De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORONDE GOK OPSTARTENDE SCHOLEN DOB 30 september 2009 Leonard Cleys Domeinbegeleider GOK

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORONDE GOK OPSTARTENDE SCHOLEN DOB 30 september 2009 Leonard Cleys Domeinbegeleider GOK"— Transcript van de presentatie:

1 INFORONDE GOK OPSTARTENDE SCHOLEN DOB 30 september 2009 Leonard Cleys Domeinbegeleider GOK leonard.cleys@vsko.be

2 Materiaal ter beschikking op website van DPB Gent - http://www.kogent.be - http://www.kogent.behttp://www.kogent.be - “Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst (DPB)” - “Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst (DPB)” - “Basisonderwijs” - “Basisonderwijs” - “Leergebieden” - “Leergebieden” - “GOK” - “GOK” 1. Scenario Zelfevaluatie GOK 1. Scenario Zelfevaluatie GOK 2. Bijlage 1: Powerpointvoorstelling 3. Bijlage 2: Individuele reflectie 4. Bijlage 3: Evaluatie concrete acties 5. Bijlage 4: Voorbeeld bevraging leerlingen 6. Bijlage 5: Voorbeeld bevraging ouders 7. Bijlage 6: Synthese zelfevaluatie per thema 8. Bijlage 7: Effectenmeter en toelichting 9. Bijlage 8: Checklist bij het lezen van de GOK - visie 2. Bijlage 1: Powerpointvoorstelling 3. Bijlage 2: Individuele reflectie 4. Bijlage 3: Evaluatie concrete acties 5. Bijlage 4: Voorbeeld bevraging leerlingen 6. Bijlage 5: Voorbeeld bevraging ouders 7. Bijlage 6: Synthese zelfevaluatie per thema 8. Bijlage 7: Effectenmeter en toelichting 9. Bijlage 8: Checklist bij het lezen van de GOK - visie en de GOK - actieplannen 10. Bijlage 9a: Bronnen voor effecten GOK BaO en de GOK - actieplannen 10. Bijlage 9a: Bronnen voor effecten GOK BaO 11. Bijlage 9b: Bronnen voor effecten KO

3 Omzendbrief GOK Doelstellingen Uitbouw van een onderwijs - praktijk (= kwaliteitsbeleid) die rekening houdt met de taalachterstand en de diversiteit van iedere leerling. Uitbouw van een onderwijs - praktijk (= kwaliteitsbeleid) die rekening houdt met de taalachterstand en de diversiteit van iedere leerling. Uitbouw van een krachtige leeromgeving, waarin geen uitvallers zijn. Uitbouw van een krachtige leeromgeving, waarin geen uitvallers zijn. Bevorderen van de leer - en ontwikkelingskansen van kansarme leerlingen. Onderwijsachterstand van kansarme autochtone en allochtone leerlingen proberen wegwerken. Bevorderen van de leer - en ontwikkelingskansen van kansarme leerlingen. Onderwijsachterstand van kansarme autochtone en allochtone leerlingen proberen wegwerken. Vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie Vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie Bijdragen tot de sociale cohesie. Bevorderen van een betere integratie van kansarme autochtone en allochtone leerlingen. Bijdragen tot de sociale cohesie. Bevorderen van een betere integratie van kansarme autochtone en allochtone leerlingen.

4 Doelstellingen op drie niveaus Leerlingenniveau: Leerlingenniveau: - streven naar een optimale ontplooiing van al de leerlingen - streven naar een optimale ontplooiing van al de leerlingen - bijzonder veel aandacht voor de kwetsbare leerlingen - bijzonder veel aandacht voor de kwetsbare leerlingen Leerkrachtniveau: Leerkrachtniveau: - streven naar krachtige leeromgevingen - streven naar krachtige leeromgevingen - professionaliseren van leerkrachten - professionaliseren van leerkrachten Schoolniveau: Schoolniveau: - streven naar betrokkenheid van het volledige team - streven naar betrokkenheid van het volledige team - organiseren van overleg - organiseren van overleg - optimaliseren van de teamwerking - optimaliseren van de teamwerking

5 Omzendbrief GOK Voorrangsregeling: voorrang voor GOK-lln. Schoolbesturen KUNNEN een voorrangsrecht toekennen aan lln die voldoen aan ten minste één van de gelijke kansenindicatoren: -het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de lln betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse gemeenschap; -de taal die de leerling in het gezin spreekt, dit is de taal die de leerling spreekt met vader, moeder, broers of zussen, is niet het Nederlands. Die taal is niet het Nederlands indien de leerling in het gezin met niemand of in een gezin met 3 gezinsleden (de lln niet meegerekend) met maximum één gezinslid het Nederlands spreekt. Uitbreiding bevoegdheden LOP i.v.m. gezamenlijke inschrijvingsperiodes, communicatie rond inschrijvingsbeleid, dubbele inschrijvingen, kleuterparticipatie.

6 Omzendbrief GOK GOK in BuO type 1 en/of 3 sinds 1 september 2009 -instapdrempel: minstens 40% lln die voldoen aan de eerste gelijke kansenindicator (=opleidingsniveau van de moeder) op 1/2/09 -2 gelijke kansenindicatoren: 1. 1. opleidingsniveau van de moeder (0.8) 2. 2. de taal die de leerling in het gezin spreekt, is niet het Nederlands de indicator ‘taal’ alleen komt niet in aanmerking! een combinatie van beide indicatoren heeft een extra gewicht! (1.2) -3 thema’s: Taalvaardigheid in functionele contexten Onderwijsgerichte opvoedingsondersteuning aan ouders Laagdrempelige sociale functies opnemen in een netwerk met partners uit andere sectoren;

7 De lat hoog… voor iedereen! “Gelijke kansen op toponderwijs, want de weg naar gelijke kansen kán niet lopen via onderwijs van onbeduidende of middelmatige kwaliteit. Net de jonge mensen die thuis niet over het sociale, het culturele, of het financiële kapitaal beschikken om hogerop te raken, hebben uitstekend onderwijs nodig.” (Tienkamp van minister Vandenbroucke, 2008)

8 En onze nieuwe minister Pascal Smet?? In DS van 29.08.09: “In mijn beleidsverklaring staan gelijke kansen centraal, de democratisering van het onderwijs is mijn eerste focus.(…)Een samenleving heeft absoluut. Iedereen komt met zijn talenten aan de start en moet de kans krijgen om die op zijn tempo te ontwikkelen.” In DS van 29.08.09: “In mijn beleidsverklaring staan gelijke kansen centraal, de democratisering van het onderwijs is mijn eerste focus.(…)Een samenleving heeft absoluut nood aan mensen die schitteren. Iedereen komt met zijn talenten aan de start en moet de kans krijgen om die op zijn tempo te ontwikkelen.”

