De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond 2015 NIO Eindtoets

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond 2015 NIO Eindtoets"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond 2015 NIO Eindtoets
Voorlichtingsavond 2015 NIO Eindtoets? Algemene informatie Voortgezet Onderwijs Hartelijk welkom! Programma: 20.00 Opening 20.05 NIO en Eindtoets 20.50 Pauze met koffie en thee Voortgezet Onderwijs Sluiting

2 NIO groep 8

3 Verschil tussen NIO en Cito
Cito meet wat de kinderen hebben geleerd tijdens de 8 jaar basisonderwijs: de feitelijke schoolprestaties. NIO laat zien wat kinderen in huis hebben: de mogelijke schoolprestaties. Op onze VPCO- scholen brengen we de mogelijke schoolprestaties ook eerder in kaart met de NSCCT in groep 4 en 6. Beide gegevens (vorderingen en intelligentie) zijn belangrijk bij het bepalen van het schooladvies.

4 Waarom in het verleden geen Cito-eindtoets?
Cito-eindtoets herhaalt het meten van de schoolse vaardigheden. Die vaardigheden meten we al uitvoerig vanaf groep 1 t/m groep 8 met de Cito-LOVS-toetsen voor: Rekenen Begrijpend lezen Technisch lezen Spelling

5 Doel van het afnemen van de NIO
Voorspellen van succes in het voortgezet onderwijs Nagaan of een leerling behoefte heeft aan extra ondersteuning in het VO Mede-evaluatie van het gegeven onderwijs

6 Intelligentie NIO IQ-bepaling
Verbale (Talige) en Symbolische (Rekenkundige) factor Geschikt voor toelating LWOO en PRO

7 Verbale deeltesten Synoniemen Analogieën Categorieën

8 Symbolische deeltesten
Getallen Rekenen Uitslagen

9 Voorbeelden verbaal Analogieën spreken - horen brengen - …… 1 bezorgen 2 streven 3 halen 4 krijgen 5 zien

10 Voorbeelden verbaal Analogieën huizen - stad bomen - …… 1. takken 2. gras 3. bos 4. weg 5. stam

11 Voorbeelden verbaal Categorieën vlug - snel schaar – knippen regen - nat Synoniem tegengesteld Deel-geheel oorzaak-gevolg middel

12 Voorbeelden symbolisch
Getallenreeksen ….. 0, 1, 3, 6, 10, ….. 1, 1, 2, 3, 5, …..

13 Voorbeelden symbolisch
Rekenen Welk teken x of : of + of - moet in deze som staan? 8 … 2 = 10

14 Voorbeelden symbolisch
Uitslagen

15 Persoonlijkheidsfaktoren ZIEN!
Graadmeters: Betrokkenheid Welbevinden Betrokkenheid en Welbevinden zijn twee graadmeters die aangeven of het kind in staat is om te profiteren van het onderwijsaanbod. Ze hebben een waardevolle signaalfunctie voor:   -  motivatie  -  zelfvertrouwen  -  innerlijke gemoedstoestand  -  cognitief functioneren

16 ZIEN! Sociale vaardigheden
Deze vaardigheden zijn nodig om op een adequate manier de sociaal-emotionele ontwikkeltaken te volbrengen:  1.  sociaal initiatief  2.  sociale flexibiliteit  3.  sociale autonomie  4.  impulsbeheersing  5.  inlevingsvermogen

17 Rapportage

18 Rapportage

19

20 Schooladvies Doel: de beste plek voor uw zoon of dochter
en dat is niet per sé het hoogst haalbare.

21 Schooladvies Leerkracht en IB-er (in samenspraak met directie) stellen concept-schooladvies op n.a.v. : Schoolvorderingen gedurende 8 jaar Cito-toetsen (t/m juni groep 7) Methodetoetsen (rapport) Sociaal-emotionele ontwikkeling ZIEN! Taak-werkhouding (rapport)

22 Schooladvies Uitslag NIO is second opinion, als bevestiging van het eerder opgestelde concept-schooladvies. NIO kan concept-schooladvies positief of negatief beïnvloeden, maar dit is eerder uitzondering dan regel. Leerkracht en IB-er (in samenspraak met directie) stellen definitief schooladvies op, incl. gegevens van NIO en Cito M8 (januari 2016). U wordt in februari uitgenodigd voor een gesprek waarin het definitieve advies wordt toegelicht.

23 Eindtoets Staat vanaf los van het opstellen van het schooladvies Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool moeten een eindtoets maken. Vanaf 2015 mogen scholen voor voortgezet onderwijs toelating niet meer laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies gaat het zwaarst wegen.

