De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst
Deel 2 Arbeidsrecht Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

2 Algemene wijzen van beëindiging
Artikel 32 WAO Wederzijdse toestemming Geldigheidsvereisten Opletten voor werkloosheidsverzekering Overmacht Begrip Onvoorzienbaar Onafhankelijk van de wil van de partijen Onmogelijk de overeenkomst verder uit te voeren Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

3 Algemene wijzen van beëindiging
Medische overmacht Vaste cassatierechtspraak: definitieve onmogelijkheid om de arbeidsovereenkomst verder uit te voeren = beëindigende overmacht Nieuw artikel 34 WAO (nog geen KB): definitieve ongeschiktheid is geen overmacht tenzij na doorlopen van een bepaalde procedure Vaststelling definitieve ongeschiktheid door arbeidsgeneesheer Verplichting tot aanbieden aangepast of ander werk door werkgever Attestatie van definitieve arbeidsongeschiktheid door FOD WASO Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

4 Algemene wijzen van beëindiging
Ontbindend beding Ontbindende tijdsbepaling Ontbindende voorwaarde Uitdrukkelijk ontbindend beding wegens wanprestatie Gerechtelijke ontbinding Niet toegestane ontbindende bedingen Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

5 Algemene wijzen van beëindiging
Afloop van de termijn of voltooiing van het afgesproken werk Sanctie bij onrechtmatige verbreking: loon voor de nog te lopen termijn met een maximum van het dubbele van de normale opzegvergoeding Quid met contract bepaald werk? Overlijden van een van de partijen De werknemer De werkgever Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

6 Arbeidsrechtelijke wijzen van beëindiging: Ontslag
Het begrip “ONTSLAG” Handeling waarbij de ene partij haar wil te kennen geeft aan de andere partij om een einde te maken aan een contract van onbepaalde tijd Doel ontslagregels: Arbeidsvrijheid waarborgen Vastheid van betrekking verzekeren Geen vormvoorwaarden Ondeelbaar, onherroepelijk en definitief Veronderstelt volwaardige wilsuiting Mag niet aangetast zijn door wilsgebreken (geweld, dwaling, bedrog Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

7 De opzegging Algemeen Opzegging is de voorafgaandelijke bekendmaking van de datum waarop de arbeidsovereenkomst volgens een van de partijen een einde moet nemen Eenzijdige, definitieve en onherroepelijke rechtshandeling Einde van de overeenkomst pas na verstrijken van een opzegtermijn Tijdens deze termijn blijft de overeenkomst in al haar aspecten verder bestaan Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

8 De opzegging Wijze van kennisgeving van de opzegging
Kan door werknemer op drie wijzen gebeuren Overhandiging geschrift De werkgever moet voor ontvangst tekenen op een duplicaat van dit geschrift Aangetekende brief 3-dagentermijn voor de betekening! Deurwaardersexploot Werkgever kan slechts opzeggen via twee manieren Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

9 De opzegging Inhoud Nietigheid van de opzegging
Nauwkeurig bepalen wanneer de opzegtermijn aanvangt, en wat de duur ervan is Nietigheid van de opzegging Absolute nietigheid Wijze van opzegging door de werkgever Nietigheid van de opzegging is niet de nietigheid van het ontslag Relatieve nietigheid Incorrect of niet vermelden van de duur van de opzegtermijn Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

10 Opzegtermijn Begrip Aanvang termijn voor werklieden:
1ste maandag volgend op de betekening Andere regeling bij KB mogelijk Artikel 60 WAO: afwijking mogelijk indien werknemer geen 6 maanden ononderbroken in dienst van de werkgever is Aanvang termijn voor bedienden: Eerste dag van de maand volgend op de betekening Belang van “anciënniteit” voor de duur van de termijn Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

11 Opzegtermijn Nieuwe opzegtermijnen vanaf 1 januari 2012
Arbeidsovereenkomsten waarvan het begin van uitvoering zich situeert op of na 1 januari 2012 Begin van uitvoering = de datum waarop de afgesloten overeenkomst normaal haar uitvoering moest kennen Bijvoorbeeld: een ziekte waardoor de overeenkomst niet effectief kan worden uitgevoerd, speelt geen rol Indien de nieuwe overeenkomst wordt voorafgegaan door een andere overeenkomst bij dezelfde werkgever is afdeling 2 van toepassing als er een “juridische onderbreking” van méér dan zeven dagen is geweest Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