9 De lat hoog… voor iedereen! ““Onderwijs is een recht voor alle kinderen. Elk kind heeft het recht om zijn mogelijkheden te ontplooien en in deze wereld een maximale ontwikkelingsgraad te ambiëren.” (VLOR, 2008, Oog voor meer gelijke onderwijskansen, p. 9)

10 De lat hoog…. voor iedereen! “Het moet de ambitie zijn van elke GOK-school, en van ons GOK-beleid, dat “het effect van SES doorheen de schoolloopbaan van leerlingen gaandeweg verkleint, en uiteindelijk verdwijnt.” (Laevers, Van den Branden en Verlot, 2004, p. 36)

11 Enkele onthutsende vaststellingen… Kinderen van laaggeschoolde moeders… -hebben 5 x méér kans op vertraging in het eerste leerjaar dan kinderen van hooggeschoolde moeders; -hebben 8 tot 10 maal méér kans om in het BLO te belanden dan kinderen wier moeder hooggeschoold is. (zie o.a. Groenez e.a., 2003; Hirtt e.a., 2007; Nicaise & Desmedt, 2008)

12 Enkele onthutsende vaststellingen… Instroom in BSO… -Eén op de drie kinderen van wie de moeder slechts lager onderwijs heeft genoten belandt in de 1B-klas,tegenover minder dan 5 % van de kinderen van hooggeschoolden; -Tegen het vierde jaar secundair onderwijs zit meer dan de helft van de eerstgenoemden in het BSO, tegenover 5,6 % bij de kinderen van hooggeschoolden.

13 Enkele onthutsende vaststellingen… Ongekwalificeerde uitstroom… -Gemiddeld bedraagt de ongekwalificeerde uitstroom in Vlaanderen iets méér dan 15%. -Heeft de moeder van een jongere echter slechts een getuigschrift van het lager onderwijs, dan loopt dit cijfer op tot 29 %; -Heeft de moeder daarentegen hogere studies beëindigd, dan zakt het tot 2,7 %. ( een risicoverhouding van 10:1dus.)

14 Enkele onthutsende vaststellingen… Doorstroming naar hoger onderwijs… Nauwelijks één op de vier kinderen van laaggeschoolde moeders onderneemt hogere studies; bij kinderen van hooggeschoolden is dat 83 %.

15 Enkele onthutsende vaststellingen… Standenonderwijs?... “We kunnen dus moeilijk anders dan spreken van een soort standenonderwijs: het ASO, dat voornamelijk gericht is op doorstroming naar het hoger onderwijs, sluit perfect aan bij de leefwereld en mogelijkheden van de hogere sociale groepen, terwijl de schoolloopbaan van jongeren uit de laagste sociale milieus eindigt in het beroepsonderwijs (met of zonder getuigschrift).” (Nicaise en Desmedt, 2008, p. 15)

16 Om over na te denken… Elke maatregel ter bevordering van gelijke onderwijskansen, op welk niveau ook, is krachtig kracht maar zo krachtig als de kracht waarmee ze de kwetsbare leerling bereikt. Elke maatregel is maar zo krachtig als de leer-kracht leer-kracht die ze in de individuele leerling losweekt.

17 DS Peter Vandermeersch 01.09.09 Tertio Peter Vande Vyvere 26.08.09: DS Peter Vandermeersch 01.09.09: “We vertrouwen onze kinderen de volgende tien maanden opnieuw toe aan een onderwijzend korps dat er in veel gevallen letterlijk met hart en ziel voor gaat. Dat is een fantastische vaststelling! Deze 123.000 leerkrachten zijn het essentiële sluitstuk van ons onderwijsbeleid.” Tertio Peter Vande Vyvere 26.08.09: “Een hart voor jongeren is onontbeerlijk. En de nodige pedagogische bekwaamheid al evenzeer.(…)Naast vakkennis en de didactische bekwaamheid om die over te brengen, vergt het leraarschap een flinke dosis pedagogisch talent: weerbaarheid bij moeilijkdoenerij, veel inlevingsvermogen, de bekwaamheid (ieders) talent te ontwaren en dat te stimuleren.”

18 Om over na te denken… Het belang van SUCCES Om van gelijke onderwijskansen een onvervalst succes te maken moeten kwetsbare jongeren ZELF succes kunnen ervaren...

19 Om elke dag aan te werken… EVALUATIEBELEID VAN DE SCHOOL REKENEN OP -leer-kracht van de leerling -ontwikkeling op eigen tempo -talenten van de leerling -ontdekkingsdenken -breedbeeld van competenties AF- REKENEN -van fouten, problemen en gemiste kansen -van wat de leerling niet kan -achterstandsdenken -gevaar van lage verwachtingen, negatief beeld, focus op “telbare” toetsitems

20 Onderwijsspiegel 2007-2008 CONTROLE door inspectie tijdens 3 de jaar van GOK II -176 opstartende GOK-scholen -297 doorstartende GOK-scholen (=2 de cyclus!) Er werd resultaatgericht gecontroleerd. Het gemiddelde van alle toegekende beoordelingen moest 2.5/4 zijn !

21 Onderwijsspiegel 2007-2008 Relevante SITUATIONELE FACTOREN BaO OPSTARTENDE SCHOLEN 176 DOORSTARTENDE SCHOLEN 297 Specifieke lln-populaties Groot aantal lln met leerachterstand 3%15% Groeiende taalheterogeniteit 20%18% Personeel Directiewissel24%29% Coördinatorenwissel38%38% Inbreng uren uit LstP voor GOK-werking 30%22% Sterke verjonging team 9%17% Onstabiel personeelsbestand 18%21% Structuur GOK-samenwerking binnen SG 23%15%

22 Onderwijsspiegel 2007-2008 Keuze van THEMA’s EN CLUSTERS BaO 473 Thema’s Taalvaardigheidsonderwijs47% Intercultureel onderwijs (nu OMD)7% Leerlingen- en ouderparticipatie10% Socio-emotionele ontwikkeling48% Preventie en remediëring65% Doorstroming en oriëntering14% Clusters Ontwikkelings- en leerachterstanden remediëren8% Taalvaardigheid bevorderen3% Positief zelfbeeld en sociale competenties stimuleren1%

23 Onderwijsspiegel 2007-2008 ALGEMENE RESULTATEN Aantal scholen BaO Onmiddellijk GUNSTIG Aantal DELIBERATIES ONGUNSTIG na deliberatie ONGUNSTIG na paritair comité 47388%12%2%1% * Er bleven dus 15 scholen over met een ongunstige beoordeling. 14 ervan kozen voor een engagement om zich te laten begeleiden in ruil voor de helft van hun GOK-lestijden.

