De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oudergesprekken voor Ad-PEM (kw4 jr1)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oudergesprekken voor Ad-PEM (kw4 jr1)"— Transcript van de presentatie:

1 Oudergesprekken voor Ad-PEM (kw4 jr1)
(non)verbale communicatie + vragen stellen les 1 Oudergesprekken voor Ad-PEM (kw4 jr1) Rotterdam, 30 Augustus 2011

2 https://www.youtube.com/watch?v=xSdAaSsdCk0&feature=fvsr

3 Agenda les: Iedere les heeft dezelfde opbouw
Inleiding: Wat leverde de voorstudie (o-meting)op? Theorie: Minihoorcollege over gesprekspsychologie, ouderachtergronden Trainen: Oefenen in gesprekken in oefengroepen: Evaluatie: Groepservaring delen in de klas: observatieschema’s: Wat ging goed? Wat kun je verbeteren? Welke gesprekskennis is relevant? Huiswerk:Verwerk ervaring dit in je gesprekslogboek, verzamel in de bijlagen de ingevulde oefenformulieren. 1: Ad- PEM-positie Relatie ouder over opvoeding kind 2: Ouder: kind is “een schat” Zorgen thuis, mate betrokken 3 a: Observator: feedback geven/ filmen 3 b: Observator: feedback geven/formulier invullen

4 Programma: Gesprekvaardigheden GSV
Les 4.1:Inleiding programma, ophalen oude kennis SHL: twee sporen<oudergesprek/gespreksportfolio 4F Theorie: (non)verbale communicatie en vragen stellen Samenstelling oefengroepen+ Gebruiken van bijlage 1+2 SHL Les 4.2:Theorie: luisteren /samenvatten/parafraseren. Gesprekken in de wenfase> th. Hechting/gezinsachtergrond Oefenen met cases (huiswerk casus schrijven)+ portfolio 4F Les 4.3:Theorie: Initiatief nemen/feedback geven Oudergesprekken inoefenen in ontwikkelfase (bijlage 2) gesprek met collega: feedback over begeleiding (bijlage 2) Aanleveren: casus ontwikkelgesprek ouder>toets film +logboek 4Fgroei show 4.4: toetsweek (doc. Kijkt casus na voor GO) Les 4.5:Theorie: omgaan met slecht nieuws + meningsverschillen: oudergesprek knelpunten oefenen Les 4.6: oefenen en herhalen ouderontwikkelgesprek 4.7:toetsing Film OG + reflectie verslag

5 Thema 1: gespreksbasis ophalen Welk niveau is een 4F gesprek?
Communiceert over ontwikkelingsgerichte stimulering van kinderen. Voert gesprekken met ouders (en collega’s) over opvoedkundige kwesties die zij signaleert bij het kind om tot inzicht te komen in de opvoedaanpak van ouders. Je start met de bouw van een gespreksportfolio om te groeien naar het landelijk 4F-gespreksniveau van luisteren, spreken en gesprekken. Vertrouwd raken met de oefenmaterialen SHL

6 Verplichte literatuur: Bestudeer vooraf aan de les (week SHL)
Huib Terlouw en Ben Visser. Relaties Hanteren. Beroepshouding en vaardigheden in woord en beeld. Uitgeverij Thieme Meulenhoff. ISBN: Hoofdstuk 3,4,5,6,9,10 en 11 Ellie Slinger en Loes Kleerekoper. Pedagogisch Kader Kindercentra 0-4 jaar. Uitgeverij Elsevier. ISBN: Hoofdstuk 4 (samenwerken met ouders) Reader Gespreksvaardigheden (GVH): materiaal met extra info over diverse oudergesprekken.(belangrijk blz 3 tm 11) 0-meting + toetsdelen uitleg)

7 gesprekken trainen met gespreksmodel A,B,C (zie bijlage 2)in oefengroepen 3 hoofdstukken oudergesprekken 1 Gesprekken met ouders in wenfase: intakegesprek, rapportage gesprek, anamnese gesprek, https://www.nationalacademic.nl/veelgestelde-vragen/zorgverzekering/wat-is-anamnese 2 Gesprekken met ouders over afstemming opvoeding: participerend gesprek, rapportage gesprek, , observatie rapportage gesprek, Gesprekken met collegae: feedback gesprek werkoverleg aanpak opvoeding, rapportage gesprek, Extra: alleen les 3 met zelfde gespreksmodel 3 Gesprekken met ouders over knelpunten: doorverwijs gesprek, diagnose gesprek, slecht nieuws gesprek, klacht gesprek.