12 Opzegtermijn Anciënniteit verworven als uitzendkracht bij dezelfde werkgever telt voor contracten vanaf 2012 ook mee voor bepalen van de opzegtermijn (maximaal voor 1 jaar) Aanwerving volgt onmiddellijk of na een onderbreking van maximaal 7 dagen op de periode van uitzendarbeid Aanwerving gebeurt in dezelfde functie Periode van uitzendarbeid moet ononderbroken zijn Periodes van inactiviteit van een week of minder onderbreken de periode van uitzendarbeid niet, en tellen zelf ook mee Bv.: uitzendkracht enkel op maandag en dinsdag gedurende 3 maanden = anciënniteit van 3 maanden Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

13 Opzegtermijnen voor werklieden in dienst vóór 1 januari 2012
Wettelijke regeling Opzegtermijn uitgaande van de werkgever 28 dagen 56 dagen indien anciënniteit werkman 20 jaar en meer is Opzegtermijn uitgaande van de werkman 14 dagen 28 dagen indien anciënniteit werkman 20 jaar en meer is Wettelijke regeling moet enkel toegepast worden als cao nr. 75 niet kan toegepast worden en er geen sectorale afwijkende termijnen bij KB zijn bepaald Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

14 Opzegtermijnen voor werklieden in dienst vóór 1 januari 2012
Suppletoire cao nr. 75 Anciënniteit bij dezelfde werkgever Opzegging uitgaande van: Werkgever Werknemer Minder dan 6 maanden 28 dagen 14 dagen 6 maanden tot minder dan 5 jaar 35 dagen 5 jaar tot minder dan 10 jaar 42 dagen 10 jaar tot minder dan 15 jaar 56 dagen 15 jaar tot minder dan 20 jaar 84 dagen Vanaf 20 jaar 112 dagen Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

15 Opzegtermijnen voor werklieden in dienst vóór 1 januari 2012
Cao nr. 75 wordt toegepast als er in de sector geen eigen bij KB algemeen verbindend verklaarde regeling bestaat met ofwel: Een eigen bepaling van de opzegtermijnen Korter of langer dan de termijnen van cao nr. 75 En/of een bestaanszekerheidsregeling bij werkloosheid Artikel 60 WAO: afwijking mogelijk in contract Indien werknemer geen 6 maanden ononderbroken in dienst is van de werkgever Termijn voor de werkgever: minstens zeven dagen Termijn voor de werkman max. helft van werkgever Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

16 Opzegtermijnen voor werklieden – nieuwe regeling 2012
Opzegtermijnen worden uitgedrukt in dagen Het gaat hier om kalenderdagen Opzegging uitgaande van de werkman zelf Opzegtermijn blijft 14 dagen Indien de werkman ten minste 20 jaar ononderbroken in dienst is gebleven bij dezelfde onderneming: 28 dagen Opzegtermijnen uitgaande van de werkgever Principe wordt: de termijnen van cao nr. 75 verhoogd met 15% Termijn hangt af van de ononderbroken anciënniteit van de werkman bij de onderneming (zie tabel hierna) Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

17 Opzegtermijnen voor werklieden – nieuwe regeling 2012
Ononderbroken anciënniteit Opzegtermijnen werkgever Opzegtermijnen werknemer Minder dan 6 maanden 28 dagen 14 dagen 6 maanden tot minder dan 5 jaar 40 dagen 5 jaar tot minder dan 10 jaar 48 dagen 10 jaar tot minder dan 15 jaar 64 dagen 15 jaar tot minder dan 20 jaar 97 dagen Vanaf 20 jaar 129 dagen Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