24 Onderwijsspiegel 2007-2008 RESULTATEN OPSTARTERS 1234Gemiddelde BSA Bereik1%4%60%35%3.3 Betrokkenheid20%80%3.8 KEUZE DOELSTELLINGEN Inhoud en bereik8%70%22%3.1 Verband met BSA8%66%26%3.2 Betrokkenheid17%43%40%3.2 CONCRETE UITVOERING lln/lkr/schoolniv.1%7%51%42%3.3 Aanwending lst7%68%25%3.2 Interne/externe ondersteuning 7%52%41%3.3 ZELFEVALUATIE Gegevens12%60%27%3.1 Analyse1%19%53%27%3.1 Verbetering21%56%23%3.0 Betrokkenheid7%53%39%3.3 BEREIKEN VAN DE DOELSTELLINGEN Effect schoolniv.1%20%73%7%2.9 Effect lerarenniv.1%31%68%1%2.7 Effect leerlingniv.22%76%2%2.8 GEM.TOTAAL- SCORE 0%13%58%29%3.2

25 Onderwijsspiegel 2007-2008 RESULTATEN DOORSTARTERS 1234Gemiddelde BSA Bereik1%12%61%26%3.1 Betrokkenheid3%29%68%3.6 KEUZE DOELSTELLINGEN Inhoud en bereik10%75%14%3.0 Verband met BSA1%8%65%25%3.1 Betrokkenheid2%16%56%26%3.1 CONCRETE UITVOERING lln/lkr/schoolniv.11%59%30%3.2 Aanwending lst6%75%20%3.1 Interne/externe ondersteuning 10%57%33%3.2 ZELFEVALUATIE Gegevens14%59%27%3.1 Analyse1%19%60%21%3.0 Verbetering1%29%48%21%2.9 Betrokkenheid5%65%30%3.2 BEREIKEN VAN DE DOELSTELLINGEN Effect schoolniv.22%70%7%2.8 Effect lerarenniv.23%76%1%2.8 Effect leerlingniv.17%79%3%2.9 GEM.TOTAAL- SCORE 1%14%62%23%3.1

26 Onderwijsspiegel 2007-2008 RESULTATEN DOORSTARTERS 1234Gemiddelde VERGELIJKING Gemiddelde Totaalscore GOK I en GOK II GOK I2.5 GOK II3.1 VERGELIJKING Bereiken van de doelstellingen GOK I en GOK II GOK I1.9 GOK II2.8  duidelijke verbetering merkbaar in de gemiddelde totaalscore én de effecten.  de GOK-werking is in sommige scholen aanzet tot het introduceren van andere onderwijsvernieuwingen met het oog op kwaliteitsverbetering.  Zelfevaluatie én effectmeting blijven werkpunten! Het bewijst dat ongeveer ¼ van de basisscholen binnen hun BVV nog te weinig een cultuur van zelfevaluatie ontwikkelen !

27 Onderwijsspiegel 2007-2008 ANALYSE van de relevante vaststellingen EXCELLENTE SCHOLEN 161/473 (=gemiddeld meer dan 3.3 scoren)   Minder taalheterogeniteit   Grotere investering organieke lestijden   Stabieler leerkrachtenkorps   GOK-doelstellingen sluiten nauw aan bij BSA   Doelen worden in concrete acties omgezet op de 3 niveaus   De zelfevaluatie gebeurt grondiger; dat leidt tot borgen van wat goed is én tot doelgericht bijsturen   Effecten op schoolniveau zijn groter = sterk beleidsvoerend en zelfevaluerend vermogen !

28 Onderwijsspiegel 2007-2008 EFFECTMETING   Scholen zijn er in deze 2 de cyclus beter in geslaagd de GOK- doelen te bereiken.   Ervaren scholen hebben op systematische wijze de vernieuwing uitgebouwd en hogere niveaus gescoord. Opmerkelijk!! De opstartende scholen hebben bijna even goed gepresteerd als de doorstarters.   De duidelijke effecten van het GOK-beleid zijn het gevolg van een sterk beleidsvoerend en zelfevaluerend vermogen van de school.   De betrokkenheid van het schoolteam is bepalend voor een succesvolle GOK-werking.

29 Onderwijsspiegel 2007-2008 De PIJNPUNTEN uit de 1 ste cyclus blijven bestaan!   Het gebrek aan een nascholingsbeleid om de competentie van de leraren te versterken.   Het formuleren van onvoldoende concrete en meetbare doelstellingen, waardoor de effectmeting hapert.   Het invullen van doelstellingen met weinig aandacht voor leerkrachtenengagement of te lage betrokkenheid van leerlingen.   Het niet vertrouwd zijn met de vertaalslag van doelstellingen in acties.   Het onvoldoende waken over de geleidelijke inpassing van de GOK-werking in de reguliere schoolwerking.

30 Onderzoek naar succesvolle SCHOOLCARRIERE Prof. Antrop-Gonzàles – University of Wisconsin-Milwaukee Onderzoek bij Porto Ricaanse 17-18-jarigen naar hun succesvolle schoolcarrière: “Waarom presteren sommige jongeren met een migratieachtergrond wel goed?” 4 cruciale factoren die leiden tot succes: 1.Het opbouwen van sociaal kapitaal door religiositeit en participatie in de school en in buitenschoolse activiteiten (=brede school) 2.Een sterke Porto Ricaanse identiteit 3.De invloed van moeders op de onderwijsprestaties van hun kinderen 4.De mogelijkheid van (zorg)leerkrachten om onderwijsprestaties positief te beïnvloeden. Gelijkaardig onderzoek in RONSE bij Marokkaanse jongeren.

31 SIBO-onderzoek over klasklimaat, relaties en leerkrachtgedrag Doctoraatsonderzoek Evelien Buyse KUL 1. 1. Meer nabijheid en warmte in de lkr-kind-relatie hangt samen met een hoger niveau van psychosociale aanpassing (=populariteit bij leeftijdsgenootjes en meer welzijn op school) 2. 2. Meer conflict in de lkr-kind-relatie is geassocieerd met een lager niveau van psychosociale aanpassing(=meer agressief gedrag, minder welzijn) Link met GOK   Kwaliteitsvolle relaties ts lkr en lln 3 de kl met een ‘moeilijk’ temperament of onveilige gehechtheid aan hun moeder kunnen beschermen tegen probleemgedrag in de klas en een negatief zelfbeeld.   Een positieve klassamenstelling kan een buffer vormen tegen het ontwikkelen van minder kwaliteitsvolle relaties, voornamelijk voor kinderen met externaliserend gedrag.

32 SIBO-onderzoek over klasklimaat, relaties en leerkrachtgedrag Doctoraatsonderzoek Evelien Buyse KUL 1. 1. Meer structuur van de leerkracht heeft een positief effect op de kwaliteit van vroege relaties ts lkr en lln.(3 de kleuterklas) 2. 2. Meer structuur van de leerkracht hangt samen met minder (externaliserend) probleemgedrag in de klas 3. 3. Er is minder (externaliserend) probleemgedrag in de klas als de leerkracht meer autonomie verleent aan de kleuters Link met GOK   Veel structuur door de leerkracht kan kinderen met een moeilijk temperament ook beschermen tegen minder kwaliteitsvolle relaties met de leerkracht.   Emotionele ondersteuning door de lkr (emotionele beschikbaarheid, sensitiviteit) kan onveilig gehechte kinderen of kinderen met onaangepast klasgedrag beschermen tegen minder kwaliteitsvolle relaties met de leerkracht.

