De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderbetrokkenheid Sliedrecht november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderbetrokkenheid Sliedrecht november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderbetrokkenheid Sliedrecht november 2015

2 Ontwikkelingen rond ouderbetrokkenheid
Ouders en School samen (OCW) Kracht van ouders gebruiken Kind optimale ontwikkelingskansen bieden

3 Ouderbetrokkenheid of Educatief partnerschap?
Ouderbetrokkenheid (M. de Weerd en PJ Krooneman, 2002) is betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van hun kind Educatief partnerschap (Cees de Wit) is wederzijdse betrokkenheid van ouders naar (voor)school en van (voor) school naar ouders

4 Samenwerken Noem wat erin u opkomt, als u denkt aan een goede samenwerking tussen school en ouders?

5 Ouderbetrokkenheid Ouder voelt zich gedeeld verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van zijn kind Betrokken bij de school Belangstelling voor het huiswerk Bezoeken ouderavonden Voeren van gesprekken over het kind Respect voor de leraar

6 Stelling Als ouders betrokken zijn bij het leren van hun kind presteert het kind beter

7 Invloed op taal-leesresultaten

8 Stelling Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis

9 Thuis een rijke leeromgeving scheppen
Voorlezen, spelletjes doen, liedjes zingen, rijmpjes opzeggen Praten met kinderen (benoemen wat je doet) Voeren van gesprekken over alledaagse gebeurtenissen (open vragen stellen) Stimuleren van lezen in de vrije tijd en bespreken wat gelezen is Grenzen stellen aan computeren Belangstelling tonen voor de ontwikkeling op school Toezicht houden op activiteiten Ondersteuning bieden bij het maken van huiswerk Een rustige plek hebben voor het maken van huiswerk Bezoek aan musea, bibliotheek etc. Gezinsroutines handhaven, samen avondeten, vaste bed- en opstatijden, dagelijkse klusjes in het huis Zelf als ouder het voorbeeld geven van zelfdiscipline, hard werken, de waarde van het leren

10 Vraag Hoeveel tijd in uren is de leerkracht gemiddeld per week kwijt aan ouderbetrokkenheid? (los van de 10 minuten gesprekken) Dit wil zeggen inclusief: korte gesprekjes tussendoor, mail en telefoon. 2,18 uur variërend van 1 tot 5 uur

11 Stelling De ouder kent het kind beter dan de leerkracht

12 Wetenschappelijk onderzoek de ouder
Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op het functioneren van leerlingen binnen de school, op hun cognitief functioneren, hun schoolprestaties en op hun werkhouding Merzano (Amerikaans onderwijswetenschapper) zegt dat de thuissituatie één van de belangrijkste succesfactoren is.

13 Wetenschappelijk onderzoek leerkracht
De kern: goede communicatie met elke individuele ouder Meer ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op het klimaat in de school Onderzoek wijst uit dat de communicatie soms moeizaam verloopt

14 Ouders zijn deskundig! Context deskundigen van hun kind (dag en nacht): relevante informatie voor het didactisch proces Ze kennen het hele medische dossier Ze kennen de kansen en bedreigingen van het kind Ouders en het kind zijn wederzijds loyaal

15 Leerkracht is deskundig
Ze hebben kennis van het kind in de groep en de klas Ze kunnen vergelijken met (prestaties en gedrag) andere kinderen. Ze weten goed hoe ze kinderen iets aan moeten leren Ze hebben zicht op wat nodig is om aan het einde van de school het doel behaald te hebben

16 Afstemmen tussen school en thuis
Kind In thuissituatie In schoolsituatie Pedagogische partner

17 Wat vraagt het van scholen?
Investeren in de relatie met ouders: tijd en uitnodigend Wederzijdse verwachtingen inventariseren en expliciteren Structurele communicatie met ouders (niet wachten tot er problemen zijn) Ouders inzicht geven in het gegeven onderwijs Sociaal en cultureel kapitaal van ouders benutten

18 Wat vraagt het van ouders?
Een leergierige houding bij hun kind stimuleren (praten met je kind over school, het alledaagse leven en keuzes die je moet maken) Investeren in het informele leren thuis Betrokkenheid bij het onderwijs van hun kind Leerkracht/school ondersteunen Inzetten eigen “kapitaal”

19 J.L.Epstein (2001, educational partnerschip)
6 typen van ouderbetrokkenheid Opvoeding: ondersteuning ouders Communicatie: school en ouders Vrijwilligerswerk: klusjes Leren/huiswerk: ondersteuning leeractiviteiten Beslissen: medezeggenschapsraad, ouderraad, bestuur Samenwerken met de gemeenschap: buurt

20 Indeling scan Opvoeding: ondersteuning ouders, samenwerken
Communicatie: tussen school en ouders Leren/huiswerk: ondersteuning leeractiviteiten, thuis een rijke leeromgeving scheppen Ouderparticipatie: vrijwilligerswerk, formele ouderparticipatie

21 Scan Sliedrecht Scores op een vijfpuntschaal (1 zeer oneens- 5 zeer eens) Scores onder de 3.5 zijn vrij laag. SD groter dan .800 is hoog, dan verschillend ingevuld. Verschil ouders-leerkracht groter dan 0.5 is vrij groot. 35 vragen (vier onderdelen) Aparte lijst voor ouders en leerkrachten 80 ouders (49%) en 19 leerkrachten (86%) Ouders/verzorgers zijn over het algemeen op alle onderdelen tevreden over de school! Bij de opmerkingen (60 keer) geven ouders de school complimenten of verbeterpunten Verschil tussen leerkrachten en ouders

22 Complimenten Invoering luistergesprekken
Goede weekbrief vol informatie Zeer tevreden over de school Goede enquête

23 Verbeterpunten n.a.v. de scan
Communicatie Informatie vanuit de groepen Website (toegang tot gegevens) Zorgkinderen (op tijd informeren) Rol van de ouders thuis Huiswerkbegeleiding (afstemming aanpak)

24 Hoe communiceren? Luisteren: Ik ben benieuwd naar het beeld van de ander. Respect: Ik zie de ander als persoon Vertrouwen: Ik weet dat de ander ook respectvol zal zijn en ter zake kundig is Openheid: Ik geef alle passende informatie 1. Geen vooroordeel 2. Niet oordelen 3. Geen onnodige afstand 4. Niet achterhouden

25 Pauze en aan de slag! Aan de slag met 10 stellingen n.a.v. de scan
Presenteer de uitkomsten aan de hele groep Maak 5 groepen Wijs een notulist aan Zet de uitkomsten op de flap Wijs een gespreksleider aan Bespreek minimaal 2 stellingen

26 Presentatie Driestar educatief
Laura Zwoferink


Download ppt "Ouderbetrokkenheid Sliedrecht november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google