De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HORECA. INHOUD Elektronische kassa met black box – Wie /Wanneer /Wat /Waarom – Registratieplicht onderneming – Doelgroepvermindering Horeca – In- en uitchecken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HORECA. INHOUD Elektronische kassa met black box – Wie /Wanneer /Wat /Waarom – Registratieplicht onderneming – Doelgroepvermindering Horeca – In- en uitchecken."— Transcript van de presentatie:

1 HORECA

2 INHOUD Elektronische kassa met black box – Wie /Wanneer /Wat /Waarom – Registratieplicht onderneming – Doelgroepvermindering Horeca – In- en uitchecken werknemers – Sancties

3 INHOUD flexi-jobs – Voorwaarden – Verloning – overeenkomst Overuren – Verhoging – Arbeidsduur Praktische uiteenzetting

4 Elektronische kassa met black box Voor wie ? - Voor alle horecazaken Uitzondering cafés Vanaf wanneer ? – Inwerkingtreding 01/01/2016

5 Elektronische kassa met black box Wat ? – Geregistreerd kassasysteem bestaat uit drie onderdelen: Een kassasysteem Een fiscale data module (FDM) Een VAT Signing Card (VSC) Het kassasysteem en de fiscale datamodule moet gecertificeerd zijn. Die certificatie houdt in dat het model aan alle wettelijke technische vereisten voldoet.

6 Elektronische kassa met black box Waarom ? - BTW-verlaging van 21 % naar 12 % vanaf 01/01/2010 - uitbreidingmogelijkheden gelegenheidsarbeiders - doelgroepvermindering Fraude- bestrijding zwart werk Horeca

7 Elektronische kassa met black box Registratiemodule terug te vinden via – De E-services van de website van de FOD Financiën www.financien.belgium.be>E-services>geregistreerd kassasysteem – Het rechtermenu van de onthaalpagina van het infoweb GKS www.geregistreerdkassasysteem.be>registratiemodule GKS voor de horeca-uitbater

8 Elektronische kassa met black box Registratieplicht D e horeca-uitbater is verplicht volgende zaken online te registeren en te beheren : - uw contactgegevens - de inrichtingen waar een GKS geïnstalleerd werd - de bevestiging van de serienummers van de bij u geleverde GKS-onderdelen - de koppeling van de geleverde FDM(s) aan het geleverde kassasysteem - de bestelling van uw VSC-kaart(en) - de de-activatie van GKS-onderdelen, bv. als gevolg van de vervanging van het onderdeel - de verkoop van uw GKS-onderdelen

9 Elektronische kassa met black box Doelgroepvermindering – Voor 5 vaste voltijdse werknemers naar keuze tewerkgesteld binnen de horeca-activiteit van uw onderneming – vermindering onbeperkt in tijd

10 Elektronische kassa met black box Doelgroepvermindering - 500 € per kwartaal - Verhoogt naar 800 € per kwartaal (voor werknemers jonger dan 26 op het einde van het kwartaal)

11 Elektronische kassa met black box Doelgroepvermindering Voorwaarden : Kassa wordt gebruikt in alle vestigingseenheden van de zaak. Dagelijks wordt het begin- en einduur van alle aanwezige werknemers geregistreerd via ofwel de geregistreerde kassa ofwel door de RSZ ontwikkelde toepassing. OPGELET : deze verplichting komt bovenop de dimona- verplichting en vervangt die geenszins ! Werkgever heeft recht op de doelgroepvermindering vanaf het kwartaal dat volgt op de activering van het GKS in al uw vestigingseenheden van uw zaak.

12 Elektronische kassa met black box Doelgroepvermindering Concreet betekent dit dat een bedrijf met vijf werknemers een jaarlijkse lastenverlaging van 10.000€ tot 16.000 € kent. Cumulatie met andere doelgroepverminderingen niet mogelijk, uitgezonderd structurele RSZ-vermindering

13 Elektronische kassa met black box Praktische uiteenzetting hoe werknemer(s) te registeren via de RSZ ontwikkelde toepassing

14 Elektronische kassa met black box U meldt zich aan via de website : https://www.socialsecurity.be https://www.socialsecurity.be Via het scherm “werknemer” klikt u op “dagelijkse registratie op basis van actieve werknemers” (gans onderaan)

15 Elektronische kassa met black box

16 Er zijn verschillende mogelijkheden om een dagelijkse registratie door te geven : Manueel uur invullen in het veld “Beginuur” en/of het veld “Einduur” Elektronische kassa met black box