33 Jaar 1: Schooljaar 2008-2009  Het team kiest doelstellingen op basis van de eigen beginsituatieanalyse.  Eerste trimester: uitschrijven van een beleidsplan GOK = visietekst GOK + GOK-actieplan  GOK - actieplan voor trimester 2 en 3 uitvoeren.

34 Jaar 2: Schooljaar 2009-2010  Uitvoeren van GOK - actieplan jaar 2  Uitvoeren van de zelfevaluatie in tweede trimester -kwaliteitsvol -gebeurt op de 3 niveaus -gebeurt op de 3 niveaus

35 Jaar 3: Schooljaar 2010-2011  Verder werken met het GOK – actieplan  Controle door de inspectie : 1. Was de beginsituatieanalyse voldoende kwaliteitsvol en volledig? 2. Was de keuze van de gelijke kanseninstrumenten en de doelstellingen voldoende verantwoord in functie van deze analyse? 3. Werden de gelijke kanseninstrumenten uitgebouwd en de doelstellingen effectief bereikt? 4. Werd de zelfevaluatie kwaliteitsvol uitgevoerd? (zie decreet art. VI.8 ) 1. Was de beginsituatieanalyse voldoende kwaliteitsvol en volledig? 2. Was de keuze van de gelijke kanseninstrumenten en de doelstellingen voldoende verantwoord in functie van deze analyse? 3. Werden de gelijke kanseninstrumenten uitgebouwd en de doelstellingen effectief bereikt? 4. Werd de zelfevaluatie kwaliteitsvol uitgevoerd? (zie decreet art. VI.8 )

36 SMART – PRINCIPE De doelen zoals het een “SMARTJE” past, inpasbaar in de gewone schoolwerking SSpecifiek in kleine tussenstappen heel concreet MMeetbaar welk resultaat willen we zien bij leerlingen en bij leerkrachten AAanvaardbaar door de achterban R Realistisch, Resultaatgericht haalbare acties TTijdperspectief afbakenen in tijd

37 MAGIE – PRINCIPE Anders gezegd, de doelen moeten MAGIE hebben MMeetbaar hebben we het gedaan of niet gedaan? AAcceptabel is het door iedereen aanvaard? GGecommuniceerd is iedereen er van op de hoogte en blijft iedereen op de hoogte? IInspirerend leidt het tot nieuwe ideeën, inzichten,…? EEngagerend is iedereen er bij betrokken, weet iedereen wat te doen, zet iedereen stappen…?

38 Kijk op zelfevaluatie “Kwaliteitszorg is een belangrijke uitdaging binnen het proces van schoolorganisatie: een school die zich voortdurend afvraagt wat ze aan het doen is, wordt er alleen maar beter van.”(Yves Van Nuland) “Kwaliteitszorg is een belangrijke uitdaging binnen het proces van schoolorganisatie: een school die zich voortdurend afvraagt wat ze aan het doen is, wordt er alleen maar beter van.”(Yves Van Nuland) “Het proces, in hoofdzaak geïnitieerd door de school zelf, waarbij welgekozen participanten op een systematische wijze het functioneren van de school beschrijven en beoordelen met het oog op het nemen van beslissingen c.q. initiatieven in het kader van schoolontwikkeling.”(Peter Van Petegem) “Het proces, in hoofdzaak geïnitieerd door de school zelf, waarbij welgekozen participanten op een systematische wijze het functioneren van de school beschrijven en beoordelen met het oog op het nemen van beslissingen c.q. initiatieven in het kader van schoolontwikkeling.”(Peter Van Petegem)

39 B S A DOELENACTIES Z E Bijsturen Aanpassen Proces Product

40 Omzendbrief GOK en Zelfevaluatie Tijdens het tweede jaar van de GOK - cyclus moeten scholen een zelfevaluatie uitvoeren. De omzendbrief vermeldt hierover het volgende: Tijdens het tweede jaar van de GOK - cyclus moeten scholen een zelfevaluatie uitvoeren. De omzendbrief vermeldt hierover het volgende: “In de loop van het tweede trimester van het tweede schooljaar voert elke school een zelfevaluatie uit. Dit betekent: “In de loop van het tweede trimester van het tweede schooljaar voert elke school een zelfevaluatie uit. Dit betekent: - dat de school nagaat of de gegevens verzameld en geanalyseerd werden met betrekking tot de vooropgestelde doelstellingen; - dat de school nagaat of de gegevens verzameld en geanalyseerd werden met betrekking tot de vooropgestelde doelstellingen; - de zelfevaluatie resulteert in voorstellen voor verbetering van de eigen werking en in eventuele bijsturingen; - de zelfevaluatie resulteert in voorstellen voor verbetering van de eigen werking en in eventuele bijsturingen; - de zelfevaluatie wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de schoolraad. - de zelfevaluatie wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de schoolraad. Algemeen wordt aangenomen dat de kwaliteit van de zelfevaluatie verhoogt wanneer het zelfevaluatieproces wordt gedragen door het schoolteam.” Algemeen wordt aangenomen dat de kwaliteit van de zelfevaluatie verhoogt wanneer het zelfevaluatieproces wordt gedragen door het schoolteam.”

41 21-10-2003zelfevaluatie GOK2 Kwaliteitscirkel GOK 1.Leerlingen 8. Kansengelijkheid 2. Kwaliteit onderwijs 3. GOK - doelstellingen 4. GOK - acties 5. Acties uitgevoerd ? 7. Kwaliteit verhoogd ? Lln. Lkr. School Lln. Lkr. School Is er beweging ? 6.Effect?

42 21-10-2003zelfevaluatie GOK2 Kwaliteitscirkel GOK 1.Leerlingen 8. Kansengelijkheid 2. Kwaliteit onderwijs 3 GOK - doelstellingen 4. GOK - acties 5. Acties uitgevoerd ? 7. Kwaliteit verhoogd ? lln lk school lln lk school Is er beweging ? UITVOERING VAN DE ACTIES BEGINSITUATIE ANALYSE INTERNE EVALUATIE 6.Effect ?

43 21-10-2003zelfevaluatie GOK2 Kwaliteitscirkel GOK 1.Leerlingen 8. Kansengelijkheid 2. Kwaliteit onderwijs 3. GOK - doelstellingen 4. GOK - acties 5. Acties uitgevoerd ? 7. Kwaliteit verhoogd ? Lln. Lkr. School Lln. Lkr. School Is er beweging ? 6.Effect?