24 Eindtoets Besluit van OCW (12-11-2014):
Scholen moeten vanaf uit de volgende eindtoetsen kiezen in de vastgestelde periode 15 april-15 mei: Centrale eindtoets ROUTE 8 van A-VISION IEP (ICE Eindtoets Primair Onderwijs) van bureau ICE.

25 Eindtoets Middelbare scholen laten leerlingen op basis van het schooladvies tot 1 van de schooltypen in het voortgezet onderwijs toe. Toelating hangt dus niet meer af van het resultaat van de eindtoets. Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool kan ervoor kiezen het schooladvies positief aan te passen. Negatieve aanpassing is niet toegestaan.

26 Vragen ?

27 Pauze

28 Informatie VO

29 Onderbouw SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten
Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht VMBO Basis Beroeps Gericht Kader HAVO Onderbouw Gemengde Leerweg Theore-tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs Geen diploma? Entreeopleidingen Hier ziet u een overzicht van alle schooltypen van voortgezet onderwijs en het mogelijke vervolg hierop. Het lachebekje geeft de leerplicht aan m.i.v. augustus 2007: Dus minstens niveau 2 mbo, havo of vwo diploma. Met ingang van 1 augustus 2014 zijn de niveau 1 opleidingen van het MBO vervangen door Entreeopleidingen. Dus iedere leerling van het Praktijkonderwijs of zonder VO-diploma start altijd in een Entree-opleiding. Elk blokje stelt 1 leerjaar voor. Bijvoorbeeld: het VMBO duurt 4 jaar en de HAVO 5 jaar. SBO staat voor Speciaal Basis Onderwijs. Alle andere afkortingen komen gedurende deze presentatie vanzelf aan bod. Dat geldt ook voor de uitleg over de leerwegen en elk schooltype afzonderlijk. Deze dia komt elke keer terug, zodat u weet welk type we net besproken hebben en welk type daarna aan bod komt. Opmerking: tussen vmbo gemengde- en theoretische leerweg alsmede tussen atheneum en gymnasium hebben wij gekozen voor een stippellijn aangezien de ‘niveauverschillen’ hiertussen zeer klein zijn.

30 Onderbouw SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten
Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht VMBO Basis Beroeps Gericht Kader HAVO Onderbouw Gemengde Leerweg Theore-tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs Geen diploma? Entreeopleidingen Praktijk onderwijs Hier ziet u een overzicht van alle schooltypen van voortgezet onderwijs en het mogelijke vervolg hierop. Het lachebekje geeft de leerplicht aan m.i.v. augustus 2007: Dus minstens niveau 2 mbo, havo of vwo diploma. Met ingang van 1 augustus 2014 zijn de niveau 1 opleidingen van het MBO vervangen door Entreeopleidingen. Dus iedere leerling van het Praktijkonderwijs of zonder VO-diploma start altijd in een Entree-opleiding. Elk blokje stelt 1 leerjaar voor. Bijvoorbeeld: het VMBO duurt 4 jaar en de HAVO 5 jaar. SBO staat voor Speciaal Basis Onderwijs. Alle andere afkortingen komen gedurende deze presentatie vanzelf aan bod. Dat geldt ook voor de uitleg over de leerwegen en elk schooltype afzonderlijk. Deze dia komt elke keer terug, zodat u weet welk type we net besproken hebben en welk type daarna aan bod komt. Opmerking: tussen vmbo gemengde- en theoretische leerweg alsmede tussen atheneum en gymnasium hebben wij gekozen voor een stippellijn aangezien de ‘niveauverschillen’ hiertussen zeer klein zijn.

31 Het Praktijkonderwijs MBO Entrée-opleiding
Praktisch gerichte opleiding waarna de meeste leerlingen gaan werken. 30 % stroomt door naar de Entree-opleiding van het MBO Nederlands, rekenvaardigheden en een beroepsgericht programma Voor leerlingen die willen leren door “te doen” (20 uur beroepsgericht in de leerjaren 3 en 4) Plaatsing alleen met een beschikking van de Regionale Verwijzings Commissie. (RVC) Uitstroom naar werk MBO Entrée-opleiding Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3 Praktijk onderwijs is bedoeld voor kinderen die veel moeite hebben met leren en zeer praktisch zijn ingesteld. Vanuit het reguliere basisonderwijs komt plaatsing in het Praktijk onderwijs zelden voor. Vanuit het SBO (Speciaal Basis Onderwijs) is de kans op ververwijzing groter. Er zijn echter ook veel leerlingen uit het SBO, die naar het VMBO doorstromen. Uw zoon / dochter komt voor het Praktijk Onderwijs in aanmerking wanneer: zijn / haar IQ ligt tussen de 60 en 80 en wanneer uw kind op 2 van de volgende 4 vakgebieden (technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen) een leerachterstand heeft van 3 jaar of meer.

