De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.bestuurszaken.be/mozaiko. Definitie Jo Noppe, Studiedienst van de Vlaamse Regering, Een verduidelijking van de nieuwe definitie en operationalisering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.bestuurszaken.be/mozaiko. Definitie Jo Noppe, Studiedienst van de Vlaamse Regering, Een verduidelijking van de nieuwe definitie en operationalisering."— Transcript van de presentatie:

1 www.bestuurszaken.be/mozaiko

2 Definitie Jo Noppe, Studiedienst van de Vlaamse Regering, Een verduidelijking van de nieuwe definitie en operationalisering van personen van een buitenlandse herkomst

3 TOT EIND 2015 – 4% Medewerkers met een nationaliteit van een land buiten de EU-15 of medewerkers van wie minstens 1 ouder of 2 grootouders de nationaliteit van een land buiten de EU-15 hebben VANAF BEGIN 2016 – 10% Medewerkers met een niet-Belgische nationaliteit als huidige of eerste nationaliteit of medewerkers van wie minstens 1 ouder niet de Belgische nationaliteit heeft als eerste nationaliteit Definitie en streefcijfer

4 EVC Alona Lyubayeva Vlaams Diversiteitsambtenaar Stand van zaken rond de nota EVC – Elders Verworven Competenties

5 EVC Regeerakkoord 2009-2014, pag. 78 “vernieuwend personeelsbeleid”: “Bij de selectie van kandidaten gaat men uit van competenties. De klemtoon verschuift daarbij van louter diplomagericht werven naar rekrutering op basis van competentie, inclusief ervaring. Het werven op basis van EVC’s is daarbij een eerste stap.” Beleidsnota Bestuurszaken 2009-2014, p. 3.3.3. “Talentvolle medewerkers aantrekken”: “De klemtoon verschuift van uitsluitend diplomagericht werven naar werving mede op basis van functie-inhoud, competentie en potentieel. Werven op basis van elders verworven competenties is een eerste stap naar een meer competentiegerichte selectieprocedure.”

6 EVC Regeerakkoord 2014-2019, pag. 12 “enthousiaste medewerkers door een modern HR beleid” “We voeren het tijdens de vorige regeerperiode goedgekeurde sleutelproject “Modern HR-beleid” verder uit. We zetten in op een personeelsbeleid dat oog heeft voor een correcte verloning (gebaseerd op functieweging binnen budgettaire mogelijkheden en i.s.m. vakorganisaties) en een goede verhouding tussen werk en privéleven. We bieden meer mogelijkheden om op basis van elders verworven competenties (EVC) in de organisatie binnen te komen.”

7 EVC Afsprakenkader EVC VO: –EVC mogelijk voor een beperkt lijst van knelpuntberoepen –Goedkeuring EOC bij vrijgeven van een vacature. De afspraken hierrond staan in het protocol 161.464 van 2 februari 2001 (samen te lezen met het huishoudelijk reglement van het EOC)protocol 161.464 –Portfolio via VDAB –Alleen bepaalde ervaringsbewijzen komen in aanmerking wegens afspraken met de vakbond. De huidige lijst vindt u in bijlage bij protocol 269.880.protocol 269.880

8 EVC Evaluatie EVC VO: –Procedure wordt als “duur, omslachtig en bewijs gedreven” ervaren –Te weinig gebruikt: In de periode mei 2013 – januari 2014 zijn drie selectiereglementen voorgelegd aan het Sectorcomité XVIII met het oog op de opstart van een EVC-procedure. De vragen kwam uit drie verschillende entiteiten: Agentschap Ondernemen VDAB De Scheepvaart In het geval van VDAB en De Scheepvaart met succes. –Te weinig expertise binnen de entiteiten –De overheidsvakbonden houden sterk vast aan het diplomagericht werven, o.a. vanuit de principes van gelijkwaardigheid en objectiviteit.

