De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAC Leuven 26 november 2015 EFRO – oproep Ondernemende innovatieve partnerschappen / ecosystemen in studentensteden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAC Leuven 26 november 2015 EFRO – oproep Ondernemende innovatieve partnerschappen / ecosystemen in studentensteden."— Transcript van de presentatie:

1 VAC Leuven 26 november 2015 EFRO – oproep Ondernemende innovatieve partnerschappen / ecosystemen in studentensteden

2 EFRO.be  Kader  Voorafgaand: begrippen  Doel?  Wie?  Wat?  Beoogd effect  Duurzaam & zelfdragend  Aandachtspunten  Indiening en beslissing  Wat is subsidiabel – co-financiering  Verloop oproep  Rol Agentschap Ondernemen / EFRO  Vragen / afspraken

3 EFRO.be Kader voor oproep  Conceptnota Vlaamse regering inzake het stimuleren van ondernemerschap van 17 juli 2015  EFRO - Prioriteit 2 : Verbeteren van concurrentievermogen kmo’s Specifieke doelstelling 1 : Bevorderen van intrapreneurship en nieuwe vormen van ondernemerschap

4 EFRO.be Voorafgaand - begrippen  Ondernemingszin het vermogen om initiatief te nemen, ideeën in een bepaalde context te ontwikkelen, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidszin, durf, creativiteit en zelfsturing waarmee men ideeën in daden kan omzetten. Het omvat dus ook het plannen en beheren van projecten om doelstellingen te kunnen verwezenlijken  Ondernemerschap het opstarten van een eigen zaak en alle daarop volgende fases die een ondernemer met zijn of haar onderneming kan doorlopen (continueren, groeien, herstarten,…) en dit binnen een brede waaier aan sectoren, zowel binnen de private sector als de non-profit sector  Ondernemen in de brede zin: alle vormen van ondernemen (waarde creëren; niet enkel financieel, ook cultureel, sociaal- maatschappelijk, …), krijgt in verschillende contexten vorm (ook non-profit)

5 EFRO.be Doel oproep  Stimuleren van ondernemingszin en ondernemerschap bij jongeren en studenten (18-24 jaar)  Door in een regionale context een ondernemende/innovatieve cultuur te ontwikkelen en die te verankeren in de werking van de instellingen / organisaties  Hoe? Opbouw van een duurzaam en zelfdragend partnerschap tussen alle betrokken actoren rond (en met) de jongere /de student dat samen ondernemende activiteiten uitbouwt inspireren activeren uitdagenvan de jongere/student naar informeren (meer) ondernemingszin en vormenondernemerschap ondersteunen -> ‘goesting geven’

6 EFRO.be Wie? Jongere / student Onderwijsinstelling / jongerenvereniging S TAD / REGIO Lokale bedrijven Lokale (non-profit) organisaties studentenvereniging Ecosysteem  Instellingen hoger onderwijs: minimaal 2 bij indiening - uit de stad/omliggende regio - fundamentele keuze voor ondernemend onderwijs  Organisaties uit de jeugdwerking: minimaal 1 bij indiening  Studentenverenigingen: minimaal 1/onderwijsinstelling bij indiening samenwerkings-  Stad : maximaal 1 overeenkomst  Lokale bedrijven  Lokale (non-profit)organisaties

7 EFRO.be Wie?  EFRO ‘Promotor’ – stad bij voorkeur Samenwerkingsovereenkomst co-promotor hoijeugdvereniging studentenvereniging hoi studentenvereniging Opm:- rechtspersoonlijkheid vereist - beginsituatie = minimaal vereist, geleidelijke uitbreiding met lokale bedrijven en non- profitorganisaties, hoi, jeugdverenigingen en studentenverenigingen

8 EFRO.be Wie? Jongere / student Onderwijsinstelling / jongerenvereniging S TAD / REGIO Lokale bedrijven Lokale (non-profit) organisaties studentenvereniging Ecosysteem Oproep staat open voor alle partnerschappen die voldoen aan deze voorwaarden Eén ecosysteem per stad Let wel: Brussel is uitgesloten (behoort niet tot Vlaams Gewest)

9 EFRO.be Wat?  Voorbeelden van activiteiten < het partnerschap  Innovatief ondernemend partnerschap / ecosysteem kwaliteit partnerschap duurzaam engagement samen zoeken naar nieuwe aanpakken om samen tot win-wins te komen ieder levert bijdrage vanuit eigen ervaring/expertise partnerschap groeit en breidt uit  Stedelijke / lokale focus nabijheid, vlotter ontstaan van banden en praktischer in de werking opm: subsidie vooral voor ontwikkelen van partnerschap / activiteiten -> menskracht niet voor organiseren van de activiteiten uitgesloten: opzetten/uitbouwen van een jongeren- of studenten coöperatieve (zie verder later: wat komt in aanmerking voor subsidiering)

10 EFRO.be Beoogd effect  Ondernemendere jongeren  Ondernemen is vanzelfsprekend: drempel ondernemen ondernemen als carrièrekeuze = vanzelfsprekend  Iedereen in het ecosysteem ondernemender  Dynamiek in de stad / regio  Ondernemersgraad en startende ondernemingen Studenten, docenten en onderzoekers, medewerkers Nieuwe activiteiten voor bedrijven en organisaties, spin-offs en spin-outs ….