32 De leerlingen kiezen na de onderbouw uit de volgende 4 richtingen:
Uitstroomrichtingen van het praktijkonderwijs De leerlingen kiezen na de onderbouw uit de volgende 4 richtingen: Landbouw Techniek Zorg en welzijn Economie Dit zijn de vier sectoren waaruit de leerling een keuze kan maken na de basisvorming. De basisvorming is op alle VMBO-scholen nagenoeg gelijk, waardoor leerlingen na 2 jaar zonder grote problemen kunnen overstappen naar een andere sector (en dus eventueel naar een andere school). Het is verstandig om vooral te kijken waar de interesse van uw kind naar uitgaat, want dan is de kans groter dat ze meteen op de juiste school beginnen. Gebruik dus ook de open dagen goed, om de verschillende sectoren bij de verschillende scholen te vergelijken.

33 SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten schappelijk
Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht VMBO Basis Beroeps Gericht Kader HAVO Gemengde Leerweg Theore-tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs Geen diploma? Entreeopleidingen VMBO Basis Beroeps Gericht Hier ziet u een overzicht van alle schooltypen van voortgezet onderwijs en het mogelijke vervolg hierop. Het lachebekje geeft de leerplicht aan m.i.v. augustus 2007: Dus minstens niveau 2 mbo, havo of vwo diploma. Met ingang van 1 augustus 2014 zijn de niveau 1 opleidingen van het MBO vervangen door Entreeopleidingen. Dus iedere leerling van het Praktijkonderwijs of zonder VO-diploma start altijd in een Entree-opleiding. Elk blokje stelt 1 leerjaar voor. Bijvoorbeeld: het VMBO duurt 4 jaar en de HAVO 5 jaar. SBO staat voor Speciaal Basis Onderwijs. Alle andere afkortingen komen gedurende deze presentatie vanzelf aan bod. Dat geldt ook voor de uitleg over de leerwegen en elk schooltype afzonderlijk. Deze dia komt elke keer terug, zodat u weet welk type we net besproken hebben en welk type daarna aan bod komt. Opmerking: tussen vmbo gemengde- en theoretische leerweg alsmede tussen atheneum en gymnasium hebben wij gekozen voor een stippellijn aangezien de ‘niveauverschillen’ hiertussen zeer klein zijn.

34 De basisberoepsgerichte leerweg MBO Niveau 2
Het VMBO De basisberoepsgerichte leerweg Opleiding voor toeleiding naar niveau 2 van het MBO Vier algemene vakken en een beroepsgerichte opleiding Voor leerlingen die willen leren door te doen ( uur beroepsgericht vak in de leerjaren 3 en 4) MBO Niveau 2 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3 De basisberoepsgerichte leerweg is vooral bedoeld voor “doe-kinderen”. Leerlingen die graag wat met hun handen doen. Zij doen examen in 4 theorievakken + maatschappijleer en 1 beroepsgericht vak (voorbeelden hiervan zijn: bouwkunde, horeca, bakkerij en recreatie , dierenhouderij etc.), dit te kiezen beroepsgerichte vak hangt af van welke sector uw kind na het tweede jaar kiest. (U kunt het niveau vergelijken, met het B-niveau van het oude VBO of nog vroeger de LTS / LHNO/ LEAO / LAS). LWOO is LeerWeg Ondersteunend Onderwijs. Veel kinderen uit deze leerweg hebben hier recht op. Wat het verder precies inhoudt, wordt later bij deze voorlichting uitgelegd. Leerwerktraject is nog praktischer dan de reguliere basisberoepsgerichte leerweg. Hierbij wordt dan alleen examen gedaan in het theorievak Nederlands, aangevuld met praktijkvakken. De leerlingen gaan hierbij enkele dagen per week naar hun stage adres en volgen de andere dagen les op school. Per school kan deze verdeling van dagen verschillend zijn.