9 EVC NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING, Conceptnota, Hilde CREVITS Viceminister-president Economie, Minister van Onderwijs Philippe MUYTERS, Minister van Werk, Innovatie en Sport 'Geïntegreerd beleid voor erkenning van competenties (EVC)‘ VR 17 juli 2015  Een geïntegreerd EVC-beleid beoogt een maximale zichtbaarheid en waardering van competenties van burgers en een reële maatschappelijke impact.

10 EVC Huidige praktijk: Prioriteit in verschillende beleidsdomeinen Versnipperd landschap: iedereen heeft zijn eigen regels Verschillende instrumenten om competenties in kaart te brengen (bv. Mijn Loopbaan, Oscar, Compas, C-stick). Ervaringsbewijs wordt te weinig gebruikt

11 EVC Voorstel: Geïntegreerde kader => EVC-decreet EVC in Vlaanderen gaat over het erkennen van competenties in alle vormen van leren (formeel, niet-formeel en informeel leren), gekoppeld aan de vier stappen in een EVC-traject (identificatie, documentatie, beoordeling en certificering). Hiermee verzoenen we het bestaande begrippenkader over EVC in Vlaanderen met de Europese aanbeveling over EVC.

12 EVC De beoordeling van competenties verloopt op basis van een standaard, afgeleid van een beroeps- of onderwijskwalificatie binnen het referentiekader van de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS). Competenties op het vlak van talen worden beoordeeld op basis van het Europese referentiekader voor Vreemde Talen (ERK). –Organisatie: transparant en toegankelijk model; neutraliteit en waar nodig begeleiding –Financiering: duurzame financiering –Kwaliteitsgarantie

13 EVC VO: Er wordt onderzocht op welke manier EVC (beter) kan worden ingebouwd in de procedure voor toegang tot functies binnen de Vlaamse overheid, voor toegang tot het beroep en voor gereglementeerde beroepen. Wat betreft de toegang tot functies binnen de Vlaamse overheid is de bestaande EVC-procedure op basis van een portfolio geëvalueerd en zijn aanbevelingen geformuleerd. De toegang tot het beroep is met de zesde staatshervorming overgeheveld van het federale beleidsniveau naar het Vlaamse beleidsniveau. Gereglementeerde beroepen zijn in de meeste gevallen echter vastgelegd in Europese en federale regelgeving en maken de toepassing van EVC in een aantal gevallen zelfs onmogelijk.

14 EVC Gesprek: Wat zijn jouw ervaringen? Wat moeten wij meenemen in de volgende stappen? Hoe ziet de ideale procedure voor jou eruit? Minimum => maximum

15 Taalvoorwaarden Krachtens artikel 36 § 3 van de GWHI (zie bijlage) kan men slechts in dienst genomen worden bij de diensten van de Vlaamse overheid indien de kennis van de bestuurstaal (het Nederlands) werd vastgesteld overeenkomstig artikel 15 § 1 van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Artikel 15 § 1 derde lid van voornoemde wetten stelt dat de kandidaat enkel tot de selectie wordt toegelaten voor zover uit de vereiste diploma’s (=diploma’s vereist voor het niveau waarvoor hij kandideert) blijkt dat hij zijn onderwijs in het Nederlands heeft genoten. Indien hij dergelijk diploma niet heeft, dan moet hij de taalkennis vooraf door een examen bewijzen.

16 Taalvoorwaarden Art. 36 § 1 GWHI bepaalt dat de gecentraliseerde en gedecentraliseerde diensten (administratie, kabinetten, EVA’s enz.) van de Vlaamse overheid in beginsel uitsluitend het Nederlands gebruiken ten aanzien van de eigen burgers, tenzij in welomschreven situaties voor contacten met Franstalige inwoners van de faciliteitengemeenten. Uit de algemene bewoordingen dat het Nederlands de bestuurstaal is, volgt dat de Vlaamse overheid in de regel in al haar vormen van communicatie het Nederlands gebruikt.