18 Ontslaguitkering voor ontslagen arbeiders
Wat is het? een nettopremie die door de RVA wordt betaald de opvolger van de “crisispremie” voor ontslagen arbeiders die nog bestond tot einde 2011 Wie heeft recht op een ontslaguitkering? Arbeider wiens arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door ontslag gegeven door de werkgever met of zonder het respecteren van een opzegtermijn en ter kennis gebracht vanaf 1 januari 2012 Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

19 Ontslaguitkering voor ontslagen arbeiders
Hoeveel bedraagt de premie? Werknemers die ontslagen worden in toepassing van afdeling II, artikel 65/1 WAO ontvangen euro Werknemers die ontslagen worden in toepassing van afdeling I WAO ontvangen een premie die afhangt van hun anciënniteit bij de werkgever: Ononderbroken anciënniteit Bedrag Minder dan 5 jaar € 1.250 5 tot minder dan 10 jaar € 2.500 10 jaar of meer € 3.750 Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

20 Ontslaguitkering voor ontslagen arbeiders
Ontslaguitkering is niet verschuldigd: Ontslag om dringende reden door de werkgever Tijdens de proefperiode Ontslag met het oog op brugpensioen of pensioen Als de werknemer nog geen 6 maanden anciënniteit heeft Als de werkgever de inschakelingsvergoeding door de RVA terugbetaald gekregen heeft Als de werknemer in dat kalenderjaar al een ontslaguitkering ontving voor een ontslag door dezelfde werkgever Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

21 Opzegtermijn voor bedienden reeds in dienst vóór 2012
Lagere bedienden Loongrens op moment van de opzegging: € (bedrag vanaf ) Opzegging uitgaande van de werkgever: Drie maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit Opzegging uitgaande van de werknemer De helft van de opzegging van de werkgever met een maximum van 3 maanden Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

22 Opzegtermijn voor bedienden reeds in dienst vóór 2012
Hogere bedienden met een jaarloon tussen € en € (in 2012) Opzegtermijn moet worden overeengekomen ten vroegste op het ogenblik van de opzegging Geen bijzondere voorwaarden in de WAO inzake vormvereisten voor een dergelijk akkoord Cass. 7 april 2008: werkgever is wél gebonden door een vroegere afspraak Opzegging door bediende: maximum 4,5 m. Rechter beslist indien de partijen niet overeenkomen Rechter is wel gebonden aan de minimumtermijn voor lagere bedienden (de partijen zelf echter niet!) Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

23 Opzegtermijn voor bedienden reeds in dienst vóór 2012
Formule Claeys voorspelt rechterlijke uitspraken Huidige versie geldt vanaf 1 oktober 2011 Voor bedienden met een jaarloon tot en met € Opzegtermijn = (Anc. x 0,87) + (Lt x 0,055) + (L/1000 x 117,20/index x 0,038) – 1,95 Voor bedienden met een jaarloon hoger dan € (Anc. x 0,87) + (Lt x 0,055) + (L/1000 x 117,20/index x 0,029) + 2,96 In aanmerking te nemen loon bij het berekenen van de opzegvergoeding Lopend loon plus alle in geld waardeerbare voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

24 Opzegtermijn voor bedienden reeds in dienst vóór 2012
Hoogste bedienden met een jaarloon > € Mogelijkheid tot sluiten van overeenkomst ten laatste op moment van indiensttreding Minstens regeling lagere bedienden Anders: regeling hogere bedienden < € Opzegging door de hoogste bediende zelf Opzegtermijn moet overeengekomen worden op het moment van de opzegging Maximum: 4,5 maanden voor de hogere of 6 maanden voor de hoogste bedienden Rechter beslist als er geen akkoord is Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

25 Opzegtermijn voor bedienden reeds in dienst vóór 2012
Tegenopzegging (enkel mogelijk door bediende) Als de bediende door de werkgever in opzeg geplaatst werd, en hij eerder werk vindt Termijn begint te lopen op de dag die volgt op de betekening ervan Termijnen: Laagste bedienden: 1 maand Hogere bedienden: 2 maanden Hoogste bedienden: overeen te komen met een maximum van 4 maanden Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