35 SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten schappelijk
Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht VMBO Basis Beroeps Gericht Kader HAVO Gemengde Leerweg Theore-tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs Geen diploma? Entreeopleidingen VMBO Kader Beroeps Gericht Hier ziet u een overzicht van alle schooltypen van voortgezet onderwijs en het mogelijke vervolg hierop. Het lachebekje geeft de leerplicht aan m.i.v. augustus 2007: Dus minstens niveau 2 mbo, havo of vwo diploma. Met ingang van 1 augustus 2014 zijn de niveau 1 opleidingen van het MBO vervangen door Entreeopleidingen. Dus iedere leerling van het Praktijkonderwijs of zonder VO-diploma start altijd in een Entree-opleiding. Elk blokje stelt 1 leerjaar voor. Bijvoorbeeld: het VMBO duurt 4 jaar en de HAVO 5 jaar. SBO staat voor Speciaal Basis Onderwijs. Alle andere afkortingen komen gedurende deze presentatie vanzelf aan bod. Dat geldt ook voor de uitleg over de leerwegen en elk schooltype afzonderlijk. Deze dia komt elke keer terug, zodat u weet welk type we net besproken hebben en welk type daarna aan bod komt. Opmerking: tussen vmbo gemengde- en theoretische leerweg alsmede tussen atheneum en gymnasium hebben wij gekozen voor een stippellijn aangezien de ‘niveauverschillen’ hiertussen zeer klein zijn.

36 De kaderberoepsgerichte leerweg MBO Niveau 3 en 4
VMBO De kaderberoepsgerichte leerweg Opleiding voor toeleiding naar niveau 3 en 4 van het MBO Vier algemene vakken op hoger niveau Een beroepsgerichte opleiding Voor leerlingen die willen leren door te doen (12-15 lesuren beroepsgericht vak per week in zowel de leerjaren 3 als 4) MBO Niveau 3 en 4 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3 De kaderberoepsgerichte leerweg is bedoeld voor kinderen, die wat meer willen leren, maar ook graag wat met hun handen doen. Zij doen examen in 4 theorievakken + maatschappijleer en 1 beroepsgericht vak. Die beroepsgerichte vakken zijn hetzelfde als bij de basisberoepsgerichte leerweg, alleen is dit een niveau moeilijker. Welk beroepsgericht vak dit wordt, is mede afhankelijk van de sector die u kiest. (Wil het kind bijvoorbeeld in de Horeca gaan werken, dan zal hij / zij een school kiezen die deze richting aanbiedt.) (U kunt het niveau vergelijken, met het oude C-niveau van bijvoorbeeld een vroegere LTS / LHNO/ LEAO / LAS of MAVO). Ook bij deze Leerweg is Leerweg Ondersteunend Onderwijs mogelijk.

37 SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten schappelijk
Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht VMBO Basis Beroeps Gericht Kader HAVO Gemengde Leerweg Theore-tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs Geen diploma? Entreeopleidingen VMBO Theore- tische Leerweg Hier ziet u een overzicht van alle schooltypen van voortgezet onderwijs en het mogelijke vervolg hierop. Het lachebekje geeft de leerplicht aan m.i.v. augustus 2007: Dus minstens niveau 2 mbo, havo of vwo diploma. Met ingang van 1 augustus 2014 zijn de niveau 1 opleidingen van het MBO vervangen door Entreeopleidingen. Dus iedere leerling van het Praktijkonderwijs of zonder VO-diploma start altijd in een Entree-opleiding. Elk blokje stelt 1 leerjaar voor. Bijvoorbeeld: het VMBO duurt 4 jaar en de HAVO 5 jaar. SBO staat voor Speciaal Basis Onderwijs. Alle andere afkortingen komen gedurende deze presentatie vanzelf aan bod. Dat geldt ook voor de uitleg over de leerwegen en elk schooltype afzonderlijk. Deze dia komt elke keer terug, zodat u weet welk type we net besproken hebben en welk type daarna aan bod komt. Opmerking: tussen vmbo gemengde- en theoretische leerweg alsmede tussen atheneum en gymnasium hebben wij gekozen voor een stippellijn aangezien de ‘niveauverschillen’ hiertussen zeer klein zijn.

38 De theoretische leerweg MBO Niveau 3 en 4
VMBO De theoretische leerweg Opleiding voor toeleiding naar niveau 3 en 4 van het MBO Doorstroming naar Havo mogelijk Voor leerlingen die willen leren door te studeren MBO Niveau 3 en 4 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3 De theoretische leerweg is bedoeld voor kinderen, die vooral willen leren. Zij doen examen in 6 (bij sommige scholen 7) theorievakken. Verplichte vakken zijn Nederlands en Engels. De andere vakken hangen samen met de gekozen sector of zijn een vrije keuze. (U kunt het niveau vergelijken, met het oude D-niveau van de vroegere MAVO). De doorstroming naar HAVO is afhankelijk van de behaalde resultaten in het eindexamenpakket. (Het pakket moet dan aansluiten op de profielen van de HAVO. In het verleden ging men vaak na de Mavo via de Havo naar het HBO. Voor de huidige VMBO leerling is de meest logische leerroute naar het HBO via het MBO). (U, leerkracht, kunt dit op de volgende dia verduidelijken). Ook bij deze Leerweg is Leerweg Ondersteunend Onderwijs mogelijk. Dit komt echter maar zelden voor.