17 Taalstages SV 863: Taalstage is een middel om Nederlands te oefenen. De Huizen van het Nederlands hebben zicht op de steden en gemeenten die taalstages aanbieden. Het aantal steden en gemeenten is evenwel nog beperkt. Naast Lier en Antwerpen, organiseert het Huis van het Nederlands West-Vlaanderen taalstages in samenwerking met lokale besturen, zoals met de stad Waregem. Het Huis van het Nederlands West-Vlaanderen sluit een contract af met de instellingen die taalstages inrichten. Een algemeen juridisch kader is er nog niet.

18 Taalstages Binnen de Vlaamse overheid wordt het instrument taalstage eveneens ingezet. De afspraken over de taalstage worden in een overeenkomst vastgelegd met de onderwijsinstellingen. Het overleg over de structurele verankering loopt momenteel in overleg met de sociale partners. De conclusie is dat er consensus bestaat tussen de Vlaamse overheid en de sociale partners om taalstage als instrument van leren-werken te verankeren. De aanmoediging van werkgevers zal worden opgenomen in het Integratiepact, zoals aangekondigd in beleidsnota. Ik zal engagementen vragen van onderwijsinstellingen, sociale organisaties, media, lokale besturen en werkgevers om te voorzien in stage- en (vrijwilligers)werkplaatsen voor inburgeraars. Mijn collega minister van Werk is in overleg met de VDAB voor de bijkomende creatie van werkleerplekken, waaronder taalstages.

19 Taalvoorwaarden De rol van de dienst in verband met taalvoorwaarden en taalstages: Bemiddeling tussen de entiteiten/kandidaat/scholen Uitwerken van beleidskader en juridisch kader Bekendmaking en sensibilisering

20 Taalvoorwaarden Brainstormsessie in verband met taalvoorwaarden en taalstages: Heb je ervaring met taaltesting? Ken je mensen die geblokkeerd zijn in hun job/functie omwille van het Nederlands? Ken je mensen die geblokkeerd zijn in hun job/functie omwille de taaltesten Nederlands? Ideeën om regelgeving te verzoenen met niet-volkomen kennis van de taal?

21 Diversiteitsbeleid Beleidsnota en beleidsbrief Minister L. Homans Strategisch Gelijkekansen en Diversiteitsplan 2016 – 2020 –Evaluatie vorig strategisch GKDplan 2011-2015 –Evaluatie van de huidige situatie –Streefcijfers –Strategische prioriteiten Kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van de stand van zaken 2014- 2015 en de inspanningen rond diversiteit en gelijke kansen binnen de Vlaamse administratie Actieplan Gelijkekansen en Diversiteit 2016

22 Diversiteitsbeleid Elementen uit het regeerakkoord: “Op vlak van diversiteit maken we werk van ambitieuze, maar haalbare streefcijfers tegen 2020. Voor personen van allochtone afkomst wijzigen we de definitie door deze voortaan te koppelen aan de Belgische nationaliteit (i.p.v. de nationaliteit van de EU- 15), en trekken we het streefcijfer op tot 10%. Voor vrouwen in top- en middenkader trekken we het streefcijfer op tot 40%. Voor personen met een arbeidshandicap behouden we het huidige streefcijfer van 3%, maar doen we verhoogde inspanningen om dit percentage effectief te bereiken.” Beleidsnota De Vlaamse overheid kiest voor een waardengedreven en duurzaam personeelsbeleid waarin diversiteit een positieve kracht is, met gelijkwaardige kansen voor ieder individu en iedere groep. Deze waarden wil ik stimuleren door sensibiliserings- en communicatieacties.