17 Door op de knop “now” te drukken wordt het huidige uur ingevuld voor het veld “Beginuur” of “Einduur”

18 Elektronische kassa met black box Een aantal werknemers selecteren en met de knop “IN” een beginuur meegeven voor deze werknemers :

19 Elektronische kassa met black box Verschillende werknemers selecteren en met de knop “OUT” een einduur meegeven voor deze werknemers U klikt op “Volgende”

20 Elektronische kassa met black box U klikt op “Bevestigen”

21 Elektronische kassa met black box Volgend scherm

22 Elektronische kassa met black box Sancties - u gebruikt het GKS systeem niet : * geldboete en drie maanden de tijd om GKS te activeren in uw onderneming. - u reikt geen GKS-ticket of btw-bonnetje uit : * geldboete

23 Elektronische kassa met black box Sancties - u gebruikt GKS dat één of meerdere onderdelen bevat die niet identiek zijn aan het gecertificeerd model : * enerzijds staat dit gelijk met het niet gebruiken van GKS * anderzijds toont dit aan dat het destijds gecertificeerd model van dit onderdeel niet langer aan de wettelijk voorgeschreven technische vereisten beantwoordt. - geen dagelijkse registratie van de arbeidsprestaties van uw werknemers.

24 Elektronische kassa met black box Gevolg : niet in orde met de wetgeving. Bijgevolg is dan ook niet voldaan aan één van de voorwaarden om de doelgroepvermindering van 500 € of 800 € per kwartaal voor 5 vaste voltijdse werknemers te krijgen. terugvordering verkregen doelgroepvermindering

25 Tewerkstelling van flexi-jobs

26 Voor alle ondernemingen die onder PC 302 ressorteren o Gemengd concept : De hoofdactiviteit van de onderneming primeert. Hoofdactiviteit ressorteert niet onder PC 302 wetgeving flexi-jobs niet van toepassing. bv. boekhandel met daarbij een restaurant

27 Tewerkstelling van flexi-jobs Minimaal 4/5 e tewerkstelling o Voor de 4/5 e tewerkstelling gelden zowel de jobs in de horeca als de jobs buiten die sector. o De voorwaarde is echter dat die jobs worden uitgeoefend bij verschillende werkgevers.

28 Tewerkstelling van flexi-jobs Minimaal 4/5 e tewerkstelling o Controle van de 4/5 e tewerkstelling refertekwartaal = derde kwartaal voorafgaand aan de flexi-jobs (T-3) Reden : op dit moment zijn de gegevens beschikbaar (DMFA-aangifte) Elk kwartaal opnieuw beoordelen of een bepaalde werknemer onder het stelsel van de flexi-arbeid tewerkgesteld kan worden.

29 Tewerkstelling van flexi-jobs Belangrijke noot : o Daarnaast mag de flexijob-werknemer in het lopende kwartaal bij de werkgever waar hij de flexi-job uitoefent, niet tewerkgesteld zijn met een andere arbeidsovereenkomst van minstens 4/5de van de voltijdse arbeidsduur; o Zich niet in een periode bevindt gedekt door een verbrekingsvergoeding of ontslagcompensatie- vergoeding ten laste van de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent; o Zich niet bevindt in een opzeggingstermijn.

30 Tewerkstelling van flexi-jobs Flexiloon en het vakantiegeld : o Bedraagt minimum 9,50 €/per uur (=netto loon) Hoger uurloon mag overeengekomen worden o Volledige opbouw sociale rechten (pensioen, werkloosheid, ziekte-uitkeringen, arbeidsongevallen en beroepsziekten)

31 Tewerkstelling van flexi-jobs Patronale bijdrage o Een bevrijdende bijdrage van 25 % zal de werkgever betalen op het flexiloon.

32 Tewerkstelling van flexi-jobs Voorafgaand aan de tewerkstelling dient er een raamovereenkomst afgesloten te worden: o Schriftelijk o Voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd o Verplichte vermeldingen : Identiteit van beide partijen De wijze waarop een werkaanbod gedaan en aanvaard wordt het flexiloon Een korte beschrijving van de uit te oefenen functie(s). De verplichting dat de flexijob-werknemer voldoet aan de minimale tewerkstelling van 4/5 e van een voltijdse referentiepersoon.