44 Vraag1: In welke mate realiseren wij als school gelijke kansen (op optimale ontplooiing) voor al onze leerlingen? Deze vraag zet scholen aan om voor alle aspecten van ontwikkeling vast te stellen of leerlingen het goed stellen (=beginsituatieanalyse): Zijn alle leerlingen goed op weg om de minimumdoelstellingen (eindtermen) van alle ontwikkelingsgebieden te halen? Kunnen alle leerlingen zich, naargelang hun capaciteiten, optimaal ontplooien? Zijn er bepaalde groepen van leerlingen die systematisch lager scoren dan andere leerlingen?

45 Voorbeeld: SEO Doelstelling op leerlingniveau: Het aantal leerlingen met een positief zelfbeeld en sociale competentie verhogen. Hoe? Via regelmatige screening (minimaal tweemaal per jaar) voor welbevinden in alle klassen krijgen we over de leerjaren heen een scherp zicht op welke kinderen het goed maken en welke het sociaal–emotioneel moeilijk hebben. Door middel van een korte bevragingslijst worden leerlingen systematisch gepolst naar de manier waarop ze het klas – en schoolleven ervaren.

46

47 21-10-2003zelfevaluatie GOK2 Kwaliteitscirkel GOK 1.Leerlingen 8. Kansengelijkheid 2.Kwaliteit 2. Kwaliteit onderwijs 3. GOK - doelstellingen 4. GOK - acties 5. Acties uitgevoerd ? 7. Kwaliteit verhoogd ? Lln. Lkr. School Lln. Lkr. School Is er beweging ? 6.Effect?

48 Vraag 2: In welke mate bieden wij kwaliteitsvol onderwijs aan alle leerlingen? kwaliteit van het onderwijs De basisfilosofie van het GOK - beleid is dat de kwaliteit van het onderwijs die de school aanbiedt de sleutel is tot het verhogen van gelijke kansen voor alle leerlingen, ongeacht hun herkomst. De school bepaalt vanuit haar visie en ped.project haar concrete indicatoren. Opnieuw geldt hier dat deze vraag binnen een goede beginsituatieanalyse reeds onder de loep werd genomen.

49 Voorbeeld: SEO Doelstelling op leerlingniveau: Het aantal leerlingen met een positief zelfbeeld en sociale competentie verhogen. Het aantal leerlingen met een positief zelfbeeld en sociale competentie verhogen. Hoe? Hoe? Bij het opvolgen van leerlingen niet enkel focussen op schoolse prestaties maar ook op andere aspecten van de persoon. Bij het opvolgen van leerlingen niet enkel focussen op schoolse prestaties maar ook op andere aspecten van de persoon.

50 Kwaliteit onderwijs Wat weten we van onze kinderen? Wat weten we van onze kinderen? Wat doen we met wat we weten ? Wat doen we met wat we weten ? Houden wij rekening met verschillen? Houden wij rekening met verschillen? Hoe pakken we dit aan ? Hoe pakken we dit aan ? En waarom doen we dit zo ? En waarom doen we dit zo ? (= Visie) (= Visie)

51 21-10-2003zelfevaluatie GOK2 Kwaliteitscirkel GOK 1.Leerlingen 8. Kansengelijkheid 2. Kwaliteit onderwijs 3.GOK - 3. GOK - doelstellingen 4. GOK - acties 5. Acties uitgevoerd ? 7. Kwaliteit verhoogd ? Lln. Lkr. School Lln. Lkr. School Is er beweging ? 6.Effect?

52 De school legt prioritaire GOK –doelstellingen vast: De school legt prioritaire GOK –doelstellingen vast: Vraag 3: Aan welke GOK - doelstellingen gaat de school concreet werken? geïntegreerd ! Belangrijk om geïntegreerd op deze drie niveaus te werken!

53 Voorbeeld: SEO Aantal kinderen met + zelfbeeld verhogen. (LL) Gericht observeren om kinderen met een - zelfbeeld te leren herkennen. (LK) Een + onderwijsstijl hanteren en via gerichte acties het zelfbeeld van kinderen verhogen. (LK) Een positieve sfeer creëren in de school door kinderen positief te benaderen.(SCH)

54 21-10-2003zelfevaluatie GOK2 Kwaliteitscirkel GOK 1.Leerlingen 8. Kansengelijkheid 2. Kwaliteit onderwijs 3. GOK doelstellingen 4. GOK - acties 5. Acties uitgevoerd ? 7. Kwaliteit verhoogd ? Lln. Lkr. School Lln. Lkr. School Is er beweging ? 6.Effect?

55 Vraag 4: Welke concrete acties werden gepland om de GOK - doelstellingen te halen? : Concrete vragen bij de beschrijving van de acties : Wat is het specifieke doel van de actie? Welk effect wensen we te bereiken? Wat is het specifieke doel van de actie? Welk effect wensen we te bereiken? Hoe wordt de actie vormgegeven? Hoe wordt de actie vormgegeven? Wie wordt bij de uitvoering van de actie betrokken? Wie wordt bij de uitvoering van de actie betrokken? Binnen welke tijdspanne wordt de actie gepland? Binnen welke tijdspanne wordt de actie gepland? Wie volgt de uitvoering van de actie op? Hoe? Wie volgt de uitvoering van de actie op? Hoe? Hoe wordt de actie (en de doelstelling) geëvalueerd? Hoe wordt de actie (en de doelstelling) geëvalueerd? Hoe blijft het team op de hoogte van de voortgang van de actie? Hoe blijft het team op de hoogte van de voortgang van de actie? Hoe worden eventueel de schoolbegeleidende instanties betrokken? Hoe worden eventueel de schoolbegeleidende instanties betrokken?

56 Voorbeeld SEO: GOK - doelstellingen Aantal kinderen met + zelfbeeld verhogen. (LL) Gericht observeren om kinderen met een - zelfbeeld herkennen. (LK) Een + onderwijsstijl hanteren en via gerichte acties het zelfbeeld van kinderen verhogen. (LK) Een positieve sfeer te creëren in de school door kinderen positief te benaderen.(SCH)

57 Voorbeelden GOK - acties op leerling - niveau Kwaliteiten van kinderen worden ingezet. Kinderen mogen hun gevoelens uiten op een sociaal aanvaardbare manier, alle gevoelens mogen er zijn. Kinderen worden betrokken bij klasafspraken en strafmaatregelen. Kinderen mogen een eigen mening hebben.

