De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pieter le Rütte, beleidsmedewerker Verenso Kwaliteits VISITATIE Middenbeemster, 9 oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pieter le Rütte, beleidsmedewerker Verenso Kwaliteits VISITATIE Middenbeemster, 9 oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Pieter le Rütte, beleidsmedewerker Verenso Kwaliteits VISITATIE Middenbeemster, 9 oktober 2015

2

3 Wat versta jij onder visitatie?

4 o Zelfevaluatie vakgroep o Intercollegiale toetsing o Inbreng interne en externe ‘partners’ o Gestructureerd stilstaan bij functioneren Kwaliteitsinstrument

5 Gestructureerd stilstaan?

6

7 o Visitatie ‘bewezen’ bij andere disciplines o Inzicht handelen: zelf, team, organisatie o Kwaliteit verbeteren & borgen o Behandelresultaten, patiënttevredenheid, samenwerking…. o Sinds 2014 ook eis herregistratie Waarom middel visitatie?

8 o Geregistreerde SO’s o Niet alleen voor herregistratie! o Andere disciplines visiteren? o Nee, wel input (live 360-feedback) Voor wie?

9 Hoe? Zelfevaluatie + Intercollegiale toetsing o Digitaal invullen vragenlijst o Beleidsdocumenten o Agenda vakgroep + visitatieteam o Gesprekken visitatieteam met (vak)groep o 360  feedback: gesprekken partners o Visitatoren: ervaren, onafhankelijk, geschoold o Sterke & verbeterpunten & randvoorwaarden

10 Leren en verbeteren Inter-collegiaal

11

12 Gesprek o Met visitatoren (+ secretaris) o Ervaren SO’s o Onafhankelijk o Geschoold o Vertrouwelijkheid

13 Evaluatie en Toetsing Waarvan?

14 7 Professionaliteit 2 Communicatie 3 Samenwerking 6 Organisatie 5 Maatschappelijk handelen 4 Kennis en wetenschap 1 Medisch Handelen

15 Vooraf aanleveren o Documenten zoals medisch beleidsplan o Gesprekspartners 360 o feedback o Via visitatiewebsite: Persoonlijke gegevens Enquêtevragen Verbeterpunten Praktisch

16 Met wie (welke functies) moet het visitatieteam gaan praten om een goed beeld te krijgen van jullie functioneren? Vraag

17 Afvaardiging van: o Management/bestuur o Medische en paramedische dienst en V&V o Externe samenwerkingspartners o Patiënten/mantelzorgers/cliëntenraad 360 feedback (live)

18 Welke (beleids)documenten geven een goed beeld van de context waarbinnen jullie functioneren? Vraag

19 o #SO’s, #patiënten, specialisaties, uren, ondersteuning… o Strategisch beleid, organigram concern o Beleids- en jaarplan, reglement/statuut vakgroep o Overzicht protocollen/werkinstructies/formularium o Scholingsplan o Voorbeeld dienstverleningsovereenkomst (SLA) o Blanco medisch zorgdossier o Medisch beleid /BOPZ-taken o Functiebeschrijving SO o Notitie over taakdelegatie/rolverdeling SO-VS o Overzicht uitkomsten, patiënttevredenheid, rapport IGZ Documenten

20 9 maanden van tevoren melden 12-6 wk enquête & gesprekspartners & documenten - 4 wk visitatieteam: analyse enquête etc. - 3 wk contact secretaris: definitieve agenda 0 visitatiedag + 2 wk conceptrapport + 4 wk vakgroep controle op feiten +12 wk definitief landelijke visitatiecommissie +20 wk verbeterplan vakgroep Planning visitatie

21 Eindgesprek: voorlopige bevindingen

22 Niet zo. Nou ja, misschien soms…

23 Meer zo.

24 Uitkomsten o Sterke punten o Verbeterpunten o Randvoorwaarden o Aanbevelingen (nog wel) o Visitatierapport, vastgesteld LVC o Verbeterplan vakgroep

25 o Sterke en verbeterpunten uit verkregen info over handelen SO’s o Conclusies visitatieteam o.b.v. professionele stand., wet- en regelgeving o Aanbevelingen (wat, niet hoe) Welke info (hoe) in rapport?