39 SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten schappelijk
Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht VMBO Basis Beroeps Gericht Kader HAVO Gemengde Leerweg Theore-tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs Geen diploma? Entreeopleidingen VMBO Gemengde Leerweg Hier ziet u een overzicht van alle schooltypen van voortgezet onderwijs en het mogelijke vervolg hierop. Het lachebekje geeft de leerplicht aan m.i.v. augustus 2007: Dus minstens niveau 2 mbo, havo of vwo diploma. Met ingang van 1 augustus 2014 zijn de niveau 1 opleidingen van het MBO vervangen door Entreeopleidingen. Dus iedere leerling van het Praktijkonderwijs of zonder VO-diploma start altijd in een Entree-opleiding. Elk blokje stelt 1 leerjaar voor. Bijvoorbeeld: het VMBO duurt 4 jaar en de HAVO 5 jaar. SBO staat voor Speciaal Basis Onderwijs. Alle andere afkortingen komen gedurende deze presentatie vanzelf aan bod. Dat geldt ook voor de uitleg over de leerwegen en elk schooltype afzonderlijk. Deze dia komt elke keer terug, zodat u weet welk type we net besproken hebben en welk type daarna aan bod komt. Opmerking: tussen vmbo gemengde- en theoretische leerweg alsmede tussen atheneum en gymnasium hebben wij gekozen voor een stippellijn aangezien de ‘niveauverschillen’ hiertussen zeer klein zijn.

40 MBO Niveau 3 en 4 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3 VMBO De gemengde leerweg
Opleiding voor toeleiding naar niveau 3 en 4 van het MBO De theoretische leerweg waarbij 1 algemeen vak vervangen is door 1 beroepsgericht vak Voor leerlingen die willen leren door te studeren Deze leerweg is ook bedoeld voor kinderen die theoretisch ingesteld zijn. Het verschil is dan echter dat zij examen doen in 5 of 6 theorievakken (afhankelijk van de school) en 1 praktijkvak. Verplichte vakken zijn ook nu weer Nederlands en Engels. De andere vakken hangen samen met de gekozen sector. Het beroepsgerichte programma is afhankelijk van de sector keuze en omvat ongeveer 4 uur praktijk met een hoog ICT gehalte. (U kunt het niveau vergelijken, met het oude D-niveau van de vroegere MAVO). Mogelijke doorstroming naar het HBO geschiedt op dezelfde wijze als bij de theoretische leerweg. Ook bij deze Leerweg is Leerweg Ondersteunend Onderwijs mogelijk. Alleen komt dit maar heel zelden voor.

41 Toekomst in Techniek bouw installatie vliegtuigindustrie
procestechniek Elektro elektronica metaal Weg- en waterbouw robotica schilderen autotechniek

42 Toekomst in Zorg en Welzijn haarverzorging apothekersassistent zorg
grootkeuken Agogisch werk klassenassistent Uiterlijke verzorging tandartsassistent doktersassistent

43 Toekomst in Economie hotelschool ICT en logistiek Kunst en cultuur
toerisme Tentoonstelling beeld geluid Mode en commercie secretaresse recreatie verkoop

44 Toekomst in Groen bloemist plantenteelt Land en tuinbouw
paardenhouderij dierverzorging milieu hovenier

45 Vernieuwing in het VMBO
(Nieuwe) Profielen in de regio: Economie en ondernemen Horeca, bakkerij en recreatie Bouwen, wonen en interieur Produceren, installeren en energie Mobiliteit en transport Media, vormgeving en ICT Zorg en welzijn Dienstverlening en producten Groen De nieuwe profielen vmbo worden in schooljaar ingevoerd.

46 Extra begeleiding in het VMBO
De minister heeft besloten dat scholen voor leerlingen met een IQ tot en met de 90 en leerachterstanden extra geld kunnen ontvangen. Dat wordt Leerweg ondersteunend Onderwijs (LWOO) genoemd. Dat extra geld krijgt de school als er voor de leerling een beschikking is van de RVC (Regionale Verwijzings Commissie) voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) De school voor voortgezet onderwijs vraagt deze beschikking aan Op vele regels in het leven van alledag zijn uitzonderingen. Dit geldt ook voor het Leerweg Ondersteunend Onderwijs. In grote lijnen komt het LWOO op het volgende neer: IQ tussen 75 en 90 in combinatie met een achterstand van 1 ½ tot 3 leerjaren op 2 van de volgende 4 vakgebieden: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen. IQ meer dan 90 in combinatie met een achterstand van 1 ½ tot 3 leerjaren op 2 van de volgende 4 vakgebieden: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen Daarbij moet uit minstens twee testen blijken dat uw kind ook sociaal-emotioneel problemen heeft. Te denken valt aan faalangst, motivatiegebrek, laag doorzettingsvermogen etc. Of een leerling LWOO ondersteuning krijgt, wordt bepaald door een onafhankelijke commissie (De RVC = Regionale Verwijzings Commissie)