33 Tewerkstelling van flexi-jobs Uitzondering opmaak raamovereenkomst : o uitzendkracht. Raamovereenkomst voor te leggen bij controle inspectie

34 Tewerkstelling van flexi-jobs Vervolgens per tewerkstelling een arbeidsovereenkomst voor aanvang arbeid : o De arbeidsovereenkomst kan naar keuze van de partijen mondeling of schriftelijk zijn. o Voor bepaalde duur of duidelijk omschreven werk. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is mogelijk (art. 10 van 03/07/1978) De aard van de arbeid verricht in het kader van de flexi-jobs laat toe af te wijken van het verbod van het sluiten van opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd.

35 Tewerkstelling van flexi-jobs Dimona o Mondelinge arbeidsovereenkomst : Dag- Dimona o Schriftelijke arbeidsovereenkomst : Dimona-aangifte moet gebeuren voor elke nieuwe arbeidsovereenkomst opgelet : indien de arbeidsovereenkomst meerdere kwartalen overlapt, dient er een Dimona-aangifte per kwartaal te gebeuren

36 Tewerkstelling van flexi-jobs Aanwezigheidsregistratie : o De werkgever moet het begin en het einde van elke arbeidsprestatie registreren via de geregistreerde kassa of via de alternatieve tool van de RSZ

37 Tewerkstelling van flexi-jobs Arbeidsduur : o Variabele uurroosters : er kan gewerkt worden buiten het kader van de uurroosters vermeld in het AR

38 Tewerkstelling van flexi-jobs Sanctie o Indien niet voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor het uitoefenen van een flexi job vb. geen raamovereenkomst Gevolg o Gewone regels van toepassing (patronale bijdrage) o Betrokkene heeft recht op de op hem toepasbare loonbarema’s. o Ook van toepassing indien pas na het leveren van de prestaties het niet voldoen aan de voorwaarden komt vast te staan

39 Tewerkstelling van flexi-jobs Sanctie bij niet nakomen van de aanwezigheids- registratie : o Wordt de arbeidsprestaties van de flexijob-werknemer voor het betreffende kwartaal herleid naar een voltijdse arbeidsovereenkomst tenzij de werknemer een tegenbewijs aanbrengt.

40 Uitbreiden van overuren

41 Wie ? Voor alle VOLTIJDSE werknemers die onder het paritair comité 302 ressorteren

42 Uitbreiden van overuren Onderscheid tussen o Overuren die de werknemer op een later moment met behoud van loon recupereert o Overuren die de werknemer niet recupereert en gewoon laat vergoeden. Overuren omwille van buitengewone vermeerdering en overuren omwille van onvoorziene omstandigheden Deze overuren worden volledig vrijgesteld van fiscale en parafiscale lasten. Dit zijn de “netto overuren”. Geen overloontoeslag van toepassing.

43 Uitbreiden van overuren Verhoging gerecupereerde overuren : o 360 uren Verhoging uitbetaalde overuren : o 300 uren voor iedereen o 360 uren voor horeca onderneming met een geregistreerde kassa

44 Uitbreiden van overuren Gerecupereerde overuren uitbetaalde overuren meer flexibiliteit fiscale maatregel

45 Uitbreiden van overuren Belangrijke noot : o Het recupereren van overuren blijft het principe. o Elke werknemer afzonderlijk zal dus uitdrukkelijk moeten meedelen dat hij verzaakt aan het opnemen van inhaalrust.

46 Uitbreiden van overuren De maximumgrenzen van de arbeidsduur blijven ongewijzigd. o Kleine flexibiliteit (art. 20 bis van de arbeidswet) Maximale daggrens: max. 9uur Afwijking t.o.v. normale daggrens : max. 2 uren minder of max. 2 uren meer Maximale weekgrens: max. 45uur Afwijking t.o.v. normale weekgrens : max. 5 uren minder of max. 5 uren meer Alle uurroosters moeten in het AR voorzien zijn Individuele arbeidsovereenkomst + AR moeten melding maken van dit systeem Referteperiode (max. 1 jaar) Gemiddelde arbeidsduur moet gerespecteerd worden over de referteperiode Uitgehangen roosters goed bijhouden zodat controle en telling op elk ogenblik mogelijk zijn. Niet meer dan 143 overuren per kalenderjaar totaliseren