26

27 Feiten o Vanaf 2014 verplicht voor herregistratie o Na 1/1/2019 kunnen aantonen deelname o 1x per 5 jaar visitatie o Gevisiteerde 20 accreditatiepunten o Kosten visitatie € 1300/gevisiteerde

28 Iedere SO: digitale vragenlijst o Gemakkelijk in te vullen o Overzichten Eigen vergelijkingsrapport Verbeterpunten o Analyse o Agendapunten

29 Géén berg papierwerk

30

31

32 MOETEN ENQUÊTEVRAGEN BEANTWOORDEN

33

34

35

36 o “Positief gesprek vakgroep visitatieteam” o “Sterke punten in beeld en watnodig is voor betere kwaliteit” o “We voelen ons sterker” o “Eigenlijk wist we het al …… nu duidelijk dat ook actie nodig is!” o “Zinvol om als artsen te reflecteren!” Ervaringen

37 o 325 SO’s in 38 visitaties o Opstopping in 2018? o Uiteindelijk elke 5 jaar 1550 SO’s Hoeveel gevisiteerd?

38 1.MEH: medisch veelal deskundig, adequate verwijzing 2.COM: veelal patiëntgericht 3.SAM: meestal prettige samenwerking 4.K&W: voldoende geschoold o.b.v. eigen ambitie 5.MAH: adequaat optreden bij incidenten 6.ORG: willen meedenken over beleid 7.PROF: integer, gedreven Trends STERK

39 1.MEH: afstemming, eenduidigheid, evidence based handelen: implementatie RL-en… 2.COM: helderheid rol en bereikbaarheid SO, artsenwisselingen, benutten feedback patiënt/vertegenwoordiger, vaardigheden individuele SO’s Trends VERBETER (1)

40 3.SAM: feedbackcultuur, helderheid afspraken interne samenwerking, regierol SO, samenwerking 1 e en 2 e lijn 4K&W: scholingsbeleid o.b.v. populatie/ambities, kennisdeling, onderzoek 5. MAH: (meerjaren)visie, profilering Trends VERBETER (2)

41 6.ORG: taakafbakening/taakdelegatie, efficiëntie (overleg), timemanagement, praktijkvoering en benutten praktijkondersteuning 7.PROF: verantwoordelijkheid, houden aan afspraken, werkdruk! Trends Verbeter (3)

42 ECD/EPD faciliteert vaak nauwelijks de medische zorg! o ECD/ZLP veelal omslachtige dossiervoering o Nauwelijks koppeling met verwijzers o Moeizame onderlinge communicatie behandelaars Trends randvoorwaarden

43 o Verbeteringen huidige systeem o Ook individuele SO’s, ZZP-ers etc. o Nu huidige CanMEDS maar straks...? o Gesprek 360 o meer structuur? o toetsing implementatie RL-en? o Her-visitatie, vervolg of opnieuw? Doorontwikkeling

44 1.Medisch Handelen 2.Samenwerking 3.Organisatie 4.Communicatie patiënt 5.Kennis & Wetenschap 6.Maatschappelijk Handelen 7.Professionaliteit Zelf ervaren?

45 1.Ik ben actief betrokken bij incontinentiebeleid 2.Ik vraag de patiënt toestemming voor het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen 3.We spreken elkaar (in de vakgroep) rechtstreeks aan op ongewenst gedrag 4.Ik lever een bijdrage aan scholing van andere beroepsgroepen 5.Er worden verbeteracties gekoppeld aan fouten en klachten over mijn functioneren 6.Binnen de vakgroep worden taken adequaat overgenomen 7.Ik onderken de grenzen van mijn deskundigheid Voorbeeldvragen

46 o Ik ben actief betrokken bij incontinentiebeleid o We spreken elkaar (in de vakgroep) rechtstreeks aan op ongewenst gedrag o Binnen de vakgroep worden taken adequaat overgenomen Beantwoord gezamenlijk

47 Wat versta jij onder visitatie?

48 Info en aanmelding o FAQ / procedure: www.verenso.nlwww.verenso.nl o 2 artikelen TvO (april en augustus 2015) o Aanbod: presentatie in de regio o Contact: cderuiter@verenso.nl; plerutte@verenso.nl cderuiter@verenso.nlplerutte@verenso.nl


Download ppt "Pieter le Rütte, beleidsmedewerker Verenso Kwaliteits VISITATIE Middenbeemster, 9 oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google