26 Opzegtermijn voor bedienden in dienst vanaf 2012
Opzegtermijn voor lagere bedienden Jaarloon max. € (in 2012) Blijven ongewijzigd vanaf 2012, dat wil zeggen: Opzegtermijn is 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit als de opzegtermijn door de werkgever wordt gegeven 3 maanden worden in afdeling II vertaald als 91 dagen (zie later) De helft hiervan als de opzegging door de bediende wordt gegeven met een maximum van 3 maanden Tegenopzegging door de bediende = 1 maand Opzegtermijn voor deze bedienden blijft uitgedrukt in maanden Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

27 Opzegtermijn voor bedienden in dienst vanaf 2012
Opzegtermijn voor hogere bedienden (art. 86/2) Jaarloon is hoger dan € euro (in 2012) Toepassing “convergentiecoëfficiënten” (= vermindering) 0,97% voor de jaren 2012 en 2013 0,94% voor de jaren vanaf 2014 Mogelijkheid om bij overeenkomst de opzegtermijn vast te stellen (= formule Claeys) vervalt Bovendien verbod om bij sectorale cao (in PC of PSC) af te wijken van de opzegtermijnen voor bedienden De mogelijkheid om de opzegtermijn voor de hoogste bedienden bij indiensttreding vast te stellen blijft echter wel bestaan Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

28 Opzegtermijn voor bedienden in dienst vanaf 2012
Opzegtermijnen uitgedrukt in dagen in plaats van maanden Principe wordt: 1 maand per jaar anciënniteit, met toepassing van de convergentiecoëfficiënten : 1 maand = 30 dagen (97%) 2014 en volgende: 1 maand = 29 dagen (94%) Termijn mag echter nooit lager zijn dan de termijnen van de lagere bedienden Zal dus van belang zijn voor een anciënniteit t/m 3 jaar en 6e jaar Anciënniteit bij de werkgever wordt enige criterium om de termijn te bepalen, eens op basis van het jaarloon bepaald is tot welke groep de bediende hoort Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

29 Opzegtermijn voor bedienden in dienst vanaf 2012
Opzegtermijnen voor de werkgever Ononderbroken anciënniteit Artikel 86/2, § 1 Termijnen in 2012 en 2013 Artikel 86/2, § 2 Termijnen vanaf 2014 Minder dan 3 jaar 91 dagen (= minimum lagere bedienden) Minder dan 4 jaar 120 dagen 116 dagen Minder dan 5 jaar 150 dagen 145 dagen Minder dan 6 jaar 180 dagen wordt 182 dagen (= minimum lagere bedienden) dagen wordt 182 dagen Minder dan 7 jaar 210 dagen 203 dagen Enz. 30 dagen maal het aantal begonnen jaren anciënniteit 29 dagen maal het aantal begonnen jaren anciënniteit Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

30 Opzegtermijn voor bedienden in dienst vanaf 2012
Opzegtermijnen voor de bediende zelf Ononderbroken anciënniteit Termijn voor de bediende Minder dan 5 jaar 45 dagen Minder dan 10 jaar 90 dagen Minder dan 15 jaar 135 dagen Vanaf 15 jaar 180 dagen (enkel mogelijk voor bedienden > € !) Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

31 Opzegtermijn voor bedienden in dienst vanaf 2012
Opzegtermijn hoogste bedienden De mogelijkheid om de opzegtermijn voor de hoogste bedienden met een jaarloon hoger dan € euro bij indiensttreding vast te stellen in een overeenkomst blijft bestaan D.w.z. uiterlijk op het moment dat de uitvoering van de overeenkomst aanvangt Termijnen moeten wel minstens dezelfde zijn als de laagste bedienden Als er geen overeenkomst is afgesloten, gelden de termijnen van de hogere bedienden met een loon boven euro Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

32 Opzegtermijn voor bedienden
Bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd Opzeg door werkgever Zes maanden (of 3 maanden als er nog geen 5 jaar anciënniteit is) Moet eindigen op of na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar van de bediende Opzeg door bediende Drie maanden (of 1,5 maand als er nog geen 5 jaar anciënniteit is) Leeftijd wordt teruggebracht tot 60 jaar Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