58 Voorbeeld SEO: GOK - doelstellingen Aantal kinderen met + zelfbeeld verhogen. (LL) Gericht observeren om kinderen met een - zelfbeeld te herkennen. (LK) Een + onderwijsstijl hanteren en via gerichte acties het zelfbeeld van kinderen verhogen. (LK) Een positieve sfeer te creëren in de school door kinderen positief te benaderen.(SCH)

59 Voorbeelden GOK - acties op leerkracht -niveau Kinderen waarover we ons zorgen maken gaan we gericht observeren Kwaliteiten benoemen en waarderen Belonen eerder dan straffen

60 Voorbeeld SEO: GOK - doelstellingen Aantal kinderen met + zelfbeeld verhogen. (LL) Aantal kinderen met + zelfbeeld verhogen. (LL) Gericht observeren om kinderen met een - zelfbeeld herkennen. (LK) Gericht observeren om kinderen met een - zelfbeeld herkennen. (LK) Een + onderwijsstijl hanteren en via gerichte acties het zelfbeeld van kinderen verhogen. (LK) Een + onderwijsstijl hanteren en via gerichte acties het zelfbeeld van kinderen verhogen. (LK) Een positieve sfeer te creëren in de school door kinderen positief te benaderen.(SCH)

61 Voorbeelden GOK - acties op schoolniveau Afspraken over belonen en straffen Positieve verwoording van reglementen Aanpassingen rapport

62

63 21-10-2003zelfevaluatie GOK2 Kwaliteitscirkel GOK 1.Leerlingen 8. Kansengelijkheid 2. Kwaliteit onderwijs 3. GOK - doelstellingen 4. GOK - acties 5. Acties uitgevoerd ? 7. Kwaliteit verhoogd ? Lln. Lkr. School Lln. Lkr. School Is er beweging ? 6.Effect?

64 proces Vraag 5: Worden de acties goed uitgevoerd?  in kaart brengen van het proces van de uitvoering Wordt de actie uitgevoerd? Is iedereen die bij de uitvoering van de actie moest betrokken zijn, er daadwerkelijk bij betrokken? Is voor iedereen duidelijk wat er moet gebeuren? Wordt de actie voldoende opgevolgd en gecoördineerd? Verloopt de uitvoering van de actie zonder obstakels, meningsverschillen, praktische belemmeringen? Kan de actie binnen de voorziene tijd uitgevoerd worden? Is er voldoende ruimte voor interactie (met alle betrokken partijen, ook externen ) over de uitvoering van de actie?

65 reacties Vraag 5: Worden de acties goed uitgevoerd?  peilen naar de reacties bij de betrokkenen Voelen alle leden van het team zich goed bij de uitvoering van de actie, zowel uitvoerders als niet - uitvoerende betrokkenen? Zijn alle leden tevreden? Hoe reageren de leerlingen op de actie? Hoe reageren de ouders en externe betrokkenen op de uitvoering van de actie? Kunnen reacties voldoende aan bod komen en opgevolgd worden?

66 Voorbeeld SEO op leerkracht - niveau Gericht observeren om kinderen met – zelfbeeld te herkennen Heb ik de zorgkinderen gericht geobserveerd? Ken ik de lln. met een negatief zelfbeeld? Heb ik hun kwaliteiten ontdekt? Is het LVS een hulpmiddel of een last? Was er samenwerking? Wat ging goed? Wat kan me ondersteunen bij die aanpak? Hoe voelen de leerlingen zich bij de aanpak? En ik?

67 Voorbeeld SEO op school -niveau Worden de verschillende ervaringen rond welbevinden van lln naar het hele team overgedragen? Gaat iedereen na onze SEO-acties bewuster en gerichter om met conflicten of met moeilijk gedrag? Is er systematisch, spontaan, gericht overleg ontstaan over kinderen met moeilijk gedrag op de speelplaats? Hebben we nu schoolse afspraken over ‘hoe omgaan met conflicten op de speelplaats en in de klas’? Voorbeeld SEO op school -niveau

68 21-10-2003zelfevaluatie GOK2 Kwaliteitscirkel GOK 1.Leerlingen 8. Kansengelijkheid 2. Kwaliteit onderwijs 3. GOK - doelstellingen 4. GOK - acties 5. Acties uitgevoerd ? 7. Kwaliteit verhoogd ? Lln. Lkr. School Lln. Lkr. School 6.Effect? Is er beweging ? 6.Effect?

69 Vraag 6: Hebben de acties het beoogde resultaat?  vaststellen van effecten Leidt de actie tot het beoogde doel ? Zijn de doelstellingen voldoende gerealiseerd met deze acties ? Kunnen we de effecten in kaart brengen op de drie niveaus?

70 De effectenmeter (bijlage 7)

71 Bronnen waar je effecten voor GOK kan in vinden (zie bijlage 9a en b)

72 Voorbeeld SEO In de zorgdossiers merken we een daling van het aantal lln met zelfwaardeproblemen. (LLN) In de zorgdossiers merken we een daling van het aantal lln met zelfwaardeproblemen. (LLN) In de ideeënbus vinden we nog weinig briefjes met meldingen van conflicten en/of pesterijen(LLN) In de ideeënbus vinden we nog weinig briefjes met meldingen van conflicten en/of pesterijen(LLN) Bij de opmaak van het sociogram merkt de lkr betere relaties tussen kinderen in een bepaalde groep. (LKR) Bij de opmaak van het sociogram merkt de lkr betere relaties tussen kinderen in een bepaalde groep. (LKR) Bij een doorgedreven observatie van een kleuter met storend gedrag merkt de juf duidelijk beterschap. (LKR) Bij een doorgedreven observatie van een kleuter met storend gedrag merkt de juf duidelijk beterschap. (LKR) In de leerlingenraad komen steeds minder agendapunten rond speelplaatsproblemen aan de orde. (SCH) In de leerlingenraad komen steeds minder agendapunten rond speelplaatsproblemen aan de orde. (SCH)

73 21-10-2003zelfevaluatie GOK2 Kwaliteitscirkel GOK 1.Leerlingen 8. Kansengelijkheid 2. Kwaliteit onderwijs 3. GOK - doelstellingen 4. GOK - acties 5. Acties uitgevoerd ? 7. Kwaliteit verhoogd ? Lln. Lkr. School Lln. Lkr. School Is er beweging ? 6.Effect?

74 Vraag 7: Is dankzij het uitvoeren van de acties de totale kwaliteit van het onderwijs toegenomen? Belangrijk om op termijn de uitvoering en het effect van de acties steeds weer terug in het ruimere kader van het onderwijsgebeuren te plaatsen (bijdrage tot krachtiger onderwijs): Hebben de acties en hun resultaten een blijvend karakter? (verankering / kwaliteitsborging) Hebben de acties en hun resultaten een structureel karakter? (breed gedragen) Zijn de acties en hun resultaten voldoende integraal? (doorheen het curriculum)

75 Voorbeeld SEO Voelen de kinderen zich beter in de klas en op school? Voelen de kinderen zich beter in de klas en op school? Zijn er nu meer kinderen met een overwegend + zelfbeeld? Zijn er nu meer kinderen met een overwegend + zelfbeeld?

76 21-10-2003zelfevaluatie GOK2 Kwaliteitscirkel GOK 1.Leerlingen 8. Kansengelijkheid 2. Kwaliteit onderwijs 3. GOK - doelstellingen 4. GOK - acties 5. Acties uitgevoerd ? 7. Kwaliteit verhoogd ? Lln. Lkr. School Lln. Lkr. School Is er beweging ? 6.Effect?