47 SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten schappelijk
Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht VMBO Basis Beroeps Gericht Kader HAVO Gemengde Leerweg Theore-tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs Geen diploma? Entreeopleidingen HAVO Hier ziet u een overzicht van alle schooltypen van voortgezet onderwijs en het mogelijke vervolg hierop. Het lachebekje geeft de leerplicht aan m.i.v. augustus 2007: Dus minstens niveau 2 mbo, havo of vwo diploma. Met ingang van 1 augustus 2014 zijn de niveau 1 opleidingen van het MBO vervangen door Entreeopleidingen. Dus iedere leerling van het Praktijkonderwijs of zonder VO-diploma start altijd in een Entree-opleiding. Elk blokje stelt 1 leerjaar voor. Bijvoorbeeld: het VMBO duurt 4 jaar en de HAVO 5 jaar. SBO staat voor Speciaal Basis Onderwijs. Alle andere afkortingen komen gedurende deze presentatie vanzelf aan bod. Dat geldt ook voor de uitleg over de leerwegen en elk schooltype afzonderlijk. Deze dia komt elke keer terug, zodat u weet welk type we net besproken hebben en welk type daarna aan bod komt. Opmerking: tussen vmbo gemengde- en theoretische leerweg alsmede tussen atheneum en gymnasium hebben wij gekozen voor een stippellijn aangezien de ‘niveauverschillen’ hiertussen zeer klein zijn.

48 Hoger Algemeen Voortgezet onderwijs Opleidend voor HBO
HAVO Hoger Algemeen Voortgezet onderwijs Opleidend voor HBO Mogelijkheid om naar MBO te gaan Beperkte doorstroming naar VWO mogelijk Hoger Beroeps Onderwijs 5 4 2e fase 3 2 1 Onderbouw Vooral veel theorievakken. Natuurlijk ook wel andere vakken in de basisvorming zoals muziek, Techniek e.d. Studiehuis: Naast klassikale lessen, krijgen de leerlingen begeleidingslessen en zelfstudie onder toezicht. De leerstof wordt ook toegepast in praktische situaties. De leerlingen moeten uitgebreide opdrachten uitvoeren met behulp van internet e.d. De cijfers die leerlingen behalen in klas 4 tellen ook mee voor het examen in klas 5. Leerlingen doen examen in een aantal vakken, profiel afhankelijk. Afhankelijk van het te kiezen profiel is een aantal vakken verplicht, waaronder Nederlands en Engels. Verder kunnen ze uit een groot aantal vakken kiezen zoals Frans, Geschiedenis, Wiskunde A of B etc. Welke profielen er te kiezen zijn, komt na de uitleg over het VWO.

49 SBO / Basisschool Onderwijs na de Basisschool Weten schappelijk
MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht VMBO Basis Beroeps Gericht Kader HAVO Gemengde Leerweg Theore-tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum Praktijk onderwijs VWO Geen diploma? Entreeopleidingen Praktijk onderwijs Hier ziet u een overzicht van alle schooltypen van voortgezet onderwijs en het mogelijke vervolg hierop. Het lachebekje geeft de leerplicht aan m.i.v. augustus 2007: Dus minstens niveau 2 mbo, havo of vwo diploma. Met ingang van 1 augustus 2014 zijn de niveau 1 opleidingen van het MBO vervangen door Entreeopleidingen. Dus iedere leerling van het Praktijkonderwijs of zonder VO-diploma start altijd in een Entree-opleiding. Elk blokje stelt 1 leerjaar voor. Bijvoorbeeld: het VMBO duurt 4 jaar en de HAVO 5 jaar. SBO staat voor Speciaal Basis Onderwijs. Alle andere afkortingen komen gedurende deze presentatie vanzelf aan bod. Dat geldt ook voor de uitleg over de leerwegen en elk schooltype afzonderlijk. Deze dia komt elke keer terug, zodat u weet welk type we net besproken hebben en welk type daarna aan bod komt. Opmerking: tussen vmbo gemengde- en theoretische leerweg alsmede tussen atheneum en gymnasium hebben wij gekozen voor een stippellijn aangezien de ‘niveauverschillen’ hiertussen zeer klein zijn.