8 Onderzoek klas: brainstorm oude kennis
know how theorie gesprekvoering: Mindmap (niveau/oma enz) model> zender ontvanger ,onderbouwing psychologie gesprekken voeren. Maak 0-meting uit je reader voor aanvangdoelen

9 LET OP:VORM SETJES WE GAAN OEFENEN IN OUDE VAARDIGHEDEN
LSD luisteren, samenvatten doorvragen. Rollen: 1= omschrijven van een beeld 2= tekenaar zonder vragen en later tekenaar en bevragen Alle nummers 2 draaien zich om van het bord af Neem een (teken)pagina en een pen voor je.... Alle nummers 1 kijken naar de volgende dia.

10 Oefening luisteren-tekenen doel LSD ophalen
beschrijf onderstaande tekening tegen partner met rug naar je toe. 1:alleen L 2:S en D 3:analyse > 4:belang LSD 5:WINNAAR!

11 Focus: 2 sporen: gesprekvoering oefenen < > 4F taalgroei
Spoor 1:Vorm oefengroepen om oudergesprekken OG te trainen van 4 mensen: Ad Pem, ouder, observator 1+ 2 Gebruik iedere les bijlage 2 Maak cases om te kunnen oefenen (bijlage 1) Kies in groep uit 4 cases de oefencasus Maak een filmpje van oudergesprek met telefoon Geef feedback observatoren : rol ouder/ rol Ad-PEM Spoor 2: Maak een gespreksportfolio (iedere week)voor jouw individuele groei + reflectie (start met groeimeter bijlage 5) Reflectieverslag (schrijf na de eindfilm OG toets) Dit is een officieel inleverdocument op

12 Techniek van informatie verzamelen vooraf aan het gesprek
1 wat is de vraag/doel (opvoedrelatie aangaan) 2 wat is hoofdzaak: kind kennen= (vertrouwen winnen) 3 wat is bijzaak (overbelasting aan info k.o. regels) Opdracht: Neem Bijlage 1 voor je van je SHL Lees de tekst op deze pagina. begrijp je het model? Beschrijf een casus vlgs. Bijlage 1 (uit je eigen ervaring in de kennismakingsfase met ouders/kinderen) Controleer gebruik model + bevraag elkaar over ^1,2,3

13 Uitleg bijlage 2: Demonstratieformulier toetsing gespreksvoering (pak erbij uit shl)
Criterium A: Vormgeving gesprek = Inhoud en benadering van het gesprek: Criterium B: Fasering professioneel gesprek = regulering om ouderbetrokkenheid te verhogen vanuit de positie van de Ad-PEM’er: Criterium C: Gespreks en luistertechnieken = vaardigheden toepassen om tot inzicht en afstemming over opvoeding kind bij gesprekspartner te komen: Opdracht: Neem Bijlage 2 voor je van je SHL Bekijk het filmpje + scoor op kladblaadje ABC (wat de docent hierna opzet van de USB stick)

14 Maak oefengroepen (voor hele kwartaal)
om oudergesprekken OG te trainen van 4 mensen: Ad Pem, ouder, observator 1+ 2 Gebruik iedere oefening bijlage 2: Geef feedback observatoren: rol ouder/ rol Ad-PEM Inzichten verwerken in je persoonlijke gesprekslogboek Wissel van rol (3 keer)1 x ouder,1x PEM 1x observator Groeps oefenopdracht: Iedere groep krijgt kaartjes van docent met opvoed dilemma’s waar ouders mee kunnen zitten. Kies twee kaartjes uit om uit spelen in een oudergesprek Speel 2 kaartjes uit en oefengroep ook 1 dilemma inbreng Bespreek ervaring: rol PEM criterium A,B,C + Ouderrol iedere groep rapporteert de klas 1 inzicht!