33 Schorsing van de opzegtermijn
Over het algemeen wordt de opzegtermijn die door de werkgever gegeven werd opgeschort tijdens periodes van schorsingen Er bestaat wel een limitatieve lijst van schorsingsperiodes die gevolgen hebben voor de opzeg Een opzegging die door de werknemer wordt gegeven, wordt nooit opgeschort Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

34 Sollicitatieverlof Recht op betaalde afwezigheid tijdens de opzegtermijn om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken Werklieden 2 halve dagen per week Indien opzegtermijn < 7d.: 1 halve dag Bedienden Lagere bedienden: 2 halve dagen per week Hogere bedienden: 1 halve dag, en tijdens de laatste 6 maanden van de opzeg 2 halve dagen Deeltijdse werknemers: recht pro rata temporis Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

35 Sollicitatieverlof Bepaling van dwingend recht Opnamemodaliteiten
Werkgever mag geen bijkomende voorwaarden opleggen Keuze van de dagen ligt bij de werknemer Enkel begrensd door “rechtsmisbruik” Te bewijzen door de werkgever Opnamemodaliteiten Per week, kan niet opgespaard worden Ruime interpretatie “zoeken ander werk” Wat als de werknemer reeds ander werk gevonden heeft? Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

36 Ontslag tijdens de proeftijd
Arbeiders Tijdens de minimumduur van 7 dagen Ontslagverbod voor beide partijen Sanctie: loon voor de resterende dagen van die periode? Na de minimumduur Beide partijen kunnen zonder meer een einde maken aan de overeenkomst Schorsing van de proeftijd Schorsingen verlengen de proeftijd met een maximum van 7 dagen Ook de minimumperiode met het ontslagverbod wordt slechts voor maximum 7 dagen verlengd Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

37 Ontslag tijdens de proeftijd
Bedienden Tijdens de minimumduur (1 maand) Ontslagverbod Sanctie: loon voor de resterende periode plus zeven dagen Na de minimumduur Opzegging met een termijn van 7 dagen mogelijk volgens de normale opzegregels Einde van de opzegtermijn moet binnen de duurtijd van de proefperiode vallen Schorsing van de proeftijd Elke schorsing verlengt de proeftijd Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

38 Ontslag tijdens de proeftijd
Artikel 79 WAO Wanneer er een schorsing van de proeftijd is wegens ziekte of ongeval die meer dan zeven dagen duurt, mag de werkgever een einde maken aan de overeenkomst zonder opzegtermijn of -vergoeding Werkgever mag dit pas doen als er eerst zeven dagen verstreken zijn Het gaat om een ononderbroken periode van zeven dagen Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

39 Ontslag wegens dringende reden
Algemeen (art. 35 WAO) Ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen werkgever en werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt Ontslag wegens dringende redenen is altijd mogelijk In gelijk welke overeenkomst Op gelijk welk moment De ernstige tekortkoming Elke professionele samenwerking moet onmogelijk worden Samenwerking wordt onmiddellijk en definitief onmogelijk Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

40 Ontslag wegens dringende reden
Termijnen 3 werkdagen om tot ontslag over te gaan 3 werkdagen voor de kennisgeving van de motieven nadat het ontslag gegeven werd Kennisgeving moet gebeuren via een aangetekende brief of bij deurwaardersexploot Kennisgeving via overhandiging geschrift is enkel geldig als de ontvangende partij op een dubbel voor ontvangst tekent Kennisgeving moet met de grootste nauwgezetheid gebeuren Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

41 Ontslag wegens dringende reden
Bewijs: door de ontslaggevende partij Van het naleven van de formaliteiten Dubbele termijn van drie dagen Van de redenen zelf Enkel de redenen waarvan kennis werd gegeven binnen de drie dagen na het ontslag worden in rekening genomen Kennisgeving vereist grote nauwkeurigheid Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

42 Ontslag wegens dringende reden
Vergoedingsregeling Door partij die dringende reden ingeroepen heeft Enkel gemeenrechtelijke schadevergoeding mogelijk Geen recht op opzegvergoeding Door partij die dringende reden betwist Als de rechter de dringende redenen niet erkent, heeft de ontslagen partij nog recht op een verbrekingsvergoeding Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

