SYSTEM) SPOC BUREAU DE LIAISON (detacheringRL – SZ Verordening) https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/

102 IMI

103 SIOD SPOC DANK VOOR UW AANDACHT
SINGLE POINT OF CONTACT - Tel 02/ / 0496/ - Back-up : Tel 02/ / / DANK VOOR UW AANDACHT


Download ppt "Sociale dumping – sociale fraude opsporing door sociale inspectiediensten – 20.10.2015 Philippe Vanden Broeck Toezicht op de sociale wetten Info: vdbroecp@employment.belgium.be."

Verwante presentaties


Ads door Google