50 Weten- schappelijk onderwijs
VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Opleidend voor HBO of wetenschappelijk onderwijs Gymnasium en Atheneum zelfde niveau Bij keuze Gymnasium ook de vakken Latijn en / of Grieks Weten- schappelijk onderwijs 3 2 Onderbouw 6 5 2e Fase 1 4 Ook weer veel theorievakken, maar dan op een nog hoger niveau. Natuurlijk ook zoals bij de HAVO wel andere vakken in de basisvorming zoals tekenen, informatiekunde, verzorging e.d. Studiehuis: De opbouw is hetzelfde als bij de HAVO. De cijfers die leerlingen behalen in klas 4 en 5 tellen ook mee voor het examen in klas 6. Leerlingen doen examen in een aantal vakken, afhankelijk van het profiel. Afhankelijk van het te kiezen profiel is een aantal vakken verplicht, waaronder Nederlands en Engels. Verder kunnen ze uit een groot aantal vakken kiezen zoals Frans, Geschiedenis, Wiskunde A of B etc. De leerlingen die op het Gymnasium zitten, krijgen ook lessen Latijn of Grieks. Zij moeten hierin ook examen doen. De profielen die de leerlingen kunnen kiezen zijn hetzelfde als van de HAVO. Uitleg bij de volgende dia.

51 De leerlingen kiezen na de derde klas uit de volgende 4 profielen:
HAVO en VWO na de derde klas: De leerlingen kiezen na de derde klas uit de volgende 4 profielen: Natuur en gezondheid Natuur en techniek Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij Dit zijn de vier profielen waarvoor leerlingen kunnen kiezen na de basisvorming. Het is belangrijk om tijdens de basisvorming goed in beeld te krijgen waar de interesse van uw zoon / dochter naar uit gaat. Zodoende kan hij / zij voor het studiehuis een geschikt profiel kiezen, dat goed aansluit op het vervolgonderwijs. Gebruik ook voor deze scholen de open dagen goed, om verschillende scholen met elkaar te kunnen vergelijken.

52 Cultuur en maatschappij Zorg en welzijn Natuur en gezondheid Techniek
Vakrichtingen, sectoren en profielen Nog even naast elkaar Praktijkonderwijs VMBO HAVO/VWO Uitstroomrichtingen Sectoren Profielen Landbouw Cultuur en maatschappij Zorg en welzijn Natuur en gezondheid Techniek Natuur en techniek Economie Economie en maatschappij Bij deze dia zetten we de verschillende mogelijkheden, voor elk type onderwijs naast elkaar. Als u goed kijkt, zijn er hier en daar overeenkomsten te herkennen. Bijvoorbeeld: De vakrichting tuinbeheer naast de sector landbouw De sector zorg en welzijn naast het profiel natuur en gezondheid Wat we in het praktijkonderwijs vakrichtingen noemen, noemen we in het VMBO sectoren en bij de HAVO / VWO profielen.

53 Passend Voortgezet Onderwijs
In het voortgezet onderwijs beschikken de scholen over extra middelen om leerlingen te begeleiden. Daarnaast kunnen ouders hun kind aanmelden bij het Voortgezet Speciaal Onderwijs Ook kunnen ouders hun kind aanmelden op de zorglocatie “Pomona” De nieuwe profielen vmbo worden in schooljaar ingevoerd..

54 Pomona Ouders kunnen hun kind aanmelden bij of
scholen kunnen een kind doorverwijzen naar Pomona wanneer: - het niet lekker gaat op school en/of thuis. de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Pomona biedt ondersteuning die uitgebreider is dan op andere scholen. De ondersteuning richt zich op de leer- en/of persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling. Hierdoor zijn de leerlingen in staat om het beste uit zichzelf te halen. 0p deze locatie kan de leerling een vmbo- diploma halen, of na 2 jaar overstappen naar een andere school voor voortgezet onderwijs De school staat aan de Pomonalaan in Bergen op Zoom Op vele regels in het leven van alledag zijn uitzonderingen. Dit geldt ook voor het Leerweg Ondersteunend Onderwijs. In grote lijnen komt het LWOO op het volgende neer: IQ tussen 75 en 90 in combinatie met een achterstand van 1 ½ tot 3 leerjaren op 2 van de volgende 4 vakgebieden: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen. IQ meer dan 90 in combinatie met een achterstand van 1 ½ tot 3 leerjaren op 2 van de volgende 4 vakgebieden: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen Daarbij moet uit minstens twee testen blijken dat uw kind ook sociaal-emotioneel problemen heeft. Te denken valt aan faalangst, motivatiegebrek, laag doorzettingsvermogen etc. Of een leerling LWOO mag gaan volgen, wordt bepaald door een onafhankelijke commissie (De RVC = Regionale Verwijzings Commissie)

55 Voortgezet Speciaal Onderwijs
Ouders kunnen hun kind aanmelden bij of scholen kunnen een kind doorverwijzen naar: Aventurijn College, vanwege ernstige gedragsproblemen De Kameleon, school voor moeilijk lerende kinderen Mytylschool, voor leerlingen met een lichamelijke handicap of ziekte Auris College, voor dove of slechthorende kinderen Visio, voor blinden of slechtzienden De nieuwe profielen vmbo worden in schooljaar ingevoerd..