11 EFRO.be Duurzaam en zelfdragend?  Verankeren in de werking van de organisaties - bewuste keuze van de instelling / organisatie m.b.t. ondernemen - cruciale rol van alle actoren: docenten, medewerkers organisaties, werknemer uit bedrijf,… -> ondersteuning in rol m.b.t. ontplooien en begeleiden innovatieve ondernemende activiteiten - betrokkenheid en eigenaarschap van alle actoren, inclusief studenten en studentenverenigingen - in eigen systemen/structuur en werking integreren (vb hoi: integratie in curricula,…)  Zelfdragend - ondernemende activiteiten / trajecten / projecten - ecosysteem zelf - in het project wordt dit van in den beginne meegenomen / hoe verder na subsidiëring => moet duidelijk zijn in de manier waarop het project opgezet wordt / de projectaanpak

12 EFRO.be Aandachtspunten  Alle jongeren / alle studierichtingen - laagdrempelig  Jeugdorganisaties  Ondernemen in brede zin  Eigenaarschap bij docenten, medewerkers instellingen en organisaties, werknemers van bedrijven, studenten zelf en studentenverenigingen  Multidisciplinair werken Voorbeelden van activiteiten, werkende praktijken en geleerde lessen: zie toelichting bij projectfiche

13 EFRO.be  elektronische indiening bij AO via EFRO E-loket toegang via www.efro.be, toegang via E-ID of Federaal token. www.efro.be Voor toegang of bij problemen met applicatie contacteer Roel.loos@agentschapondernemen.be of 02 - 553.37.07 Roel.loos@agentschapondernemen.be  begeleiding door programmasecretariaat (provinciale/stedelijke contactpunten)  praktische gidsen ( projectindiening, projectuitvoering, subsidiabiliteit, overheidsopdrachten, staatssteun, communicatie) via www.efro.bewww.efro.be Indiening en beslissing

14 EFRO.be  Beslissingsproces : eerste beoordeling door programmasecretariaat ontvankelijkheids- en selectiecriteria: Projectinhoud bijdrage tot indicatoren/doelstellingen ->zelf bijkomende indicatoren formuleren Projectplanning Organisatie financieel plan advies door Technische Werkgroep (secretariaat + deskundigen) beslissing door Managementautoriteit projectovereenkomst Indiening en beslissing

15 EFRO.be Wat is subsidiabel  Geen voorafgaande kosten  Oproepspecifieke bepalingen: Maximaal 500,000€ per ecosysteem EFRO-steun: max. 40% Vlaamse steun: max. 30% Eigen inbreng: min. 30%  Publieke of private rechtspersonen  Rapportering: elke 4 maanden, verplichte betaling binnen 90 dagen, eindrapport binnen de 4 maand  Wie kan kosten inbrengen? Publieke of private rechtspersonen  Let op: uitgesloten: opzetten/uitbouwen van een jongeren- of studenten coöperatieve  Co-financiering: hoe?  Wat is subsidiabel? Verschillende rubrieken: Werkingskosten, Personeelskosten, Overhead, Externe prestaties, Promotie en publiciteit.

16 EFRO.be Werkingskosten  Organisatie van activiteiten (inhoudelijk en promotioneel)  Deelname aan activiteiten  Binnen- en buitenlandse reis- en verblijfkosten  Binnenlandse verplaatsingen met de wagen: enkel via kilometervergoeding Vlaamse overheid  geen leasingfacturen  projectkilometers bijhouden  geen andere autogerelateerde kosten (= overhead)

17 EFRO.be Personeelskosten Standaarduurtarief: brutomaandloon x factor Bv. 4.000 €/maand x 1,20% = 48 €/u Enkel werkelijke projectprestaties Bv. 140 u/maand x 48 €/u = 6.720 €/maand Tijdsregistratie incl. projectkilometers Overuren enkel subsidiabel indien betaalde overuren (bewijslast bij promotor) Maximaal SUT: 100 EUR Minimale personeelsinzet nodig (te motiveren)