77 Vraag 8: Zijn de gelijke kansen tot optimale ontplooiing voor alle leerlingen echt verhoogd? Slagen we er als school in om voor meer leerlingen, en in het bijzonder de meest kwetsbare, gelijke en volwaardige kansen op ontwikkeling te bieden? Zijn we erin geslaagd ervoor te zorgen dat: Meer leerlingen goed op weg zijn om de minimumdoelstellingen (eindtermen) van alle (of meer) ontwikkelingsgebieden te halen? Meer leerlingen zich, naargelang hun capaciteiten, optimaal kunnen ontplooiien? De groep leerlingen die lager scoorden bij de beginsituatieanalyse te verkleinen? En …waaraan zien we dat?

78 Voorbeeld SEO op lln -niveau Kinderen kunnen duidelijk geuite, eenvoudige gevoelens (blij, boos, verdrietig, bang..) bij zichzelf en bij anderen waarnemen en benoemen (RV2.1/3.1) Kinderen kunnen duidelijk geuite, eenvoudige gevoelens (blij, boos, verdrietig, bang..) bij zichzelf en bij anderen waarnemen en benoemen (RV2.1/3.1) Kinderen weten dat een bepaalde situatie gevoelens oproept, maar dat die gevoelens niet bij iedereen gelijk zijn en ook niet op dezelfde wijze geuit worden (RV3.4) Kinderen weten dat een bepaalde situatie gevoelens oproept, maar dat die gevoelens niet bij iedereen gelijk zijn en ook niet op dezelfde wijze geuit worden (RV3.4) Kinderen kunnen respect en waardering opbrengen voor de waarden en normen van anderen (ET1.2) Kinderen kunnen respect en waardering opbrengen voor de waarden en normen van anderen (ET1.2) Kinderen kunnen zich weerbaar opstellen naar leeftijdsgenoten en volwassenen toe door signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn. (ET1.7) Kinderen kunnen zich weerbaar opstellen naar leeftijdsgenoten en volwassenen toe door signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn. (ET1.7)

79 De kortere weg – De kleine cirkel

80 De kortere weg: twee gevaren Pendelen in de onderboog: -blijven steken bij de vraag : ‘Hebben we de geplande acties uitgevoerd?’ -ook nagaan of het effectief bijgedragen heeft tot meer kwaliteit Voortzetten van wat al goed gaat  Op gezette tijden het geheel overschouwen en de ‘grote cirkel’ rond maken

81 Rondjes maken en toch vooruitgaan Cyclus keer op keer doorlopen zal leiden tot een hoger niveau van beheersing, steeds een stapje dichter bij de realisatie van het doel: voor alle leerlingen meer kansen tot optimale ontplooiing. doen. Of het nu om kleine cirkels of om de grote cirkelbeweging gaat, belangrijk is dat de school de zelfevaluatie gebruikt om er iets mee te doen.

82 Schoolontwikkeling incorporatieimplementatieadoptie

83 Van zelf - perspectief naar ander - perspectief Als ze verschillende thema’s niet langer als afzonderlijke domeinen opvat en in afzonderlijke acties vorm geeft. Als ze verschillende thema’s niet langer als afzonderlijke domeinen opvat en in afzonderlijke acties vorm geeft. Als ze de achterliggende principes van elk thema geïntegreerd toepast in klas – en schoolpraktijk. Als ze de achterliggende principes van elk thema geïntegreerd toepast in klas – en schoolpraktijk. Als de integratie van de thema’s leidt naar het besef dat bevorderen van gelijke kansen het pure handelingsniveau overstijgt en in essentie neerkomt op een bepaalde houding: een absolute gerichtheid op de leerling (zowel op het cognitieve, als op het socio–emotionele, het affectieve en het sociale vlak). Als de integratie van de thema’s leidt naar het besef dat bevorderen van gelijke kansen het pure handelingsniveau overstijgt en in essentie neerkomt op een bepaalde houding: een absolute gerichtheid op de leerling (zowel op het cognitieve, als op het socio–emotionele, het affectieve en het sociale vlak). Kunnen innemen van het leerlingperspectief door alle actoren op de school en doorheen het hele schoolcurriculum: dat is het ultieme doel van het gelijke onderwijskansenbeleid. Kunnen innemen van het leerlingperspectief door alle actoren op de school en doorheen het hele schoolcurriculum: dat is het ultieme doel van het gelijke onderwijskansenbeleid. Een stap dichter naar gelijke kansen

84 Kwaliteitsster GOK

85 Rapport Controle GOK FASECONTROLEASPECT 1. Beginsituatieanalyse 2. Gekozen doelstellingen 3. Uitbouw GOK-werking 4. Effect 5. Zelfevaluatie Gegevens over de doelstellingen? Analyse van deze gegevens? Verbetering/bijsturing/ bestendiging? Participatieraad / schoolraad? Betrokkenheid van het schoolteam?

86 1 De school heeft geen gegevens verzameld met betrekking tot de gekozen doelstellingen. 2 De school heeft weinig gegevens verzameld met betrekking tot de gekozen doelstellingen. 3 De school heeft voldoende gegevens verzameld met betrekking tot de gekozen doelstellingen. 4 De school heeft systematisch en op volledige wijze gegevens verzameld met betrekking tot de gekozen doelstellingen. Zelfevaluatie en gegevens over doelstellingen Kwaliteitsoordeel voor…(1)

87 1 De school heeft de gegevens niet geanalyseerd. 2 De school heeft de verzamelde gegevens in enige mate geanalyseerd. 3 De school heeft de verzamelde gegevens voldoende geanalyseerd. 4 De school heeft de verzamelde gegevens grondig geanalyseerd. Zelfevaluatie en analyse van gegevens Kwaliteitsoordeel voor…(2)

88 1 De school heeft geen voorstellen tot verbetering/bijsturing geformuleerd. 2 De school heeft weinig voorstellen tot verbetering/bijsturing geformuleerd. 3 De school heeft voldoende voorstellen tot verbetering/bijsturing geformuleerd. 4 De school heeft grondig werk gemaakt van het formuleren van voorstellen tot verbetering/bijsturing of besluit tot het bestendigen van haar goede werking. Zelfevaluatie en verbetering / bijsturing Kwaliteitsoordeel voor…(3)

89 1 De school heeft de zelfevaluatie niet voorgelegd aan de schoolraad. 2- 3- 4 De school heeft de zelfevaluatie voorgelegd aan de schoolraad. Zelfevaluatie en schoolraad Kwaliteitsoordeel voor…(4)