56 Welke school is voor de leerling geschikt?
Dit advies ligt bij de basisschool en is afhankelijk van: Capaciteiten, intelligentie Schoolvorderingen, taal en rekenen Algemeen functioneren van de leerling

57 Welke school wordt gekozen?
Dit ligt bij u, als ouders, en bij de leerling zelf. De juiste richting (praktijk / vmbo / havo / vwo) Wel of geen leerwegondersteunend onderwijs Identiteit (o.a. ook sfeer) Studielessen / studiebegeleiding Overblijven / tussenuren Geen notities van onze kant uit.

58 Welke school wordt gekozen?
Sport Buitenschoolse activiteiten (en de kosten hiervan) Keuze van vrienden / vriendinnen Vakantieregio Kosten van openbaar vervoer

59 Overzicht van scholen voor VO
Tholen Halsteren Bergen op Zoom Steenbergen Middelharnis We laten hierbij kort alle scholen van het voortgezet onderwijs in deze regio zien. (Als er geen opmerking bij VMBO staat, worden alle leerwegen op deze school aangeboden. Als er bij het VWO geen opmerking staat, kan een leerling hier zowel terecht voor atheneum als gymnasium) (Nevenvestiging zorg = voorheen De Schutse, Markiezaat College = voorheen Scheldecollege, Mollercollege Zuidwesthoek = voorheen locatie Ossendrecht + Hoogerheide, 2TO = 2 talig onderwijs op het VWO) Let op: Het AOC Steenbergen en Mavo Halsteren zullen binnenkort waarschijnlijk van naam veranderen. Voorzover wij nu weten wordt de nieuwe naam Prinsentuin College.

60 Scholen vergelijken:

61 VO in Tholen Calvijn College (http://www.calvijncollege.nl/Locaties/Tholen/tabid/195/Default.aspx) Reformatorisch Alleen VMBO TL en GL 4 jaar in Tholen Overige richtingen: na 1 of 2 jaar naar Krabbendijke of Goes.

62 VO in Halsteren Steenspil (www.steenspil.nl)
Samenvoeging van Westerpoort, 't Bergse VMBO en Prinsentuin Halsteren VMBO Alle leerwegen Alle sectoren (groen, techniek, zorg & welzijn en economie) Op Steenspil hoeven leerlingen nog niet te weten welke sector ze kiezen als ze naar het vmbo gaan

63 VO in BoZ Mollercollege Zuidwesthoek VMBO (alle leerwegen)
Mollerlyceum BoZ VMBO (theoretische leerweg)/ HAVO / VWO Roncalli scholengemeenschap VMBO (theoretische leerweg) / HAVO / VWO

64 VO in BoZ RSG “’t Rijks” VMBO (theoretische leerweg) / HAVO / VWO
Juvenaat H. Hart VWO (enkel gymnasium)

65 VO in Steenbergen Ravelijn College (http://www.ravelijnstb.nl/actueel/welkom.html) Mavo TECHmavo VMBO: Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg (LWOO mogelijk) Sectoren: Techniek Zorg & Welzijn Economie

66 VO in Middelharnis CSG Prins Maurits (http://www.csgpm.nl/)
De scholengemeenschap biedt vwo, havo, mavo, vmbo (met alle leerwegen en leerwegondersteunend onderwijs) en praktijkonderwijs aan. Vanuit een protestants-christelijke identiteit RGO (http://www.rgomiddelharnis.nl) Openbare scholengemeenschap voor VMBO, HAVO en VWO Edudelta (http://www.edudelta.nl/default.aspx?tabid=206) VMBO in 3 leerwegen (gemengd, Kader en basis) met de sectoren Economie, Landbouw en Techniek

67 Deze presentatie is na te lezen op www.vpcotholen.nl
Vragen ? Deze presentatie is na te lezen op

68 Voorlichtingsavond 2015 NIO Eindtoets Algemene informatie Voortgezet Onderwijs
Hartelijk dank voor uw belangstelling en veel succes en wijsheid gewenst met de te maken keuze.


Download ppt "Voorlichtingsavond 2015 NIO Eindtoets"

Verwante presentaties


Ads door Google