15 Klas terugkoppeling: Oogst groepjes De fasen van een oudergesprek
* Aanloopfase:De ouder(s) begroeten en vragen hoe het met de ouder(s) gaat. * Planningsfase: Vertellen: wie woordvoerder (ik), vertellen waarom we dit gesprek gaan doen en hoe lang het gesprek ongeveer zal duren (rollen, doel en werkwijze bepalen). * Themafase: Vertellen welk gedrag jou is opgevallen en aan de ouder(s) vragen of zij dit ook herkennen. Aan de ouder vragen: oplossingen?(psychologie, draagkracht) * Slotfase Ouder(s) vragen of ze tevreden zijn geweest met het gesprek en de oplossingen. En indien nodig prikken we een nieuwe datum in. Ouder(s) bedanken dat ze voor het gesprek zijn gekomen. De doelen: * Kennisdoel: De informatie zo duidelijk, volledig en objectief mogelijk geven * Houdingsdoel: De ouder(s) nemen het advies serieus en geloven jou als leidster. Vervolgens kunnen de ouder(s) zelfstandig een keuze maken. * Gedragsdoel: ouders het gedrag aanleren reageren op gedrag: (bv: afpakken speelgoed: hoe doen)

16 Afronding les:1 Welke highlights? Inzichten op gebied van:
(non)verbale communicatie en vragen stellen 2 Sporen aanpak module GSV? 1: Oudergesprek in fasen (gebruik bijlagen 1,2 + oefengroep) Thuis: theorie bestuderen / casus O.G. schrijven fase 1,2of 3 2: Gespreksportoflio voor groei 4F : Thuis: bijlage 5 startmeter 4F (landelijke normen)maken en 3 ontwikkeldoelen: 1x Luisteren 1x Spreken 1x Gesprek Iedere les: in oefengroep feedback verwerken in logboek schriftje Volgende les: theorie hoofdstuk (3,4) 5 en 6 + casus wenfase + groeimeter 4F en 3 leerdoelen L S G

17 Les 2 Volgende week: Verwerking les: reader: 0 meting twee gesprekken
= mc. Toets uit MBO niv. 3F: score =1 blz. verder in reader Analyseer jouw tweegesprekstheorie en verwerk eventueel een ontwikkeldoel in je gespreksportfolio Theorie boekstudie: Relaties hanteren: hoofdstuk (3,4) 5 en 6 Pedagogisch Kader Kindercentra 0-4 jaar; Hoofdstuk 4 (samenwerken met ouders) Maken: casus wenfase oudergesprek Maken: groeimeter 4F en 3 leerdoelen L S G Logboek schriftje: voor feedback verwerken groei 4F

18 Lessen voor oefenen maken film toetsdeel B
Toets onderdeel D Vormgeving verslag: max 5 A4 Beschrijving beginsituatie 4F 3 leerdoelen 4F: 1. spreken, 2. luisteren en 3. gesprek professioneel opvoedgesprek Situatieverheldering en gewenste gedrag van (S.T.a.r.r.t.) Ontwikkeling regie volgens criteria A, B, C oudergesprekken (st A.R.r.t.) Conclusie en transfer over eigen ontwikkeling als professioneel gespreksvoerder (s.t.a.r.rT.) herhalen, filmpjes opnemen? Bekijk de toetsing nogmaals: Toetsonderdeel C Is oefengroep zijn: telt niet mee Wel belangrijk voor reflectie deel D Toets onderdeel B Lengte film max 15 min Vormgeving gesprek = Inhoud en benadering van het gesprek Fasering professioneel gesprek = regulering Gesprek en luistertechnieken = vaardigheden toepassen Toets onderdeel A Voorwaardelijk: Gesprekslogboek afgetekend Go Plan van aanpak en casus Taaleis 4F

19

20

21

22

23 0- meting Uitslagen proeftoets basistheorie:
a.1c, 2b, 3b, 4a, 5b, 6a,7b ,8b , 9d ,10c. b.1b, 2d, 3c, 4c, 5b, 6a, 7b, 8d, 9a, 10c. c.1d, 2d, 3a, 4c, 5c, 6d, 7b, 8b, 9b, 10c. d. 1b, 2b, 3d, 5c, 6c, 6c, 7c, 8d, 9d, 10c.

24

25

26


Download ppt "Oudergesprekken voor Ad-PEM (kw4 jr1)"

Verwante presentaties


Ads door Google