18 EFRO.be Overhead  Forfaitair maximaal 15 % op personeelskosten  Zelfde % voor promotor en copromotoren  “Vuilbakrubriek” (andere rubrieken duidelijker afgelijnd)  Nieuw: afschrijvingen, verbruiksmaterialen, beroepskledij, vakliteratuur, alle verzendingen Externe prestaties  Inhoudelijke ondersteuning  Administratieve/financiële ondersteuning  Evaluatie en controle

19 EFRO.be Promotie en publiciteit  Communicatieplan & -strategie  Communicatietools (brochures, website, uitnodigingen, …)  Fotografie en filmografie  Focus op communicatie aan externen  Minimale verplichtingen opgenomen in communicatiedraaiboek  Gebruik van logo = subsidievoorwaarde Inkomsten  Inkomsten tijdens projectperiode: aftrekken

20 EFRO.be Niet-subsidiabele uitgaven Facturatie tussen promotor en copromotor Immateriële investeringen Bijdrage in natura Bankkosten en financiële kosten Vrijwilligersvergoedingen Kunstwerken en gages van kunstenaars Wedstrijdprijzen

21 EFRO.be Overheidsopdrachten  In geval van niet klassieke overheden => bewijslast toepassingsgebied wetgeving bij promotor  Bewijs criterium “overheidsfinanciering via laatste 3 jaarrekeningen  Managementautoriteit kan naleving wetgeving OHO opleggen als subsidievoorwaarde  Strenge controles => correcties mogelijk tot 100%

22 EFRO.be Staatssteun  Meer mogelijkheden via nieuwe Groepsvrijstellingsverordening echter veelal lagere percentages  De minimis blijft grotendeels behouden

23 EFRO.be Verloop oproep  Opening oproep: 23 november 2015  Conceptaftoetsing: na afspraak op 10 en 17 december en 14 en 21 januari  Afsluiting oproep: 31 januari 2016  Beoordeling projecten: februari 2016  Goedkeuring: maart 2016  Start: Binnen de 6 maanden na goedkeuring project  Looptijd project: 24 maanden

24 EFRO.be Rol Agentschap Ondernemen / EFRO  Hulp bij / voor het indienen: - aftoetsen van de projectconcepten: team AIO 10 en 17 december, 14 en 21 januari (afspraak) of in onderling overleg - vragen rond inhoud: Reineke Vandevenne, gsm 0497 59 33 15, reineke.vandevenne@agentschapondernemen.be en Ellen Cardon, tel 02 553 39 22, ellen.cardon@agentschapondernemen.be - vragen rond procedure, subsidiabiliteit, co-financiering,… : provinciale en stedelijke contactpunten EFRO reineke.vandevenne@agentschapondernemen.beellen.cardon@agentschapondernemen.be  Opvolging en ondersteuning na goedkeuring - opvolging: begeleidingscomités EFRO en stuurgroepen (inhoudelijke opvolging uitrol en werking project / belangrijke beslissingen en mijlpalen): Ellen en Reineke - ondersteuning mogelijk: regionaal / via platformwerking / via VIN-VON- werking

25 EFRO.be  Provinciale EFRO-contactpunten : Provincie Antwerpen, Bezoekersadres: Desguinlei 100, 2018 Antwerpen, Postadres: Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, Stijn.AERTBELIEN@provincieantwerpen.be (03/240 68 24)Stijn.AERTBELIEN@provincieantwerpen.be Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt,robert.daniels@limburg.be (tel. 011/23.74.32)robert.daniels@limburg.be Provincie Vlaams Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven, claudine.carton@vlaamsbrabant.be (tel. 016/26.74.14) claudine.carton@vlaamsbrabant.be Provincie Oost-Vlaanderen, PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent, heidi.tency@oost-vlaanderen.be (tel. 09/267.86.37) heidi.tency@oost-vlaanderen.be Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint- Andries, ellen.cardoen@west-vlaanderen.be (tel.050/40.31.72)ellen.cardoen@west-vlaanderen.be  Stedelijke EFRO-contactpunten : Stad Antwerpen, bezoekadres: Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen, correspondentie: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, Steven.Sterkx@stad.Antwerpen.be (tel. 03/338.61.92) Stad Gent, Bezoekadres: Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent,Correspondentie: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, joris.demoor@stad.gent.be (tel. 09/266.53.28)  Centraal Programmasecretariaat Entiteit Europa Economie, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel philippe.rousseau@agentschapondernemen.be (tel. 02/553.37.07) frederik.maertens@agentschapondernemen.be (tel. 02/553.38.37) philippe.rousseau@agentschapondernemen.be frederik.maertens@agentschapondernemen.be

26 EFRO.be Vragen?


Download ppt "VAC Leuven 26 november 2015 EFRO – oproep Ondernemende innovatieve partnerschappen / ecosystemen in studentensteden."

Verwante presentaties


Ads door Google