23 Diversiteitsbeleid Strategisch Gelijkekansen en Diversiteitsplan 2016 – 2020 5 strategische prioriteiten: –Verankeren van diversiteit in organisatiestructuur en voeren van doelgroepgerichte acties (3 groepen met streefcijfers en acties daarrond) –Ontwikkelen van inclusief HR-beleid en cultuurverandering (HR-processen rond instroom, doorstroom, retentie en uitstroom) –Creëren van gelijke kansen en voeren van antidiscriminatiebeleid –Welbevinden en gelijke kansen op de werkvloer (re-integratie, APA, personeelsnetwerken) –Monitoring en rapportering (wettelijke basis en hoe in andere processen meer monitoren zoals bv. rekrutering)

24 Diversiteitsbeleid Kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van de stand van zaken 2014- 2015 en de inspanningen rond diversiteit en gelijke kansen binnen de Vlaamse administratie

25 Diversiteitsbeleid Actieplan Gelijkekansen en Diversiteit 2016 Prioriteiten van de dienst: Rekrutering en selectie Arbeidsmarktcommunicatie Stagebeleid Handicap en chronische ziekte Monitoring Antidiscriminatiebeleid (Gender)neutraliteit Diversiteit in opleidingen

26 Diversiteitsbeleid Actieplan Gelijkekansen en Diversiteit 2016 –Instroom: Rekrutering en Selectie – verbetering van instroomprocessen voor de doelgroepen – ongewenste effecten – indirecte discriminatie – onnodige drempels (procedures, timing, testing, bewijslast, etc.) (o.a. NARIC/SELOR/EVC) Diversiteitsstages, inclusief taalstages, GIBO, IBO, IBO-T, mentoring trajecten Verbetering van de monitoring van de sollicitanten en van de procedures, incl. Digitale toepassingen Arbeidsmarkt communicatie en actieve /directe benadering van de doelgroep (VO als diverse werkgever) …. –Welbevinden: Operationalisering van de definitie handicap Maatregelen handicap verder optimaliseren incl. re-integratiebeleid Retentiebeleid met focus op diversiteit/doelgroepen Monitoring van uitstroom via exitgesprekken Toegankelijkheid

27 Diversiteitsbeleid Actieplan Gelijkekansen en Diversiteit 2016 –Doorstroom: Vrouwen naar de leidinggevende posities Vrouwen naar de top Personen van buitenlandse herkomst naar leidinggevende functies (incl. monitoring) … –Beleidsmatige prioriteiten: Stagebeleid, beleid rond werken en leren op de vloer van de Vlaamse overheid Neutraliteit en antidiscriminatiebeleid Taalbeleid Streefcijfers aanvullen met andere diversiteitsindicatoren, bv. diversiteit in overheidsopdrachten en aanbestedingen, maatwerkenclaves, diversiteitsplannen en ondernemingsplannen Maatwerk en ondersteuning naar de entiteiten niet louter rapportering & name-and-shame benadering Sensibilisering en correcte beeldvorming

28 Varia Personeelswissel dienst Diversiteitsbeleid: Veerle Depauw en Silke Smekens => AgO Joke Baeten => dienst Diversiteitsbeleid Ann-Sophie Baeken tijdelijke vervanging (web toegankelijkheid & gender) Ilse Deceuninck stage Master in Gender (diversiteit in opleidingen)

29 Varia Testing SELOR: Iemand goesting om selectietesten te testen? http://www.selor.be//nl/nieuws/2015/test-mee-onze- testen/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 15 oktober jobbeurs voor hooggeschoolde PM Mentorshipprojecten

30 Mozaiko 2015 Volgende bijeenkomst op 12 november, zelfde locatie als vandaag. Het thema “neutraliteit” zal dan centraal staan Inschrijven: www.bestuurszaken.be/mozaikowww.bestuurszaken.be/mozaiko 18/12 bestaat Mozaiko 1 jaar Yammer: www.yammer.com/mozaikowww.yammer.com/mozaiko


Download ppt "Www.bestuurszaken.be/mozaiko. Definitie Jo Noppe, Studiedienst van de Vlaamse Regering, Een verduidelijking van de nieuwe definitie en operationalisering."

Verwante presentaties


Ads door Google