90 1 Het schoolteam was helemaal niet betrokken bij het zelfevaluatieproces. 2 Een gedeelte van het schoolteam voelde zich betrokken bij het zelfevaluatieproces. 3 Het schoolteam was voldoende betrokken bij het zelfevaluatieproces. 4 Het schoolteam heeft het zelfevaluatieproces grondig gedragen. Zelfevaluatie en teambetrokkenheid Kwaliteitsoordeel voor…(5)

91 Zelfevaluatie en kwaliteitszorg Aandachtspunten (1) Zelfevaluatie als continu proces Geen eenmalige gebeurtenis. Zelfevaluatie als continu proces Geen eenmalige gebeurtenis. Zelfevaluatie GOK zien binnen het brede kader van permanente kwaliteitszorg Zelfevaluatie GOK zien binnen het brede kader van permanente kwaliteitszorg Werken aan GOK staat niet los van het totale zorgbeleid van de school. Werken aan GOK staat niet los van het totale zorgbeleid van de school. Zorg voor een brede kijk op zelfevaluatie: Zorg voor een brede kijk op zelfevaluatie: Bevragen team Bevragen team Bevragen van leerlingen, ouders, … Bevragen van leerlingen, ouders, … Verzamelen en interpreteren van andere outputgegevens Verzamelen en interpreteren van andere outputgegevens

92 Zelfevaluatie en kwaliteitszorg Aandachtspunten (2) Betrek het hele schoolteam en gebruik verschillende werkvormen: Betrek het hele schoolteam en gebruik verschillende werkvormen: persoonlijke reflectie persoonlijke reflectie groepsgesprekken groepsgesprekken plenaire momenten plenaire momenten Het zorgteam/ het kernteam draagt het proces van zelfevaluatie. Het zorgteam/ het kernteam draagt het proces van zelfevaluatie. Bouw de zelfevaluatie op vanuit je beginsituatieanalyse. Bouw de zelfevaluatie op vanuit je beginsituatieanalyse. Zorg voor een schriftelijke neerslag van de zelfevaluatie. Zorg voor een schriftelijke neerslag van de zelfevaluatie.

93 De neerslag van de zelfevaluatie De school beslist zelf hoe ze het verslag van de zelfevalutie noteert: - Conclusies van de zelfevaluatie op één à twee bladzijden samenvatten - Verwijzen naar andere documenten en bijlagen die meer detail verschaffen Toegankelijk voor het schoolteam en externe betrokkenen. De school houdt doorheen de drie jaren van de GOK – cyclus een logboek GOK bij (een “dossier”). Mogelijke onderdelen van het logboek GOK: 1. Eigen opvoedingsproject 2. Identificatiegegevens 3. ‘Brede zorg’ uit SWP 4. Beginsituatieanalyse GOK 5. Uitgeschreven visie GOK 6. Plannen van concrete acties voor GOK 7. Evaluatie en opvolging 8. Samenwerking met externen

94 EINDELIJK!

95 Procedure zelfevaluatie Stap 1: Voorbereiding van de zelfevaluatie door de Stap 1: Voorbereiding van de zelfevaluatie door de zorgbegeleider/ het zorgteam/ het kernteam. zorgbegeleider/ het zorgteam/ het kernteam. Stap 2: Personeelsvergadering met bevraging van het hele schoolteam. Stap 2: Personeelsvergadering met bevraging van het hele schoolteam. Stap 3: Verwerking van de gegevens door de zorgbegeleider/ het zorgteam/ het kernteam. Stap 3: Verwerking van de gegevens door de zorgbegeleider/ het zorgteam/ het kernteam. Stap 4: Bespreken van de conclusies en bijsturen van het GOK- actieplan op een tweede personeelsvergadering. Stap 4: Bespreken van de conclusies en bijsturen van het GOK- actieplan op een tweede personeelsvergadering. Stap 5: Bijsturen van het GOK - actieplan door de zorgbegeleider/ het zorgteam/ het kernteam. Stap 5: Bijsturen van het GOK - actieplan door de zorgbegeleider/ het zorgteam/ het kernteam.

96 Scenario zelfevaluatie (1) Stap 1: Voorbereiding van de zelfevaluatie door de zorgbegeleider/ het zorgteam/ het kernteam a) Bespreken scenario zelfevaluatie b) Inhoudelijke voorbereiding informatie naar het schoolteam c) Verzamelen relevante info - Opmaken stand van zaken - Beslis welke info je nodig hebt - Mogelijke uitbreiding bij het verzamelen van relevante informatie d) Maak duidelijke afspraken over het verloop van de personeelsvergadering

97 Scenario zelfevaluatie (2) Stap 2: Personeelsvergadering met bevraging van het hele schoolteam. a) Inleiding: situeren zelfevaluatie vanuit omzendbrief en binnen kwaliteitszorg b) Individuele reflectie c) Reflectie in het team d) Groepsgesprekken: evaluatie van de concrete acties. e) Afronding: zicht geven op wat er verder gebeurt met deze zelfevaluatie.

98 Scenario zelfevaluatie (3) Stap 3: Verwerking van de gegevens door de zorgbegeleider/ het zorgteam/ het kernteam a) Controle minimale voorwaarden volgens de omzendbrief b) Synthese van de gegevens i.v.m. de kijk op het GOK - beleid Welke conclusies kan je trekken? Moeten er initiatieven genomen worden om bij te sturen ? b) Maak per actie een samenvatting Welke conclusies kan je trekken? Moeten er initiatieven genomen worden om bij te sturen ? Komen de drie niveaus leerling – leerkracht – school aan bod ? d) Maak een synthese per thema

99 Scenario zelfevaluatie (4) Stap 4: Bespreken van de conclusies en bijsturen van het GOK - actieplan op een tweede personeelsvergadering a) Verslag synthese door de zorgbegeleider/ het zorgteam/ het kernteam b) Bespreken voorgestelde bijsturingen c) Formuleren van conclusies en afspraken

100 Scenario zelfevaluatie (5) Stap 5: Bijsturen van het GOK – actieplan door de zorgbegeleider/ het zorgteam/ het kernteam a) Stel de concrete planning van de werking GOK bij b) Maak afspraken wanneer een volgende evaluatie van de GOK – werking gebeurt c) Vul het logboek GOK aan d) Evalueer de gevolgde procedure zelfevaluatie

101 Het beste, en meest rechtvaardige onderwijs ter wereld ! Tussen droom en feit staan daden die Tussen droom en feit staan daden die door alle betrokken partijen – bewust, positief en planmatig – gezet worden. De ultieme GOK-ambitie

102 Nog vragen, onduidelijkheden? Wens je nog meer uitleg, meer achtergrond? 1.Nu ter plekke 2.Via mail : leonard.cleys@vsko.be leonard.cleys@vsko.be 3.Een afspraak bij jou op school SUCCES….


Download ppt "INFORONDE GOK OPSTARTENDE SCHOLEN DOB 30 september 2009 Leonard Cleys Domeinbegeleider GOK"

Verwante presentaties


Ads door Google