43 Verbreking van de overeenkomst
Algemeen Onregelmatige beëindiging van de overeenkomst Veronderstelt geldige en expliciete wilsuiting (Probleem: taaldecreet!) Eenzijdige wijziging van de overeenkomst Veronderstelt een belangrijke wijziging van een essentiëel deel van de arbeidsovereenkomst Wijzigingsrecht van de werkgever (ius variandi) Artikel 25 WAO en artikel 1134 BW Geen wijzigingsrecht voor overeengekomen essentiële elementen Gevolgen van de miskenning van het wijzigingsrecht Eenzijdige wijziging van essentiële elementen = onmiddellijke verbreking van de arbeidsovereenkomst Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

44 Verbreking van de overeenkomst
Houding van de werknemer Werknemer moet de onmiddellijke verbreking wel inroepen Binnen een “redelijke” termijn of hij wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de wijziging Andere mogelijkheden Dringende reden inroepen Beroep doen op rechter Voorafgaandelijke ingebrekestelling nodig? Voorbeelden Niet verschaffen van werk Niet betalen van loon Aard van de overeenkomst, werk, functie Plaats van het werk Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

45 Verbreking van de overeenkomst
Met verbreking gelijkstaande handeling / wanprestatie Zware tekortkomingen van een partij maken op zich nog geen einde aan de overeenkomst, zelfs niet als het essentiële elementen betreft Om de beëindiging van de overeenkomst vast te stellen, is het nodig om de blijvende wil van de tekortkomende partij vast te stellen om de overeenkomst te beëindigen Voorzichtigheid is dus geboden !!! Voorbeelden: De werkverlating door de werknemer Het niet-betalen van loon door de werkgever Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

46 Verbreking van de overeenkomst
Opzegvergoeding Verschuldigd bij onregelmatige beëindiging van de overeenkomst Is in beginsel gelijk aan het lopend loon dat overeenstemt met de duur van de opzegtermijn, of het nog resterende gedeelte van die termijn Uitzonderingen: art. 38, § 3 WAO (ontslagbescherming legerdienst) en art. 40 arbeidswet (zwangerschap) Art. 78 WAO: de verbrekingsvergoeding bij verbreking na meer dan 6 maanden arbeidsongeschiktheid mag verminderd worden met het (gewaarborgd) loon dat nog betaald werd. Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

47 Bescherming tegen ontslag
Ontslagmacht van Belgische werkgevers is bijna absoluut. Er is geen motivatieverplichting voor het ontslag, en geen toezichthoudende overheid Er is (bijna) nooit een plicht tot reïntegratie Er is steeds de mogelijkheid tot afkoop van de ontslagbescherming via een schadevergoeding Limitatieve lijst in diverse wetten Bepaalt de beschermde periode en de sancties bij overtreding Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

48 Rechtsmisbruik bij ontslag
Algemeen Van het recht om ontslag te geven kan misbruik worden gemaakt Zowel door de werkgever als de werknemer Willekeurig ontslag van werklieden Enkel voor werklieden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd die door de werkgever worden ontslagen Om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werkman of die niet berusten op noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, instelling of dienst. Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

49 Rechtsmisbruik bij ontslag
Is het vereist dat het gedrag van werknemer foutief is? Volgens vaste cassatierechtspraak: neen! Werkgever draagt de bewijslast voor de door hem ingeroepen redenen Werkelijke redenen mogen nog tijdens de gerechtelijke procedure worden aangehaald (en met getuigen bewezen) Als werkgever faalt in zijn bewijslast, moet hij een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan het loon van 6 maanden Sociaal Recht in Essentie - Deel 2 Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst

50 Rechtsmisbruik bij ontslag
Uitoefening van een recht die zo verregaand onredelijk is dat een weldenkend mens in dezelfde situatie daar niet toe zou komen 5 criteria in rechtspraak en rechtsleer Rechtsmisbruik bij ontslag kan zowel door de werkgever als door de werknemer ingeroepen worden Zware bewijslast! Arbeidsrecht - Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst


Download ppt "Hoofdstuk 6 Einde van de arbeidsovereenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google