47 Uitbreiden van overuren De maximumgrenzen van de arbeidsduur blijven ongewijzigd. o Grote flexibiliteit (art. 23 van de Arbeidswet) Maximale daggrens: max. 11 uur Maximale weekgrens : max. 50 uur Alle roosters moeten in het AR voorzien zijn Uurroosters op voorhand kenbaar maken Individuele arbeidsovereenkomst + AR moeten melding maken van dit systeem Referteperiode (max. 1 jaar) Gemiddelde arbeidsduur moet gerespecteerd worden over de referteperiode Uitgehangen roosters goed bijhouden zodat controle en telling op elk ogenblik mogelijk zijn. Niet meer dan 143 overuren per kalenderjaar totaliseren

48 Uitbreiden van overuren De maximumgrenzen van de arbeidsduur blijven ongewijzigd. o De overuren zijn beperkt tot 143 uren per 4 maanden o De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, met inbegrip van overuren, mag niet meer dan 48 uur per week bedragen op een referentieperiode van 4 maanden

49 Uitbreiden van overuren Vrijstelling doorstorting BV op overuren o De grens van 130 uren wordt uitgebreid naar 360 uren

50 Praktischeuiteenzetting

51 Praktische uiteenzetting Loonkost flexi-job Werkgever Bruto uurloon9,50 €/per uur Gewerkte uren WN6 uur Netto loon57 € Bevrijdende bijdrage (25 %)14,25 € Totale loonkost WG71,25 €

52 Praktische uiteenzetting Omrekening van flexi-job naar normale tewerkstelling Flexi – job Normale tewerkstelling Bruto uurloon9,5 €Bruto uurloon11,2444 € Gewerkte uren6 6 Bruto loon57 €Bruto loon67,47 € RSZ wn 9,52 € Belastbaar bedrag57,94 € BV (30%)17,38 € Netto loon57 €Netto loon40,56 € Bevrijdende bijdrage (25 %)14,25 €Patronale bijdrage (52,17%)38,01 € TOTALE LOONKOST WG71,25 €TOTALE LOONKOST WG105,48 €

53 Praktische uiteenzetting Flexi-job versus extra Flexi – job Tewerkstelling extra Bruto uurloon9,5 €Bruto uurloon11,2444 € Gewerkte uren6 6 Bruto loon57 €Bruto loon67,47 € RSZ wn 0,00 € Belastbaar bedrag67,47 € BV (33,31%)22,47 € Netto loon57 €Netto loon45,00 € Bevrijdende bijdrage (25%)14,25 €Patronale bijdrage (52,17%)25,77 € TOTALE LOONKOST WG71,25 €TOTALE LOONKOST WG93,23 €

54 Praktische uiteenzetting Loonkost uitbetaling overuren Werkgever Bruto uurloon11,2444 €/per uur overuren10 uren Bruto bedrag112,44 € Netto bedrag112,44 € Totale loonkost WG112,44 €

55 Praktische uiteenzetting BrutoBruto met overuren zonder korting Bruto met overuren met korting Bruto1976,00 € Overuren 0,00 € 360,00 € Totaal bruto1976,00 €2336,00 € RSZ wn 175,40 € 329,74 € Belastbaar loon1697,08 €2006,26 € Bedrijfsvoorheffing 366,42 € 482,40 € Vrijstelling BV 0,00 € 138,60 € BBSZ 14,34 € 22,60 € Nettoloon1419,83 €1501,26 €1639,86 € Patronale bijdrage (52,17%)1113,35 €1316,19 € Vrijstelling doorstorting BV 0,00 € 99,00 € TOTALE LOONKOST WERKGEVER 3089,35 €3652,19 €3553,19 €

56 Praktische uiteenzetting 20 overuren met korting20 overuren bruto- overuren = netto overuren Bruto1976,00 € Overuren 360,00 € 0,00 € Totaal bruto2336,00 €1976,00 € RSZ wn 329,74 € 175,40 € Belastbaar loon2006,26 €1697,08 € Bedrijfsvoorheffing 482,40 € 366,42 € Vrijstelling BV 138,60 € 0,00 € BBSZ 22,60 € 14,34 € Bruto = netto overuren 240,00 € Nettoloon1639,86 €1659,84 € Patronale bijdrage (52,17%)1316,19 €1113,35 € Vrijstelling doorstorting BV 99,00 € TOTALE LOONKOST WERKGEVER 3553,19 €3329,35 €

57 VRAGEN ?


Download ppt "HORECA. INHOUD Elektronische kassa met black box – Wie /Wanneer /Wat /Waarom – Registratieplicht onderneming – Doelgroepvermindering Horeca – In- en uitchecken."

Verwante presentaties


Ads door Google